Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Daudzdzīvokļu māju renovācija un energoefektivitātes pasākumu finansēšana.

241 views

Published on

Daudzdzīvokļu māju renovācija un energoefektivitātes pasākumu finansēšana.
Latvijas Komercbanku asociācija

2017.gada rudens

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Daudzdzīvokļu māju renovācija un energoefektivitātes pasākumu finansēšana.

  1. 1. Banku līdzdalība daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) projektu finansēšanā sadarbībā ar ALTUM 2017
  2. 2. Aizdevumu nosacījumi 2 ✓ Bankas un ALTUM finansējums līdz 100% no attiecināmajām izmaksām ✓ Kredīts: 50 – 64% no attiecināmajām izmaksām ✓ Papildus iespējams saņemt bankas kredītu neattiecināmajām izmaksām (banka nodrošina 2 aizdevumu izmaksu) ✓ Maksimālais termiņš – līdz 20 gadiem ✓ Procentu likme: individuāli ✓ Vismaz 2/3 dzīvokļu īpašnieku piekrišana, banka var pieprasīt arī lielāku dzīvokļu īpašnieku piekrišanu atsevišķos projektos ✓ Maksājumu disciplīna: 90 - 95% rēķini ir apmaksāti termiņā (pēdējo 12 mēnešu periodā)
  3. 3. ✓ ALTUM granta avanss 90%, atlikums pēc projekta pabeigšanas ✓ Finansējums (grants un kredīts) tiek izsniegts caur Projekta kontu, apmaksājot piegādātāju rēķinus par paveiktajiem darbiem ✓ Piegādātāju atlases procedūra atbilst ALTUM prasībām ✓ DME programmas īstenošanas (būvdarbu) izmaksas atbilst vidējām tirgus cenām. Slēdzot būvdarbu līgumu, tas jāsaskaņo ar Banku, lai nav pretrunas ar aizdevuma nosacījumiem. ✓ Nodrošinājums: nākotnes naudas plūsma – komercķīla uz renovējamās mājas debitoru parādiem ✓ Papildu nodrošinājums – ALTUM garantija, depozīts vai naudas segums ! Dzīvokļu īpašniekiem nav jāieķīlā dzīvokļi vai jāsniedz personiskais galvojums ! Aizdevumu nosacījumi 3
  4. 4. Finansēšanas modelis daudzdzīvokļu māju renovācijas projektiem 4 Iekasē apsaimniekošanas maksu Ikmēneša maksājumi par aizdevumu Pieņem lēmumu par: - Pilnvaroto personu - Aizdevuma ņemšanu - Aizdevuma atmaksas apmēru uz 1 m2 u.t.t. (neapliek ar PVN) Līgums par pakalpojumiem Maksā par apsaimniekošanu DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKI PILNVAROTĀ PERSONA (juridiska persona) PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI (piem., būvniecības uzņēmums; būvuzraugs; projektu vadītājs) BANKA 1. Aizdevuma līgums 2. Citi nepieciešamie dokumenti ALTUM Granta avanss Granta atlikums Veic rēķinu apmaksu no Granta, Aizdevuma un līdzfinansējuma līdzekļiem
  5. 5. Projekta izskatīšanai: ✓ aizņēmēja juridiskie dokumenti; ✓ pilna informācija par renovējamo ēku, kā arī par mājas dzīvokļu īpašniekiem; ✓ finanšu dokumenti; ✓ veicamo renovācijas darbu apraksts un tāme; ✓ aizpildīta informācija par apsaimniekošanas maksāšanas disciplīnu pēdējos 12 mēnešos. Aizdevuma līguma noslēgšanai: ✓ dzīvokļu īpašnieku lēmums par aizdevuma ņemšanu; ✓ izziņa no ārpakalpojumu (ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes, elektroapgādes, atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu) sniedzējiem par renovējamās mājas parādu apjomu; ✓ parakstīti kopsapulces protokoli – pirms sapulces protokolu saskaņo ar izvēlēto Banku. Papildu informācija: Nepieciešamie dokumenti 5
  6. 6. 6 Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi ✓ Par ēkas siltināšanas darbu veikšanas nepieciešamību, izdevumiem un šo izdevumu segšanu ✓ Uz katru dzīvokli attiecināmo ēkas siltināšanas būvniecības izdevumu apmērs; (attiecināmās/ neattiecināmās) ✓ Par aizdevumu ņemšanu ēkas siltināšanai summa, termiņi ✓ Par papildus izdevumu, kas saistīti ar aizdevuma un procentu atmaksu noteikšanu un tās nesamazināšanu ✓ Uz katru dzīvokli attiecināmās maksimālās aizdevuma/u summas apmērs ✓ Par dzīvokļu īpašnieku pienākumu uzņemties atmaksāt (pilnvarotās personas nosaukums) bankas izsniegto aizdevumu, procentus, līgumsodus u.c. maksājumus, kas maksājami attiecīgā aizdevuma līguma ietvaros ✓ Par Ēkas kopīpašuma daļas (ieskaitot siltināšanas darbu laikā ieguldīto) apdrošināšanu ✓ Par garantijas izdošanu par labu bankas aizdevuma līguma saistību nodrošināšanai un ar izdoto garantiju saistīto izdevumu segšanas kārtību ✓ Par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksājumu veikšanu ✓ Pārvaldnieka maiņas gadījumā obligāta bankas piekrišana u.c. ✓ Bankas individuāli var pieprasīt papildu lēmumu punktus
  7. 7. Piemērs no iepriekšējās programmas II Dzīvojamās mājas A.Dombrovska ielā 49, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki maksā par 43% mazākus rēķinus par apkuri nekā blakus esošo māju dzīvokļu īpašnieki
  8. 8. 8 Papildu informācija Detalizēta informācija pieejama: www.citadele.lv www.luminor.lv www.swedbank.lv www.seb.lv

×