Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lēmuma par renovāciju pieņemšanas veidi

394 views

Published on

Lēmuma par renovāciju pieņemšanas veidi/Ģirts Beikmanis, Latvijas namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācija (video - http://vimeo.com/29371721 vai youtube.com/siltinam).
Prezentācija tika rādīta 2011.gada 14.septembra seminārā Lēmuma pieņemšana daudzdzīvokļu mājas renovācijai”.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lēmuma par renovāciju pieņemšanas veidi

 1. 1. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Lēmums par renovēciju. Tā pieņemšanas veidi kopējā mājā. Ģirts Beikmanis Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas (LNPAA) valdes priekšsēdētājs SIA “CDzP” valdes priekšsēdētājs Rīga 14.09.2011.
 2. 2. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. •LNPAA pirmsākumi meklējami 1989. gadā, •1999. tā reģistrēta LV uzņēmumu reģistrā •Uz doto brīdi apvieno 35 uzņēmumus. Rīga 14.09.2011.
 3. 3. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Kas ir dzīvokļa īpašums Latvijā? dzīvokļa Latvijā? Kas ir daudzdzīvokļu ēka? Kādas ir dzīvokļu īpašnieku savstarpējās attiecības, to tiesības un pienākumi? Kurš un kā pieņem lēmumu par renovāciju? Rīga 14.09.2011.
 4. 4. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Mājokļa reforma Latvijā. - 1991. gada 30. oktobris - likums “Par 1991. 30. namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā” Republikā” un likums “Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem“. īpašniekiem“ - 1995. gada 25. jūlijā tika pieņemts likums 1995. 25. “Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” privatizāciju”. Privatizācijai nodeva 29563 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, 679141 dzīvokļu īpašumus.
 5. 5. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Dzīvokļa īpašums Latvijā. Dzīvokļa īpašuma likums (pieņemts 28.10.2010., spēkā no 01.01.2011.). Likuma uzdevums ir noteikt dzīvokļa īpašuma statusu, dzīvokļa īpašnieka tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopības kompetenci un lēmumu pieņemšanas kārtību. Dzīvokļa īpašums (dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums), tā sastāvs: Dzīvokļa īpašums kā lietu kopība sastāv no atsevišķā īpašuma un attiecīgas kopīpašuma domājamās daļas, kas tiesiski nav attdalāmi. - Atsevišķais īpašums - telpas vai telpu grupas robežās esošie konstruktīvie slodzi nenesošie, nožogojošie un apdares elementi (tai skaitā iekšējās starpsienas, griestu, grīdu un sienu apdare, durvis); inženiertīkli un inženierkomunikācijas līdz kopīpašuma stāvvadiem; inženieraprīkojuma elementi (tai skaitā virtuves aprīkojums, ventilācijas ierīces, tualetes, dušas un vannas aprīkojums), bez kuriem kopīpašumā esošās dzīvojamās mājas daļas elementi var funkcionēt patstāvīgi; atsevišķo īpašumu norobežojošie logi un durvis; funkcionāli saistītās būves. Kopīpašums - dzīvojamās mājas un tās ārtelpu ārējās norobežojošās konstrukcijas, iekšējās slodzi nesošās konstrukcijas, starpstāvu pārsegumi, koplietošanas telpas, kā arī dzīvojamo māju apkalpojošās inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtas un citi ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistīti funkcionāli nedalāmi elementi, kas nepieder pie atsevišķā īpašuma, dzīvojamās mājas palīgēkas un būves, kā arī zemesgabals, uz kura atrodas attiecīgā dzīvojamā māja. Rīga 14.09.2011.
