Biežāk pieļautās kļūdas projektu īstenošanā

335 views

Published on

Biežāk pieļautās kļūdas projektu īstenošanā / Bērenfelds K., Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (video - http://vimeo.com/35738987 vai youtube.com/siltinam).
Prezentācija tika rādīta 2012.gada 18.janvāra seminārā „"Kvalitatīva mājas renovācijas projekta ieviešana un iepirkuma procedūras veikšana".”

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biežāk pieļautās kļūdas projektu īstenošanā

 1. 1. Biežāk pieļautās kļūdas projektu īstenošanā 2012. gada 18.janvārī
 2. 2. Projekta īstenošanas laikā pieļautās kļūdas Projekta īstenošanas laikā netiek ievērots: projekta iesniegumā paredzētais līguma ar LIAA nosacījumi būvdarbu līguma nosacījumi (termiņi, materiāli, apjoms utt.) Projekta īstenošanas laikā, nesaskaņojot ar LIAA un neizvērtējot izmaiņu ietekmi uz siltumenerģijas ietaupījuma rādītājiem: tiek nomainīti energoauditā paredzētie materiāli, to tehniskie parametri netiek veikta, kāda no sākotnēji projektā paredzētajām aktivitātēmSvarīgi!Sekot līdzi faktiskajai būvdarbu izpildei, par jebkurām novirzēm nobūvdarbu līguma jāinformē LIAA savlaicīgi.
 3. 3. Projekta īstenošanas laikā pieļautās kļūdas Būvuzraugs ir veicis savus darbus formāli, iespējams nemaz neesot objektā Netiek ieviests un pildīts būvdarbu žurnāls (ja projektā ir paredzētas būvuzraudzības izmaksas) Pieņemšanas - nodošanas akts neatbilst faktiski veiktajiem darbiem un/vai būvdarbu līguma tāmēm un projekta iesniegumam Projekta īstenošanā netiek ievēroti saistošie normatīvie akti (vispārīgie būvnoteikumi, būvuzraudzības noteikumi, būvdarbu autoruzraudzības noteikumi u.c.) Mājas iedzīvotāji netiek informēti par projekta īstenošanas norisi
 4. 4. Projekta īstenošanas laikā pieļautās kļūdasBankas konts: Nav atvērts atsevišķs norēķinu konts bankā projektam Ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi tiek veikti no dažādiem banku kontiem, nevis tieši projektam atvērtā norēķinu konta Netiek pievienots NP/SP bankas konta apgrozījuma pārskats (kopija) par maksājuma pieprasījumā norādīto periodu Bankas konta pārskats nav apstiprināts ar bankas iestādes elektronisko parakstu vai bankas darbinieka parakstu un zīmogu Tiek iesniegti maksājumu apliecinošie dokumenti par katru veikto maksājumu, nevis bankas iestādē apstiprināts bankas konta apgrozījuma pārskats (kopija) par visiem projekta pārskata periodā veiktajiem maksājumiem NP/SP nav pievienots līgums par atsevišķa norēķina konta atvēršanu bankā (kopija)
 5. 5. Projekta īstenošanas laikā pieļautās kļūdasGrāmatvedības uzskaite: Nav nodalīti grāmatvedības konti/subkonti projektam grāmatvedības uzskaitē Uzsākot projektu nav apstiprināts kontu plāns, kurā ir iekļauti ar projektu saistītie konti/subkonti Grāmatvedības kontu plānā nav atsevišķi nodalīts ieņēmumu konts 6. vai 8. kontu grupā, kur tiks grāmatots saņemtais ES finansējums NP/SP nav pievienots vadītāja apstiprināts grāmatvedības kontu plāns (kopija)
