Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Siltumizolācijas materiāla izvēle: putupolistirols

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 21 Ad

Siltumizolācijas materiāla izvēle: putupolistirols

Download to read offline

Siltumizolācijas materiāla izvēle: putupolistirols / Intars Siliņš, Būvmateriālu ražotāju asociācija, Tenapors
Video: http://youtu.be/eWvR2nj0RpI
vebinārs "Kvalitatīva fasāžu siltināšana un atjaunošana"
2020.gada 30.jūnijs

Siltumizolācijas materiāla izvēle: putupolistirols / Intars Siliņš, Būvmateriālu ražotāju asociācija, Tenapors
Video: http://youtu.be/eWvR2nj0RpI
vebinārs "Kvalitatīva fasāžu siltināšana un atjaunošana"
2020.gada 30.jūnijs

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Siltumizolācijas materiāla izvēle: putupolistirols (15)

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Siltumizolācijas materiāla izvēle: putupolistirols

 1. 1. EPS materiāla pielietojums fasāžu siltināšanā SIA TENAPORS produktu attīstības inženieris Intars Siliņš
 2. 2. Ka s i r E P S ? Sākotnēji: 1. 95% polistirols 2. 5% pentāns Gala produkts: 1. 96-98% gaiss 2. 2-4% polistirols Gala produkta blīvums 12-31 kg/m3
 3. 3. M a te r i ā l a e n e r go e fe k t i v i tā te
 4. 4. K Ā P Ē C E P S ?
 5. 5. A u g sta k va l i tā te ➢ Siltumtehniski ļoti efektīvs materiāls; ➢ Minimāla ūdens uzsūce; ➢ Viegli apstrādājams; ➢ Neliels svars; ➢ Ilgtermiņa noturība pret mehānisko slodzi; ➢ Plaša izmēru dažādība; ➢ Augsta minerālo apmetumu noturība.
 6. 6. P Ē T Ī J U M I Ilgmūžība fasādēs - pētījums veikts 93 ēkās – ekspluatācijas ilgums līdz 16 gadiem. Secinājumi: 1. Mitrums reti kad pārsniedz 0,05 %; 2. Pārējās materiāla īpašības nav mainījušās.
 7. 7. S i l t i n ā š a n a a r E P S n o v ē r š p e l ē j u m a r i s k u s
 8. 8. E KO LO Ģ I JA EPS Izolācija 100% pārstrādājama un materiāls rada ļoti maz CO2 izmešus. PED - Input of Non-Renewable Primary Energy GWP100 - Global Warming Potential AP - Acidification Potential *EUMEPS – European Manufacturers of EPS
 9. 9. I l g te r m i ņ a i e g u v u m i *EUMEPS – European Manufacturers of EPS
 10. 10. E KO N O M I K A Siltināt fasādi pat ar 300mm biezu izolāciju ir ekonomiski izdevīgi. *EUMEPS – European Manufacturers of EPS
 11. 11. Po z i t ī v i e p i e m ē r i
 12. 12. Kā m a k s i m ā l i u z l a b o t k va l i tā t i ? Montāžas nosacījumi: 1. Minimizēti siltuma zudumi no nekvalitatīvas montāžas: ▪ Pareiza plākšņu pielīmēšana; ▪ Kvalitatīvas montāžas šuves; 2. Kvalitatīvi adares darbi: ▪ Sertificēta apdares sistēma; ▪ Atbilstoša materiāla izvēle; ▪ Darbu nepārtrauktība.
 13. 13. M O N T Ā Ž A
 14. 14. P l ā k š ņ u p i e l ī m ē š a n a
 15. 15. M o n tā ž a s š u v e s
 16. 16. A P D A R E S D A R B I
 17. 17. S e r t i f i c ē ta a p d a r e s s i stē m a SERTIFIKĀTI Apmesto fasāžu siltināšanas risinājumus, jeb ETICS (External Thermal Insulation Composite System) sertificē atbilstoši ETAG 004 prasībām. Šie dokumenti stingri reglamentē izmantojamos materiālus un pielietojamo iestrādes tehnoloģiju, tādā veidā gala patērētājam nodrošinot sertificētu sistēmu ar augstu ilgmūžību, paaugstinātu noturību pret ugunsdrošību un ražotāja garantiju.
 18. 18. U g u n s d r o š ī b a
 19. 19. M a te r i ā l i z v ē l e EPS 60 NEO EPS 60 NEO EPS 70 NEO EPS 80 NEO EPS 100 EPS 70 EPS 80 EPS 100
 20. 20. D a r b u n e p ā r t ra u k t ī b a
 21. 21. PA L D I ES !

×