Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aktualitātes būvniecības likumā un ko tas maina renovācijā

2,140 views

Published on

Aktualitātes būvniecības likumā un ko tas maina renovācijā
I.Oša, Ekonomikas ministrija

2014.gada 6.novembris, Rīga

Published in: Business
 • Be the first to comment

Aktualitātes būvniecības likumā un ko tas maina renovācijā

 1. 1. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA Jaunais būvniecības regulējums Būvniecības un mājokļu politikas departaments 24.10.2014.
 2. 2. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 2  MK 25.02.2014. noteikumi Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”; MK 25.03.2014. noteikumi Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”;  MK 19.08.2014. noteikumi Nr.499 „Noteikumi par būvinspektoriem”;  MK 19.08.2014. noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”;  MK 07.10.2014. noteikumi Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” Ministru kabinetā pieņemtie MK noteikumi
 3. 3. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 3 MK 19.08.2014. noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; MK 19.08.2014. noteikumi Nr.501 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības būvnoteikumi”; MK 02.09.2014. noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”; MK 02.09.2014. noteikumi Nr.530 „Dzelzceļa būvnoteikumi”; MK 16.09.2014. noteikumi Nr.550 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvnoteikumi”; MK 16.09.2014. noteikumi Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”; MK 30.09.2014. noteikumi Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” Ministru kabinetā pieņemtie MK noteikumi
 4. 4. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 4 14.10.2014. MK sēdē tika pieņemti: «Autoceļu un ielu būvnoteikumi ” Nr.633; „Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi» Nr.631 28.10.2014. MK sēdē tika pieņemti: «Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība» Nr.671 Saskaņošanas procesā: „Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” MK noteikumi saskaņošanas stadijā
 5. 5. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 5 „Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi” – plānots, ka stāsies spēkā 2015.gadā; „Noteikumi par būvkomersantu klasifikāciju” – plānots ka stāsies spēkā 01.01.2016. MK noteikumi izstrādes stadijā
 6. 6. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA Likumu piemēro jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošu būvju pārbūvei (rekonstrukcija), atjaunošanai (renovācija), restaurācijai, nojaukšanai, novietošanai, ierīkošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai. (Būvniecības likuma 3.pants) Likuma piemērošanas joma
 7. 7. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA Normatīvo aktu sagatavošana: Visus ar būvniecību saistītos normatīvos aktus sagatavo Ekonomikas ministrija. Nozaru ministrijas atbilstoši to nolikumos noteiktai kompetencei sniedz speciālos būvnoteikumos iekļaujamo informāciju. Būvniecības publiskā uzraudzība un kontrole: -vietējā pašvaldība; - cita iestāde, ja tās kompetencē ir izdot būvatļauju; -būvniecības valsts kontroles birojs. Būvizstrādājumu tirgus uzraudzība: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Iestāžu kompetence
 8. 8. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 8 Iestādes, kas pieņem lēmumus būvniecības procesā saskaņā ar Būvniecības likumu: Būvvalde (saskaņā ar Būvniecības likuma 7. un 12.pantu) Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas; (saskaņā ar Būvniecības likuma 6.panta ceturto daļu) Būvniecības valsts kontroles birojs (saskaņā ar Būvniecības likuma 6.1panta otro daļu) Iestāžu kompetence
 9. 9. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 9  Nozaru ministrijas vai šo ministriju padotības iestādes atbilstoši to nolikumos noteiktajai kompetencei normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pieņem lēmumus par būvniecības ieceri, pildot šā likuma 12.panta trešās daļas 1., 3., 4., 5., 5.1, 5.2, 6., 7., 9. un 10.punktā noteiktās būvvaldes funkcijas, piemēro likumā noteiktos lēmumu pieņemšanas un strīdu izskatīšanas termiņus, kā arī nodrošina šā likuma 14.pantā noteikto būvniecības ieceres paziņošanas un apspriešanas kārtību un informācijas pieejamību būvniecības informācijas sistēmā Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas
 10. 10. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 10 Būvniecības valsts kontroles birojs Birojs nodrošina: Būvdarbu valsts kontroli, veicot šādu būvju būvdarbu kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā: tādu jaunu publisku ēku būvniecību un pārbūvi, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem (turpmāk — publiska ēka), būves, kuru paredzētajai būvniecībai atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtēšanu" 4.panta pirmās daļas 1.punktam piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, jaunas būves vai esošu būvju pārbūves, kuru ieceres iesniedzējs ir pašvaldība, ja publisku būvdarbu līguma līgumcena ir 1,5 miljoni euro vai lielāka; Nodrošina publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību.
