Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Par ugunsdrošību projektēšanas un
būvniecības procesā
Gunita Nikitina, VUGD Ugunsdrošības uzraudzības
pārvaldes Ugunsdrošī...
Ugunsgrēku statistika
2
8812 8536
9821
12175
10311
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2011 2012 2013 2014 2015
Ugunsg...
Ugunsgrēku izcelšanās iemesli
3
1099 1030
5067
836949 1123
6037
1227
1020 1155
8057
1444
903 1084
6459
1388
0
1000
2000
30...

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

Check these out next

1 of 19 Ad

Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā

Download to read offline

Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Gunita Nikitina, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Video: https://youtu.be/WNjkhQEAp90

2016.gada 25.oktobris, Rīga

Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Gunita Nikitina, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Video: https://youtu.be/WNjkhQEAp90

2016.gada 25.oktobris, Rīga

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (13)

Viewers also liked (11)

Advertisement

Similar to Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā (20)

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā

 1. 1. Par ugunsdrošību projektēšanas un būvniecības procesā Gunita Nikitina, VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības normatīvu nodaļas vecākā inspektore, tālr.67075931, 25496919, e-pasts: gunita.nikitina@vugd.gov.lv 25.10.2016, Rīgā
 2. 2. Ugunsgrēku statistika 2 8812 8536 9821 12175 10311 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2011 2012 2013 2014 2015 Ugunsgrēku skaits
 3. 3. Ugunsgrēku izcelšanās iemesli 3 1099 1030 5067 836949 1123 6037 1227 1020 1155 8057 1444 903 1084 6459 1388 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 Apkure Elektroierīces/iekārtas Neuzmanīga rīcība ar uguni Tīša dedzināšana 2012 2013 2014 2015
 4. 4. Cietušo un bojā gājušo skaits 4 252 283 252 283 304 122 99 104 94 88 0 50 100 150 200 250 300 350 2011 2012 2013 2014 2015 Cietušo skaits Bojā gājušo skaits
 5. 5. Normatīvie akti • Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums; • Būvniecības likums; • Ugunsdrošības noteikumi (stājās spēkā 01.09.2016.); • Vispārīgie būvnoteikumi; • Ēku būvnoteikumi; • Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” un citi būvnormatīvi. 5
 6. 6. Būvobjektu ugunsdrošības pārbaudes • VUGD amatpersonas ne retāk kā vienu reizi būvniecības laikā veic plānotās būvobjektu ugunsdrošības pārbaudes. • Vidēji gadā veic ~ 200 plānotās būvobjektu ugunsdrošības pārbaudes. • Raksturīgākie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: - tiek pieļauta smēķēšana ārpus speciāli iekārtotām vietām; - nav veikta nodarbināto instruēšana ugunsdrošības jomā; - būvobjekts nav nodrošināts ar ugunsdzēsības līdzekļiem; - nav ievērota ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība; - nav nodrošināti piebraucamie ceļi ugunsdzēsības tehnikai; - tiek ekspluatētas bojātas elektroiekārtas. • Informācijas trūkums par uzsākto trešās grupas būvju būvniecību. 6
 7. 7. Būvobjektu ugunsdrošības pārbaudes • Pēc būvniecības pasūtītāja rakstiska pieprasījuma VUGD amatpersonas veic būvobjektu ugunsdrošības pārbaudes un izsniedz atzinumus par to atbilstību ugunsdrošības prasībām. • Vidēji gadā izsniedz ~ 400 atzinumus. • Pārbaudes laikā tiek pārbaudīti atsevišķi ugunsdrošības risinājumi un būvprojekta dokumentācija. • Vismaz 16% gadījumu VUGD amatpersonas konstatē ugunsdrošības prasību pārkāpumus un būvobjektu ekspluatācijā nodot nevar. 7
