Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ApdrošināApdrošināšana būvniecībā       būvniecīJeļena Alfejeva
Kādi riski?UZBŪVĒTAIS, BŪVNIECĪBAS MATERIĀLI UN CELTNIECĪBASMEHĀNISMI VAR TIKT BOJĀTI, JO IESTĀJAS: uguns risks, eksplozij...
Celtniecības un montāžas darbu  apdrošināšanaJA BŪVDARBU FINANSĒTĀJS UN DARBU PASŪTĪTĀJS VĒLASNODROŠINĀTIES PRET NEPAREDZ...
Celtniecības un montāžas darbuapdrošināšanaTIEK APDROŠINĀTI (APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS IR): projektā paredzētie celtniecības...
CELTNIECĪBAS VISU RISKU APDROŠINĀŠANAS POLISE      Sērija                              ...
KĀDI VĒL RISKI? Būvniecībā iesaistītais speciālists var kļūdīties un nodarīt zaudējumustrešajām personām un pasūtītājam. ...
Būvniecības speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanaLAI TREŠĀS PERSONAS UN PASŪTĪTĀJS NECIESTUZAUDĒJUMUS BŪVNIE...
Būvuzņēmēju/būvnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana No 2005. gada 1. jūlija ir spēkā Ministru kabineta noteikumi...
Būvuzņēmēju/būvniekuciviltiesiskās atbildībasapdrošināšana  TIEK APDROŠINĀTA  Būvuzņēmēja vai Būvētāja vispārējā civilti...
Būvuzņēmēju/būvnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanaMinimālās prasības saistībā ar šo apdrošināšanu       ...
Būvuzņēmēju/būvnieku  civiltiesiskās atbildības  apdrošināšana Polisei jābūt spēkā līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā ...
Ko iespējams apdrošināt papildus Atbildību par būvniecības dalībniekiem nodarītiem zaudējumiem; Atbildību par zaudējumie...
JURIDISKO PERSONU VISPĀRĒJĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS                                  ...
Arhitektu, projektētāju, būvinženieruprofesionālās civiltiesiskās atbildībasapdrošināšanaArhitektu/inženieru/projektētāju ...
Arhitektu, projektētāju, būvinženieruprofesionālās civiltiesiskās atbildībasapdrošināšana Tiek atlīdzināti radušies zaudē...
Arhitektu, projektētāju, būvinženieruprofesionālās civiltiesiskās atbildībasapdrošināšana Šis nav obligāts apdrošināšanas...
PROFESIONĀLĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS                                          ...
KĀDI VĒL RISKI?DARBU IZPILDĪTĀJS ATSAKĀS NO IESNIEGTĀ KONKURSAPIEDĀVĀJUMA VAI NEPILDA SAVAS, NO BŪVNIECĪBASLĪGUMA IZRIETOŠ...
Būvniecības galvojumu vniecīapdrošināapdrošināšanaAPDROŠINĀŠANAS OBJEKTS IR APDROŠINĀTĀ(PASŪTĪTĀJA) MANTISKĀ INTERESE NEC...
Būvniecības galvojumu  vniecī apdrošinā apdrošināšana Apdrošināts tiek polisē norādītais finanšu riska veids - attiecī...
Būvniecības galvojumu  vniecī apdrošinā apdrošināšanaAPDROŠINĀŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA: Iesniegums Papildus ie...
Būvniecības galvojumu  vniecī apdrošinā apdrošināšanaVISPĀRĒJIE IZŅĒMUMI: LR likuma “Par apdrošināšanas līgumu” 12. pa...
Būvniecības galvojumu vniecīapdrošināapdrošināšana  APDROŠINĀJUMA SUMMA  APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS  APDR...
BŪVNIECĪBAS GARANTIJU                      APDROŠINĀŠANAS POLISE             Sērija   ...
BŪVNIECĪBAS GARANTIJU                      APDROŠINĀŠANAS POLISE             Sērija   ...
PALDIES PAR UZMANĪBU! Jautājumi?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aprošināšana būvniecībā

986 views

Published on

Apdrošināšana būvniecībā /Jeļena Alfejeva, Latvijas Apdrošinātāju asociācija, AS „BTA”

Prezentācija no 2011. gada 9. decembra seminārā "Daudzdzīvokļu māju renovācija. Publisko iepirkumu likums. Būvniecības kvalitāte".