 6. 6. Projekta īstenošanas laikā pieļautās kļūdasVizuālā identitāte: Pie Progresa pārskata netiek pievienoti apliecinājumi veiktajiem publicitātes pasākumiem, piemēram fotogrāfijas, kurās var identificēt, ka ir ievērotas vizuālas identitātes prasības, mājas lapu izdrukas, preses relīžu vai publikāciju kopijas Nav nodrošināta ES fonda projekta informatīvajos un publicitātes pasākumos atbilstošo elementu lietošana: ES logo (karogs) ar norādi „Eiropas Savienība” ERAF fonda logo ar norādi “Eiropas Reģionālās attīstības fonds” sauklis „Ieguldījums Tavā nākotnē!” Logo ir pieejami www.esfondi.lv sadaļā Logo
 7. 7. Projekta īstenošanas laikā pieļautās kļūdasIesniegtie dokumenti: Nav iesniegti visi dokumenti saskaņā ar attiecināmo izmaksu apliecinošo dokumentu sarakstā norādīto (līguma pielikums nr.2) Tiek iesniegta tikai daļa no maksājumu pieprasījuma, nevis aizpildītas un cauršūtas visas maksājuma pieprasījuma sadaļas Uz projekta dokumentācijas nav norādīts līguma numurs Uz darījumu (rēķiniem u.c.) un maksājumu dokumentiem (uz bankas konta apgrozījuma izdrukām) nav norādīti grāmatojumi un grāmatojuma summas latos konta kredītā un debetā Netiek uzglabāti visi ar projektu īstenošanu saistīto dokumentu oriģināli. Ar projektu saistītā dokumentācija ir jāglabā līdz 2021.gada 31.decembrim. Ieteikums: izveidot atsevišķu mapi, kurā tiek glabāta ar projektu saistītā dokumentācija
 8. 8. Projektu īstenošanā pieļauto kļūdu sekasJāmaina materiāli, to apjomi, veicamie būvdarbi, jāpagarina projektaīstenošanas termiņš (jāveic līguma grozījumi ar būvnieku, ar LIAA)Nekvalitatīvi veikta mājas siltināšana, nesasniedzot plānotoenergoietaupījumuIedzīvotāju neapmierinātība (veiktie ieguldījumi neattaisno cerētosiltumenerģijas ietaupījumu)Finanšu korekcijas attiecībā uz atmaksājamo ERAF finansējumaapjomu
 9. 9. Finanšu korekcijasPiemēram: nav nodrošināta vizuālā identitāte – finanšu korekcijas apmērs līdz 5% no pieprasītā finansējuma nav nodrošināta atsevišķa grāmatvedības uzskaite - finanšu korekcijas apmērs līdz 10% no pieprasītā finansējuma netiek aizpildīts būvdarbu žurnāls, kā rezultātā tiek piemērota finanšu korekcija 25% no būvuzraudzības izmaksām neatbilstības, kas ir konstatētas saistībā ar veikto iepirkuma procedūru (gan līgums, gan līguma izpilde neatbilst veiktajai iepirkuma procedūrai) - finanšu korekcijas apmērs tiek noteikts atkarībā no konstatētajām neatbilstībām Aicinām projektu īstenotājus atbildīgi ieviest projektus!
 10. 10. Jautājums:Kādā veidā FS tiek informēts par LIAA plānoto pārbaudi?Atbilde: Par pirmslīguma pārbaudi LIAA sazinās ar FS pa tālruni 3 darba dienu laikā pirms plānotas pārbaudes dienas un vienojas par pārbaudes laiku Par pārbaudi projekta īstenošanas laikā LIAA sazinās ar FS 5 darba dienu laikā pirms plānotas pārbaudes dienas un vienojas par pārbaudes laikuGadījumā, ja ar FS nav iespējams sazināties, FS tiek nosūtīta vēstule,kurā LIAA vienpusēji nosaka pārbaudes laiku.Svarīgi!LIAA ir tiesības veikt pārbaudes projekta īstenošanas vietā bezsaskaņošanas ar FS, lai gūtu pārliecību par projekta īstenošanasfaktisko gaitu.
