Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Par ko padomāt, izvēloties risinājumu notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 15 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Par ko padomāt, izvēloties risinājumu notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai

 1. 1. Par ko padomāt, izvēloties risinājumu notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai Iveta Teibe, VARAM Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vadītāja Vebinārs «Būvē un atjauno droši» 2020.gada14.decembris
 2. 2. Notekūdeņi: par ko padomāt, būvējot jaunu vai atjaunojot esošo īpašumu ❑ Ja ēkā izmantosiet ūdeni ēdiena gatavošanai, uzkopšanai, mazgāšanai, tualetei u.tml., neizbēgami radīsies notekūdeņi. ❑ Notekūdeņu apjoms atkarīgs no ūdens lietošanas paradumiem, ēkas labiekārtojuma. Taupīgi rīkojoties, vidējais patēriņš var būt ~ 60 l ūdens uz vienu cilvēku diennaktī (l/c/dnn), jeb ~ 1,8 m3 mēnesī uz cilvēku. Ja ēka ir labiekārtota, tajā ir vanna vai pirts u.tml., vidējais patēriņš var pārsniegt 100 l/c/dnn (3 m3 mēnesī uz cilvēku). ❑ Likumdošana aizliedz novadīt neattīrītus notekūdeņus un to dūņas virszemes ūdeņos, vidē, vai lietus kanalizācijas sistēmā. Tādējādi – ja īpašumā rodas notekūdeņi, tie ir jāsavāc un jāattīra. ❑ Prasības notekūdeņu attīrīšanai, savākšanai un tam izmantojamajām iekārtām nosaka gan valsts līmeņa tiesību akti (MK noteikumi), gan pašvaldību saistošie noteikumi. 2
 3. 3. Notekūdeņi: par ko padomāt, būvējot jaunu vai atjaunojot esošo īpašumu ❑ Vai īpašums atrodas apdzīvotā vietā vai lauku teritorijā? (Atšķirsies atsevišķas prasības un arī iespējas.) ❑ Kādi tehniski risinājumi ir izmantojami konkrētajā īpašumā? (Centralizēta/decentralizēta notekūdeņu savākšana un attīrīšana, dažādi decentralizētie risinājumi.) ❑ Ar kādām izmaksām jārēķinās izvēlētā risinājuma ierīkošanai/ sakārtošanai un ekspluatācijai? ❑ Kas būs izdevīgāk īstermiņā un ilgtermiņā? ❑ Kas vēl būs nepieciešams katra risinājuma atbilstošas darbības nodrošināšanai? ❑ Kas man papildus jāņem vērā un kas man būtu jādara? 3
 4. 4. Kas ir «decentralizētā kanalizācijas sistēma»? Latvijā tipiski izmantotās decentralizētās kanalizācijas sistēmas var iedalīt 3 pamatveidos: ❑ rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuru kopējā jauda nepārsniedz 5 m3/diennaktī; ❑ septiķi; ❑ notekūdeņu krājtvertnes. 4
 5. 5. Septiķis - tvertne ar divām vai trim savstarpēji savienotām kamerām un tām sekojošu infiltrācijas sistēmu Kas jāņem vērā? • Pēc LBN 223-15 «Kanalizācijas būves» septiķus izmanto kopā ar filtrācijas laukiem, filtrējošām drenām, smilts-grants filtriem, filtrācijas grāvjiem un filtrācijas akām. • Filtrācijas laukam vajag samērā lielu platību. • Nav piemēroti vietām ar augstu gruntsūdens līmeni. • Nosēdumi regulāri jāizved (vairums pašvaldību prasa to darīt 1 reizi gadā), tāpēc jāparedz iespēja piebraukt asenizācijas mašīnai. • Filtrācijas lauks periodiski jātīra vai jāmaina. • Tvertņu savienojumu šuvēm jābūt hermētiski noslēgtām, to sienām – bez plaisām. 5 Jārēķinās ar šādām izmaksām •Septiķa iegāde, piegāde un ierakšana zemē. •Savienojošo cauruļvadu izbūve. •Infiltrācijas lauka ierīkošana. •Asenizatora pakalpojumi nosēdumu izvešanai. •Remontdarbi un filtrācijas lauka regulāra uzturēšana.
