Apdrošināšanas veidi mājokļu renovācijā

579 views

Published on

2012. gada 17. oktobrī Ekonomikas ministrija sadarbībā Rīgas Tehnisko universitāti organizējas semināru „Apdrošināšana būvniecībā, līgums ar būvkomersantu un būvuzraugu”. Pasākuma laikā Jeļena Alfejeva (Latvijas Apdrošinātāju asociācija, AAS „BTA” viceprezidente) informēja par apdrošināšanas veidiem mājokļu renovācijā.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
579
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Apdrošināšanas veidi mājokļu renovācijā

 1. 1. Apdrošināšanas veidi mājokļurenovācijāJeļena Alfejeva, BTA Insurance company SE
 2. 2. Apdrošināšanas terminiapdrošināšanas atlīdzība —par apdrošināšanas gadījumu izmaksājamāsumma vai nodrošināmie pakalpojumi atbilstoši apdrošināšanas līgumam;apdrošināšanas gadījums — ar apdrošināto risku cēloņsakarīgi saistītsnotikums, kuram iestājoties paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksaatbilstoši apdrošināšanas līgumam;apdrošinājuma ņēmējs — juridiskā vai fiziskā persona, kas noslēdzapdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā;apdrošināšanas prēmija — apdrošināšanas līgumā noteiktais maksājumspar apdrošināšanu;apdrošinātais — juridiskā vai fiziskā persona, kurai ir apdrošināmāinterese un kuras labā ir noslēgts apdrošināšanas līgums;apdrošinātais risks — apdrošināšanas līgumā paredzētais no apdrošinātāgribas neatkarīgs notikums, kura iestāšanās iespējama nākotnē;atbildības limits — civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā izmaksājamāmaksimālā naudas summa;trešā persona — civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā persona, kuraiparedzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa
 3. 3. Iespējamie apdrošināšanas veidiObligāti:Būvnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanaProjektētāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanaGarantijas laika galvojuma apdrošināšanaBrīvprātīgi:Būvniecības risku apdrošināšana ar paplašinājumiemProfesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanaDažādu galvojumu apdrošināšana
 4. 4. Obligāti apdrošināšanas veidi IBūvniecības likums34. pants. Būvuzņēmējam un būvētājam ir pienākumsapdrošināt savu civiltiesisko atbildību par tā darbības vaibezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personudzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešopersonu mantai.Ministru kabineta noteikumi Nr.45428.06.2005. «Noteikumi par civiltiesiskāsatbildības obligāto apdrošināšanubūvniecībā»
 5. 5. Obligāti apdrošināšanas veidi IIMinistru kabineta noteikumi Nr.272 5.04.2011.«Noteikumi par darbības programmas"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu mājusiltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektuiesniegumu atlases devīto un turpmākajāmkārtām»Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfonduun Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta10.punktu
 6. 6. Attiecināmas izmaksas daudzdzīvokļumāju siltumnoturības uzlabošanā 2013 I Tiek noteikti projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības par projekta iesniegumam pievienoto tehnisko projektu vai vienkāršotās renovācijas dokumentāciju apdrošināšanas nosacījumi
 7. 7. Apdrošināmie riskiTrešajām personām un pasūtītājam var nodarītzaudējumus kļūdas dēļ būvniecības dalībnieks vaiiesaistītais speciālists: Projektētājs; Būvuzraugs; Būvniecības eksperts; Būvinženieris; Energoauditors; Būvnieks u.c.
