SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
«Saules paneļi: Normatīvās prasības,
pakalpojuma iegāde un ieteikumi»
Arta Viļuma-Gudmona
Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta
Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas
Vecākā eksperte
18.12.2023
Saturs
1. Normatīvie akti – vispārīgās prasības
2. Ražotāja/importētāja pienākumi
3. Atbilstību apliecinošie dokumenti
4. Preces marķēšana
- Marķējuma piemēri
5. Pakalpojuma sniedzēji
6. Ieteikumi
2
Elektroiekārtām piemērojamie normatīvie akti
3
ELEKTROIEKĀRTAS
Ministru kabineta 2016.gada
12.aprīļa noteikumu Nr. 209
„Iekārtu elektrodrošības
noteikumi”
(Direktīva 2014/35/ES)
Ministru kabineta 2016.gada
12.aprīļa noteikumu Nr.208
prasībām
„Iekārtu elektro-
magnētiskās saderības
noteikumi”
(Direktīva 2014/30/ES)
Ministru kabineta 2013.gada
5.februāra noteikumi Nr. 84
„Noteikumi par atsevišķu
ķīmisku vielu lietošanas
ierobežojumiem elektriskajās
un elektroniskajās iekārtās”
(Direktīva 2011/65/ES +RoHS2 un
RoHS 3 Direktīva 2015/863EU )
Eiropas Parlamenta un
Padomes 2017. gada 4. Jūlija
Regula (ES) 2017/1369
ar ko izveido
energomarķējuma satvaru
[atceļ Direktīvu 2010/30/ES]
Ministru kabineta 2011.gada
6.decembra noteikumi Nr.941
„Noteikumi par ekodizaina
prasībām ar enerģiju saistītām
precēm (produktiem)”
(Direktīva2009/125/EK)
• Dažādiem produktiem ir attiecināmas dažādu normatīvo aktu prasības !!!!
• Papildus elektroprecēm, ņemot vērā to uzbūves un darbības principus, var tikt piemērotas arī citu
normatīvo aktu prasības.
Elektroiekārtām piemērojamie
normatīvie akti
Minēto normatīvo aktu regulējums
aptver plašu preču klāstu, līdz ar to
šajos normatīvajos aktos netiek
konkrēti uzskaitītas preces vai to
grupas, piemēram, spuldzes,
mikseri, blenderi, fēni, TV, saules
paneļi u.c..
Normatīvais regulējums attiecas uz
ierīcēm, nenosaucot konkrēti ierīču
modeļus vai nosaukumus, bet
sniedzot vispārīgu apzīmējumu -
“ierīce”, kas aptver plašāku to preču
amplitūdu, uz kuru var attiecināt
terminu “ierīce”.
4
Būtiskās prasības saules paneļiem
Uz saules paneļiem ir attiecināmas
prasības, kas noteiktas:
• Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa
noteikumos Nr.209 “Iekārtu
elektrodrošības noteikumi”
• Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa
noteikumos Nr. 208 “Iekārtu
elektromagnētiskās saderības noteikumi”
5
Tehniskie standarti,
kuriem jābūt ņemtiem vērā
OJEU standarti publicēti zem, “Zemsprieguma elektroiekārtu
direktīvas”, kas ir piemērojami saules paneļiem
EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 un
EN IEC 61730-2- 2018/AC:2018-06 Fotoelementu (PV) moduļu
drošuma novērtējums. 1.daļa: Prasības konstrukcijai (IEC 61730-
1:2016).
(Piemērojami no 2021.gada 27. aprīļa)
6
Tehniskie standarti,
kuriem jābūt ņemtiem
vērā:
Citi standarti publicēti zem
“Zemsprieguma
elektroiekārtu Direktīvas”,
kas varētu būt papildus
norādīti AD.
LVS EN IEC 61215-1-1:2021 Zemes fotoelementu (PV) moduļi. Konstrukcijas
kvalitatīvais novērtējums un tipa apstiprināšana. 1-1.daļa: Īpašās prasības kristāliskā
silīcija fotoelementu (PV) moduļu testēšanai (IEC 61215-1-1:2021)
LVS EN IEC 61215-1-2:2021 Zemes fotoelementu (PV) moduļi. Konstrukcijas
kvalitatīvais novērtējums un tipa apstiprināšana. 1-2.daļa: Īpašās prasības kadmija
telurīda (CdTe) plānplēves fotoelementu (PV) moduļu testēšanai (IEC 61215-1-2:2021)
LVS EN IEC 61215-1-3:2021 Zemes fotoelementu (PV) moduļi. Konstrukcijas
kvalitatīvais novērtējums un tipa apstiprināšana. 1-3.daļa: Īpašās prasības amorfā
silīcija plānplēves fotoelementu (PV) moduļu testēšanai (IEC 61215-1-3:2021)
LVS EN IEC 61215-1-4:2021 Zemes fotoelementu (PV) moduļi. Konstrukcijas
kvalitatīvais novērtējums un tipa apstiprināšana. 1-4.daļa: Īpašās prasības
