Advertisement

Projectes d’investigació a l'escola

Jul. 9, 2016
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Projectes d’investigació a l'escola

 1. PROJECTES D’INVESTIGACIÓ A L’ESCOLA Treballant en equip de la má del Projecte Roma Silvia Carretero Llopis CEIP José Ramón García Antón
 2. Els xiquets es fan preguntes a partir d’una situació problemàtica.
 3. QUÈ SABEM? És un ós polar. Viu al Pol Nord. Sap nadar. Menja peixos. Hi ha ossos d’altres colors: ós panda,... És un animal mamífer, els lleons també son mamífers... Els animals vertebrats tenes ossos. Altres animals com els cucs no tenen ossos...
 4. QUÈ VOLEM SABER? 1.-Què li passarà a l'ós polar que està damunt del gel? 2.-Pot nadar molt un ós en aigua gelada? 3.-Podrà continuar vivint en un troç de gel? 4.-Què menja? Com cacen o pesquen? 5.-Qui va sacar la foto? Per quina raó? 6.-És l'os polar una especie en extinció? 7.-Quines altres especies en extinció hi ha en el nostre planeta? 8.-Com és el seu cos? Per què l'ós polar té el pel blanc?
 5. TRIEM UN TITOL PER AL NOSTRE PROJECTE PROPOSTES DELS XIQUETS: Els xiquets trien el titol del projecte: La vida de l’ós polar L’ós polar La vida de l’os polar Els animals Altres...
 6. Treballem tenint en compte el procés lògic de pensament El mestre fa un PLA D’ACCIÓ amb cada grup i dissenyen les seues ESTRATÈGIES.
 7. On podem trobar la informació? Investiguem en diferents fonts d’informació: Llibres de text Internet Videos Contes Enciclopèdies d’animals Fotos Revistes Youtube
 8. Comencem a investigar Consulten en llibres de texte de diferents editorials Treballen en parelles i contrasten la informació amb la resta del grup. Després, en L’ASSEMBLEA de la classe comparteixen la informació i entre tots repassem el tema.
 9. A la sala d’ordinadors • FOTO PER PARELLES: Recerca a la sala d’inf ormàt ica EN EQUI P I EN ASSEMBLEA : Cont rast en les seus respost es i les complement en ● Busquem als links. ● Llegim cada vegada un. ● Seleccionem la informació ● Escrivim el més important a la nostra llibreta o fem un esquema.
 10. Fem l’assemblea i el diari del secretari del grup Cada dia, reflexionem sobre : ● El que hem aprés. ● Els problemes que hem tingut. ● Com els hem solucionat. ● Planifiquem el que farem
 11. PROCESSEN I APLIQUEN LA INFORMACIÓ Elaboren esquemes sobre els seus aprenentatges TASCA: Descripció d’un animal
 12. Fem aprenentatge cooperatiu ELS ALUMNES CONSTRUEI XEN ELS SEUS CONEI XEMENTS TREBALL EN EQUI P TASQUES ESTRUCTURADES APRENENTATGE DI ALOGI C ELS ALUMNES CONSTRUEI XEN ELS SEUS CONEI XEMENTS
 13. Funcionament de l’aula cooperat iva Est ablir NORMES de f uncionament TO DE VEU per parlar en grup. SENYALS VI SUALS : parar, silenci, baixar veu Cont rol del TEMPS
 14. ORGANITZACIÓ D’AULA Cada grup té una carpeta i un lloc per a guardar el seu material.
 15. TREBALLEM ELS CONTINGUTS DEL CURRICULUM BLOC 1: INICIACIÓ A L´ACTIVITAT CIENTÍFICA - Formulació d´interrogants a partir d´un problema o qüestió. - Contrastació de dades de diferents fonts. - Realització de projectes d´experimentació i/o investigació sobre continguts científics. - Desenrotllament d´hàbits de treball entorn de l´activitat científica. - Utilització de diferents fonts d´informació, de diversos materials, així com de les TIC, complint les mesures necessàriesde protección i seguretat. - Ús de manera guiada de ferramentes de busca i visualització digital en dispositius de les TIC per a obtindre infomració. - Lectura de textos propis de la temática a investigar. Iniciació a l´activitat científica. - Aproximació experimental a algunes qüestions. - Utilització de llistes, imatges i taules. - Ús d´esquemes, gràfiques, mapes. - Exposició oral per passos del resultat d´una experiencia. - Desenrotllament de projectes en equip de manera guiada, complint la seua part del treball en tasques que impliquen diversos companys.... BLOC 3: ELS ÉSSERS VIUS - Organització interna dels esser vius. - Principals característiques i funcions:nutrició, relació i reproducció. - Els animals vertebrats: característiques principals i classificació. - Els animales invertebrats: característiques principals i classificació. - Les plantes. La fotosíntesi i la seua importància per a la vida en la Terra. - Respecte de les normes d’ús, de seguretat i de manteniment dels instruments d’observació i dels materials de treball. - Ús de mitjans tecnológics o mostres reals per a l’estudi dels éssers vius.