 11. 11. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 1. Ieceres stadija 2. Būvatļaujas izdošanas stadija 3. Būvdarbu stadija 4. Nodošanas ekspluatācijā stadija nē nē Jā Jā Būvniecības procesa posmi 11
 12. 12. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA Lēmumu pieņemšanas termiņi Būvatļaujas izdošana/atteikums izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu – 1 mēnesis; Būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē, vai atteikums izdarīt atzīmi – 14 dienu laikā; Būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi būvniecības ieceres paskaidrojuma rakstā, vai atteikums izdarīt atzīmi – 7 dienu laikā; Par izmaiņu atļauju būvprojektā, kā arī par izmaiņām būvatļaujā gadījumos, kad mainās būvatļaujas adresāts, būvdarbu vadītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs - 14 dienu laikā.
 13. 13. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA Teritorijas plānošanas procesā Ietekmes uz vidi novērtēšanas procesā Būves apspriešana Būvniecības likumā noteiktos gadījumos Pēc 01.10.2014. Ietekmes uz vidi novērtēšanas procesā (objektiem, kas var būtiski ietekmēt vidi piem. cūku vai mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksiem) Pēc 01.10.2014. Teritorijas plānošanas procesā t.sk. par detālplānojumu Pēc 01.10.2014. Ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta objekta, kurš var radīt smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu, bet nav nepieciešams IVN, būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu. Sabiedriskā (publiskā) apspriešana, būvniecības saskaņojums
 14. 14. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA Būvatļauja Būvatļauja – administratīvs akts ar nosacījumiem projektēšanai un būvdarbiem; (būvdarbus var uzsākt pēc nosacījumu izpildes un tad, kad administratīvais akts kļuvis neapstrīdams). Dokuments, ar kuru tiek izlemts jautājums par atļauju būvēt! Piezīme: būvniecības ieceres akceptēšanai tiek pieņemts viens lēmums (iepriekš tie bija trīs – plānošanas un arhitektūras uzdevums, lēmums par būvprojekta akceptu, lēmums par būvatļauju).
 15. 15. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA Būvniecības process pirms 01.10.2014. DetāplānojumsTehniskie un īpašie noteikumiPieslēgšanās tehniskās prasībasPašvaldības teritorijas plānojums un detālplānojums (arī attiecīgie apbūves noteikumi) Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā Būves ekspluatācija Būvprojekta ekspertīzeBūvatļaujas pieprasījumsLīgums par autoruzraudzību un autoruzraudzības žurnālsBūvuzrauga saistību rakstsBūvētāja civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošonāšanas poliseBūvdarbu žurnālsBūvdarbu vadītāja saistību rakstsDarbu veikšanas projektsSkiču projektsĒkas kadastrālās uzmērīšanas lieta Būvniecības ierosinātājs Ietekmes uz vidi novērtējumsBūvprojektasaskaņošanaAtzinumi par būves gatavību ekspluatācijaiSegto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktiBūvniecības iesniegums - uzskaites kartePlānošanas un arhitektūras uzdevumsBūvatļaujaApliecinājums par būves gatavību ekspluatācijaiBūvprojekta akcepts Tehniskais projektsSkiču projekta saskaņošanaPubliskā apspriešana
 16. 16. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA Būvniecības process pēc 01.10.2014. DetāplānojumsLīgums par autoruzraudzību un autoruzraudzības žurnālsAtzinumi par būves gatavību ekspluatācijaiIetekmes uz vidi novērtējums Būvniecības ierosinātājs Darbu veikšanas projektsPubliskā apspriešana par pašvaldības autonomās kompetences jautājumiemTehniskie un īpašie noteikumiPieslēgšanās tehniskās prasības Būves ekspluatācija Būvuzrauga saistību rakstsBūvprojekts minimālā sastāvāApliecinājums par būves gatavību ekspluatācijaiAkts par būves pieņemšanu ekspluatācijāBūvdarbiSegto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktiPašvaldības teritorijas plānojums un detālplānojums (arī attiecīgie apbūves noteikumi) Būvdarbu žurnālsBūvdarbu vadītāja saistību rakstsĒkas kadastrālās uzmērīšanas lietaBūvprojekta daļu izstrāde un saskaņošanaBūvētāja civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošonāšanas poliseBūvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildeBūvatļaujaProjektēšanas nosacījumiBūvdarbu uzsākšanas nosacījumiProjektēšanas nosacījumu izpildeBūvprojekta ekspertīze
 17. 17. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA Būvatļaujas izpildes uzsākšana Pēc būvatļaujas izdošanas adresāts var uzsākt tajā ietverto nosacījumu izpildi, nodrošinot būvprojekta izstrādi t.sk. Pasūtītājs var turpināt projektēšanas darbus arī tad, ja būvatļauja ir apstrīdēta.