Cu(In,GA)(S,Se)2 plānplēves fotoelementu (PV) moduļu testēšanai (IEC 61215-1-
4:2021)
LVS EN IEC 61853-3:2019 Fotoelementu (PV) moduļu veiktspējas testēšana un
nominālie energorādītāji. 3.daļa: PV moduļu nominālie energorādītāji (IEC 61853-
3:2018)
LVS EN IEC 61853-4:2019 Fotoelementu (PV) moduļu veiktspējas testēšana un
nominālie energorādītāji. 4.daļa: Standarta references klimata profili (IEC 61853-
4:2018)
LVS EN IEC 62892:2019 Paplašināta fotoelementu (PV) moduļu termiskā cikla
pārbaude. Testa procedūra (IEC 62892:2019)
LVS EN 50178:2002 Energoietaišu elektroniskā iekārta
7
Ražotāja/importētāja pie/3nākumi
veic iekārtas atbilstības
novērtēšanu;
sagatavo (izstrādā) iekārtas
tehnisko dokumentāciju, kas
pierāda atbilstības novērtēšanas
veikšanu;
katrai iekārtai piestiprina CE
marķējumu, tādejādi apliecinot,
ka prece atbilst vispārīgām
drošuma prasībām, uzņemoties
par to atbildību;
sastāda atbilstības deklarāciju,
kurā norāda informāciju par
preci, tās ražotāju, atsauci uz
piemērojamiem standartiem un
citu informāciju, kas ir prasīta
attiecīgajos normatīvajos aktos;
pievieno instrukciju un drošuma
informāciju.
8
Elektrodrošuma prasības ir noteiktas Direktīvā 20145/ES un ir
pārņemtas Noteikumos Nr.209.
Lai nodrošinātu preces atbilstību normatīvo aktu prasībām ražotājs saskaņā ar
Noteikumu Nr.208 3.1.nodaļas un Noteikumu Nr.209 3.1.nodaļas prasībām pirms
iekārtas laišanas tirgū:
Ražotāja/importētāja pienākumi
+ Atbilstības
deklarācija (DoC)
+ Lietošanas
instrukcija
+ Tehniskais fails
+ Testēšanas
pārskats
9
Tehniskā dokumentācija
• Tehniskajā dokumentācijā ir izklāstīta informācija par
produkta projektēšanu, ražošanu un darbību, un tajā jānorāda
jebkura sīkāka informācija, kas apliecina produkta atbilstību
piemērojamajām prasībām.
• Tehniskā dokumentācija ir vajadzīga, lai pierādītu, ka produkts
atbilst pamatprasībām, un tādējādi ir izmantojama, lai
sagatavotu ES atbilstības deklarāciju. Šī dokumentācija jums ir
vajadzīga, lai ražojumam uzliktu CE zīmi.
1
0
Tehniskā dokumentācija
• Tehniskajā dokumentācijā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:
• īss produkta apraksts;
• elements attiecīgā produkta identificēšanai, piemēram, sērijas numurs;
• produkta projektēšanā un ražošanā iesaistīto objektu nosaukums(-i) un adrese(-es);
• jebkuras produkta atbilstības novērtēšanā iesaistītas pilnvarotās iestādes nosaukums
un adrese;
• ES atbilstības deklarācija;
• etiķete un lietošanas pamācība;
• to noteikumu apraksts, attiecībā uz kuriem panākta produkta atbilstība;
• tehniskie standarti, kuriem jābūt ņemtiem vērā;
• daļu saraksts;
• testa rezultāti.
1
1
1
2
Atbilstības deklarācija
(pie ražotāja importētāja)
Preces marķēšana
• Uz preces jābūt informācijai par:
• tās ražotāju vai ražotāju un importētāju,
• kontaktadresei, kur ar to var sazināties.
• Precēm jābūt marķētām, norādot:
• tipa, partijas vai sērijas numuru,
• ja tas nav iespējams preces izmēra dēļ, kontaktadresi norāda
uz iepakojuma vai aparātam pievienotajā dokumentā.
• CE atbilstības marķējumu viegli saskatāmā, salasāmā un neizdzēšamā
veidā norāda uz katra aparāta vai tā informācijas plāksnes.
• Ja marķējums nav iespējams vai attaisnojams aparāta īpatnību
dēļ, to norāda uz iepakojuma un pievienotajiem dokumentiem.
Ražotājs nodrošina, ka iekārtai pievienota lietošanas instrukcija un drošuma
informācija valsts valodā.
Lietošanas instrukcija un drošuma informācija, kā arī cita uz iekārtām
norādītā informācija ir skaidra un saprotama
1
3
Prasības marķējumam
1
4
• Katrs PV modulis ietver šādus skaidrus un neizdzēšamus marķējumus:
• ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai
reģistrētā preču zīme;
• tipa vai modeļa numura apzīmējums;
• sērijas numurs;
• ražošanas datums un vieta vai sērijas numurs, kas nodrošina