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aprošināšana būvniecībā

 1. 1. ApdrošināApdrošināšana būvniecībā būvniecīJeļena Alfejeva
 2. 2. Kādi riski?UZBŪVĒTAIS, BŪVNIECĪBAS MATERIĀLI UN CELTNIECĪBASMEHĀNISMI VAR TIKT BOJĀTI, JO IESTĀJAS: uguns risks, eksplozija, dzēšot ugunsgrēku, nodarītie bojājumi; zibens spēriens; pilotējamu lidaparātu vai to daļu uzkrišana; dabas stihiju postījumi - plūdi, vētra, krusa, sniegs, zemestrīce u.c.; applūde bojātu cauruļvadu rezultātā; īpašuma ļaunprātīga bojāšana, zādzība, laupīšana; celtniecības mehānismu un mašīnu avārijas u.c.
 3. 3. Celtniecības un montāžas darbu apdrošināšanaJA BŪVDARBU FINANSĒTĀJS UN DARBU PASŪTĪTĀJS VĒLASNODROŠINĀTIES PRET NEPAREDZĒTIEM PĀRTRAUKUMIEM UN TONEPATĪKAMĀM FINANSIĀLĀM SEKĀM, JĀAPDROŠINA IZPILDĀMIECELTNIECĪBAS - MONTĀŽAS DARBI PRET IEPRIEKŠNEPAREDZAMIEM GADĪJUMIEM: uguns risks, eksplozija, dzēšot ugunsgrēku, nodarītie bojājumi; zibens spēriens; pilotējamu lidaparātu vai to daļu uzkrišana īpašumam; dabas stihiju postījumi - plūdi, vētra, krusa, sniegs, zemestrīce u.c.; applūde bojātu cauruļvadu rezultātā; īpašuma ļaunprātīga bojāšana, zādzība, laupīšana; celtniecības mehānismu un mašīnu avārijas u.c.
 4. 4. Celtniecības un montāžas darbuapdrošināšanaTIEK APDROŠINĀTI (APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS IR): projektā paredzētie celtniecības un montāžas darbi; celtniecībai paredzētie būvmateriāli, tiem atrodoties būvlaukumā vaiarī ceļā uz to; būvlaukuma aprīkojums un pagaidu inženiertehniskāskomunikācijas; būvobjektā nepieciešamās iekārtas, mašīnas, to komplektācijāietilpstošie piederumi un rezerves daļas, kā arī instrumenti unkontroliekārtas.
 5. 5. CELTNIECĪBAS VISU RISKU APDROŠINĀŠANAS POLISE Sērija Nr. paraugs Saskaņā ar Minhenes pārapdrošināšanas sabiedrības Munich Re Celtniecības "VISU RISKU" (“CONTRACTORS ALL RISKS”) apdrošināšanas noteikumiem un polises pielikumiem Apdrošinājuma ņēmējs SIA “PRIEKS”, Reģistrācijas Nr. 00000000000 (juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr.; fiziskas personas vārds uzvārds, pers. kods) Adrese Telegrāfa iela 1, Rīga, LV-1021 Līdzapdrošinātie Visi “PRIEKS” apakšuzņēmēji, ar kuriem tiks noslēgti līgumi par celtniecības darbu veikšanu šajā polisē apdrošinātajā objektā noslēdzis celtniecības apdrošināšanas līgumu par labu Pilsētas domei (reģistrācijas Nr. 00000000000, Telegrāfa iela 2, Rīga, LV 1021): Celtniecības objekts Pilsētas domes ēka Rīgā, Telegrāfa ielā 2 un piegulošā infrastruktūra – komplekso un tā atrašanās vieta labiekārtojuma un rekonstrukcijas būvdarbu veikšana saskaņā ar 2009.gada 23.decembra Līguma Nr. 1 Par Pilsētas domes ēkas un piegulošās infrastruktūras kompleksajiem labiekārtojuma un renovācijas būvdarbiem noteikumiem, polises pielikumiem un saskaņā ar Pieteikumu Nr. 1 - 6514. 1. Materiālo vērtību apdrošināšana: Apdrošināšana objekts Apdrošinājuma summa, LVL Franšīze, LVL Celtniecības darbi un 1 083 160,70 1 000,- (viens tūkstotis materiāli saskaņā ar līgumu un (viens miljons astoņdesmit trīs tūkstoši viens latu 00 sant.) - par katru tāmi simts sešdesmit latu un 70 sant.) apdrošināšanas gadījumu 2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par trešajām personām nodarīto kaitējumu: Apdrošināšanas atlīdzības Franšīze, limits, LVL LVL 109 000,- (viens simts deviņi ----------- Kopējais apdrošināšanas periodā tūkstoši latu 00 sant.) Miesas bojājumi trešajām personām un