 6. 6. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Dzīvokļa īpašnieks, viņa tiesības, pienākumi un atbildība. Dzīvokļa īpašnieks - persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā, bet līdz dzīvokļa īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašuma ieguvēju attiecas visas šā likuma normas, kas nosaka dzīvokļa īpašnieka tiesības, pienākumus un atbildību. - Dzīvokļa īpašnieka tiesības – pilnīgas varas tiesības uz savu dzīvokļa īpašumu ( valdīt un lietot dzīvokļa īpašumu, iegūt no tā labumu, izmantot to pēc sava ieskata mantas pavairošanai un vispār lietot to jebkādā veidā, ciktāl dzīvokļa īpašnieku neierobežo likumi un ciktāl tas nerada traucējumus citiem dzīvokļu īpašniekiem; atsavināt, tai skaitā dāvināt, dzīvokļa īpašumu; ieķīlāt un citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām dzīvokļa īpašumu; nodot dzīvokļa īpašumu lietošanā citām personām; iemitināt dzīvokļa īpašumā ģimenes locekļus un citas personas; piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā; lietot kopīpašumā esošo daļu, ciktāl lietošanas ierobežojumus nenosaka šajā likumā noteiktajā kārtībā pieņemtie dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi.). - Dzīvokļa īpašnieka pienākumi - piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā; segt dzīvojamās Dzīvokļ paš pienā mājas pārvaldīšanas izdevumus likumā noteiktajā kārtībā; norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu; maksāt uz dzīvokļa īpašumu attiecinātos nodokļus; maksāt nomas maksu par zemes lietošanu, ja dzīvojamā māja atrodas uz citai personai piederošas zemes; saudzīgi izturēties pret kopīpašumā esošo daļu, ievērot tās lietošanas noteikumus, kā arī normatīvajos aktos noteiktās sanitārās, ugunsdrošības un citas prasības, lai neradītu aizskārumu citu cilvēku drošībai un veselībai, apkārtējās vides kvalitātei, un raudzīties, lai šos noteikumus un prasības ievērotu personas, kas iemitinātas viņa dzīvokļa īpašumā; nodrošināt iespēju dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka pilnvarotiem speciālistiem veikt dzīvokļa īpašumā darbības, kas nepieciešamas ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu komunikāciju, būvkonstrukciju un citu elementu ierīkošanai un normālai funkcionēšanai, kā arī nodrošināt iespēju apsekot atsevišķo īpašumu; pildīt dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtos lēmumus.
 7. 7. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Dzīvokļu īpašnieku kopība. Dzīvokļu īpašnieku kopība (Dz.Ī.K.) - pārvaldes institūcija dzīvojama mājā, kas sadalīta dzīvokļu īpašumos. Dz.Ī.K. sastāvā ir visi attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. Dz.Ī.K. ir tiesīga izlemt ikvienu jautājumu, kas attiecas uz kopīpašuma esošo dalu. Dz.Ī.K., noslēdzot attiecīgu pilnvarojuma līgumu, var pilnvarot citu personu izlemt Dz.Ī.K. kompetencē esošus jautājumus. Dz.Ī.K. lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja “par” balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas par” pārstāv vairāk neka pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem, izņemot tos gadījumus, kuros normatīvos aktos paredzēts cits lēmuma pieņemšanai nepieciešamais balsu skaits, vai lielāku nepieciešamo balsu skaitu noteikusi pati Dz.Ī.K. Vienīgi Dz.Ī.K. (ar 100% īpašnieku balsojumu) ir tiesīga pieņemt lēmumu par: (ar balsojumu) - kopīpašumā esošas daļas pārgrozīšanu (palielināšanu, samazināšanu); - kopīpašuma esošas daļas lietošanas kārtības noteikšanu dzīvokļu īpašnieku starpā; - dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma tiesību nodibināšanu un atcelšanu. atcelšanu. Vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība, kura pārstāv divas trešdaļas visu dzīvokļu īpašnieku ir tiesīga pieņemt lēmumu par pilnvarojuma došanu un atsaukšanu. Vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība, kura pārstāv vairāk kā 50% dzīvokļu īpašniekus, ir īpašniekus, tiesīga pieņemt lēmumu par: - lietošanas tiesību aprobežojumu noteikšanu; - kopīpašuma esošās daļas nodošanu lietošana; - kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu; - atsevišķu vai visu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam; - dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu noteikšanas un maksāšanas kārtību; - par citiem jautājumiem, kurus dzīvokļu īpašnieku kopība noteikusi par tādiem, kas ietilpst vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencē. Rīga 14.09.2011.