ražošanas datuma un vietas izsekojamību;
• spaiļu vai vadu polaritāte;
• “Maksimālais sistēmas spriegums” vai “Vsys”;
• aizsardzības pret elektriskās strāvas triecienu klase
• "spriegums atvērtā ķēdē" vai "Voc", ieskaitot ražošanas pielaides
Marķējums
• "strāva lielums īsslēgums:" vai “Isc", ieskaitot ražošanas pielaides
• PV moduļa maksimālā jauda” ieskaitot ražošanas pielaides un
• maksimālā aizsardzība pret pārstrāvu”, atbilstība pārbaudīta ar
apgrieztās strāvas pārslodzes testu
• PV savienotāji vai elektroinstalācijas ir jāmarķē saskaņā ar IEC 62852
simbolu “Neatvienot zem slodzes” (do not disconnect under load)
Simbolam vai brīdinājumam jābūt uzdrukātam uz etiķetes vai
etiķetes tuvu savienotājam. PV savienotājiem jābūt skaidri
marķētiem, norādot spaiļu polaritāti.
1
5
16
Marķējums
Saules paneļa etiķete
Elektroinstalācijas dokumentācijā iekļauj
detalizētu izmantojamās elektroinstalācijas
elektroinstalācijas metodes aprakstu. Šis
apraksts ietver:
• minimālie kabeļu diametri PV moduļiem, kas paredzēti
elektroinstalācijai:
• jebkuri elektroinstalācijas ierobežojumi, kas attiecas uz PV moduļa
sadales kārbu:
• uzstādīšanas situācijas ierobežojumi (piemēram, slīpums.
montāžas līdzekļi, dzesēšana)
• konkrēts PV savienotāja modelis/tipi un ražotājs, ar kuru var
savienot PV moduļu savienotājus:
17
Svarīgi
18
1 2 3 4
1.Iekārta ir identificējama un marķēta ar atbilstības marķējumu
2.Atbilstību apliecinošs dokuments ir attiecināms uz konkrēto iekārtu
3.Atbilstību apliecinošo dokumentu ir izdevis ražotājs
4.Iekārtas ir nodrošinātas ar nepieciešamiem brīdinājumiem,
lietošanas un uzstādīšanas instrukciju
Iekārta
Atbilstības
deklarācija
CE
Instrukcija
u.c.
Pašpārbaudes lapa Saules paneļiem.
19
Preču un
pakalpojumu
drošums
PTAC uzrauga
gandrīz visas
nepārtikas preču
jomas (izņemot
ķīmiju, kosmētiku,
medicīnas preces)
Tiesības iegādāties
drošas preces un
pakalpojumus
Precēm ir jāatbilst
savā kategorijā
noteiktiem
standartiem
Izpēti dažādus
piedāvājumus
Pakalpojuma iegāde
•Saules paneļu uzstādīšanas pakalpojumu var iegādāties gan no pašiem
saules paneļu ražotājiem, gan no specializētiem uzņēmumiem.
•Izvēloties pakalpojuma sniedzēju, ir jāņem vērā šādi faktori:
• Paneļu ražotāja reputācija
• Uzņēmuma pieredze saules paneļu uzstādīšanā
• Piedāvāto pakalpojumu kvalitāte
• Cena
2
1
• Preču un pakalpojumu drošuma likums
• Preču un pakalpojumu drošuma likums ir viens no svarīgākajiem
normatīvajiem aktiem, kas nodrošina patērētāju tiesības uz
drošām precēm un pakalpojumiem. Likuma mērķis ir panākt, lai
preces un pakalpojumi, kas tiek piedāvāti tirgū, nerada nekādu
risku cilvēku dzīvībai, veselībai, mantai vai videi.
Praktiski padomi
Pārbaudi čeku un
garantijas
noteikumus.
Pārbaudi atsauksmes
un reitingus.
Izvēlies drošus
maksājuma veidus.
Sākumā mēģini
vienoties ar
pārdevēju.
Ja neizdodas atrisināt
problēmu ar
pārdevēju. Kādas ir
tiesības un iespējas?
2
2
Patērētāju
tiesības
Patērētājam ir tiesības iegādāties
līguma noteikumiem atbilstošas
preces! Pārdevējs un pakalpojuma
sniedzējs ir atbildīgs par jebkuru
preces iegādes dienā eksistējošu
neatbilstību.
Prasījuma
pieteikums
Pretenzijas var
pieteikt 2 gadus
Jāvēršas pie preces
pārdevēja
Čeks
1 gadu
pierādīšanas
pienākums
pārdevējam
Ja nestrādā, PTAC
Pārdevējam
pienākums 15 dienu
laikā sniegt atbildi
Patērētāju
tiesības
Patērētājam ir tiesības iegādāties
līguma noteikumiem atbilstošas
preces! Pārdevējs un pakalpojuma
sniedzējs ir atbildīgs par jebkuru
preces iegādes dienā eksistējošu
neatbilstību.
Cenas
samazinājum
s
Neatbilstības
iemesls?
Remonts
Maiņa
Naudas atmaksa
Arta Viļuma-Gudmona
Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas
vecākā eksperte
Arta.Viluma-Gudmona@ptac.gov.lv
Paldies par uzmanību!