 18. 18. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA Būvatļaujas apstrīdēšanas termiņi Būvatļauju var apstrīdēt vai pārsūdzēt mēneša laikā, no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. (Būvatļauja stājas spēkā ar brīdi, kad tā paziņota adresātam). Sabiedrība minēto termiņu uzzina no publikācijas pašvaldības mājas lapā, kur norāda (…) būvatļaujas vai atteikuma izsniegt būvatļauju spēkā stāšanās dienu. Šī publikācija ir darbība ar tiesisku nozīmi – t.i. nenoteiktam personu lokam tiek paziņots par dokumentu).
 19. 19. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA Strīdu izskatīšanas termiņi Kopējais laiks, kurā būvniecības procesā izdota administratīvā akta apstrīdēšanas iesniegums tiek izskatīts iestādē, nedrīkst būt ilgāks par diviem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas. Personai ir pienākums iesniegumā par administratīvā akta apstrīdēšanu vai pieteikumā par administratīvā akta pārsūdzēšanu pamatot administratīvā akta prettiesiskumu.
 20. 20. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA Atzīmju izdarīšanas termiņi būvatļaujā Būvvalde izdara atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi 15 darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi. Atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē vai būvatļaujā būvvalde izdara piecu darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi.
 21. 21. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA Izmaiņas būvniecības iecerē Persona, kurai ir izdota būvatļauja, var lūgt atļaut veikt izmaiņas būvprojektā attiecībā uz: 1) būves novietojumu, ja tās pamatotas ar institūciju izdotajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un neskar trešo personu tiesības; 2) ēkas būvapjomu, ja netiek skartas trešo personu tiesības un izmaiņas ir saistītas ar būvizstrādājumu specifikāciju būvprojektā, ēkas konstrukciju, izolācijas un apdares materiāliem vai inženiertehniskiem risinājumiem un nerada smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu; 3) ēkas fasādes risinājumu, ja izmaiņas neskar trešo personu tiesības
 22. 22. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA Citu būvdarbu izpildes uzsākšana Būvdarbus var uzsākt pēc paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē noteikto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes. (atzīme jāizdara piecu darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi).
 23. 23. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 23 Vispārīgi nosacījumi Būvvalde norīko būvinspektoru būvniecības kontrolei objektā un nosaka obligāto būvlaukuma apmeklējuma grafiku (gadījumos, kad būvei nepieciešama būvuzraudzība, minētais grafiks nosakāms, izvērtējot būvuzraudzības plānā noteiktos galvenos būvdarbu posmus). Būvinspektoram, veicot būvniecības kontroli, ir tiesības apskatīt un pārbaudīt būvi un būvlaukumu būvdarbu laikā. Pirms būvvalde izdod būvatļauju, būvinspektors veic paredzētās būves īstenošanas vietas pārbaudi, lai pārliecinātos par patvaļīgas būvniecības neesamību. Pēc būvdarbu uzsākšanas būvinspektors kontrolē būvniecības procesu, apsekojot atbilstoši būvuzraudzības plānam būvdarbu veikšanas vietu. Būvniecības kontrole
 24. 24. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 24 būvju iedalījumu grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi; gadījumus, kad nepieciešama inženierizpētes darbu veikšana; gadījumus, kad nepieciešama būves vai būvprojekta ekspertīze, kā arī būvprojekta ekspertīzes sastāvu, veikšanas kārtību un apjomu; gadījumus, kad nepieciešama autoruzraudzība un būvuzraudzība, kā arī autoruzraudzības un būvuzraudzības kārtību un būvuzraudzības plāna izstrādes kārtību un saturu; būvniecības kontroles kārtību un nosacījumus, būvinspektoru tiesības un pienākumus, kā arī birojā, institūcijās, kuras pilda būvvaldes funkcijas, un pašvaldībā nodarbināto būvinspektoru sadarbības kārtību; būvspeciālistu atbildību; principus un dokumentus, uz kuru pamata pieņemams lēmums par tādas būves sakārtošanu vai nojaukšanu, kura ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi, bīstama vai bojā ainavu. Vispārīgie būvnoteikumi