 8. 8. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Dzīvokļu īpašnieku kopība (2). Nosacījumi, kas jāievēro pieņemot Dz.Ī.K. lēmumus: - Pieņemot Dz.Ī.K. lēmumu, katram dzīvokļa īpašniekam ir tik balsu, cik dzīvokļu īpašumu viņam pieder. - Ja vienam dzīvokļu īpašniekam pieder vairāk neka puse no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļiem, balsojot viņam ir 50 procenti balsu no visām dzīvokļu īpašnieku balsīm. - Ja dzīvokļa īpašums pieder diviem vai vairākiem kopīpašniekiem, tie pilnvaro vienu personu pārstāvēt visus dzīvokļa īpašniekus un balsojot ir viena balss. - Dzīvokļa īpašnieks, pilnvarojot citu personu pārstāvēt viņa intereses Dz.Ī.K., noformē par to rakstveida pilnvarojumu. Dz.Ī.K. lēmumu pieņemšanas kārtību un veidu nosaka Dz.Ī.K., ievērojot šā likuma noteikumus. Dz.Ī.K. par savā kompetencē esošajiem jautājumiem lēmumus var pieņemt šāda veida: - dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē; - nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci ― aptaujas veida; - citādi - savstarpēji vienojoties. Visi Dz.Ī.K. pieņemtie lēmumi noformējami rakstveidā. Rīga 14.09.2011.
 9. 9. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Dzīvokļu īpašnieku kopība (3). Kārtību kādā tiek sasaukta un kā noris dzīvokļu īpašnieku kopsapulce: - Dzīvokļu īpašnieku kopsapulci sasauc pēc viena vai vairāku dzīvokļu īpašnieku vai pārvaldnieka iniciatīvas Dz.Ī.K. noteiktajā kārtībā. - Uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci ne vēlāk kā nedēļu pirms tās rakstveida vai citā Dz.Ī.K. noteiktajā kārtībā uzaicināms katrs dzīvokļa īpašnieks. Uzaicinājumā norāda kopsapulces norises vietu, laiku un darba kārtību. - Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem. Ja uz kopsapulci neierodas noteiktais dzīvokļu īpašnieku skaits, kopsapulce uzskatāma par nenotikušu. - Dzīvokļu īpašnieki, kuri ieradušies uz kopsapulci, reģistrējas dalībnieku reģistrācijas sarakstā. - Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tiek ievēlēts kopsapulces vadītājs un protokolētājs. - Kārtību, kādā sasaucamas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces un noformējami tajās pieņemtie lēmumi un protokoli, nosaka Dz.Ī.K. Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības pieņemt lēmumus, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, kopsapulci, aptaujas veidā, ja vien Dz.Ī.K. nav noteikusi, ka attiecīgais jautājums izlemjams tikai dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē. Ja lēmums tiek pieņemts, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, ― aptaujas veidā, pārvaldnieks vai cita Dz.Ī.K. noteikta persona katram dzīvokļa īpašniekam nosuta rakstveida lēmuma par izlemjamo jautājumu projektu un dokumentus, kas saistīti ar lēmuma pieņemšanu, kā ari norāda termiņu, kādā dzīvokļa īpašnieks var rakstveidā balsot “par” vai “pret” attiecīga lēmuma pieņemšanu. Termiņš nedrīkst būt īsāks par divām nedēļām par” pret” pēc lēmuma projekta nosūtīšanas. Ja dzīvokļa īpašnieks noteiktajā termina nav sniedzis rakstveida atbildi, uzskatāms, ka viņš balsojis pret lēmuma pieņemšanu. Aptaujas organizators 5 darba dienu laikā visiem īpašniekiem nosūta balsojuma protokolu.