More Related Content

Similar to Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi

LED gaismas ķermeņu radītie elektromagnētiskie traucējumi
LED gaismas ķermeņu radītie elektromagnētiskie traucējumiLED gaismas ķermeņu radītie elektromagnētiskie traucējumi
LED gaismas ķermeņu radītie elektromagnētiskie traucējumiElektrumlv
 
LED gaismas ķermeņu radītie elektromagnētiskie traucējumi
LED gaismas ķermeņu radītie elektromagnētiskie traucējumiLED gaismas ķermeņu radītie elektromagnētiskie traucējumi
LED gaismas ķermeņu radītie elektromagnētiskie traucējumiElektrumlv
 
Tehniskā ekspertīze un diagnostika klientu objektos
Tehniskā ekspertīze un diagnostika klientu objektosTehniskā ekspertīze un diagnostika klientu objektos
Tehniskā ekspertīze un diagnostika klientu objektosElektrumlv
 
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēsJaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēsElektrumlv
 
Elektroenerģijas ražotāju pieslēgumi AS„Sadales tīklam”
Elektroenerģijas ražotāju pieslēgumi AS„Sadales tīklam”Elektroenerģijas ražotāju pieslēgumi AS„Sadales tīklam”
Elektroenerģijas ražotāju pieslēgumi AS„Sadales tīklam”Elektrumlv
 
Elektroinstalācija daudzīvokļu dzīvojamās ēkās: aktuālākās problēmas, to diag...
Elektroinstalācija daudzīvokļu dzīvojamās ēkās: aktuālākās problēmas, to diag...Elektroinstalācija daudzīvokļu dzīvojamās ēkās: aktuālākās problēmas, to diag...
Elektroinstalācija daudzīvokļu dzīvojamās ēkās: aktuālākās problēmas, to diag...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Reglamentētās sfēras būvistrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti
Reglamentētās sfēras būvistrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumentiReglamentētās sfēras būvistrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti
Reglamentētās sfēras būvistrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumentiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi (20)

Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole
Būvizstrādājumu atbilstība un kontroleBūvizstrādājumu atbilstība un kontrole
Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole
 
Ekodizaina prasības un atbilstošu iekārtu izvēle
Ekodizaina prasības un atbilstošu iekārtu izvēleEkodizaina prasības un atbilstošu iekārtu izvēle
Ekodizaina prasības un atbilstošu iekārtu izvēle
 
Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole
Būvizstrādājumu atbilstība un kontroleBūvizstrādājumu atbilstība un kontrole
Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole
 
Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole
Būvizstrādājumu atbilstība un kontroleBūvizstrādājumu atbilstība un kontrole
Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole
 
Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole
Būvizstrādājumu atbilstība un kontroleBūvizstrādājumu atbilstība un kontrole
Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole
 
LED gaismas ķermeņu radītie elektromagnētiskie traucējumi
LED gaismas ķermeņu radītie elektromagnētiskie traucējumiLED gaismas ķermeņu radītie elektromagnētiskie traucējumi
LED gaismas ķermeņu radītie elektromagnētiskie traucējumi
 
LED gaismas ķermeņu radītie elektromagnētiskie traucējumi
LED gaismas ķermeņu radītie elektromagnētiskie traucējumiLED gaismas ķermeņu radītie elektromagnētiskie traucējumi
LED gaismas ķermeņu radītie elektromagnētiskie traucējumi
 
Kā gudri izvēlēties būvmateriālus
Kā gudri izvēlēties būvmateriālusKā gudri izvēlēties būvmateriālus
Kā gudri izvēlēties būvmateriālus
 
Būvizstrādājumu uzraudzība būvlaukumos
Būvizstrādājumu uzraudzība būvlaukumosBūvizstrādājumu uzraudzība būvlaukumos
Būvizstrādājumu uzraudzība būvlaukumos
 
Būvmateriālu atbilstība un kontrole
Būvmateriālu atbilstība un kontroleBūvmateriālu atbilstība un kontrole
Būvmateriālu atbilstība un kontrole
 
Tehniskā ekspertīze un diagnostika klientu objektos
Tehniskā ekspertīze un diagnostika klientu objektosTehniskā ekspertīze un diagnostika klientu objektos
Tehniskā ekspertīze un diagnostika klientu objektos
 
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēsJaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs
Jaunie MK noteikumi par drošības prasībām elektroietaisēs
 
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu? Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
 
Elektroenerģijas ražotāju pieslēgumi AS„Sadales tīklam”
Elektroenerģijas ražotāju pieslēgumi AS„Sadales tīklam”Elektroenerģijas ražotāju pieslēgumi AS„Sadales tīklam”
Elektroenerģijas ražotāju pieslēgumi AS„Sadales tīklam”
 
Kā gudri izvēlēties būvmateriālus
Kā gudri izvēlēties būvmateriālusKā gudri izvēlēties būvmateriālus
Kā gudri izvēlēties būvmateriālus
 
Kam pievērst uzmanību, izvēloties energoefektīvas iekārtas
Kam pievērst uzmanību, izvēloties energoefektīvas iekārtasKam pievērst uzmanību, izvēloties energoefektīvas iekārtas
Kam pievērst uzmanību, izvēloties energoefektīvas iekārtas
 
Elektroinstalācija daudzīvokļu dzīvojamās ēkās: aktuālākās problēmas, to diag...
Elektroinstalācija daudzīvokļu dzīvojamās ēkās: aktuālākās problēmas, to diag...Elektroinstalācija daudzīvokļu dzīvojamās ēkās: aktuālākās problēmas, to diag...
Elektroinstalācija daudzīvokļu dzīvojamās ēkās: aktuālākās problēmas, to diag...
 
Reglamentētās sfēras normatīvais regulējums un prasības
Reglamentētās sfēras normatīvais regulējums un prasībasReglamentētās sfēras normatīvais regulējums un prasības
Reglamentētās sfēras normatīvais regulējums un prasības
 
Reglamentētās sfēras būvistrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti
Reglamentētās sfēras būvistrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumentiReglamentētās sfēras būvistrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti
Reglamentētās sfēras būvistrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti
 
Būvizstrādājumu atbilstība, izvēle un kontrole
Būvizstrādājumu atbilstība, izvēle un kontroleBūvizstrādājumu atbilstība, izvēle un kontrole
Būvizstrādājumu atbilstība, izvēle un kontrole
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 

Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi

 • 1. «Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi» Arta Viļuma-Gudmona Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas Vecākā eksperte 18.12.2023
 • 2. Saturs 1. Normatīvie akti – vispārīgās prasības 2. Ražotāja/importētāja pienākumi 3. Atbilstību apliecinošie dokumenti 4. Preces marķēšana - Marķējuma piemēri 5. Pakalpojuma sniedzēji 6. Ieteikumi 2
 • 3. Elektroiekārtām piemērojamie normatīvie akti 3 ELEKTROIEKĀRTAS Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 209 „Iekārtu elektrodrošības noteikumi” (Direktīva 2014/35/ES) Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.208 prasībām „Iekārtu elektro- magnētiskās saderības noteikumi” (Direktīva 2014/30/ES) Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumi Nr. 84 „Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” (Direktīva 2011/65/ES +RoHS2 un RoHS 3 Direktīva 2015/863EU ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 4. Jūlija Regula (ES) 2017/1369 ar ko izveido energomarķējuma satvaru [atceļ Direktīvu 2010/30/ES] Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumi Nr.941 „Noteikumi par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītām precēm (produktiem)” (Direktīva2009/125/EK) • Dažādiem produktiem ir attiecināmas dažādu normatīvo aktu prasības !!!! • Papildus elektroprecēm, ņemot vērā to uzbūves un darbības principus, var tikt piemērotas arī citu normatīvo aktu prasības.
 • 4. Elektroiekārtām piemērojamie normatīvie akti Minēto normatīvo aktu regulējums aptver plašu preču klāstu, līdz ar to šajos normatīvajos aktos netiek konkrēti uzskaitītas preces vai to grupas, piemēram, spuldzes, mikseri, blenderi, fēni, TV, saules paneļi u.c.. Normatīvais regulējums attiecas uz ierīcēm, nenosaucot konkrēti ierīču modeļus vai nosaukumus, bet sniedzot vispārīgu apzīmējumu - “ierīce”, kas aptver plašāku to preču amplitūdu, uz kuru var attiecināt terminu “ierīce”. 4
 • 5. Būtiskās prasības saules paneļiem Uz saules paneļiem ir attiecināmas prasības, kas noteiktas: • Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.209 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi” • Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr. 208 “Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi” 5
 • 6. Tehniskie standarti, kuriem jābūt ņemtiem vērā OJEU standarti publicēti zem, “Zemsprieguma elektroiekārtu direktīvas”, kas ir piemērojami saules paneļiem EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 un EN IEC 61730-2- 2018/AC:2018-06 Fotoelementu (PV) moduļu drošuma novērtējums. 1.daļa: Prasības konstrukcijai (IEC 61730- 1:2016). (Piemērojami no 2021.gada 27. aprīļa) 6
 • 7. Tehniskie standarti, kuriem jābūt ņemtiem vērā: Citi standarti publicēti zem “Zemsprieguma elektroiekārtu Direktīvas”, kas varētu būt papildus norādīti AD. LVS EN IEC 61215-1-1:2021 Zemes fotoelementu (PV) moduļi. Konstrukcijas kvalitatīvais novērtējums un tipa apstiprināšana. 1-1.daļa: Īpašās prasības kristāliskā silīcija fotoelementu (PV) moduļu testēšanai (IEC 61215-1-1:2021) LVS EN IEC 61215-1-2:2021 Zemes fotoelementu (PV) moduļi. Konstrukcijas kvalitatīvais novērtējums un tipa apstiprināšana. 1-2.daļa: Īpašās prasības kadmija telurīda (CdTe) plānplēves fotoelementu (PV) moduļu testēšanai (IEC 61215-1-2:2021) LVS EN IEC 61215-1-3:2021 Zemes fotoelementu (PV) moduļi. Konstrukcijas kvalitatīvais novērtējums un tipa apstiprināšana. 1-3.daļa: Īpašās prasības amorfā silīcija plānplēves fotoelementu (PV) moduļu testēšanai (IEC 61215-1-3:2021) LVS EN IEC 61215-1-4:2021 Zemes fotoelementu (PV) moduļi. Konstrukcijas kvalitatīvais novērtējums un tipa apstiprināšana. 1-4.daļa: Īpašās prasības Cu(In,GA)(S,Se)2 plānplēves fotoelementu (PV) moduļu testēšanai (IEC 61215-1- 4:2021) LVS EN IEC 61853-3:2019 Fotoelementu (PV) moduļu veiktspējas testēšana un nominālie energorādītāji. 3.daļa: PV moduļu nominālie energorādītāji (IEC 61853- 3:2018) LVS EN IEC 61853-4:2019 Fotoelementu (PV) moduļu veiktspējas testēšana un nominālie energorādītāji. 4.daļa: Standarta references klimata profili (IEC 61853- 4:2018) LVS EN IEC 62892:2019 Paplašināta fotoelementu (PV) moduļu termiskā cikla pārbaude. Testa procedūra (IEC 62892:2019) LVS EN 50178:2002 Energoietaišu elektroniskā iekārta 7