Materiāliem zaudējumiem - materiālie zaudējumi trešajām personām 109 000,- (viens simts deviņi 300,- (trīs simti latu 00 sant.) gan viena apdrošināšanas gadījuma tūkstoši latu 00 sant.) par katru apdrošināšanas rezultātā gan apdrošināšanas periodā kopā gadījumu Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā pie nosacījuma, ka trešās personas zaudējumus izraisījušais notikums ir iestājies apdrošināšanas perioda laikā un trešās personas pretenzija pirmo reizi iesniegta Apdrošinātājam apdrošināšanas perioda laikā vai pagarinātajā zaudējumu pieteikšanas perioda laikā līdz 2015. gada 19. maijam Apdrošināšanas periods sākas 2011. gada 25. maijā beidzas 2012. gada 19. maijā Garantijas apkalpošanas sākas 2012. gada 20. maijā beidzas 2013. gada 19. maijā periods (pielikums Nr. 004) Garantijas periods sākas 2013. gada 20. maijā beidzas 2014. gada 19. maijā (pielikums Nr. 003) Apdrošināšanas prēmija LVL 1 190,- (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit latu 00 sant.) – apmaksa līdz 01. 06. 2011. Šis apdrošināšanas līgums noslēgts, pamatojoties uz Munich Re Celtniecības “VISU RISKU” (“CONTRACTORS ALL RISKS”) apdrošināšanas noteikumiem un to pielikumiem: 003 Garantijas periods (Maintenance Visits) – divpadsmit mēneši; 004 Paplašinātais garantijas periods (Ext. Maintenance Visits) – divpadsmit mēneši; 110 Īpašie nosacījumi attiecībā uz drošības pasākumiem pret nokrišņiem; 112 Ugunsdrošības pasākumi (Fire Fighting Facilities) – limits LVL 10 000,- (desmit tūkstoši latu 00 sant.); 117 Īpašie nosacījumi attiecībā uz ūdens un kanalizācijas cauruļvadu ielikšanu – maksimālais posma garums 50 (piecdesmit) metru; 034 Iekšējie apdares darbi (Cologne Re). No apdrošināšanas līguma izrietošo attiecību noregulēšanai tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti. Gadījumā, ja Minhenes pārapdrošināšanas sabiedrības „Munich Re” celtniecības visu risku (Contractors all risks) apdrošināšanas noteikumi ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumu „Par apdrošināšanas līgumu”, attiecībā uz šo apdrošināšanas līgumu tiek piemēroti likuma „Par apdrošināšanas līgumu” nosacījumi. Visi strīdi, kas rodas sakarā ar apdrošināšanas līgumu, tajā skaitā Minhenes pārapdrošināšanas sabiedrības „Munich Re” celtniecības visu risku (Contractors all risks) apdrošināšanas noteikumiem, tiek risināti sarunu ceļā, ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs ir Pilsētas dome (reģistrācijas. Nr. 0000000000) vai SIA “PRIEKS” ar Pilsētas domes rakstisku atļauju. Ar šo polisi ir apdrošināta Būvuzņēmēja SIA “PRIEKS” (reģ. Nr. 00000000000) Civiltiesiskā atbildība, veicot būvdarbus šajā polisē apdrošinātajā objektā. Apdrošināšanas polise izsniegta Rīgā, 2011. gada 24. maijā Saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu (polisi) netiek atlīdzināti jebkādi zaudējumi vai izdevumi saistībā ar materiālo vai nemateriālo īpašumu, kaitējumu cilvēka dzīvībaivai veselībai, kas tieši vai netieši ir radušies sakarā ar terora aktu, t.i., aktu, kas izpaužas kā spēka un vardarbības pielietošana, vai draudi to pielietot no jebkuras personasvai personu grupas puses, kas rīkojas vienatnē vai saistībā ar kādu organizāciju vai valdību, vai tās vārdā, kas tiek darīts politisko, reliģisko, ideoloģisko vai etnisko iemesludēļ un, kas sevī iekļauj nodomu ietekmēt valdību un/vai turēt briesmās sabiedrību vai kādu tās daļu. Netiek atlīdzināti arī jebkādi zaudējumi vai izdevumi, kas tieši vai netieširadušies sakarā ar jebkādiem terora akta novēršanas pasākumiem. Apdrošinātājs Z.v. (vārds, uzvārds) (paraksts) (paraksts) Parakstot šo līgumu, apdrošinājuma ņēmējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Munich Re CAR apdrošināšanas noteikumu un to pielikumu saturu, tie viņam ir izskaidroti un ir saprotami. Apdrošinājuma ņēmējs Z.v. (vārds, uzvārds) (paraksts)