 10. 10. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Dzīvokļu īpašnieku kopība (4). Ja māju (kopīpašumu) dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši savā valdījumā, tad likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (XI nodaļa – Privatizētās dzīvojamās mājas pārvaldīšana) regulē sekojošus jautājumus: - privatizētā objekta īpašnieka pienākumi; - kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai; - pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību un maksu par to ( nosakot katra dzīvokļa īpašnieka apmaksājamo daļu par saņemto pakalpojumu ). Likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” arī paredz atvieglotu lēmuma pieņemšanas procedūru par mājas pārņemšanu nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci. Lēmuma pieņemšanas procedūras ietvaros ierosinātājs (viens vai vairāki īpašnieki) katram dzīvokļa īpašniekam nosūta ierakstītā vēstulē vai izsniedz pret parakstu uzaicinājumu pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un par šo tiesību nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotajai personai, balsojot “par” vai “pret” lēmuma pieņemšanu (lēmuma pieņemšanas uzaicinājumam ir jābūt noformētam nepārprotami, dodot (lēmuma iespēju sniegt atšķirīgu viedokli, tam tiek pievienots pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma projekts, kā arī citi dokumenti, kuriem varētu būt nozīme lēmuma pieņemšanā). pieņemšanā). Rīga 14.09.2011.
 11. 11. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Pārvaldīšanas pienākums, tā uzdošana pārvaldniekam, pārvaldnieka maiņa. 12.pants. No pārvaldīšanas līguma izrietošo saistību un lietu pārņemšana (1) N o pārvaldīšanas līguma izrietošās saistības un lietas nododamas atbilstoši nodošanas —pieņemšanas aktam. Šis akts ir pārvaldīšanas līguma neatņemama sastāvdaļa. (2) U zdodot pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums ir mēneša laikā, ja pārvaldīšanas līgumā nav noteikts citādi, nodrošināt pārvaldīšanas uzdevuma izpildei nepieciešamo lietvedību, tajā skaitā: 1) mājas lietu vai atsevišķu s tās dokumentus; 2) dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumus jautājumos, kas attiecas uz pārvaldīšanas uzdevumu; 3) citas lietas saskaņā ar pārvaldīšanas līguma noteikumiem. (3) Izbeidzoties pārvaldīšanas tiesiskajām attiecībām, pārvaldniekam ir pienākums mēneša laikā, ja pārvaldīšanas līgumā nav noteikts citādi, ar nodošanas — pieņemšanas aktu nodot dzīvojamās mājas īpašniekam: 1) saskaņā ar šā panta otro daļu viņam nodoto lietvedību; 2) ieņēmumu un izdevumu pārskatu uz nodošanas —pieņemšanas aktā norādī to dienu; 3) neizlietotos uzkrājumus (mantu, finanšu līdzekļus, tajā skaitā naudu, u.c.) uz nodošanas —pieņemšanas akta parakstīšanas dienu; 4) pārvaldīšanas laikā par dzīvojamās mājas īpašnieka līdzekļiem iegūto mantu un pārvaldniekam valdījumā vai lie tošanā nodoto mantu; 5) uz pārvaldīšanas uzdevuma pamata iegūtās dzīvojamās mājas īpašnieka saistības; 6) citas saistības un lietas saskaņā ar pārvaldīšanas līguma noteikumiem . Rīga 14.09.2011.
 12. 12. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Kā pienākums ir rūpēties par mājas renovāciju? Rīga 14.09.2011.
 13. 13. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Kā pienākums ir rūpēties par mājas renovāciju? Valsts? Pašvaldību? ES,...? Rīga 14.09.2011.
 14. 14. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Kā pienākums ir rūpēties par mājas renovāciju? Valsts? Pašvaldību? ES,...? Dzīvokļu īpašnieku ( kopības)! Jeb mājas PĀRVALDNIEKA! Rīga 14.09.2011.