 8. 8. Būvniecības speciālistu civiltiesiskāsatbildības apdrošināšanaTIEK APDROŠINĀTA BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTUCIVILTIESISKĀ ATBILDĪBA PAR NODARĪTIEMZAUDĒJUMIEM KĻŪDAS REZULTĀTĀZaudējumus trešajām personām sedz apdrošinātājs
 9. 9. Civiltiesiskās atbildībasiestāšanās priekšnosacījumi 1) prettiesiska rīcība, 2) zaudējumu esamība un apmērs, 3) cēloniskā sakarība starp 1) un 2)
 10. 10. Projektētāja profesionālās civiltiesiskāsatbildības apdrošināšana (MK)1. apdrošinājuma summa nav mazāka par projekta vērtību;2. apdrošināšanas līgumā nav iekļauti izņēmumi attiecībā uz trešajāmpersonām, izņemot likuma "Par apdrošināšanas līgumu" 12.pantā minētos;3. apdrošinātājs kompensē trešās personas tiešos zaudējumus (neiekļaujotlīgumsodu un tam pielīdzinātos maksājumus), ievērojot atbildības limitu,līguma spēkā esības nosacījumus un termiņu ierobežojumus, kadapdrošinātais ir kļuvis civiltiesiski atbildīgs par šiem zaudējumiem;4. apdrošinātājs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret apdrošinātoapdrošināšanas līgumā paredzētajos gadījumos – izņēmuma gadījumos, kasir spēkā attiecībā uz apdrošināto;5. apdrošināšanas un retroaktīvais periods (ja tāds ir noteikts) kopā navīsāks par diviem gadiem, bet pagarinātais paziņošanas periods nav īsākspar trim gadiem, ja tehniskais projekts vai vienkāršotās renovācijasdokumentācija tiek nodota pasūtītājam apdrošināšanas periodā vairetroaktīvajā periodā (ja tāds ir noteikts)
 11. 11. Apdrošināšanas periods, retroaktīvaisperiods, pagarinātais zaudējumupieteikšanas periods PAGARINĀTAISRETROAKTĪVAIS PERIODS ZAUDĒJUMU PIETEIKŠANAS PERIODS APROŠINĀŠANAS PERIODS •Notikums, kas radījis zaudējumus trešajām personām •Iesniegta pretenzija Apdrošinātajam vai Apdrošinātājam
 12. 12. Attiecināmas izmaksas daudzdzīvokļumāju siltumnoturības uzlabošanā 2013 II Tiek apdrošināts būvniecības garantijas laiks uz vismaz diviem gadiem no objekta nodošanas brīža par apdrošinājuma summu, kas nav zemāka par pieciem procentiem no projekta kopējo būvniecības izmaksu apmēra
 13. 13. Kādi vēl ir riski?DARBU IZPILDĪTĀJS:1) ATSAKĀS NO IESNIEGTĀ KONKURSA PIEDĀVĀJUMA VAI2) NEPILDA SAVAS NO BŪVNIECĪBAS LĪGUMA IZRIETOŠĀS SAISTĪBAS PRET PASŪTĪTĀJU
 14. 14. Būvniecības galvojumuapdrošināšanaAPDROŠINĀŠANAS OBJEKTS IRAPDROŠINĀTĀ (PASŪTĪTĀJA) MANTISKĀINTERESE NECIEST ZAUDĒJUMUSGADĪJUMĀ, JA APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS(DARBU IZPILDĪTĀJS) NEIZPILDĪS SAVASSAISTĪBAS PRET APDROŠINĀTO, KASIZRIET NO BŪVNIECĪBAS LĪGUMA
 15. 15. Būvniecības galvojumu apdrošināšanaApdrošināts tiek polisē norādītais finanšu riska veids - attiecīgagarantijaGARANTIJAS VEIDI: Konkursa garantija Priekšapmaksas garantija Darbu izpildes garantija Garantijas laika garantija Piegādes garantija
 16. 16. Būvniecības galvojumu apdrošināšanaAPDROŠINĀŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANASKĀRTĪBA: Iesniegums Papildus iesniedzamie dokumenti Riska analīze Saskaņošana Lēmuma pieņemšana Apdrošināšanas līguma noslēgšana