 6. 6. KĀDI VĒL RISKI? Būvniecībā iesaistītais speciālists var kļūdīties un nodarīt zaudējumustrešajām personām un pasūtītājam. Speciālisti: Arhitekts; Būvuzraugs; Būvniecības eksperts; Būvinženieris; Energoauditors; Būvnieks utt
 7. 7. Būvniecības speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanaLAI TREŠĀS PERSONAS UN PASŪTĪTĀJS NECIESTUZAUDĒJUMUS BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTU KĻŪDUREZULTĀTĀ UN BŪVNIECĪBAS PROCESĀ NEBŪTUPĀRTRUKUMU, JĀAPDROŠINA BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTUCIVILTIESISKĀ ATBILDĪBATAD ZAUDĒJUMUS SEGS APDROŠINĀTĀJS
 8. 8. Būvuzņēmēju/būvnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana No 2005. gada 1. jūlija ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 454„Par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”. Šīsobligātās apdrošināšanas ieviešanas mērķis ir aizsargāt ar būvniecībunesaistītas personas (trešās personas) no iespējamiem būvniecībasdarbu rezultātā izraisītiem zaudējumiem. Šī civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise ir pirmais solis ceļāuz būvatļaujas saņemšanu. Likums nosaka, ka būvuzņēmēji un būvētājinedrīkst veikt būvdarbus bez civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas, jabūvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja.
 9. 9. Būvuzņēmēju/būvniekuciviltiesiskās atbildībasapdrošināšana TIEK APDROŠINĀTA Būvuzņēmēja vai Būvētāja vispārējā civiltiesiskā atbildība. Tātad - ja būvdarbu laikā savas darbības vai bezdarbības rezultātā Apdrošinātais (Būvuzņēmējs vai Būvētājs): nodara kaitējumu trešās personas dzīvībai vai veselībai, nodara bojājumus trešās personas mantai, Apdrošinātājs trešajai personai izmaksās atlīdzību radīto zaudējumu apmērā, kā arī nepieciešamības gadījumā Apdrošinātā tiesāšanās izdevumus un ar neatliekamu bojājumu novēršanu un samazināšanu saistītos izdevumus.
 10. 10. Būvuzņēmēju/būvnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanaMinimālās prasības saistībā ar šo apdrošināšanu Gada polise Projekta polise Minimālais Šāda polise ir uz visiem Vienam konkrētam atbildības objektiem, kuros tiks veikti būvobjektam, kurā noteiktā limits būvniecības darbi gada laikā. laika posmā tiks veikti Minimālais atbildības limits 10 būvdarbi. Minimālais atbildības % no būvuzņēmēja gada limits 10% no līguma (līgumu) plānotā apgrozījuma, bet ne kopējās summas, bet ne mazāk mazāk kā kā Būvuzņēmējam LVL 50 000,- LVL 10 000,- Būvētājam Ne mazāk kā LVL 5 000,-Var tikt piedāvāti lielāki atbildības limiti.
 11. 11. Būvuzņēmēju/būvnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Polisei jābūt spēkā līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kadbūvi savā valdījumā pārņem pasūtītājs. Polise uz konkrētu projektu – darbības periods tiek noteikts saskaņā arnoslēgtajiem līgumiem vai projektu. Gada polise – darbu veikšanas laikā apdrošināšanas aizsardzībai nebūspārrāvuma. Pašriska apmērs nedrīkst būt lielāks par 20 procentiem no apdrošināšanaslīgumā noteiktā atbildības limita.