 25. 25. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 25 13. Pirms būvniecības ieceres iesnieguma iesniegšanas būvniecības ierosinātājam ir tiesības saņemt institūciju tehniskos un īpašos noteikumus, ja attiecīgās jomas normatīvie akti nosaka šādu tehnisko noteikumu nepieciešamību, kā arī saņemt no inženiertīklu īpašniekiem pieslēgšanās (atslēgšanās) vai inženiertīklu šķērsošanas tehniskās prasības. 15. Būvvalde pieprasa būvniecības ierosinātājam saņemt tehniskos un īpašos noteikumus no valsts institūcijām, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos. Ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas, projektēšanai jāsaņem arī attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskie noteikumi. Vispārīgie būvnoteikumi
 26. 26. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 26 76. Būvvalde neizdara atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja ir apstrīdēti vai pārsūdzēti vides institūcijas izsniegtie tehniskie noteikumi. Vides institūcijai ir pienākums triju darbdienu laikā informēt attiecīgo būvvaldi par vides tehnisko noteikumu apstrīdēšanu vai pārsūdzēšanu. Vispārīgie būvnoteikumi
 27. 27. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 27 Vispārīgie būvnoteikumi 1. Ēku iedalījums grupās kritērijs I grupa III grupa 1. Stāvu skaits 1) Ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi 2) Ēka, kurai ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs 2. Cilvēku skaits Publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem 3. Platība, apbūves laukums 1) Mazēka (vienstāva ēka, t.sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2) 2) Ārpus pilsētu un ciema teritorijām vienstāva lauku saimniecību nedzīvojamā ēka, kura nav paredzēta dzīvnieku turēšanai, un palīgēka (piemēram, saimniecības ēkas, noliktavas, šķūņi, pagrabi, nojumes, garāžas) ar apbūves laukumu līdz 60 m2 3) Atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēkas, kurās tiek izvietota bīstamā iekārta 4) Betonēts laukums pakaišu kūtsmēslu uzkrāšanai (uzglabāšanai ar vircas uzkrāšanas tvertni) līdz 50m2 1) Ražošanas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 1000 m2 2) Noliktavas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 2000 m2 4. Būvtilpums Ūdens rezervuāri (pazemes un virszemes) līdz 50 m3 ārpus pilsētu un ciemu teritorijām 1) Ēka šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu virs 5000 m3 2) Ūdens rezervuāri (pazemes un virszemes) virs 1000 m3 5. Jauda 1) Kompaktās (konteinertipa) transformatoru apakšstacijas un sadales ietaises ar nominālo spriegumu līdz 20 kV ārpus pilsētām, ja tās atrodas ārpus esošo spēkstaciju un apakšstaciju teritorijām 2) Elektroietaišu ēkas ar pamatiem, mazākas par 60 m2 ārpus pilsētām un ciemiem 1) Katlumājas un elektroenerģijas apgādes ēkas ar siltuma jaudu lielāku par 2 MW un/vai elektrisko jaudu lielāku par 2 MW 2) Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas ar 110 kV spriegumu un augstāku
 28. 28. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 28 Vispārīgie būvnoteikumi 2. Inženierbūvju iedalījums grupās Speciālie būvnoteikumi I grupa III grupa 1. Autoceļi un ielas Māju ceļš viena īpašnieka zemes gabalā 1) Automaģistrāles un ātrsatiksmes autoceļi 2) Tilti, viadukti un ceļu pārvadi 3) Tuneļi, garāki par 100 m 2. Dzelzceļa būves (valsts, pašvaldību un privātie) Dzelzceļa gājēju pārejas un dzelzceļa tehnoloģiskās pārbrauktuves 1) Publiskās lietošanas dzelzceļi 2) Tilti, viadukti un ceļu pārvadi 3) Tuneļi, garāki par 100 m 3. Elektronisko sakaru būves Inženiertīklu pievadi 1) Maģistrālās sakaru līnijas 2) Torņi, augstāki par 100 m 4. Enerģijas ražo- šanas, glabāšanas, pārvades un sadales būves 1) Elektrotīkli ar nominālo spriegumu līdz 20 kV, tajā skaitā elektroapgādes sadalnes (uzskaites, relejaizsardzības, kabeļu komutācijas u. c.) un komutācijas un aizsardzības iekārtas 2) Inženiertīklu pievadi 1) Elektropārvades līnijas ar nominālo spriegumu 110 kV un augstāku 2) Apakšstacijas (izņemot slēgtās transformatoru apakšstaciju ēkas) ar 110 kV spriegumu un augstāku 3) Hidroelektrostacijas ar jaudu virs 2 MW 3) Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas ar darba spiedienu virs 1,6 MPa 4) Spēkstaciju būves ar jaudu virs 20 kW, tai skaitā vēja elektrostacijas (vēja parki) 5) Dūmeņi virs 60 m 5. Hidrotehniskās un meliorācijas būves 1) Viena īpašnieka meliorācijas sistēma vai atsevišķas būves, ierīces 2) Rakti dīķi ar virsmas laukumu vienas zemes vienības robežās līdz 0,5 ha platībā 1) Ūdens noteces un līmeņu regulēšanas hidrotehniskās būves, ja aizsprosta augstums pārsniedz 15 metrus vai novadbūves caurplūde pārsniedz 500 m3/s 2) Ūdens resursu izmantošanas hidrotehniskās būves, ja hidroelektrostacijas projektētā jauda ir no 1 MW līdz 2 MW vai sūkņu stacijas ražīgums ir lielāks par 5 m3/s
