Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leposimies, kuram siltāk

104 views

Published on

Leposimies, kuram siltāk
Andris Ozoliņš, Latvijas Avīze

2020.gada 4.marts

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Leposimies, kuram siltāk

  1. 1. 9Trešdiena, 4. marts 2020. ANDRIS OZOLIŅŠ Globālās klimata pār- maiņas no katra prasa kon- krētu rīcību. Lai samazi- nātu mājokļa radīto sil- tumnīcefekta gāzu emisi- ju daudzumu atmosfērā, Ekonomikas ministrija, Vi- des aizsardzības un reģio- nālās attīstības ministri- ja un žurnāls "Būvinže- nieris" izsludina konkursu "Energoefektīvākā ēka Lat- vijā 2020", kas notiek in- formatīvās kampaņas "Dzī- vo siltāk" ietvaros. Konkur- sa mērķis ir, īstenojot ener- goefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, palielināt mājokļa ilgtspē- ju, vienlaikus veicinot sa- biedrības izpratni par lab- būtību, ēku siltumnoturī- bu, telpu mikroklimatu un iespējām pašiem radīt kva- litatīvu, arhitektoniski iz- teiksmīgu dzīves telpu. "Energoneitrālu ēku ra- dīšana un agrāk uzcelto māju atjaunošana vēl vie- nam mūsdienīgam kalpo- šanas ciklam vairs nav ti- kai rūpes par pašu ērtī- bām un materiālo labu- mu. Ja vēlamies paildzināt cilvēces eksistences termi- ņu uz Zemes, mums ikvie- nam krasi jāsamazina sa- va ekopēda. Energoefek- tīvi mājokļi, biroju, ražo- šanas un publiskās ēkas ir viens no svarīgākajiem vir- zieniem globālā mērķa sa- sniegšanai," norāda kon- kursa žūrijas priekšsēdētā- ja, Latvijas Būvinženieru savienības žurnāla "Būvin- ženieris" galvenā redakto- re Antra Ērgle. "Pieredzes stāstiem par māju atjauno- šanu, ieguvumiem un tālā- ko ekspluatāciju ir liela no- zīme ne tikai īpašnieku iz- pratnes veidošanai par ie- guldījumu efektivitāti, bet arī politiķu pārliecināša- nai par kritisku nepiecie- šamību turpināt atbalstu ēku energoefektivitātes un tehniskā stāvokļa uzlaboša- nai. Tas būs izdevīgāk ne- kā meklēt risinājumus avā- rijas situācijās, ja pirms 50 gadiem celtās dzīvokļu mā- jas sāks brukt." Namsaimnieks aicina saglābt mājas "Atbildība par daudz- dzīvokļu māju likteni un to tehnisko stāvokli lielā mē- rā gulstas uz namu apsaim- niekotājiem," atzīmē Ģirts Beikmanis, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimnie- kotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs. "Mājas pār- valdnieka tiešs pienākums ir rūpēties par to, lai māja būtu renovēta un labā teh- niskā stāvoklī. Tādā mājā ir mazāk avāriju un remon- tu, iedzīvotājam tur patī- kami dzīvot un pārvaldnie- kam  – apsaimniekot. Mā- ju pārvaldnieki tiekas ar iedzīvotājiem. Parasti jā- sasauc ap sešām kopsapul- cēm, pirms nonāk pie fi- niša. Jāapstiprina iecere, pilnvarojums, bankas kre- dīts u.  c. Aktīvākās mājas jau ir pieteikušās ēku re- novācijai ar Eiropas fondu līdz­finansējumu. Šobrīd ir pauze un apturēta iesnie- gumu pieņemšana. Tie, kas līdzfinansējumu gribēja, tie dabūja. Tomēr tas ir bei- dzies un nav skaidrs, kad sāksies nākamais." Savu korekciju mājokļu programmā ienes klimata pārmaiņas  – norāda namu apsaimniekotāju priekšstā- vis. "Latvijā ziemas kļūst siltākas un par apkuri jā- maksā mazāk. Ekonomi- ja nav tik liela, kā plānots, un līdz ar to kredīta atpel- nīšanas laiks pagarinās. To- mēr sociālisma laikos cel- to māju steidzamu renovā- ciju pieprasa fakts, ka mā- jokļu lietošanas termiņi iet uz beigām