 17. 17. Būvniecības galvojumu apdrošināšanasIZŅĒMUMI:LR likuma “Par apdrošināšanas līgumu” 12. pantā paredzētiegadījumi:(1) Apdrošinātājs nav atbildīgs par nodarītajiem zaudējumiem, kuri radušieskaradarbības, masu nemieru, radioaktīvās saindēšanās, radioaktīvāpiesārņojuma, dabas katastrofu un citu līdzīgu apdrošināšanas līgumā noteiktogadījumu rezultātā, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi.(2) Nav apdrošināmi zaudējumi, kuri rodas nodiluma, nolietojuma vai citulīdzīgu procesu dēļ.Ja būvniecības līgumā nav konkrēti norādīta informācija par pušusaistībām;Būvniecības līgumā ir izdarītas būtiskas izmaiņas bez iepriekšējasrakstiskas saskaņošanas ar Apdrošinātāju; Ja apdrošinājuma ņēmējam nav atbilstošas licences vai būvatļaujas
 18. 18. Būvniecības galvojumuapdrošināšanas līgumsAPDROŠINĀJUMA SUMMA APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA
 19. 19. BŪVNIECĪBAS GARANTIJU APDROŠINĀŠANAS POLISE Sērija Nr. projekts1. Apdrošinājuma ņēmējs SIA “PRIEKS” (juridiskās personas nosaukums) 00000000000 LV 00000000000 ( juridiskas personas reģistrācijas Nr..) ( PVN kods ) Telegrāfa iela 1, Rīga, LV-1021 ( adrese )2. Apdrošinātais Pilsētas dome (juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vârds uzvārds) 00000000000 LV 00000000000 ( juridiskas personas reģistrācijas Nr., fiziskās personas kods ) ( PVN kods ) Telegrāfa iela 2, Rīga, LV-1021 ( adrese )3. Apdrošinātais risks Darbu izpildes garantija saskaņā ar 2009.gada 23.decembra Līguma Nr. 1 par Pilsētas domes ēkas un piegulošās infrastruktūras kompleksajiem labiekārtojuma un renovācijas būvdarbiem noteikumiem.4. Apdrošināšanas periods no 2011.gada 21.oktobra līdz 2012.gada 28.maijam5. Apdrošinājuma summa LVL 338 706.006. Apdrošinājuma summa (vārdiem) Trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti seši lati 00 sant.7. Apdrošināšanas prēmijas iemaksas kārtība pārskaitījums8. Apdrošināšanas prēmijas iemaksas datumi 2011.gada 27.oktobris 100% (LVL 1770.00) (datums) (% no kopējās apdrošināšanas prēmijas)9. Īpašie noteikumi ###10. Polises izsniegšanas (parakstīšanas) vieta un datums Rīga, 21.10.2011.Šī apdrošināšanas polise ir izsniegta, pamatojoties uz Apdrošinājuma ņēmēja 19.10.2011. pieteikumu, turpmāk tekstā -Pieteikums. Parakstot šo līgumu, Apdrošinājuma ņēmējs apstiprina, ka ir saņēmis un iepazinies ar “BTA Insurance Company”SE “Būvniecības garantiju apdrošināšanas noteikumiem Nr. 15F-2”, turpmāk tekstā - Noteikumi, un to saturam piekrīt.Pieteikums un Noteikumi ir šīs apdrošināšanas polises neatņemamas sastāvdaļas un visi šie dokumenti kopā veido vienuapdrošināšanas līgumu. Apdrošinātājs : Apdrošinājuma ņēmējs : (paraksts) Z.v (paraksts)Nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajam ir pienākums rakstiskipaziņot Apdrošinātājam par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos.
 20. 20. Kādi vēl ir riski?UZBŪVĒTAIS, BŪVNIECĪBAS MATERIĀLI UN CELTNIECĪBASMEHĀNISMI VAR TIKT BOJĀTI, JO IESTĀJAS:uguns risks, eksplozija;zibens spēriens;dabas stihiju postījumi – piem., plūdi, vētra, krusa, sniegs;applūde bojātu cauruļvadu rezultātā;īpašuma ļaunprātīga bojāšana, zādzība, laupīšana;celtniecības mehānismu un mašīnu avārijas u.c.
