Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proekti

2,678 views

Published on

  • Be the first to comment

Proekti

  1. 1. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ Силва Василева Глоб@лни библиотеки
  2. 2. Проектът е: последователност от дейности с определено начало и край, за чието изпълнение се използват определено време и ресурси; има за цел постигането на желани резултати; насочени към решаването на конкретен проблем.
  3. 3. Проектът не е: инструмент за усвояване на средства; минали дейности, които се повтарят по еднакъв начин на периодична основа; дейности, които нямат ясно определени цели и не водят до постигане на конкретни резултати и продукти; дейности, които може да се повтарят или изпълняват навсякъде, във всеки един момент; текущи организационни дейности (като заседанията, работни срещи и др.).
  4. 4. Проект и ежедневни дейности – различия ясно определени конкретни цели; планирани начална и крайна дати в определен времеви период; неговото изпълнение осигурява резултати, които преди това не са съществували; представлява план на дейности, осъществявани по определен график; използва определени ресурси (човешки, материални, информационни, финансови) контролира се чрез предварително заложени подходи за мониторинг и оценка; немислим е без включването на подходящи действащи лица; необходимост от продължение и/или мултиплициране на постигнатото
  5. 5. Етапи при разработване и управление на проекта
  6. 6. Избор на проблемТехники за анализ на средата
  7. 7. Избор на проблем
  8. 8. SWOT анализ
  9. 9. PEST анализПолитико-правни (Political Икономически (Economical)And Legal) - включват –законови положения и икономически растеж, степеннормативна база, политическо на инфлация, заетост исъстояние на страната, безработица, равнище наполитически тенденции на бедността, пътища иместно и национално ниво комуникации, промени в потребителското търсенеСоциални (Social) – Технологичниздравна съзнателност, прираст (Technological) –на населението, възрастово технологични развитие наразпределение, подобен род продукти изаинтересованост по темата, услуги, скоростта наакцент върху безопасността технологичните промени, достъп до интернет, компютърна грамотност PEST анализ
  10. 10. ДЪРВО НА ПРОБЛЕМИТЕ (причина и следствие)
  11. 11. Дърво на проблемите 1
  12. 12. Дърво на проблемите 2
  13. 13. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА
  14. 14. АНАЛИЗ НА ЦЕЛИТЕ Формулирането на целите е по-лесно, когато сме анализирали проблемите Целта е постигането на желано състояние, в противовес на съществуващия проблем Общата цел обяснява какви са дългосрочните ползи за целевата група и кой е основният проблем на проекта Конкретните цели са начините и идеите за разрешаване на всички или някои причини за съществуването на проблемаNB! Не е възможно да се формулират добри цели, ако нямаме ясна представа кои са причините за ситуацията и какво искаме да постигнем като краен резултат
  15. 15. ДЪРВО НА ЦЕЛИТЕ (как да постигнем общата цели –разкрива връзката между ЦЕЛИ и РЕЗУЛТАТИ)
  16. 16. ДЪРВО НА ЦЕЛИТЕ 1
  17. 17. ДЪРВО НА ЦЕЛИТЕ 2
  18. 18. Резултати и дейности на проекта Резултатите описват ефекта (услугите) и продуктите, които следва да бъдат създадени и доставени на избраните бенефициенти Резултатите са следствие от прилагането на дейностите Дейностите отговарят на въпроса: “Какво трябва да направя, за да постигна тази цел?”
  19. 19. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И БЕНЕФИЦИЕНТИ! Заинтересовани страни – институции или хора, които могат да повлияят или да бъдат повлияни от даден проект Целева група – групата, към която проектът е директно насочен Бенефициенти – хола и институции, които могат да извлекат полза от реализирането на проекта:1.Преки бенефициенти – пряко ползват резултатите на проекта2.Непреки/Косвени бенефициенти – косвено ползват резултатите от проекта
  20. 20. ДЕЙНОСТИ Към “ДЪРВО НА ЦЕЛИТЕ 2”1. Закупуване на софтуер1.1. Проучване1.2. Оферти1.3. Закупуване и инсталиране2. Обучение на персонала2.1. Обучение за работа със софтуера2.2. Обучения по обущване с целевата група3. Информационна кампания3.1. В медиите3.2. В лекарските кабинети4. Набиране на доброволци4.1. Информационна кампания4.2. Съставяне на база данни4.3. Изготвяне на график за дежурства на доброволците5. Провеждане на курсове в библиотеката5.1. Информационна камапания5.2. Изготвяне на график5.3. Записване на желаещите5.4. Провеждане на обученията