 29. 29. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 29 Vispārīgie būvnoteikumi 6. Ostu hidrotehniskās būves Iekšējie ūdensceļi un ostas, kas paredzētas iekšzemes ūdenstransportam ar 1000 t un lielāku tilpību 9. Citas, atsevišķi neklasificētas, inženierbūves 1) Atsevišķie labiekārtojuma elementi, kas atrodas publiskajā ārtelpā – soliņi, bērnu rotaļu ierīces, sporta aprīkojums, atsevišķās laternas un apgaismes ķermeņi, karogu masti, velosipēdu statīvi u.tml. *** 2) Stacionārie reklāmas un informācijas stendi*** ar augstumu līdz 2,5 m un citi tiem pielīdzināmi objekti, tai skaitā ielu norāžu stabi līdz 4 m (bez elektrības pieslēguma) 3) Žogi un mūri viena zemes gabala robežās 4) Labiekārtoti (betona, šķembu u. c.) laukumi līdz 50 m2 ārpus pilsētu un ciemu teritorijas lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām 5) Inženiertīklu pievadi 1) Rūpnieciskās ražošanas būve (ieguves rūpniecības vai iežieguves būves, ķīmiskās ražošanas būves, smagās rūpniecības uzņēmumu būves) 2) Visa veida estrādes, atklātie sporta laukumi un baseini ar tribīnēm, kuras paredzētas vairāk nekā 100 cilvēkiem 3) Visu veidu maģistrālie cauruļvadi un to pārvades estakādes 4) Notekūdeņu attīrīšanas ietaises ar jaudu virs 200 m3/diennaktī 5) Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas ar jaudu virs 200 m3/diennaktī 6) Ūdens un kanalizācijas maģistrāles ar diametru no 1000 mm 7) Ūdens attīrīšanas ietaises ar jaudu virs 200 m3/diennaktī 8) Lidlauku skrejceļi, kas ir garāki par 2,0 km 9) Torņi, augstāki par 100 m
 30. 30. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 30 Būvniecības ierosinātājam pamatojoties uz izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu (PAU) ir tiesības turpināt uzsākto būvniecības procesu (izstrādāt skiču projektu, tehnisko projektu) Saņemt būvatļauju atbilstoši jaunajam regulējumam ir atļauts šādu dokumentu derīguma termiņa laikā: plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU derīguma termiņš - 2 vai 4 gadi) tehniskā projekta (akceptēta tehniskā projekta, izvērstā skiču projekta, nulles cikla tehniskā projekta derīguma termiņš - 2 gadi) Vispārīgie būvnoteikumi noslēguma jautājumi
 31. 31. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 31 Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad būvniecības ierosinātājam ir izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums (PAU) - ierosinātājs iesniedz: iesniegumu atbilstošās grupas speciālajos būvnoteikumos noteiktos dokumentus būvvalde izdod būvatļauju: projektēšanas nosacījumos norāda plānošanas un arhitektūras uzdevumā (PAU) noteiktās prasības norāda būvdarbu uzsākšanas nosacījumus Vispārīgie būvnoteikumi noslēguma jautājumi
 32. 32. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 32 Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad pasūtītājs iesniedz: 1) skiču projektu, izvērsto skiču projektu (PAU derīguma termiņa laikā) - būvvalde izdod būvatļauju: projektēšanas nosacījumos norāda plānošanas un arhitektūras uzdevumā (PAU) noteiktās prasības norāda būvdarbu uzsākšanas nosacījumus 2) tehnisko projektu - būvvalde izdod būvatļauju: projektēšanas nosacījumus norāda kā izpildītus norāda būvdarbu uzsākšanas nosacījumus Vispārīgie būvnoteikumi noslēguma jautājumi
 33. 33. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 33 būvniecības procesa kārtību, būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un atbildīgos būvspeciālistus, būvniecības procesam nepieciešamos dokumentus un to saturu, būvatļaujā, apliecinājuma kartē un paskaidrojuma rakstā iekļaujamos nosacījumus, gadījumus, kad nepieciešama sabiedrības informēšana par būvniecības ieceri, un šādas informēšanas kārtību, atkāpju saskaņošanas kārtību, būvprojekta ekspertīzes apjomu, par būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu atbildīgo institūciju, būves konservācijas kārtību, būves novietojuma uzmērījumu veikšanas kārtību un kārtību, kādā būve pieņemama ekspluatācijā, būvdarbu garantijas termiņus pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā Speciālo būvnoteikumu saturs
