Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Iepirkuma līguma būtiskākie aspekti

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 14 Ad

Iepirkuma līguma būtiskākie aspekti

Download to read offline

Iepirkuma līguma būtiskākie aspekti
Līga Jaunozola, Iepirkumu uzraudzības birojs

Seminārs "Būtiskākās kļūdas un ieteikumi ēku atjaunošanā"
2020.gada 6./7.februāris Jelgava, Liepāja

Iepirkuma līguma būtiskākie aspekti
Līga Jaunozola, Iepirkumu uzraudzības birojs

Seminārs "Būtiskākās kļūdas un ieteikumi ēku atjaunošanā"
2020.gada 6./7.februāris Jelgava, Liepāja

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Recently uploaded (13)

Advertisement

Iepirkuma līguma būtiskākie aspekti

 1. 1. Līga Jaunozola Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākā referente - juriste Liga.Jaunozola@iub.gov.lv Iepirkuma līguma būtiskākie aspekti
 2. 2. Iepirkuma līguma projekts – PIL 60. pants Speciālistu un apakšuzņēmēju nomaiņas/piesaistes kārtība Līguma grozījumi Sankcijas Tiešie maksājumi apakšuzņēmējiem Līgumu slēdz uz laiku, ne ilgāku par 5 gadiem (ir izņēmuma gadījumi)
 3. 3. Iepirkuma līguma publicēšana ❖10 dd laikā pēc dienas, kad stājas spēkā līgums, vispārīgā vienošanās vai to grozījumi, publicē: ➢Līgums, vispārīgā vienošanā, grozījumi ➢Ja tipveida līgums - norādi uz šiem tipveida līguma noteikumiem un dokumentus, kuriem groza vai papildina līguma noteikumus (FIDIC) ➢PIL 61.panta otrajā un trešajā daļā minēto grozījumu pamatojums ❖Pircēja profilā – EIS ❖Jāievēro komercnoslēpuma un personas datu aizsardzības prasības
 4. 4. Iepirkuma līguma grozījumi (PIL 61.pants) Grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vispārējo raksturu un atbilst vienam no šādiem gadījumiem: grozījumi ir nebūtiski (neatbilst PIL 61.panta otrajā daļā noteiktajām būtiskuma pazīmēm); būtiski grozījumi (PIL 61.panta trešās daļas gadījumos); PIL 61. panta piektā daļa – nav jāvērtē būtiskums, bet visu secīgi veikto grozījumu vērtība vienlaikus nesasniedz 139000/ 5350000 EUR un 10/15% no sākotnējās līguma līgumcenas.
 5. 5. Pieļaujamie būtiskie grozījumi PIL 61.panta trešā daļa 1.punkts Būtiski iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma līgums skaidri un nepārprotami paredz: Grozījumu iespēju Nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami Grozījumu apjomu Grozījumu būtību Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildes aspektiem
 6. 6. Pieļaujamie būtiskie grozījumi PIL 61.panta trešā daļa 2.punkts Papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, bet nepieciešami līguma izpildei un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības 3.punkts Nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt 4.punkts Iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju
 7. 7. de minimis 61.panta piektā daļa ❖Summē visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu ❖Summa vienlaikus nesasniedz: ➢MK noteiktās līgumcenu robežvērtības (ES sliekšņi) ➢10% vai 15% no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas (atkarībā no līguma veida) ❖Neņem vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar 61.panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu
 8. 8. Līguma grozījumu apmēra aprēķins (de minimis 10/15%) Piemērs: Būvdarbu līguma sākotnējā līguma vērtība EUR 800 000 Veicot līguma grozījumus atbilstoši līgumā noteiktajam, līgumcena palielināta līdz EUR 856 000 (+EUR 56 000, kas ir 7% no sākotnējās līguma vērtības) Pamatojoties uz PIL 61.panta piektās daļas nosacījumiem, līgumcena palielināta līdz EUR 896 000 (+ EUR 40 000, kas ir 5% no sākotnējās līguma vērtības) Vai pasūtītājs ir tiesīgs vēlreiz veikt grozījumus atbilstoši PIL 61.panta piektajai daļai?
 9. 9. Līguma grozījumi izslēgtie un iekļautie darbi neaizvietojamas/aizvietojams? ❖būvdarbu līgumā paredzēts būvēt ēku ar stāvvietu, taču grozījumu rezultātā stāvvietas būvniecība tiek “izņemta” no līguma, taču tās vietā tiek paredzēts ēkai pievienot balkonu ❖krāsošanas darbos baltā krāsa (kas paredzēta līgumā) tiek aizvietota ar zilu, taču nemainās ne piegādātājs, ne pieejamība, ne citi faktori
 10. 10. Termiņa pagarināšana • pagarinājumam jābūt atbilstošam veicamo papildu darbu apjomam • pagarinājums nevar tikt izmantots pamatlaikā plānoto un nepamatoti nokavēto darbu veikšanai Papildu darbu gadījumā, ja to veikšanai nepieciešams pagarināt termiņu Papildu darbi vai neparedzami apstākļi var būt saistīti ar līguma termiņa pagarināšanu (61.panta trešās daļas 2. un 3.punkts) – būtiski grozījumi
 11. 11. Termiņa pagarināšana Termiņa pagarināšana nav uzskatāma par būtiskiem grozījumiem, ja netiek pagarināts piegādātājam sākotnēji noteiktais līguma izpildes faktiskais termiņš, t.i., tiek pārcelts datums, bet netiek pagarināts dienās vai mēnešos noteiktais darbu izpildes termiņš Beigu termiņa pārcelšana, jo līguma darbība objektīvu, no piegādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ bijusi apturēta Beigu datuma pārcelšana, jo tika aizkavēta līguma uzsākšana, piem., pārsūdzības dēļ piemēram
 12. 12. Ja līgums lauzts ... ❖Vai pasūtītājam jārīko jauns iepirkums, vai pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties nākamo pretendentu, kas iesniedzis izdevīgāko piedāvājumu iepriekš rīkotajā iepirkumā? ❖Atbilde: Pasūtītājam jārīko jauns iepirkums.
 13. 13. Paldies! www.iub.gov.lv/lv www.facebook.com/IUB.GOV.LV/

×