vai ir beigušies. Ja mājām neveiks pienācī- gu kapitālremontu, tās sāks bojāties arvien vairāk, līdz radīs draudus cilvēku dzī- vībai. Tad tās nāksies pa- mest. Te sākas politiska at- bildība. Valstij un pašvaldī- bai laikus jādomā, kā situā- ciju risināt. Daudzdzīvokļu mājas obligātā renovācija īpašniekiem izmaksās ma- zāk nekā mājas celtniecī- ba. Ja nekas netiks darīts, mājas var sākt brukt. Prak- tiski visas mūra un paneļu mājas ir iespējams efektī- vi renovēt. Kaut katrā mājā ir kāds iedzīvotājs, kas pro- testē pret visu, mājās, ku- rās veikta renovācija, 95% iedzīvotāju ir apmierināti," secina Ģirts Beikmanis. Viņš atzīmē atjaunoša- nas procesa grūtības: ie- dzīvotāji katrs savu mi- tekli uzskata par savu pi- li un nelabprāt sadarbojas ar būvniekiem. Arī tas, ka katrs dzīvoklis ir atsevišķs īpašums, māju renovāciju bremzē. Būvnieki žēlojas, ka viņiem traucē strādāt, pārmēru un nekompetenti jaucoties darba gaitā. "Mā- jas pārvaldniekam nākas būt vidutājam šajā proce- sā un saņemt pārmetumus no abām pusēm. Ja katra daudzdzīvokļu māja būtu kopīpašums, kur katram ie- dzīvotājam pieder noteik- ta daļa, būtu daudz vieg- lāk mājokļus saglābt un apsaimniekot. Bet tas jau likumdevēju ziņā," atzīst Ģirts Beikmanis. Konkursantu pieredze "Daudzdzīvokļu mā- ja "Pūre 22" bija pirmā un, šķiet, joprojām ir vie- nīgā energoefektīvi atjau- notā māja Tukuma nova- dā," atzīmē biedrības "Pūre 22" valdes priekšsēdētāja, mājas pārvaldniece Inese Kurzemniece. "Ceļš uz to mums nebija rozēm kai- sīts, bijām baltie zvirbu- ļi, kas, cituprāt, neapdo- mīgi parakstījās uz kredī- tu un veica nevajadzīgi lie- lus remontdarbus. Tāpēc dalība konkursā bija sava veida pierādīšana apkārtē- jiem, ka esam domājuši un darījuši pareizi, ka neesam nesaprātīgi baltie zvirbuļi, bet gan atbildīgi savas dzī- ves vides veidotāji. Žūrijas simpātiju balva, VARAM un "Latvenergo" specbal- va viennozīmīgi bija liels gandarījums. Žūrijas dāvā- to dāvanu karti izlietojām zāles pļāvēja iegādei, lai varētu ikdienā rūpēties par savas sētas sakoptību." Mājas renovācija tika pabeigta 2018. gada pava- sarī. Komforta un estētis- kais līmenis mājā vienno- zīmīgi ir audzis. Nav vairs jāsatraucas, kurā brīdī sāks tecēt kārtējā kanalizācijas vai ūdens caurule vai ku- ram trešā stāva dzīvoklim pēc lietus būs notecējušas sienas. Katrs dzīvoklis var atsevišķi regulēt apkures temperatūru. Pateicoties šī gada siltajai ziemai, kāpņu telpas radiatoros siltums pat nav ielaists. Apkures patēriņš salīdzinājumā ar pirms renovācijas patēriņu ir samazinājies par apmē- ram 40%, attiecīgi arī sa- maksa par siltumenerģiju, salīdzinot ar nerenovēta- jām mājām. "Ar šodienas piere- dzi, veicot apkures sistē- mas pārbūvi, viennozīmī- gi vienlaikus būtu uzstādīts arī jauns siltummezgls," atzīst Inese Kurzemniece. "Mēs jauno apkures sistē- mu pielāgojām esošajam siltummezglam, un tas šo- brīd kā viens bojāts zobs starp pārējiem atjaunota- jiem ik pa laikam izspēlē kādu niķi. Ir vēl sīkas ni- anses, ko tikai lietojot sa- proti,  – te vajadzētu maz- liet citādu risinājumu un tad būtu drusku labāk. Par jaunām idejām. Neesam at- metuši domu par saules pa- neļiem, gaidām jauno plā- nošanas periodu, skatīsim, kādi būs fondu piedāvā- jumi, un vērtēsim savas iespējas." Ja man lūdz padomu, neatsaku, esmu piedalīju- sies daudzdzīvokļu māju kopsapulcēs, stāstot