 34. 34. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 34 Ēku būvniecības process Būvniecības veids Dokumenta veids pielikums I grupas ēkas Jauna būvniecība Paskaidrojuma raksts 1.pielikums Novietošana Paskaidrojuma raksts 1.pielikums Atjaunošana Paskaidrojuma raksts 1.pielikums Restaurācija Paskaidrojuma raksts 1.pielikums Pārbūve (nepārsniedzot max apjomus) Paskaidrojuma raksts 1.pielikums Pārbūve (pārsniedzot max apjomus), lietošanas veida maiņa Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā 4.pielikums, 8.pielikums Restaurācija (kultūras piemineklis) Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā 4.pielikums, 8.pielikums Nojaukšana Paskaidrojuma raksts 2.pielikums Lietošanas veida maiņa bez pārbūves Paskaidrojuma raksts 3.pielikums Publiskas ēkas (pilsētās, ciemos) vienkāršota atjaunošana Paskaidrojuma raksts 1.pielikums Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana (pilsētās, ciemos) Paskaidrojuma raksts 1.pielikums Konservācija Paskaidrojuma raksts 7.pielikums II grupas ēkas Jauna būvniecība Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā 4.pielikums, 8.pielikums Novietošana Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā 4.pielikums, 8.pielikums Restaurācija Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā 4.pielikums, 8.pielikums Atjaunošana Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā 4.pielikums, 8.pielikums Pārbūve Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā 4.pielikums, 8.pielikums Nojaukšana (nav ārējie inženiertīkli vai tie atslēgti) Paskaidrojuma raksts 2.pielikums Nojaukšana Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā 4.pielikums, 8.pielikums Lietošanas veida maiņa bez pārbūves Paskaidrojuma raksts 3.pielikums Vienkāršota atjaunošana Apliecinājuma karte 5.pielikums Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana Ēkas fasādes apliecinājuma karte 6.pielikums Konservācija Paskaidrojuma raksts 7.pielikums III grupas ēkas Jauna būvniecība Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā 4.pielikums, 8.pielikums Novietošana Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā 4.pielikums, 8.pielikums Restaurācija Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā 4.pielikums, 8.pielikums Atjaunošana Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā 4.pielikums, 8.pielikums Pārbūve Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā 4.pielikums, 8.pielikums Nojaukšana Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā 4.pielikums, 8.pielikums Lietošanas veida maiņa bez pārbūves Paskaidrojuma raksts 3.pielikums Vienkāršota atjaunošana Apliecinājuma karte 5.pielikums Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana Ēkas fasādes apliecinājuma karte 6.pielikums Konservācija Paskaidrojuma raksts 7.pielikums
 35. 35. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 35 36. Ierosinot pirmās (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu, būvvaldē iesniedz: aizpildītu ēkas fasādes apliecinājuma kartes I daļu; īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinošus dokumentus; saskaņojumu ar ēkas īpašnieku; skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un paredzēto teritorijas sakārtošanas veidu; fasādes krāsu risinājumu (krāsu pasi); galvenos konstruktīvos mezglus; darbu organizēšanas projektu; citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti. Ēku būvnoteikumi
 36. 36. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 36 58. Ēkas fasādes apliecinājuma kartē iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot prasības: iesniedzamajiem dokumentiem atbildīgajiem būvspeciālistiem (saistību raksti); reģistrēšanai iesniedzamajiem dokumentiem ēkas būvdarbu procesu fiksēšanai (būvdarbu žurnāls, būvuzraudzības plāns); iesniedzamajiem dokumentiem par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (būvdarbu veicēja un atbildīgo būvspeciālistu apdrošināšanas polises); citiem dokumentiem, ja to paredz normatīvie akti. Ēku būvnoteikumi