 6. 6. Krājtvertne – noslēgta tvertne notekūdeņu uzkrāšanai Kas jāņem vērā? • Pēc LBN 223-15 «Kanalizācijas būves» apbūves teritorijās, kur plānota, bet vēl nav izbūvēta centralizētā kanalizācija, tās drīkst ierīkot sezonāli izmantotās vai individuālās dzīvojamās ēkās, atsevišķās (nelielās) ražotņu ēkās. • Tvertnei jābūt hermētiskai. • Vienkārša izbūve un ekspluatācija. • Notekūdeņus neattīra, tāpēc tie regulāri jāizved (biežumu nosaka pašvaldības saistošie noteikumi atkarībā no ūdens patēriņa), jāparedz iespēja piebraukt asenizācijas mašīnai. • Jo mazāka krājtvertne, jo biežāk jāizved. • Piemērota nelielai mājsaimniecībai ar mazu ūdens patēriņu, arī īslaicīgi izmantotos īpašumos. 6 Jārēķinās ar šādām izmaksām • Krājtvertnes iegāde, piegāde un ierakšana zemē. • Savienojošo cauruļvadu izbūve. • Regulāri asenizatora pakalpojumi notekūdeņu izvešanai.
 7. 7. Lokālas attīrīšanas iekārtas Citu bildi Kas jāņem vērā? • Pēc LBN 223-15 «Kanalizācijas būves» tās ir viens no risinājumiem, ja notekūdeņu apjoms nepārsniedz 5 m3/d. • Tirgū ir dažādas tehnoloģijas, jaudas un cenu kategorijas iekārtas, vairumā gadījumu izmanto aktīvās dūņas. • Nepieciešama regulāra apkope (gan ekspluatējot pastāvīgi, gan pēc dīkstāves), jo dūņas var izskaloties vai iet bojā nepietiekama notekūdeņu apjoma vai sadzīves ķīmijas dēļ. • Nedarbosies atbilstoši, ja nedarbosies kāda no elektroniskajām iekārtām. • Iesakāms noskaidrot, kāds ir Jums (nevis pārdevējam) labākais risinājums. Jo apgrūtināta ekspluatācija vietās, kur ir augsts gruntsūdeņu līmenis, nevienmērīga notekūdeņu plūsma vai bieži elektrības padeves traucējumi. 7 Jārēķinās ar šādām izmaksām •Iekārtu iegāde, piegāde un ierakšana zemē, montāža un palaišana. •Savienojošo cauruļvadu izbūve. •Elektrības izmaksas iekārtu darbības nodrošināšanai. •Regulāras apkope (vismaz 1x gadā). •Remontdarbu izmaksas.
 8. 8. Pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai Kas jāņem vērā? • Vai nekustamā īpašuma tuvumā ir izbūvēta centralizētā kanalizācijas sistēma, vai tai ir tehniski iespējams pieslēgties. • Attiecīgās pašvaldības Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. • Pieslēguma izbūvei jāsaņem tehniskie noteikumi un nepieciešamā būvniecības dokumentācija. • 36 pašvaldības līdzfinansē pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai. • Ilgtermiņā (līdz 20 gadiem) centralizētas kanalizācijas sistēmas izmantošanas kopējās izmaksas var būt mazākas, nekā decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzturēšana un ierīkošana. 8 Jārēķinās ar šādām izmaksām •Pieslēguma, t.sk. komercuzskaites mēraparāta mezgla ierīkošana (dokumentācija un būvniecība). •Ikmēneša maksa par novadītajiem notekūdeņiem saskaņā ar apstiprināto tarifu.