mū- su pieredzi gan mājas re- novēšanā, gan apsaimnie- košanā, vairākas stundas aizvadītas garās telefon- sarunās ar atsevišķu mā- ju līderiem. Interesanti, ka mūsu pieredze vairāk inte- resē ārpus novada, iespē- jams, joprojām strādā bal- tā zvirbuļa reputācija. Pa- gastā šobrīd esmu vēl vie- nas mājas pārvaldniece, māja gan krietni mazā- ka, tikai četri dzīvokļi, ta- ču tas nozīmē, ka dzīvok- ļu īpašniekiem ir jābūt ļo- ti vienotiem, lai nonāktu pie gala rezultāta – atjau- notas energoefektīvas mā- jas. Šai mājai izstrādā- jot tehnisko dokumentā- ciju, jau varēju uzreiz la- bot tās nianses, ko savai mājai tikai lietošanas lai- kā secināju, ka vajadzēja citādi. Šobrīd gaidām "Al- tum" atzinumu par teh- niskās dokumentācijas at- bilstību energoefektivtātes projekta prasībām." SAIMNIECĪBA. MĀJA • RĪGA: Mūkusalas iela 29, 36. birojs. Tālr. 25155202. • OGRE: tālr. 25155205. • AIZKRAUKLE: Lāčplēša iela 4, 314. birojs. Tālr. 25155205. • JELGAVA: Uzvaras iela 8, 2. stāvs. Tālr. 25155203. • JĒKABPILS: Draudzības aleja 9, 2. stāvs. Tālr. 25155205. • MADONA: Saules iela 13, 3. stāvs. Tālr. 25155205. • DOBELE: Tirgus laukums 4, 2. stāvs. Tālr. 25155204. LABAS CENAS LABIEM LOGIEM! Viss par reklāmu ☎ 67096699. Pārdod Saimniecība Pārdod vasaras kviešus, vasaras miežus, zir us. Tālr. 29985545, 28742613. Pārdod 3 m malku ar piegādi. Minimālais apjoms 20 kbm. Tālr. 26760065. Pērk Nekustamais īpašums Pērkam lauksaimniecības, meža zemes, cirsmas, var būt ar apgrūtinā- jumiem. Tālr. 28692020. AMG FORESTRY pērk mežus par augstām cenām. Tālr. 29420502. Pērk nekustamā īpašuma domā- jamās da as Rīgā. Tālr. 29614612. SIA PRIEDES AG pērk cirsmas un mežus. Tālr. 26993794. Pērkam īpašumus ar mežu, arī izstrādātus, cirsmas, var būt ar apgrūtinājumiem. Iespējams avanss. Tālr. 26334383. Ārzemju latvietis pērk meža, lauksaimniecības zemes dažādā stāvoklī. Tālr. 28959391. Dzīvnieki GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS SIA AIBI iepērk liel- lopus, jaunlopus, te us, jērus, zirgus. Kautsvarā, dzīv- svarā. Paaugstinātas cenas, apjoma pie- maksas. Samaksa tūlītēja. Svari. Tālr. 20238990. Dažādi Celtniecība, remonts Jumtu montāža. Tālr. 20548281. Jumta remonts. Tālr. 29728210. Saimniecība Sertificēts MEŽA TAKSATORS – STIGOŠANA, DASTOŠANA. Tālr. 28358514. Lasiet LATVIJAS AVĪZI arī internetā: PUBLICITĀTES FOTO Daudzdzīvokļu māja "Pūre 22" – vienīgā energoefektīvi atjaunotā māja Tukuma novadā. Konkurss "Energoefektīvākā ēkaLatvijā2020" Ēku vērtēšana notiks piecās kategorijās: l Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka l Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka – jaunbūve l Energoefektīvākā publiskā ēka l Energoefektīvākā vienģimenes ēka l Energoefektīvākā rūpnieciskā ēka Konkursu organizē Ekonomikas ministrija, Vides aiz- sardzības un reģionālās attīstības ministrija un žur- nāls "Būvinženieris". Konkursa nolikums publicēts tīmekļa vietnē "www.energoefektivakaeka.lv". Papildu informāciju var saņemt Ekonomikas ministri- jā (kontaktpersona: Inese Bērziņa, inese.berzina@em. gov.lv, 67013240). Pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 15. maijam, nosūtot tos elektroniski pēc e-pasta adreses dzivosiltak@em.gov.lv. Avots: Ekonomikas ministrija Leposimies, kuram siltāk Agrāk renovēt aicināja bargo ziemu dēļ, tagad – brūkošo māju glābšanai

×