  21. 21. ПОМНЕТЕ! проблем = основна цел на проекта причини за проблема = конкретни цели на проектаконкретните цели водят до постигане на очакваните резултати резултатите се постигат чрез дейности
  22. 22. ДА СИ ПРИПОМНИМ Проектите не са инструменти за усвояване на средства, а за решаване на реални конкретни проблеми за подпомагане развитието на библиотеката и местните общности Добрият проект е основан на реално съществуващи проблеми и съдържа възможни конкретни решения, постижими чрез дейностите по проекта Формулирайте целите на проектното предложение като желаната позитивна промяна на избрания от вас проблем Добре описаните конкретни цели са: Конкретни, Измерими, Постижими, Реалистични и Ангажирани със срок Резултатите на проекта трябва да допринасят за създаване на желаната промяна под формата на нови, по-добри услуги в библиотеката. Представете дейностите на проекта обобщени по общи признаци в работен план. Всяка дейност трябва да има кратко, ясно и точно заглавие и да съдържа отговор на въпросите – какво, кога, за кого и как се реализира
  23. 23. РЕСУРСИ, ГРАФИК ИБЮДЖЕТ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Силва Василева Глоб@лни библиотеки - България
  24. 24. Ресурси и график на дейностите
  25. 25. Времеви график на проектитеВремевият график представляваразпределение на дейностите вопределен отрязък от време – дни,седмици или месеци в зависимост отпродължителността на проектаВремевият график изяснява свързаносттаи зависимостта между изпълнеинето наотделните дейности
  26. 26. Обективно проверяеми индикатори …?Описват целите и резултатите на проектапод формата на: количество (колко, за какво време) качество (колко добре) целеви групи (за кого) време ( кога) място (къде)
  27. 27. Видове индикатори
  28. 28. Бюджет и финансово управление на проектаБюджетът представя всички допустими разходи, необходими зареализирането на проекта, а не само тези, за които секандидатства по програматаВидове разходиПРЕКИ - които обслужват конкретни дейности на проекта ипряко зависят от техния обем (заплати на персонал, хонорари навъншни експерти, разходи за консумативи и материали, оборудване,командировки, разходи за семинари и обучения, рекламни материалии др.)НЕПРЕКИ - не участват пряко в оформянето на материалната илиинтелектуалната стойност на отделните продукти (разходи зауправление на организацията, административните разходи зарежийни, наем на офис, комуникации, канцеларски материали,командировки и др.) ДЕЙНОСТИ => РАЗХОДИ => БЮДЖЕТ
  29. 29. Видове разходи Човешки ресурси - заплати за екипа по проекта Командировъчни Транспортни разходи Оборудване и материали Местен офис Други разходи, услуги: Публикации Конференции и семинари Други (непредвидени) разходи Административни разходи
  30. 30. ДИЗАЙН НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ1. Определяне на обща цел, конкретни цели и очаквани резултати2. Дефиниране на целевите групи3. Съдържание – теми, основни въпроси4. Проектни места и времетраене5. Необходими ресурси6. Разходи. Източници за финансиране7. Организация и партньори8. Екип на проекта9. Наблюдение и оценка10. Препоръки
  31. 31. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ Пишете просто – не ползвайте „усуканите фрази” и „локумите”. Не ласкайте – оценителите предпочитат фактите Използвайте кратки изречения Използвайте сегашно просто време Отделете отделните идеи в малки параграфи Обяснете специализираната терминология - никой няма да се образова специално заради вас. Избягвайте сарказма, шегата и жаргона. Това със сигурност не прави добро впечатление Избягвайте прилагателните - те са субективни Използвайте глаголи – те носят динамиката на действията
  32. 32. ЛОГИЧЕСКА МАТРИЦАинструмент за проверка ефективността на проекта
  33. 33. Програми за кандидатстване с проекти за читалища и библиотеки Министерствона културата Национален фонд „Култура“ Единен информационен портал на структурните фондове в България Информационен портал на НПО Фондация за развитие „Читалища” ОП “Регионално развитие” Програма за развитие на селските райони Европейската Програма “Учене през целия живот” Секторна програма “Грюндвиг” ФРГИ - Фонд за развитие на капацитета на НПО Фондация Америка за България EIFL – PLIP Програма за малки грантове на Фондация Лале Център за образование и демокрация Програма „Глоб@лни библиотеки“ – България
  34. 34. МЕЧТАЙТЕ, РИСКУВАЙТЕ, ПЕЧЕЛЕТЕ!l

×