 21. 21. Būvniecības darbu apdrošināšanaAPDROŠINĀŠANAS OBJEKTS IR:projektā paredzētie celtniecības un montāžas darbi;celtniecībai paredzētie būvmateriāli, tiem atrodoties būvlaukumāvai arī ceļā uz to;būvlaukuma aprīkojums un pagaidu inženiertehniskāskomunikācijas;būvobjektā nepieciešamās iekārtas, mašīnas, to komplektācijāietilpstošie piederumi un rezerves daļas, kā arī instrumenti unkontroliekārtas.
 22. 22. CELTNIECĪBAS VISU RISKU APDROŠINĀŠANAS POLISE Sērija Nr. paraugs Saskaņā ar Minhenes pārapdrošināšanas sabiedrības Munich Re Celtniecības "VISU RISKU" (“CONTRACTORS ALL RISKS”) apdrošināšanas noteikumiem un polises pielikumiem Apdrošinājuma ņēmējs SIA “PRIEKS”, Reģistrācijas Nr. 00000000000 (juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr.; fiziskas personas vārds uzvārds, pers. kods) Adrese Telegrāfa iela 1, Rīga, LV-1021 Līdzapdrošinātie Visi “PRIEKS” apakšuzņēmēji, ar kuriem tiks noslēgti līgumi par celtniecības darbu veikšanu šajā polisē apdrošinātajā objektā noslēdzis celtniecības apdrošināšanas līgumu par labu Pilsētas domei (reģistrācijas Nr. 00000000000, Telegrāfa iela 2, Rīga, LV 1021): Celtniecības objekts Pilsētas domes ēka Rīgā, Telegrāfa ielā 2 un piegulošā infrastruktūra – komplekso un tā atrašanās vieta labiekārtojuma un rekonstrukcijas būvdarbu veikšana saskaņā ar 2009.gada 23.decembra Līguma Nr. 1 Par Pilsētas domes ēkas un piegulošās infrastruktūras kompleksajiem labiekārtojuma un renovācijas būvdarbiem noteikumiem, polises pielikumiem un saskaņā ar Pieteikumu Nr. 1 - 6514. 1. Materiālo vērtību apdrošināšana: Apdrošināšana objekts Apdrošinājuma summa, LVL Franšīze, LVL Celtniecības darbi un 1 083 160,70 1 000,- (viens tūkstotis materiāli saskaņā ar līgumu un (viens miljons astoņdesmit trīs tūkstoši viens latu 00 sant.) - par katru tāmi simts sešdesmit latu un 70 sant.) apdrošināšanas gadījumu 2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par trešajām personām nodarīto kaitējumu: Apdrošināšanas atlīdzības Franšīze, limits, LVL LVL 109 000,- (viens simts deviņi ----------- Kopējais apdrošināšanas periodā tūkstoši latu 00 sant.) Miesas bojājumi trešajām personām un Materiāliem zaudējumiem - materiālie zaudējumi trešajām personām 109 000,- (viens simts deviņi 300,- (trīs simti latu 00 sant.) gan viena apdrošināšanas gadījuma tūkstoši latu 00 sant.) par katru apdrošināšanas rezultātā gan apdrošināšanas periodā kopā gadījumu Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā pie nosacījuma, ka trešās personas zaudējumus izraisījušais notikums ir iestājies apdrošināšanas perioda laikā un trešās personas pretenzija pirmo reizi iesniegta Apdrošinātājam apdrošināšanas perioda laikā vai pagarinātajā zaudējumu pieteikšanas perioda laikā līdz 2015. gada 19. maijam Apdrošināšanas periods sākas 2011. gada 25. maijā beidzas 2012. gada 19. maijā Garantijas apkalpošanas sākas 2012. gada 20. maijā beidzas 2013. gada 19. maijā periods (pielikums Nr. 004) Garantijas periods sākas 2013. gada 20. maijā beidzas 2014. gada 19. maijā (pielikums Nr. 003) Apdrošināšanas prēmija LVL 1 190,- (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit latu 00 sant.) – apmaksa līdz 01. 