 37. 37. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 37 196. Pēc vienkāršotās fasādes atjaunošanas būvdarbu pabeigšanas pasūtītājs būvvaldē iesniedz: -196.1. pirmās grupas ēkām (pilsētās un ciemos) – aizpildītu paskaidrojuma raksta II daļu; -196.2. otrās vai trešās grupas ēkām: aizpildītu ēkas fasādes apliecinājuma kartes II daļu; būvdarbu žurnālu, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus; iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju; darbu izpildes aktu kopijas; ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā. Ēku būvnoteikumi
 38. 38. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 38 Ēku būvniecības process Paskaidrojuma raksts (PR) (MK 02.09.2014. noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 1.pielikums) Pirmās grupas ēkas (pilsētās un ciemos) vienkāršota fasādes atjaunošana (vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2) PR I daļa (iecere) Atzīme paskaidrojuma raksta I daļā Būvvalde Būvniecības ierosinātājs būvprojekta izstrādātājs Būvdarbi Būvvalde Atzīme paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu PR II daļa (būvdarbu pabeigšana) Ziņas par objektu: - skaidrojošs apraksts; - grafiskie dokumenti - fasādes krāsu risinājumi (krāsu pasi), galvenie konstruktīvie mezgli; - darbu organizēšanas projekts; - saskaņojumi un atļaujas, u.c. 7 d. 5 d.d. Info par būvdarbu veicēju (būvkomersantu) vai būvētātāju 5 d.d. Būvdarbu veikšanai civiltiesiskā apdrošināšana Lēmums par konstatētajām atkāpēm no akceptētās ieceres Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri Būvdarbu minimālais garantijas termiņš ir 2 gadi
 39. 39. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 39 Ēku būvniecības process Ēkas fasādes apliecinājuma karte (AK) (MK 02.09.2014. noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 6.pielikums) Otrās un trešās grupas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana Iesniedz: - būvdarbu žurnālu, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti; - iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumi darbu izpildes akti; - ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu. Atzīme AK par būvdarbu pabeigšanu AK būvdarbu uzsākšanas nosacījumi Ziņas par objektu: - skaidrojošs apraksts; - grafiskie dokumenti - fasādes krāsu risinājumi (krāsu pasi), galvenie konstruktīvie mezgli; - darbu organizēšanas projekts; - saskaņojumi un atļaujas, u.c. AK I daļa (iecere) Atzīme AK par ieceres akceptu Būvvalde Būvniecības ierosinātājs Būvprojekta izstrādātājs Būvdarbi Būvvalde Iesniedz: - visu atbildīgo būvspeciālistu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopijas; - būvdarbu žurnālu, izņemot, ja būvdarbus veic būvētājs; - būvuzraudzības plānu un būvuzrauga saistību rakstu, ja saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem būvobjektam nepieciešama būvuzraudzība; - atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu, izņemot, ja būvdarbus veic būvētājs. AK II daļa (būvdarbu pabeigšana) 5 d.d. 5 d.d. 14 d. Atzīme AK par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Lēmums par konstatētajām atkāpēm no akceptētās ieceres Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri Būvdarbu minimālais garantijas termiņš ir 3 gadi
 40. 40. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 40 54. Būvatļaujā iekļauj: projektēšanas nosacījumus, ietverot: būvvaldē iesniedzamās būvprojekta daļas; prasības par būvprojekta risinājumu saskaņošanu ar ēkas īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja šādas tiesības pielīgtas; prasības par tehnisko vai īpašo noteikumu saņemšanu no valsts un pašvaldību institūcijām; prasības par tehnisko noteikumu saņemšanu inženiertīklu pieslēgumiem (atslēgumiem) un to šķērsojumiem; vides pieejamības prasības; būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot prasības par iesniedzamajiem dokumentiem atbildīgajiem būvspeciālistiem ; reģistrēšanai iesniedzamajiem dokumentiem ēkas būvdarbu procesu fiksēšanai termiņus būvatļaujas nosacījumu izpildei Ēku būvnoteikumi