 12. 12. Ko iespējams apdrošināt papildus Atbildību par būvniecības dalībniekiem nodarītiem zaudējumiem; Atbildību par zaudējumiem trešajām personām pēc darbu pabeigšanas objektā; Atbildību par apkārtējai videi nodarīto kaitējumu pēkšņa piesārņojuma dēļ; Atbildību par zaudējumiem, ko izraisījusi vibrācija, t.i., vibrācija, satricinājums (piemēram, pāļu dzīšana un blietēšanas darbi); Apakšuzņēmēju civiltiesisko atbildību; Darba devēja atbildību par darbinieku veselībai nodarīto kaitējumu; u.c.
 13. 13. JURIDISKO PERSONU VISPĀRĒJĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS SērijaAPDROŠINĀŠANAS POLISE Nr. paraugsApdrošinājuma ņēmējs ApdrošinātaisNosaukums:Vārds, uzvārds: SIA “Prieks” Nosaukums: SIA “Prieks”Reģistrācijas Nr.:Personas kods: 00000000000 Reģistrācijas Nr.: 00000000000Juridiskā adrese:Deklarētā dzīvesvieta:Telegrāfa iela 1, Rīga, LV - 1021 Juridiskā adrese: Telegrāfa iela 1, Rīga, LV – 1021Faktiskā adrese, ja tānesakrīt ar juridisko Faktiskā adrese, ja tā(deklarēto): Telegrāfa iela 1, Rīga, LV - 1021 nesakrīt ar juridisko: Telegrāfa iela 1, Rīga, LV - 1021 Līguma Līgums noslēgts saskaņā ar pieteikumu Nr.: 1 - 1234 valūta LVL pielikumu (-iem) polisei Nr.: ###Apdrošinātā Ēku celtniecība, rekonstrukcija un Līgums noslēgts pamatojoties uz BTA “Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildībaskomercdarbība renovācija. apdrošināšanas noteikumiem Nr.19.1.“ , to pielikumu (-iem) Nr. 1 – 19.1. Augstāk minētie pieteikums, pielikumi polisei, noteikumi un pielikumi noteikumiem ir apdrošināšanas īguma neatņemama sastāvdaļa. Apdrošināšanas objekts ir Apdrošinātā vispārējā civiltiesiskā atbildība par trešajām personām nodarītajiemApdrošināšanas tiešajiem zaudējumiem sakarā ar trešo personu mantas bojājumu vai trešo personu dzīvībai vai veselībai nodarītoobjekts kaitējumu, Apdrošinātā darbības vai bezdarbības rezultātā, Apdrošinātajam veicot apdrošināto komercdarbību apdrošināšanas teritorijā. Apdrošināšanas teritorijaApdrošinātā teritorija Nē Visa Latvija, izņemot Apdrošinātā teritoriju JāKonkrētas trešo personu adreses vai citu valstu teritorija Nē pretenzijām par vienu apdrošināšanas gadījumu cipariem 50 000, -Atbildības limits Vārdiem piecdesmit tūkstoši latu, 00 sant. pretenzijām par apdrošināšanas periodu kopā cipariem 50 000, - Vārdiem piecdesmit tūkstoši latu, 00 sant. ###ApakšlimitsPašrisks (cipariem un vārdiem) Apdrošināšanas prēmija (cipariem un vārdiem)200, - (divi simti latu, 00 sant.) par vienu apdrošināšanas 750, - (septiņi simti piecdesmit latu, 00 sant.)gadījumuJurisdikcija Latvijas Republika Iepriekšējās polises Nr. ###Īpašie nosacījumi### Apdrošināšanas prēmijas samaksas datums un apmērs Maksājumu skaits 3 1. maksājums 2. maksājums 3. maksājums 4. maksājumsDatums 01.01.2012. Datums 01.04.2012. Datums 01.07.2012. Datums ____Summa 250, - Summa 250, - Summa 250, - Summa ____Apdrošināšanas periods Polise izsniegtaSākas 01.01.2012 Beidzas 31.12.2012 Datums: 30.12.2012. Vieta: RīgaRetroaktīvais periods Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periodsSākas 01.01.2012 Beidzas 01.01.2012 36 mēnesis (-ši) pēc apdrošināšanas līguma (polises) darbības perioda beigāmApdrošinātājs Apdrošinājuma ņēmējsVārds, uzvārds Paraksts BTA “ Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumus” Nr.19.1. to pielikumu (-us) Nr. 1-19.1. saņēmu, ar to saturu iepazinos un tie man tika izskaidroti.Vārds, uzvārds Paraksts Vārds, uzvārds Paraksts Z.V. Z.V.