 • 8. Ražotāja/importētāja pie/3nākumi veic iekārtas atbilstības novērtēšanu; sagatavo (izstrādā) iekārtas tehnisko dokumentāciju, kas pierāda atbilstības novērtēšanas veikšanu; katrai iekārtai piestiprina CE marķējumu, tādejādi apliecinot, ka prece atbilst vispārīgām drošuma prasībām, uzņemoties par to atbildību; sastāda atbilstības deklarāciju, kurā norāda informāciju par preci, tās ražotāju, atsauci uz piemērojamiem standartiem un citu informāciju, kas ir prasīta attiecīgajos normatīvajos aktos; pievieno instrukciju un drošuma informāciju. 8 Elektrodrošuma prasības ir noteiktas Direktīvā 20145/ES un ir pārņemtas Noteikumos Nr.209. Lai nodrošinātu preces atbilstību normatīvo aktu prasībām ražotājs saskaņā ar Noteikumu Nr.208 3.1.nodaļas un Noteikumu Nr.209 3.1.nodaļas prasībām pirms iekārtas laišanas tirgū:
 • 9. Ražotāja/importētāja pienākumi + Atbilstības deklarācija (DoC) + Lietošanas instrukcija + Tehniskais fails + Testēšanas pārskats 9
 • 10. Tehniskā dokumentācija • Tehniskajā dokumentācijā ir izklāstīta informācija par produkta projektēšanu, ražošanu un darbību, un tajā jānorāda jebkura sīkāka informācija, kas apliecina produkta atbilstību piemērojamajām prasībām. • Tehniskā dokumentācija ir vajadzīga, lai pierādītu, ka produkts atbilst pamatprasībām, un tādējādi ir izmantojama, lai sagatavotu ES atbilstības deklarāciju. Šī dokumentācija jums ir vajadzīga, lai ražojumam uzliktu CE zīmi. 1 0
 • 11. Tehniskā dokumentācija • Tehniskajā dokumentācijā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai: • īss produkta apraksts; • elements attiecīgā produkta identificēšanai, piemēram, sērijas numurs; • produkta projektēšanā un ražošanā iesaistīto objektu nosaukums(-i) un adrese(-es); • jebkuras produkta atbilstības novērtēšanā iesaistītas pilnvarotās iestādes nosaukums un adrese; • ES atbilstības deklarācija; • etiķete un lietošanas pamācība; • to noteikumu apraksts, attiecībā uz kuriem panākta produkta atbilstība; • tehniskie standarti, kuriem jābūt ņemtiem vērā; • daļu saraksts; • testa rezultāti. 1 1
 • 13. Preces marķēšana • Uz preces jābūt informācijai par: • tās ražotāju vai ražotāju un importētāju, • kontaktadresei, kur ar to var sazināties. • Precēm jābūt marķētām, norādot: • tipa, partijas vai sērijas numuru, • ja tas nav iespējams preces izmēra dēļ, kontaktadresi norāda uz iepakojuma vai aparātam pievienotajā dokumentā. • CE atbilstības marķējumu viegli saskatāmā, salasāmā un neizdzēšamā veidā norāda uz katra aparāta vai tā informācijas plāksnes. • Ja marķējums nav iespējams vai attaisnojams aparāta īpatnību dēļ, to norāda uz iepakojuma un pievienotajiem dokumentiem. Ražotājs nodrošina, ka iekārtai pievienota lietošanas instrukcija un drošuma informācija valsts valodā. Lietošanas instrukcija un drošuma informācija, kā arī cita uz iekārtām norādītā informācija ir skaidra un saprotama 1 3
 • 14. Prasības marķējumam 1 4 • Katrs PV modulis ietver šādus skaidrus un neizdzēšamus marķējumus: • ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētā preču zīme; • tipa vai modeļa numura apzīmējums; • sērijas numurs; • ražošanas datums un vieta vai sērijas numurs, kas nodrošina ražošanas datuma un vietas izsekojamību; • spaiļu vai vadu polaritāte; • “Maksimālais sistēmas spriegums” vai “Vsys”; • aizsardzības pret elektriskās strāvas triecienu klase • "spriegums atvērtā ķēdē" vai "Voc", ieskaitot ražošanas pielaides
