SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
Līga Jaunozola
Tiesību aktu piemērošanas departamenta
vecākā referente - juriste
Liga.Jaunozola@iub.gov.lv
Iepirkuma līguma būtiskākie aspekti
Iepirkuma līguma projekts – PIL 60.
pants
Speciālistu un apakšuzņēmēju nomaiņas/piesaistes kārtība
Līguma grozījumi
Sankcijas
Tiešie maksājumi apakšuzņēmējiem
Līgumu slēdz uz laiku, ne ilgāku par 5 gadiem (ir izņēmuma gadījumi)
Iepirkuma līguma publicēšana
❖10 dd laikā pēc dienas, kad stājas spēkā līgums,
vispārīgā vienošanās vai to grozījumi, publicē:
➢Līgums, vispārīgā vienošanā, grozījumi
➢Ja tipveida līgums - norādi uz šiem tipveida līguma
noteikumiem un dokumentus, kuriem groza vai papildina
līguma noteikumus (FIDIC)
➢PIL 61.panta otrajā un trešajā daļā minēto grozījumu
pamatojums
❖Pircēja profilā – EIS
❖Jāievēro komercnoslēpuma un personas datu
aizsardzības prasības
Iepirkuma līguma grozījumi
(PIL 61.pants)
Grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma
līguma vispārējo raksturu un atbilst vienam no šādiem
gadījumiem:
grozījumi ir nebūtiski (neatbilst PIL 61.panta otrajā daļā noteiktajām
būtiskuma pazīmēm);
būtiski grozījumi (PIL 61.panta trešās daļas gadījumos);
PIL 61. panta piektā daļa – nav jāvērtē būtiskums, bet visu secīgi
veikto grozījumu vērtība vienlaikus nesasniedz 139000/ 5350000
EUR un 10/15% no sākotnējās līguma līgumcenas.
Pieļaujamie būtiskie grozījumi
PIL 61.panta trešā daļa 1.punkts
Būtiski iepirkuma līguma grozījumi ir
pieļaujami, ja iepirkuma procedūras
dokumenti un iepirkuma līgums skaidri
un nepārprotami paredz:
Grozījumu
iespēju
Nosacījumus,
ar kādiem
grozījumi ir
pieļaujami
Grozījumu
apjomu
Grozījumu
būtību
Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles
iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
izpildes aspektiem
Pieļaujamie būtiskie grozījumi
PIL 61.panta trešā daļa
2.punkts Papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā
iepirkumā, bet nepieciešami līguma izpildei un piegādātāja maiņa radītu
būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku
iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā
iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa
radītu ievērojamas grūtības
3.punkts Nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš
nevarēja paredzēt
4.punkts Iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu aizstāj ar citu
piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu
noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma
pāreju