 14. 14. Arhitektu, projektētāju, būvinženieruprofesionālās civiltiesiskās atbildībasapdrošināšanaArhitektu/inženieru/projektētāju un citu ar būvniecību saistīto speciālistuciviltiesiskās atbildības apdrošināšana ir nepieciešama gadījumam, ja trešāpersona iesniedz pretenziju (prasību) saistībā ar apdrošinātās personaspieļauto kļūdu profesionālajās darbībās.Profesionālās kļūdas vai nolaidības sekas var radīt Arhitektu birojam vaipašam speciālistam nopietnas finansiālas problēmas, jo tās var izraisītnopietnus zaudējumus pasūtītājam vai citām trešajām personām.
 15. 15. Arhitektu, projektētāju, būvinženieruprofesionālās civiltiesiskās atbildībasapdrošināšana Tiek atlīdzināti radušies zaudējumi no trešo personu dzīvībai, veselībai nodarītā kaitējuma vai trešo personu mantai nodarīta bojājuma. Tiek apdrošināta arī speciālistu palīgu atbildība speciālista profesionālās darbības ietvaros. Var paredzēt zaudējumu atlīdzināšanu par jau uzcelta objekta pārbūvi (izdevumi, kuri nepieciešami, lai nojauktu kļūdaini uzbūvēto objektu vai tā daļu un uzbūvētu jaunu).
 16. 16. Arhitektu, projektētāju, būvinženieruprofesionālās civiltiesiskās atbildībasapdrošināšana Šis nav obligāts apdrošināšanas veids, nosacījumi ir atkarīgi tikai noapdrošinājuma ņēmēja un apdrošinātāja abpusējas vienošanās. Atbildības limitu parasti izvēlas tik lielu, lai tas spētu nosegt lielākosiespējamos zaudējumus, ko apdrošinātās personas savas darbības, vaibezdarbības rezultātā var radīt trešajām personām. Apdrošināšanas periodu var izvēlēties atkarībā no tā, vai polisi slēdz uz visiemobjektiem vai konkrētam objektam.
 17. 17. PROFESIONĀLĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS SērijaAPDROŠINĀŠANAS POLISE Nr. paraugsApdrošinājuma ņēmējsNosaukums: Reģ. Nr. :Vārds, uzvārds: SIA „Prieks” Personas kods: 00000000000Juridiskā adrese: Faktiskā adrese, ja tāDeklarētā nesakrīt ar deklarētodzīvesvieta: Telegrāfa iela 1, Rīga, LV-1021 (juridisko): Telegrāfa iela 1, Rīga, LV-1021 Apdrošinātais (-ie)Vārds, uzvārds Personas kods Vārds, uzvārds Personas kods1. Jānis Jānis 000000-00000 6. --- ---2. Juris Juris 000000-00000 7. --- ---3. Andris Andris 000000-00000 8. --- ---4. --- --- 9. --- ---5. --- --- 10. --- ---Līguma valūta LVL Iepriekšējās polises Nr. 44444Apdrošinātāprofesionālā Projektētāja un būvuzrauga pakalojumidarbībaApdrošināšanas Apdrošināšanas objekts ir Apdrošinātā profesionālā civiltiesiskā atbildība par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem,objekts Apdrošinātajam veicot apdrošināto profesionālo darbību apdrošināšanas teritorijā.Apdrošināšanasteritorija Latvijas Republika pretenzijām par vienu apdrošināšanas gadījumu cipariem 100 000, - Vārdiem simts tūkstoši latu 00 sant.Atbildības limits pretenzijām par apdrošināšanas periodu kopā cipariem 100 000, - Vārdiem simts tūkstoši latu 00 sant. ---Apakšlimits ---Pašrisks (cipariem un vārdiem) Apdrošināšanas prēmija (cipariem un vārdiem)200,- (divi simti latu 00 sant.) 500,- (pieci simti latu 00 sant.)par vienu apdrošināšanas gadījumuĪpašie nosacījumiTiek apdrošināta Apdrošinātā civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas radušies, sakarā ar jau uzcelta objekta (vai tādaļas) pārbūvi.Apdrošināšanas prēmijas samaksas datums un apmērs Maksājumu skaits 1 1. maksājums 2. maksājums 3. maksājums 4. maksājumsDatums 07.12.2011. Datums #### Datums #### Datums ####Summa 500, - Summa #### Summa #### Summa ####Apdrošināšanas periods Polise izsniegtaSākas 08.12.2011. Beidzas 07.12.2012. Datums 07.12.2011. Vieta RīgaRetroaktīvais periods Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periodsSākas 08.12.2010. Beidzas 07.12.2011. 36 mēnesis (-ši) pēc apdrošināšanas līguma darbības perioda beigāmApdrošinātājs Apdrošinājuma ņēmējsVārds, uzvārds Paraksts Šis apdrošināšanas līgums ir noslēgts pamatojoties uz Apdrošinājuma ņēmēja apdrošināšanas pieteikumu Nr. 1-55555 un saskaņā ar Apdrošinātāja Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumiem Nr. 20.1. un to pielikumu Nr. 2-20.1. Ar iepriekš minētajiem apdrošināšanas noteikumiem un to pielikumu (-iem) iepazinos, tie man tika izskaidroti un ir pilnībā saprotami.Vārds, uzvārds Paraksts Vārds, uzvārds Z.V. Paraksts Z.V.