 9. 9. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākumi MK noteikumos* paredzētie pienākumi: • reģistrēt īpašumā vai valdījumā esošo sistēmu; • par saviem līdzekļiem nodrošināt tās apkopi un remontu; • nodrošināt attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un atbilstoša komersanta veiktu tehnisko apkopi vismaz reiz gadā vai ražotāja noteiktajā biežumā, iesniegt informāciju reģistram par veikto apkopi; • notekūdeņus no septiķa vidē novadīt tikai caur speciāli ierīkotu tam sekojošu infiltrācijas sistēmu (to jau sen prasa būvnormatīvi); • nodrošināt krājtvertnes hermētiskumu; • krājtvertnēs un septiķos uzkrātos notekūdeņus un nosēdumus regulāri nodot pašvaldībā reģistrētam asenizatoram; • nodrošināt notekūdeņu atbilstību normatīvajos aktos un pašvaldību sasitošajos noteikumos izvirzītajām prasībām; • vismaz divus gadus pēc asenizācijas pakalpojumu saņemšanas saglabāt šo darījumu apliecinošos dokumentus. * https://likumi.lv/ta/id/291947-noteikumi-par-decentralizeto-kanalizacijas-sistemu-apsaimniekosanu-un- registresanu 9
 10. 10. Kādi ir nosacījumi par reģistrēšanu? Decentralizētās sistēmas īpašniekam tā ir jāreģistrē, t.i., pašam jāiesūta reģistra uzturētājam informācija vismaz par: 1) adresi, kurā sistēma atrodas, 2) tās īpašnieku, 3) sistēmas veidu, t.i., vai konkrētajā adresē atrodas un tiek izmantotas lokālās attīrīšanas iekārtas vai septiķis vai krājtvertne. Reģistru veido elektroniskā formā un tajā norāda vismaz īpašnieka iesūtīto informāciju (adresi, īpašnieku, veidu). Reģistra uzturētājam jāinformē iedzīvotāji, ka sistēmas jāreģistrē, jāsagatavo reģistrācijas forma (veidlapa) un jānorāda, kādā veidā un kur šis reģistrācijas pieteikums jāiesniedz (noteikumi paredz iespēju to darīt klātienē, pa pastu vai elektroniski). Parasti reģistru uztur pašvaldība vai tās ūdenssaimniecības uzņēmums. Bieži pašvaldība izmanto noteiktu reģistrācijas veidlapu, kas ir jāaizpilda. 10
 11. 11. Pašvaldību saistošie noteikumi ❑ Saistošajos noteikumos vietējā pašvaldība nosaka: • ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas MK noteikumos noteiktās prasības; • minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no septiķiem un krājtvertnēm; • decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību; • prasību minimumu asenizatoram; • var noteikt arī nosacījumus par līdzfinansējumu pieslēgumu izveidei. ❑ Pašvaldība reģistrē asenizatorus, kas sniedz pakalpojumus tās teritorijā, informācijai jābūt pieejamai pašvaldības tīmekļa vietnē. ❑ Teritorijas plānojumā (grafiskajā daļā) pašvaldība var norādīt teritorijas, kur plānots izbūvēt centralizēto kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmu. Savukārt teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumos pašvaldības norāda nosacījumus ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas/attīrīšanas risinājumiem. 11
 12. 12. 1 2 Kā var izskatīties asenizatoru reģistrs?
 13. 13. Kādi ir termiņi tiesību aktu prasību izpildei? ❑ Pašvaldība uzsāk organizēt reģistra izveidi ne vēlāk kā 2019.gada 1.janvārī un noslēdz reģistra izveidi ne vēlāk kā 2021. gada 31.decembrī. ❑ Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka rīcībā nav tehniskās dokumentācijas, īpašnieks nodrošina, ka līdz 2020.gada 1.janvārim atbilstošs komersants apseko minēto sistēmu un izdod apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai. ❑ Ja izmantotā decentralizētā kanalizācijas sistēma pašlaik neatbilst iepriekšminētajām prasībām, noteikumi dod laiku sakārtošanai līdz 2021.gada 31. decembrim. Ja tas nebūs izdarīts un attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim. 13
 14. 14. Var noderēt ❑ Metodisks materiāls «Ieteikumi iedzīvotājiem notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai» (VARAM tīmekļa vietnē Par mums → Publikācijas un pārskati → Metodiskie materiāli → Metodiskie materiāli pašvaldībām): https://drive.google.com/file/d/1OeOcXBKW7K7HPhYDLycSJ1LmD u9J5J9R/view ❑ INTERREG projekta VillageWaters sagatavots Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvēles rīks (nav aktualizēts pēc 2018.g.): https://www.villagewaters.eu/Information_Tool_972#4|4|1|1,2|6. 2;5||1-100|41-612|2|0|0|lv 14
 15. 15. Paldies!

×