 15. 15. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Kā pienākums ir rūpēties par mājas renovāciju? Valsts? Pašvaldību? ES,...? Dzīvokļu īpašnieku ( kopības)! Jeb mājas PĀRVALDNIEKA! Kāpēc parasti pārvaldnieka uzdevums ir renovācijas procesa virzība? Pārvaldnieka pienākums ir pamatojoties uz kopīpašuma pārvaldīšanas uzdevumu un doto finansējumu vadīt mājas uzturēšanu un veikt nepieciešamos remonta darbus. darbus. Sniegt dzīvokļu īpašniekiem pilnīgu un detalizētu informāciju saistībā ar kopīpašuma pārvaldīšanu. Informēt par iespējamiem draudiem, kas saistīti ar pārvaldīšanu. kopīpašumu, kā arī veidiem, kā panākt mājas ilgu un drošu ekspluatāciju. ekspluatāciju. Pārvaldnieka rīcībā ir vispilnīgākā informācija par mājas tehnisko stāvokli, tās energoefektivitāti, nepieciešamiem remontu darbiem, dzīvokļu īpašnieku veiktiem maksājumiem, uzkrātiem parādiem. Pārvaldnieks parasti labi orientējās normatīvo parādiem. aktu prasībās, labāk pārzin nepieciešamo darbību veikšanas procesu. procesu. Rīga 14.09.2011.
 16. 16. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Kā pienākums ir rūpēties par mājas renovāciju? Valsts? Pašvaldību? ES,...? Dzīvokļu īpašnieku ( kopības)! Jeb mājas PĀRVALDNIEKA! Kāpēc parasti pārvaldnieka uzdevums ir renovācijas procesa virzība? Pārvaldnieka pienākums ir pamatojoties uz kopīpašuma pārvaldīšanas uzdevumu un doto finansējumu vadīt mājas uzturēšanu un veikt nepieciešamos remonta darbus. darbus. Sniegt dzīvokļu īpašniekiem pilnīgu un detalizētu informāciju saistībā ar kopīpašuma pārvaldīšanu. Informēt par iespējamiem draudiem, kas saistīti ar pārvaldīšanu. kopīpašumu, kā arī veidiem, kā panākt mājas ilgu un drošu ekspluatāciju. ekspluatāciju. Pārvaldnieka rīcībā ir vispilnīgākā informācija par mājas tehnisko stāvokli, tās energoefektivitāti, nepieciešamiem remontu darbiem, dzīvokļu īpašnieku veiktiem maksājumiem, uzkrātiem parādiem. Pārvaldnieks parasti labi orientējās normatīvo parādiem. aktu prasībās, labāk pārzin nepieciešamo darbību veikšanas procesu. procesu. Pārvaldnieka pienākums ir mājas renovācijas procesa ierosināšana un virzība! Rīga 14.09.2011.
 17. 17. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Rīga 14.09.2011.
 18. 18. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Rīga 14.09.2011.
 19. 19. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Rīga 14.09.2011.
 20. 20. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Cik mums izmaksā siltums? Ls/MWh 60 - Siltumenerģijas cena? 50 41,25 44,29 51,69 40 36,52 30 28,44 23,12 20 18,2 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Apkure k/ū enerģija kopl.elektrība Ūdens Atkritumi Māju uzturēšana Administrēšana Rīga 14.09.2011.
 21. 21. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Bērzaines 36 prognozejamais naudas plūsmas aprēķins. Rīga 18.05.2011. .
 22. 22. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Vienmēr - pilnīga un atklāta informācija! Droša sadarbība! Rīga 14.09.2011.