 41. 41. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 41 28. Ierosinot otrās vai trešās grupas ēkas jaunu būvniecību, būvvaldē iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kurš sastāv no: skaidrojoša apraksta par plānoto būvniecības ieceri; būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna; ēkas stāvu un jumta plāniem ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju (otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām un palīgēkām – bez telpu vai telpu grupu eksplikācijas); ēkas fasādēm ar augstuma atzīmēm; raksturīgiem griezumiem ar augstuma atzīmēm; saskaņojumiem ar - kopīpašniekiem, ja iecere skar kopīpašumu; institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti; papildu aprēķiniem, ja ēkas atbilstība iedalījumam otrajā grupā tiek pamatots ar cilvēku skaitu, kas vienlaicīgi var atrasties ēkā; citiem dokumentiem vai atļaujām, ja to nosaka normatīvie akti; Ēku būvnoteikumi
 42. 42. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 42 Ēku būvniecības process Projektēšanas nosacījumu izpilde: - būvprojekta daļu izstrāde un saskaņošana; - būvprojekta ekspertīze u.c. Būvatļauja + (4.pielikums) I.grupas ēkas – 1) restaurācija (kultūras piemineklis), 2) pārbūve (pārsniedzot max apjomus), lietošanas veida maiņa II., III.grupas ēkas - 1) jauna būvniecība, 2) novietošana, 3) atjaunošana, 4) restaurācija, 5) pārbūve, 6) nojaukšana Iesniegums + ēku būvnoteikumos noteiktie dokumenti Būvatļauja Ēkas ekspluatācija Būvniecības ierosinātājs Būvprojekta izstrādātājs Būvdarbi Apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijai Papildus iesniedz: - būvprojekta izmainītās daļas un atzinumi; - ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu; - izpildmērījuma plānu par ēkas novietni, ārējiem inženiertīkliem; - būvdarbu žurnālu, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti; - iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumi darbu izpildes akti; - ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, u.c.. Būvdarbu garantijas termiņš (min 3 vai 5 gadi) 30 d. 14 d. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde: - būvdarbu civiltiesiskā apdrošināšana; - būvdarbu žurnāls, autoruzraudzības žurnāls; - būvspeciālistu saistību raksti; - citas prasības (speciālie būvnoteikumi) 15d.d. Darbu veikšanas projekts Akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi Projektēšanas nosacījumi Ietekmes uz vidi novērtējums Būvprojekts minimālā sastāvā: - skaidrojošs apraksts; - grafiskie dokumenti (ģenolāns, stāvu plāni, fasādes, u.c.); - saskaņojumi, u.c.dok. Detālplānojums Būvniecības ieceres publiskā apspriešana 5d.d. Max projektēšanas nosacījumu izpilde - 2 vai 4 gadi Max būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde - 2 gadi Max būvdarbu veikšanas ilgums 5 vai 8 gadi
 43. 43. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 43 Ēku būvniecības process Veic atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi Akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā Projektēšanas nosacījumu izpilde Būvvalde Būvvalde Veic atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Būvvalde Būvinspektors veic paredzētās būvvietas pārbaudi Būvinspektors veic būvdarbu kontroli atbilstoši būvuzraudzības plānam Būvinspektors veic būvdarbu kontroli atbilstoši būvuzraudzības plānam Būvatļauja + (4.pielikums) I.grupas ēkas – 1) restaurācija (kultūras piemineklis), 2) pārbūve (pārsniedzot max apjomus), lietošanas veida maiņa II., III.grupas ēkas - 1) jauna būvniecība, 2) novietošana, 3) atjaunošana, 4) restaurācija, 5) pārbūve, 6) nojaukšana Būvvalde Iesniegums + ēku būvnotei kumos noteiktie dokumenti Būvatļauja Ēkas ekspluatācija Būvniecības ierosinātājs Būvprojekta izstrādātājs Būvdarbi Apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijai 30 d. 14 d. Būvdarbu uzsākša- nas nosacījumu izpilde 15d.d. Uzdod novērst trūkumus Ietekmes uz vidi novērtējums Lēmums par atteikumu pieņemt būvi ekspluatācijā Detālplānojums Būvniecības ieceres publiskā apspriešana 5d.d. Lēmums par atteikšanos izdot būvatļauju Lēmums par būvniecības ieceres publiskas apspriešanas rīkošanu 30 d. 30 d. 15d.d. Pašvaldība mājaslapā informē par pieņemtajiem lēmumiem Pašvaldība mājaslapā informē par saņemtajiem būvniecības iesniegumiem 3d.d3d.d
 44. 44. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA Paldies! https://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/dzivo_siltak/padomi_renovacijai/fasades_atjaunosana/ Ekonomikas ministrija Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 Tālrunis: 67013100 Fakss: 67280882 E-pasts: pasts@em.gov.lv Mājas lapa: www.em.gov.lv Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

×