06. 2011. Šis apdrošināšanas līgums noslēgts, pamatojoties uz Munich Re Celtniecības “VISU RISKU” (“CONTRACTORS ALL RISKS”) apdrošināšanas noteikumiem un to pielikumiem: 003 Garantijas periods (Maintenance Visits) – divpadsmit mēneši; 004 Paplašinātais garantijas periods (Ext. Maintenance Visits) – divpadsmit mēneši; 110 Īpašie nosacījumi attiecībā uz drošības pasākumiem pret nokrišņiem; 112 Ugunsdrošības pasākumi (Fire Fighting Facilities) – limits LVL 10 000,- (desmit tūkstoši latu 00 sant.); 117 Īpašie nosacījumi attiecībā uz ūdens un kanalizācijas cauruļvadu ielikšanu – maksimālais posma garums 50 (piecdesmit) metru; 034 Iekšējie apdares darbi (Cologne Re). No apdrošināšanas līguma izrietošo attiecību noregulēšanai tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti. Gadījumā, ja Minhenes pārapdrošināšanas sabiedrības „Munich Re” celtniecības visu risku (Contractors all risks) apdrošināšanas noteikumi ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumu „Par apdrošināšanas līgumu”, attiecībā uz šo apdrošināšanas līgumu tiek piemēroti likuma „Par apdrošināšanas līgumu” nosacījumi. Visi strīdi, kas rodas sakarā ar apdrošināšanas līgumu, tajā skaitā Minhenes pārapdrošināšanas sabiedrības „Munich Re” celtniecības visu risku (Contractors all risks) apdrošināšanas noteikumiem, tiek risināti sarunu ceļā, ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs ir Pilsētas dome (reģistrācijas. Nr. 0000000000) vai SIA “PRIEKS” ar Pilsētas domes rakstisku atļauju. Ar šo polisi ir apdrošināta Būvuzņēmēja SIA “PRIEKS” (reģ. Nr. 00000000000) Civiltiesiskā atbildība, veicot būvdarbus šajā polisē apdrošinātajā objektā. Apdrošināšanas polise izsniegta Rīgā, 2011. gada 24. maijā Saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu (polisi) netiek atlīdzināti jebkādi zaudējumi vai izdevumi saistībā ar materiālo vai nemateriālo īpašumu, kaitējumu cilvēka dzīvībaivai veselībai, kas tieši vai netieši ir radušies sakarā ar terora aktu, t.i., aktu, kas izpaužas kā spēka un vardarbības pielietošana, vai draudi to pielietot no jebkuras personasvai personu grupas puses, kas rīkojas vienatnē vai saistībā ar kādu organizāciju vai valdību, vai tās vārdā, kas tiek darīts politisko, reliģisko, ideoloģisko vai etnisko iemesludēļ un, kas sevī iekļauj nodomu ietekmēt valdību un/vai turēt briesmās sabiedrību vai kādu tās daļu. Netiek atlīdzināti arī jebkādi zaudējumi vai izdevumi, kas tieši vai netieširadušies sakarā ar jebkādiem terora akta novēršanas pasākumiem. Apdrošinātājs Z.v. (vārds, uzvārds) (paraksts) (paraksts) Parakstot šo līgumu, apdrošinājuma ņēmējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Munich Re CAR apdrošināšanas noteikumu un to pielikumu saturu, tie viņam ir izskaidroti un ir saprotami. Apdrošinājuma ņēmējs Z.v. (vārds, uzvārds) (paraksts)
 23. 23. PALDIES PAR UZMANĪBU!Jautājumi?

×