 11. 11. Jautājums: Vai LIAA pārstāvim pārbaudes laikā jāuzrāda būvdarbu žurnāls?Atbilde: LIAA pārstāvim ir jāuzrāda būvuzrauga aizpildīts būvdarbu žurnāls, kā arī cita ar projektu saistītā dokumentācija, tai skaitā iepirkuma dokumentācija un līguma ar LIAA 2.pielikumā norādītā dokumentācija u.c.
 12. 12. Jautājums: Ja iesniedzot projekta pieteikumu nebija ieplānotas autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, bet pēc projekta apstiprināšanas, būvatļaujas saņemšanai, būvvalde pieprasa nodrošināt autoruzraudzību un būvuzraudzību, vai ir iespējams palielināt projekta attiecināmās izmaksas?Atbilde: Nē, attiecināmo izmaksu palielināšana nav pieļaujama, ja projekta iesniegums ir iesniegts un apstiprināts LIAA.
 13. 13. Jautājums: Vai visos projektu iesniegumus, kuri tiek iesniegti uz mājokļu siltināšanu būvniecības risinājumiem ir jāatbilst ETAG-004 prasībām?Atbilde: Nosacījumi par ETAG 004 piemērošanu attiecas uz tiem būvprojektiem un fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartēm, kuru saskaņošana un akcepts ir saņemts pēc 2010.gada 27.novembra, kad stājās spēkā grozījumi par ETAG 004.
 14. 14. Jautājums: Vai projekta realizācijas laikā var mainīt pilnvaroto personu?Atbilde: Jā, var, šādā situācijā dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē, aptaujas veidā vai ar savstarpējās vienošanās palīdzību lemj par pilnvarotās personas maiņu, kā arī slēdz jaunu pilnvarojuma līgumu. LIAA iesniedz līguma grozījumu izziņu un lēmuma pamatojošo dokumenta kopiju, kā arī koriģētās PI sadaļas.
 15. 15. Jautājums: Vai ir iespējams pagarināt projekta īstenošanas termiņu?Atbilde: Jā var, LIAA ir jāiesniedz līguma grozījumu pieprasījums par termiņa pagarināšanu līgumā noteiktajā kārtībā. Katrs gadījums tiek izvērtēts atsevišķi. Svarīgi!Maksimālais projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no līguma slēgšanas brīža arLIAA.
 16. 16. Jautājums: Kā rīkoties, ja laika apstākļu dēļ nav iespējams īstenot projektu pēc projekta iesnieguma veidlapā paredzētā plāna?Atbilde: Ja ir radušās izmaiņas projekta ietvaros uzrādītajiem veicamajiem darbiem, piemēram, var uzsākt pagraba pārseguma siltināšanas darbus pirms fasādes siltināšanas, tad ir jāsniedz līguma grozījumu izziņa, labota projektu iesnieguma veidlapa – laika grafiks (PI 3.2.punkts), kā arī pavadvēstule, kurā tiek sniegts skaidrojums norādītajām izmaiņām.
 17. 17. Jautājums: Kā rīkoties, ja mājas iedzīvotāji vēlas lauzt Līgumu ar LIAA?Atbilde: Mājas iedzīvotāji vienojas (kopsapulcē, aptaujas veidā vai ar savstarpējas vienošanas palīdzību) par Līguma pārtraukšanu. LIAA tiek iesniegts iesniegums, kuram ir pievienots dokuments, kurā mājas iedzīvotāji ir vienojušies par Līguma laušanu ar LIAA
 18. 18. Jautājums: Vai gadījumā, ja projekta īstenošanas laikā tiek mainīti siltināšanas materiāli, vai tas ir jāsaskaņo ar LIAA?Atbilde: Jā, ja paredzētajiem būvdarbiem mainās materiālu izvēle vienā vai vairākas pozīcijās, tad par šīm izmaiņām ir jāinformē LIAA: sniedzot skaidrojumu par veiktajām izmaiņām jāiesniedz precizēta energoaudita 5.sadaļa (MK noteikumi Nr.138) vai 6.sadaļa (MK notteikumi Nr.272), kurā ir redzams, ka materiālu nomaiņa nemainīs vai nepasliktinās plānoto sasniedzamo energoefektivitātes rezultātu kā arī koriģētās PI sadaļas un izziņa par Līguma grozījumiem.Svarīgi!Gadījumā, ja projekta ietvaros ir veikts iepirkums, materiālu nomaiņa irjāorganizē saskaņā ar sākotnēji tehniskajā specifikācijā paredzēto, tāpēc ir svarīgitehnisko specifikāciju jau sākotnēji izstrādāt pietiekami elastīgu (piem., norādes“vai ekvivalents”), pretējā gadījumā pastāv iespēja, ka šīs izmaksas var tiktneattiecinātas vai iepirkuma procedūra atzīta par nekorekti veiktu.