 16. Criteris d’avaluació de la programació per a 3r curs CIÈNCIES DE LA NATURALESSA BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS - Conocer y utilizar criterios científicos para clasificar seres vivos, como el régimen alimentario, la forma de reproducirse o su morfología. - Identificar y clasificar animales según criterios científicos. - Mostrar interés por la observación y el estudio de los invertebrados . - Reconocer una especie de animal con la ayuda de claves y pautas sencillas. BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA --Integrar datos procedentes de la observación directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes básicas y comunicar los resultados -- Trabajar de forma cooperativa haciendo un uso adecuado de los materiales -- Utilizar el ordenador para afianzar y autoevaluar los contenidos trabajados en la unidad. -- Identificar y clasificar animales según criterios científicos relacionados con su morfología. --- Comunicar de forma oral y escrita los resultados presentándolos con apoyos gráficos. -- Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, haciendo predicciones sobre sucesos naturales, integrando datos de observación directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes básicas y comunicando resultados. -- Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que ocurren de una forma natural como sobre los que ocurren cuando se provocan mediante un experimento o una experiencia. -- Realizar un proyecto y presentar un informe trabajando de forma cooperativa,apreciando el cuidado por la seguridad propia y de sus compañeros, cuidando las herramientas y haciendo uso adecuado de los materiales.
 17. ACABEM ELABORANT MAPES D’APRENENTATGE
 18. MAPA D’APRENENTATGE INDIVIDUAL
 19. MAPES D’APRENENTATGE GRUPAL
 20. ELS GRUPS PRESENTEN ELS SEUS MAPES D’APRENENTATGE
 21. MAPA D’APRENENTATGE DE LA CLASSE
 22. ELABOREN LES SEUES ESTRATÈGIES Assagen per a llegir el seu mural en públic Planifiquen les seues tasques i es reparteixen el treball. MURALS
 23. PRESENTEN LES SEUES ESTRATÈGIES A LA CLASSE MURALS Aprenen a parlar en públic
 24. TEATRE Aprenen els seus personatges i els dramatitzen. Els alumnes elaboren les histories i els textos de teatre
 25. NOTICIES Bon dia, a Australia han trobat un ós polar Aquestes són les imatges
 26. TITELLES Elaboren les titelles, les histories, les aprenen i les representen en classe. ESTRATÈGIES
 27. ESTRATÈGI ES CONTE IL.LUSTRAT
 28. I COMPARTIM LES NOSTRES IL.LUSIONS AMB ELS PETITS DE L’ESCOLA Presentem els nostres teatres, titelles, noticies, etc ...en altres cursos d’Infantil i Primària. Els nostres alumnes se senten protagonistes i estan motivats i il.lusionats.
 29. TREBALLEM PER COMPETÈNCIES 2. EN EQUI P: COMENTAR I COMPLETAR RESPOSTES “Comunicació lingüíst ica” 3. EN ASSEMBLEA: CONTRASTAR I NFORMACI Ó “Aut onomia i iniciat iva personal” “Compet ència social i ciut adana” “Compet ència cult ural i art íst ica” 1.RECERCA I NDI VI DUAL I EN PARELLES “Tract ament de la inf ormació i compet ència digit al”
 30. COMPETÈNCI ES DESENVOLUPADES AMB L' AC Organització i gestió personal Expressió oral Habilitats interpersonals Aplicació de coneixements Recerca, organització i gestió de la informació
 31. AVANTATGES DE L' AC Habilitats interpersonals • Responsabilitat Flexibilitat • Autoestima Treball de tots • Entusiasme Motivació
 32. L’AVALUACIÓ AVALUACI Ó DE L’ASSEMBLEA AUTOVALUACI Ó DEL GRUP AUTOVALUACI Ó DE L’ALUMNE AVALUACI Ó DE LA MESTRA
 33. Avaluació de l’assemblea Els alumnes argumenten les seues valoracions L’objectiu és trobar el consenso i aprendre a avaluar de manera justa
 34. Aut oavaluació dels alumnes L’ACTI VI TAT LA SEUA PARTI CI PACI Ó DI NTRE DEL GRUP LA PARTI CI PACI Ó DELS COMPANYS DEL SEU GRUP ENQUESTA INDIVIDUAL L’AMBI ENT AL GRUP
 35. COHESI Ó GRUPAL 1,2,3,4 SOM UN EQUIP !
 36. Cont em amb la col.labor ació d’alt res persones MARES I PARES que ens donen xarrades sobre temes del projecte MESTRES JUBILADES que venen 1 dia/setmana
 37. ESTRATEGIES PER A VENCER ELS OBSTACLES ATENDRE I GUIAR ALS ALUMNES Ratio 28 alumnes * FEM DESDOBLES * FEM ELS REFORÇOS DINTRE DE CLASSE * ENS ACOMPANYA UNA MESTRA JUBILADA PROBLEMES D’ESPAI Classes petites APROFITEM ELS CORRIDORS I ALTRES ESPAIS COM LES CLASSES DE REFORÇ, LA SALA D’INFORMÀTICA...
 38. CONCLUSI ONS Millora EL RENDI MENT ACADÈMI C Millora LA CONVI VENCI A L'aprenentatge cooperatiu i dialògic:
 39. Bibliograf ia • Lopez Melero, Miguel. “El Proyecto Roma. Un ejemplo de escuela inclusiva”. Universidad de Málaga. 2008. • Vygotsky, Lev. “Pensamiento y lenguaje”. Paidós Iberica. 2010. • Wells, Gordons. “Indagación Dialógica”. Edit. Paidós. Barcelona. 2001.
Advertisement