de minimis 61.panta piektā daļa
❖Summē visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību
summu
❖Summa vienlaikus nesasniedz:
➢MK noteiktās līgumcenu robežvērtības (ES sliekšņi)
➢10% vai 15% no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas
(atkarībā no līguma veida)
❖Neņem vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti
saskaņā ar 61.panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu
Līguma grozījumu apmēra aprēķins
(de minimis 10/15%)
Piemērs:
Būvdarbu līguma sākotnējā līguma vērtība
EUR 800 000
Veicot līguma grozījumus atbilstoši līgumā noteiktajam,
līgumcena palielināta līdz EUR 856 000 (+EUR 56 000,
kas ir 7% no sākotnējās līguma vērtības)
Pamatojoties uz PIL 61.panta piektās daļas
nosacījumiem, līgumcena palielināta līdz EUR 896 000
(+ EUR 40 000, kas ir 5% no sākotnējās līguma vērtības)
Vai pasūtītājs ir tiesīgs vēlreiz veikt grozījumus
atbilstoši PIL 61.panta piektajai daļai?
Līguma grozījumi
izslēgtie un iekļautie darbi
neaizvietojamas/aizvietojams?
❖būvdarbu līgumā paredzēts būvēt ēku ar stāvvietu,
taču grozījumu rezultātā stāvvietas būvniecība tiek
“izņemta” no līguma, taču tās vietā tiek paredzēts
ēkai pievienot balkonu
❖krāsošanas darbos baltā krāsa (kas paredzēta
līgumā) tiek aizvietota ar zilu, taču nemainās ne
piegādātājs, ne pieejamība, ne citi faktori
Termiņa pagarināšana
• pagarinājumam jābūt atbilstošam
veicamo papildu darbu apjomam
• pagarinājums nevar tikt
izmantots pamatlaikā plānoto un
nepamatoti nokavēto darbu
veikšanai
Papildu darbu
gadījumā, ja to
veikšanai nepieciešams
pagarināt termiņu
Papildu darbi vai neparedzami apstākļi var
būt saistīti ar līguma termiņa pagarināšanu
(61.panta trešās daļas 2. un 3.punkts) –
būtiski grozījumi
Termiņa pagarināšana
Termiņa pagarināšana nav uzskatāma par būtiskiem
grozījumiem, ja netiek pagarināts piegādātājam
sākotnēji noteiktais līguma izpildes faktiskais termiņš,
t.i., tiek pārcelts datums, bet netiek pagarināts dienās
vai mēnešos noteiktais darbu izpildes termiņš
Beigu termiņa pārcelšana,
jo līguma darbība objektīvu,
no piegādātāja neatkarīgu
iemeslu dēļ bijusi apturēta
Beigu datuma pārcelšana, jo
tika aizkavēta līguma
uzsākšana, piem.,
pārsūdzības dēļ
piemēram
Ja līgums lauzts ...
❖Vai pasūtītājam jārīko jauns iepirkums, vai pasūtītājs
ir tiesīgs izvēlēties nākamo pretendentu, kas
iesniedzis izdevīgāko piedāvājumu iepriekš rīkotajā
iepirkumā?
❖Atbilde: Pasūtītājam jārīko jauns iepirkums.
Paldies!
www.iub.gov.lv/lv
www.facebook.com/IUB.GOV.LV/