 19. 19. Jautājums: Cik lielā apjomā var pieprasīt starpposma maksājumu un kādos periodos?Atbilde: Starpposma maksājumu var pieprasīt, ja projekta realizācijas termiņš pārsniedz 6 mēnešus, iesniedzot pieprasījumu pēc katriem 3 mēnešiem. Saņemtā starpposma maksājuma apjoms nedrīkst pārsniegt 90% no kopējā pieprasītā ERAF finansējuma. Ja tiek pieprasīts avansa maksājums, tad attiecīgi avansa un starpposma maksājumi kopā nevar pārsniegt 90% no kopējā pieprasītā ERAF finansējuma. Ja PI nav paredzēts starpposma maksājums, ir jāveic līguma grozījumi, lai varētu to pieprasīt.
 20. 20. Jautājums: Kādi dokumenti ir jāiekļauj Noslēguma/Starpposma pārskatā?Atbilde: Sniedzot LIAA NP/SP pārskatu (Līguma pielikums Nr.1) papildus ir jāpievieno maksājumu un darījumu apliecinošie dokumenti (Līguma pielikums Nr.2), kā arī papildus jāiesniedz sekojoši dokumenti: Līgums par atsevišķa norēķina konta atvēršanu bankā (kopija) Grāmatvedības kontu plāns (kopija) Grāmatvedības kontu apgrozījuma izdrukas (kopija) Veikto publicitātes pasākumu apliecinājumi Vēršam uzmanību, ka Maksājuma pieprasījuma sadaļā ir jācaurauklo atsevišķi no Noslēguma/Starpposma pārskata. Informācija par NP/SP sagatavošanu ir pieejama LIAA mājas lapā pie aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” sadaļā Projekta īstenošana.Pēdējo Ikgadējo pārskatu LIAA ir jāiesniedz kopā ar Noslēguma pārskatu.
 21. 21. Jautājums: Iesniedzot LIAA Starpposma/Noslēguma pārskatu, par kādiem grāmatvedības kontiem ir jāiesniedz konta apgrozījuma izdrukas un par kādu laika periodu?Atbilde: Jāiesniedz kontu izdrukas par visiem tiem grāmatvedības kontiem, kas ir attiecināmi uz projekta īstenošanu par visu Maksājuma pieprasījumā norādīto periodu.Svarīgi!Izdrukās jābūt identificējamam pārskata periodam, darījuma partneriem,pamatojuma dokumentiem (datumi, numuri u.tml.), kontu atlikumiem pārskataperioda sākumā un beigās.
 22. 22. Jautājums: Ja projekta realizācija ilgst 8 mēnešus, vai LIAA ir jāiesniedz atsevišķi pēc 6 mēnešiem progresa pārskats?Atbilde: Jā, LIAA Progresa pārskats ir jāsniedz par katriem Projekta īstenošanas 6 (sešiem) mēnešiem 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc šī termiņa beigām, ja Projekta īstenošana ilgst vairāk par sešiem mēnešiem un šajā laika posmā netiek iesniegts Starpposma pārskats. Pieļaujams, ja projekts ilgst 7 mēnešus Progresa pārskatu iesniegt Noslēguma pārskata ietvaros. Informācija par Progresa pārskatu ir pieejama LIAA mājas lapā pie aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” sadaļā Projekta īstenošana.

×