 • 15. Marķējums • "strāva lielums īsslēgums:" vai “Isc", ieskaitot ražošanas pielaides • PV moduļa maksimālā jauda” ieskaitot ražošanas pielaides un • maksimālā aizsardzība pret pārstrāvu”, atbilstība pārbaudīta ar apgrieztās strāvas pārslodzes testu • PV savienotāji vai elektroinstalācijas ir jāmarķē saskaņā ar IEC 62852 simbolu “Neatvienot zem slodzes” (do not disconnect under load) Simbolam vai brīdinājumam jābūt uzdrukātam uz etiķetes vai etiķetes tuvu savienotājam. PV savienotājiem jābūt skaidri marķētiem, norādot spaiļu polaritāti. 1 5
 • 17. Elektroinstalācijas dokumentācijā iekļauj detalizētu izmantojamās elektroinstalācijas elektroinstalācijas metodes aprakstu. Šis apraksts ietver: • minimālie kabeļu diametri PV moduļiem, kas paredzēti elektroinstalācijai: • jebkuri elektroinstalācijas ierobežojumi, kas attiecas uz PV moduļa sadales kārbu: • uzstādīšanas situācijas ierobežojumi (piemēram, slīpums. montāžas līdzekļi, dzesēšana) • konkrēts PV savienotāja modelis/tipi un ražotājs, ar kuru var savienot PV moduļu savienotājus: 17
 • 18. Svarīgi 18 1 2 3 4 1.Iekārta ir identificējama un marķēta ar atbilstības marķējumu 2.Atbilstību apliecinošs dokuments ir attiecināms uz konkrēto iekārtu 3.Atbilstību apliecinošo dokumentu ir izdevis ražotājs 4.Iekārtas ir nodrošinātas ar nepieciešamiem brīdinājumiem, lietošanas un uzstādīšanas instrukciju Iekārta Atbilstības deklarācija CE Instrukcija u.c.
 • 19. Pašpārbaudes lapa Saules paneļiem. 19
 • 20. Preču un pakalpojumu drošums PTAC uzrauga gandrīz visas nepārtikas preču jomas (izņemot ķīmiju, kosmētiku, medicīnas preces) Tiesības iegādāties drošas preces un pakalpojumus Precēm ir jāatbilst savā kategorijā noteiktiem standartiem Izpēti dažādus piedāvājumus
 • 21. Pakalpojuma iegāde •Saules paneļu uzstādīšanas pakalpojumu var iegādāties gan no pašiem saules paneļu ražotājiem, gan no specializētiem uzņēmumiem. •Izvēloties pakalpojuma sniedzēju, ir jāņem vērā šādi faktori: • Paneļu ražotāja reputācija • Uzņēmuma pieredze saules paneļu uzstādīšanā • Piedāvāto pakalpojumu kvalitāte • Cena 2 1 • Preču un pakalpojumu drošuma likums • Preču un pakalpojumu drošuma likums ir viens no svarīgākajiem normatīvajiem aktiem, kas nodrošina patērētāju tiesības uz drošām precēm un pakalpojumiem. Likuma mērķis ir panākt, lai preces un pakalpojumi, kas tiek piedāvāti tirgū, nerada nekādu risku cilvēku dzīvībai, veselībai, mantai vai videi.
 • 22. Praktiski padomi Pārbaudi čeku un garantijas noteikumus. Pārbaudi atsauksmes un reitingus. Izvēlies drošus maksājuma veidus. Sākumā mēģini vienoties ar pārdevēju. Ja neizdodas atrisināt problēmu ar pārdevēju. Kādas ir tiesības un iespējas? 2 2
 • 23. Patērētāju tiesības Patērētājam ir tiesības iegādāties līguma noteikumiem atbilstošas preces! Pārdevējs un pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par jebkuru preces iegādes dienā eksistējošu neatbilstību. Prasījuma pieteikums Pretenzijas var pieteikt 2 gadus Jāvēršas pie preces pārdevēja Čeks 1 gadu pierādīšanas pienākums pārdevējam Ja nestrādā, PTAC Pārdevējam pienākums 15 dienu laikā sniegt atbildi
 • 24. Patērētāju tiesības Patērētājam ir tiesības iegādāties līguma noteikumiem atbilstošas preces! Pārdevējs un pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par jebkuru preces iegādes dienā eksistējošu neatbilstību. Cenas samazinājum s Neatbilstības iemesls? Remonts Maiņa Naudas atmaksa
 • 25. Arta Viļuma-Gudmona Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas vecākā eksperte Arta.Viluma-Gudmona@ptac.gov.lv Paldies par uzmanību!