 18. 18. KĀDI VĒL RISKI?DARBU IZPILDĪTĀJS ATSAKĀS NO IESNIEGTĀ KONKURSAPIEDĀVĀJUMA VAI NEPILDA SAVAS, NO BŪVNIECĪBASLĪGUMA IZRIETOŠĀS, SAISTĪBAS PRET PASŪTĪTĀJU
 19. 19. Būvniecības galvojumu vniecīapdrošināapdrošināšanaAPDROŠINĀŠANAS OBJEKTS IR APDROŠINĀTĀ(PASŪTĪTĀJA) MANTISKĀ INTERESE NECIESTZAUDĒJUMUS GADĪJUMĀ, JA APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS(DARBU IZPILDĪTĀJS) NEIZPILDĪS SAVAS SAISTĪBAS PRETAPDROŠINĀTO, KAS IZRIET NO BŪVNIECĪBAS LĪGUMA
 20. 20. Būvniecības galvojumu vniecī apdrošinā apdrošināšana Apdrošināts tiek polisē norādītais finanšu riska veids - attiecīga garantijaGARANTIJAS VEIDI: Konkursa garantija Priekšapmaksas garantija Darbu izpildes garantija Garantijas laika garantija Piegādes garantija
 21. 21. Būvniecības galvojumu vniecī apdrošinā apdrošināšanaAPDROŠINĀŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA: Iesniegums Papildus iesniedzamie dokumenti Riska analīze Saskaņošana Lēmuma pieņemšana Apdrošināšanas līguma noslēgšana
 22. 22. Būvniecības galvojumu vniecī apdrošinā apdrošināšanaVISPĀRĒJIE IZŅĒMUMI: LR likuma “Par apdrošināšanas līgumu” 12. pantā paredzētie gadījumi; Ja būvniecības līgumā nav konkrēti norādīta informācija par pušusaistībām; Būvniecības līgumā ir izdarītas būtiskas izmaiņas bez iepriekšējasrakstiskas saskaņošanas ar Apdrošinātāju; Ja apdrošinājuma ņēmējam nav atbilstošas licences vai būvatļaujas
 23. 23. Būvniecības galvojumu vniecīapdrošināapdrošināšana APDROŠINĀJUMA SUMMA APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA
 24. 24. BŪVNIECĪBAS GARANTIJU APDROŠINĀŠANAS POLISE Sērija Nr. projekts1. Apdrošinājuma ņēmējs SIA “PRIEKS” (juridiskās personas nosaukums) 00000000000 LV 00000000000 ( juridiskas personas reģistrācijas Nr..) ( PVN kods ) Telegrāfa iela 1, Rīga, LV-1021 ( adrese )2. Apdrošinātais Pilsētas dome (juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vârds uzvārds) 00000000000 LV 00000000000 ( juridiskas personas reģistrācijas Nr., fiziskās personas kods ) ( PVN kods ) Telegrāfa iela 2, Rīga, LV-1021 ( adrese )3. Apdrošinātais risks Darbu izpildes garantija saskaņā ar 2009.gada 23.decembra Līguma Nr. 1 par Pilsētas domes ēkas un piegulošās infrastruktūras kompleksajiem labiekārtojuma un renovācijas būvdarbiem noteikumiem.4. Apdrošināšanas periods no 2011.gada 21.oktobra līdz 2012.gada 28.maijam5. Apdrošinājuma summa LVL 338 706.006. Apdrošinājuma summa (vārdiem) Trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti seši lati 00 sant.7. Apdrošināšanas prēmijas iemaksas kārtība pārskaitījums8. Apdrošināšanas prēmijas iemaksas datumi 2011.gada 27.oktobris 100% (LVL 1770.00) (datums) (% no kopējās apdrošināšanas prēmijas)9. Īpašie noteikumi ###10. Polises izsniegšanas (parakstīšanas) vieta un datums Rīga, 21.10.2011.