 23. 23. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Grozījumi civilprocesa likumā. Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas V ēstnesis 1998, 326/330. nr., 2001, 102. nr.; 2002, 169. nr.; 2003, 97.nr., 103.nr., 157. nr.; 2004, 30. nr., 64. nr., 101. nr., 151. nr.; 2005, 40. nr., 98. nr., 198. nr.; 2006, 92.nr., 154. nr., 180. nr., 207. nr., 1 88. nr.; 2007, 188. nr.; 2008, 90. nr., 200. nr.; 2009, 31. nr., 27. nr.; 97. nr., 100. nr.; 205. nr.; 2010, 53. nr., 158. nr., 166. nr.) šādus grozījumus: 1. Papildināt pārejas noteikumu 44. punktu ar 7. apakšpunktu šādā redakcijā: „7) par dzīvokļu īpašumos sadalītās dzīvojamās mājas (turpmāk - dzīvojamās mājas) pārvaldīšanas maksas, maksas par dzīvokļa īpašniekam piegādāto siltumenerģiju vai dabasgāzi, ja tā paredzēta apkures un karstā ūdens sagatavošanai, auksto ūdeni, elektroenerģiju, kas paredzēta dzīvojamās mājas koplietošanas vajadzībām, nodrošināto kanalizācijas, asenizācijas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem, piedziņu.” 2. Papildināt pārejas noteikumus ar 52. punktu šādā redakcijā: „52. Laika periodā līdz 20 14. gada 31. decembrim 628. panta pirmajā daļā ir šāda prasījumu apmierināšanas secība: 1) to darbinieku prasījumi par darba algu izmaksu, kuri saistīti ar nekustamā īpašuma uzturēšanu, un ar viņu darba algām saistītie sociālās apdrošināšanas maksājumi; 2) prasījumi par nodokļu maksājumiem, kas maksājami par šo nekustamo īpašumu; 3) prasījumi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksas, maksas par dzīvokļa īpašniekam piegādāto siltumenerģiju vai dabasgāzi, ja tā paredzēta apkures un karstā ūdens sagatavošanai , auksto ūdeni, elektroenerģiju, kas paredzēta dzīvojamās mājas koplietošanas vajadzībām, nodrošināto kanalizācijas, asenizācijas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu piedziņu, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no naudas, kas saņemta par pārdoto ar ķīlu apgrūtinātu nekustamo īpašumu; 4) zemesgrāmatā ierakstītās reālnastas, kurām pienācis samaksas termiņš; 5) ar šā nekustamā īpašuma ķīlu nodrošinātie prasījumi pēc to pirmtiesības; 6) pārējie prasījumi šajā likumā noteiktajā secībā.” Rīga 14.09.2011.
 24. 24. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Grozījumi civilprocesa likumā (projekts). Kāpēc nepieciešami šie grozījumi? - šobrīd ir situācija, kad vēršoties ar parāda piedziņu tiesā pret hipotekāri apgrūtināta dzīvokļa īpašnieku pārvalddnieks vai pārējie dzīvokļu īpašnieki pat pie labvēlīga tiesas sprieduma neatgūst parādu. Parādi pēdējos 4 gados skaitliski nav būtiski pieauguši, bet summāri parādu. pieaugums ir 3x. Hiptekārie no parādnieku skaita ir 1/4, summāri to parādi pārsniedz 1/2. Banku argumenti: argumenti: - nav ievērots tiesiskās paļāvības pricips, nevar būt atpakaļ ejošs spēks - Latvijā tiks iedragāts ķīlas institūts, celsies kredītu procentu likmes - var risināt savādāk (saistību piespiedu izpilde brīdinājuma kārtā, mazā apmēra prasības, vēršanās pret kustamo mantu, parādnieku reģistri,...) reģistri,...) - pārvaldnieki par pāris simtiem likšot ārā no dzīvokļiem, būšot problēmas ar bezpajumtniekiem - bankas nevēršoties pret parādniekiem esot sociāli atbildīgas, tās ciešot lielus zaudējumus, bet gan pārvaldnieki, gan komunālo pakalpojumu sniedzī ir uzņēmēji, kuriem šis riks jāparedz Rīga 14.09.2011.
 25. 25. The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija ( LNPAA )( www.lnpaa.lv) Latvijas Namu pārvaldnieku ģilde ( www.parvaldniekugilde.lv) Paldies par uzmanību! Ģirts Beikmanis Rīga 14.09.2011.

×