More Related Content

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiSaules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldībuBūtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldībuEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādēElektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības processInženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
 
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiSaules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
 
Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)
Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)
Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)
 
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšanaSaules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
 
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldībuBūtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
 
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādēElektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
 

Iepirkuma līguma būtiskākie aspekti

 • 1. Līga Jaunozola Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākā referente - juriste Liga.Jaunozola@iub.gov.lv Iepirkuma līguma būtiskākie aspekti
 • 2. Iepirkuma līguma projekts – PIL 60. pants Speciālistu un apakšuzņēmēju nomaiņas/piesaistes kārtība Līguma grozījumi Sankcijas Tiešie maksājumi apakšuzņēmējiem Līgumu slēdz uz laiku, ne ilgāku par 5 gadiem (ir izņēmuma gadījumi)
 • 3. Iepirkuma līguma publicēšana ❖10 dd laikā pēc dienas, kad stājas spēkā līgums, vispārīgā vienošanās vai to grozījumi, publicē: ➢Līgums, vispārīgā vienošanā, grozījumi ➢Ja tipveida līgums - norādi uz šiem tipveida līguma noteikumiem un dokumentus, kuriem groza vai papildina līguma noteikumus (FIDIC) ➢PIL 61.panta otrajā un trešajā daļā minēto grozījumu pamatojums ❖Pircēja profilā – EIS ❖Jāievēro komercnoslēpuma un personas datu aizsardzības prasības
 • 4. Iepirkuma līguma grozījumi (PIL 61.pants) Grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vispārējo raksturu un atbilst vienam no šādiem gadījumiem: grozījumi ir nebūtiski (neatbilst PIL 61.panta otrajā daļā noteiktajām būtiskuma pazīmēm); būtiski grozījumi (PIL 61.panta trešās daļas gadījumos); PIL 61. panta piektā daļa – nav jāvērtē būtiskums, bet visu secīgi veikto grozījumu vērtība vienlaikus nesasniedz 139000/ 5350000 EUR un 10/15% no sākotnējās līguma līgumcenas.
 • 5. Pieļaujamie būtiskie grozījumi PIL 61.panta trešā daļa 1.punkts Būtiski iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma līgums skaidri un nepārprotami paredz: Grozījumu iespēju Nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami Grozījumu apjomu Grozījumu būtību Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildes aspektiem
 • 6. Pieļaujamie būtiskie grozījumi PIL 61.panta trešā daļa 2.punkts Papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, bet nepieciešami līguma izpildei un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības 3.punkts Nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt 4.punkts Iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju
 • 7. de minimis 61.panta piektā daļa ❖Summē visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu ❖Summa vienlaikus nesasniedz: ➢MK noteiktās līgumcenu robežvērtības (ES sliekšņi) ➢10% vai 15% no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas (atkarībā no līguma veida) ❖Neņem vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar 61.panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu
 • 8. Līguma grozījumu apmēra aprēķins (de minimis 10/15%) Piemērs: Būvdarbu līguma sākotnējā līguma vērtība EUR 800 000 Veicot līguma grozījumus atbilstoši līgumā noteiktajam, līgumcena palielināta līdz EUR 856 000 (+EUR 56 000, kas ir 7% no sākotnējās līguma vērtības) Pamatojoties uz PIL 61.panta piektās daļas nosacījumiem, līgumcena palielināta līdz EUR 896 000 (+ EUR 40 000, kas ir 5% no sākotnējās līguma vērtības) Vai pasūtītājs ir tiesīgs vēlreiz veikt grozījumus atbilstoši PIL 61.panta piektajai daļai?
 • 9. Līguma grozījumi izslēgtie un iekļautie darbi neaizvietojamas/aizvietojams? ❖būvdarbu līgumā paredzēts būvēt ēku ar stāvvietu, taču grozījumu rezultātā stāvvietas būvniecība tiek “izņemta” no līguma, taču tās vietā tiek paredzēts ēkai pievienot balkonu ❖krāsošanas darbos baltā krāsa (kas paredzēta līgumā) tiek aizvietota ar zilu, taču nemainās ne piegādātājs, ne pieejamība, ne citi faktori
 • 10. Termiņa pagarināšana • pagarinājumam jābūt atbilstošam veicamo papildu darbu apjomam • pagarinājums nevar tikt izmantots pamatlaikā plānoto un nepamatoti nokavēto darbu veikšanai Papildu darbu gadījumā, ja to veikšanai nepieciešams pagarināt termiņu Papildu darbi vai neparedzami apstākļi var būt saistīti ar līguma termiņa pagarināšanu (61.panta trešās daļas 2. un 3.punkts) – būtiski grozījumi
 • 11. Termiņa pagarināšana Termiņa pagarināšana nav uzskatāma par būtiskiem grozījumiem, ja netiek pagarināts piegādātājam sākotnēji noteiktais līguma izpildes faktiskais termiņš, t.i., tiek pārcelts datums, bet netiek pagarināts dienās vai mēnešos noteiktais darbu izpildes termiņš Beigu termiņa pārcelšana, jo līguma darbība objektīvu, no piegādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ bijusi apturēta Beigu datuma pārcelšana, jo tika aizkavēta līguma uzsākšana, piem., pārsūdzības dēļ piemēram
 • 12.
 • 13. Ja līgums lauzts ... ❖Vai pasūtītājam jārīko jauns iepirkums, vai pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties nākamo pretendentu, kas iesniedzis izdevīgāko piedāvājumu iepriekš rīkotajā iepirkumā? ❖Atbilde: Pasūtītājam jārīko jauns iepirkums.