Šī apdrošināšanas polise ir izsniegta, pamatojoties uz Apdrošinājuma ņēmēja 19.10.2011. pieteikumu, turpmāk tekstā -Pieteikums. Parakstot šo līgumu, Apdrošinājuma ņēmējs apstiprina, ka ir saņēmis un iepazinies ar “BTA Insurance Company”SE “Būvniecības garantiju apdrošināšanas noteikumiem Nr. 15F-2”, turpmāk tekstā - Noteikumi, un to saturam piekrīt.Pieteikums un Noteikumi ir šīs apdrošināšanas polises neatņemamas sastāvdaļas un visi šie dokumenti kopā veido vienuapdrošināšanas līgumu. Apdrošinātājs : Apdrošinājuma ņēmējs : (paraksts) (paraksts) Z.vNekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajam ir pienākums rakstiskipaziņot Apdrošinātājam par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos.
 25. 25. BŪVNIECĪBAS GARANTIJU APDROŠINĀŠANAS POLISE Sērija LV23 65 Nr. projekts1. Apdrošinājuma ņēmējs SIA “PRIEKS” (juridiskās personas nosaukums) 00000000000 LV 00000000000 ( juridiskas personas reģistrācijas Nr..) ( PVN kods ) Tekegrāfa iela 1, Rīga, LV - 1021 ( adrese )2. Apdrošinātais SIA “PRIEKS 1” (juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vârds uzvārds) 00000000000 LV 00000000000 ( juridiskas personas reģistrācijas Nr., fiziskās personas kods ) ( PVN kods ) Telegrāfa iela 2, Rīga, LV - 1021 ( adrese )3. Apdrošinātais risks Garantijas laika garantija saskaņā ar 2010.gada 7.novembra Būvniecības līguma Nr. 388 un Papildus vienošanās protokolu Nr.1; Nr.2 noteikumiem.4. Apdrošināšanas periods no 2011.gada 24.decembra līdz 2013.gada 24.jūlijam5. Apdrošinājuma summa LVL 965.006. Apdrošinājuma summa (vārdiem) Deviņi simti sešdesmit pieci lati7. Apdrošināšanas prēmijas iemaksas kārtība pārskaitījums8. Apdrošināšanas prēmijas iemaksas datumi 2011.gada 24.decembris 100% (LVL 70.00) (datums) (% no kopējās apdrošināšanas prēmijas) ### ### (datums) (% no kopējās apdrošināšanas prēmijas)9. Īpašie noteikumi ####10. Polises izsniegšanas (parakstīšanas) vieta un datums Rīga, 08.12.2011.Šī apdrošināšanas polise ir izsniegta, pamatojoties uz Apdrošinājuma ņēmēja 08.12.2011. pieteikumu, turpmāk tekstā -Pieteikums. Parakstot šo līgumu, Apdrošinājuma ņēmējs apstiprina, ka ir saņēmis un iepazinies ar “BTA Insurance Company”SE “Būvniecības garantiju apdrošināšanas noteikumiem Nr. 15F-2”, turpmāk tekstā - Noteikumi, un to saturam piekrīt.Pieteikums un Noteikumi ir šīs apdrošināšanas polises neatņemamas sastāvdaļas un visi šie dokumenti kopā veido vienuapdrošināšanas līgumu. Apdrošinātājs : Apdrošinājuma ņēmējs : (paraksts) Z.v (paraksts) (paraksts)Nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajam ir pienākums rakstiskipaziņot Apdrošinātājam par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos.
 26. 26. PALDIES PAR UZMANĪBU! Jautājumi?

×