 8. 8. Raksturīgākās nepilnības projektēšanā • Būvprojektā nav paredzēti normatīvajos aktos noteiktie ugunsdrošības risinājumi. • Ugunsdrošības pasākumu pārskats (UPP) nav izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. • Nepareizi tiek noteikts būves lietošanas veids, ugunsnoturības pakāpe. • Tiek projektēts nepietiekams evakuācijas izeju skaits vai neatbilstošs evakuācijas ceļu garums. • Atkāpju saskaņošana netiek veikta projektēšanas laikā. • Visos gadījumos izsniegtās ekspertīzes par UPP ir pozitīvas, kaut gan 20% gadījumu UPP neatbilst normatīvo aktu prasībām. 8
 9. 9. Raksturīgākās nepilnības būvniecības procesā • Būvniecības pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona iesniedz iesniegumu VUGD par atzinuma izsniegšanu pirms pabeigti būvdarbi, tai skaitā, ugunsdrošības tehniskie risinājumi. • Būvniecības pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona iesniedz iesniegumu VUGD par atzinuma izsniegšanu īsi pirms būves nodošanas ekspluatācijā noteiktā termiņa. • Problēmas ar būvobjektiem, kuru būvniecībai ir piesaistīts fondu finansējums. 9
 10. 10. Raksturīgākie ugunsdrošības prasību pārkāpumi būvobjektos • Būvdarbi nav veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. • Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu šķērsojuma vietu spraugas nav aizpildītas ar atbilstošiem būvizstrādājumiem. • Nepareizi tiek izbūvēti ugunsdrošie vārsti sienās un pārsegumos. • Dūmaizsargātām un ugunsaizsargātām kāpņu telpām pagrabstāvā vai cokola stāvā nav izbūvēta ugunsdrošības priekštelpa. • No katras kāpņu telpas nav ierīkota izeja uz jumtu. 10
 11. 11. Raksturīgākie ugunsdrošības prasību pārkāpumi būvobjektos • Nav ierīkots jumta nožogojums. • Veicot ēkas siltināšanu ar degtspējīgu siltumizolācijas materiālu, nav ierīkotas ugunsdrošās atdalošās joslas. • Neatbilstoša ailu (logu, kas atrodas leņķī pret diviem ugunsdrošības nodalījumiem) ugunsizturība. • Neatbilstoša koka būvkonstrukciju ugunsizturība un ugunsreakcija. • Ugunsdzēsības hidrantu izvietojums neatbilst normatīvo aktu prasībām. • Nav apzīmētas ugunsdzēsības piebrauktuves. 11
 12. 12. Ugunsdrošības pārbaudes objektos • VUGD amatpersonas veic ekspluatācijā esošo objektu plānotās ugunsdrošības pārbaudes. • Vidēji gadā tiek veiktas ~ 8200 pārbaudes. • Ekspluatācijas laikā netiek uzturētas darba kārtībā izbūvētas ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas un ugunsaizsardzības sistēmas, tiek mainīts būves lietošanas veids, ugunsdrošības nodalījumu norobežojās konstrukciju ailu aizpildījums tiek demontētas un citādi tiek pasliktināts būves ugunsdrošības stāvoklis. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. Ugunsdrošības noteikumi • Objektu un teritoriju ekspluatē atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam, saskaņā ar būvprojektā (paskaidrojuma rakstā un apliecinājuma kartē) paredzētajiem un būvniecības gaitā pieņemtajiem ugunsdrošības risinājumiem un noteikto ugunsslodzi un ievērojot normatīvo aktu prasības ugunsdrošības jomā. • Informatīvais materiāls par ugunsslodzes noteikšanu - http://www.vugd.gov.lv/files/textdoc/ugunslodze_20% 2009_2016.pdf. Priekšlikumus sūtīt uz e-pastu: uup@vugd.gov.lv. 16
 17. 17. Ugunsdrošības noteikumi • Personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku, kā arī, atrodoties būvē, nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku. • Ja izcēlies ugunsgrēks, fiziskai personai ir pienākums ziņot VUGD, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, nosaucot ugunsgrēka izcelšanās adresi vai vietu un ziņotāja vārdu, uzvārdu, kā arī sniegt pieprasīto papildus informāciju par ugunsgrēku. 17
 18. 18. 25.10.2016, Rīgā Paldies par uzmanību Gunita Nikitina, VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības normatīvu nodaļas vecākā inspektore, tālr.67075931, e-pasts: gunita.nikitina@vugd.gov.lv

×