SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
Atkāpju saskaņošana
no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām
Dzintars Lagzdiņš,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieks
05.03.2020., Rīga
1. Būtiskās būvei izvirzāmās prasības
2. Būvprojekta izstrādātāja atbildība
3. Atkāpju saskaņošana
4. VUGD Tehniskā komisija
5. Biežāk izskatītie un saskaņotie risinājumi
2
Saturs
Būtiskās būvei izvirzāmās
prasības
Būve projektējama, būvējama un ekspluatējama atbilstoši tās
lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību
šādām būtiskām prasībām:
• mehāniskā stiprība un stabilitāte;
• ugunsdrošība;
• vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums;
• lietošanas drošība un vides pieejamība;
• akustika (aizsardzība pret trokšņiem);
• energoefektivitāte;
• ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.
3
Būvprojekta izstrādātāja atbildība
• Par būvprojekta vai tā dokumentācijas atbilstību būvniecību
regulējošu normatīvo aktu, būvnormatīvu, kā arī projektētāja
un būvniecības ierosinātāja civiltiesiskā kārtā noslēgto
līgumu prasībām ir atbildīgs būvprojekta izstrādātājs.
(Būvniecības likuma 16.panta otrā daļa)
• Būvprojekta izstrādātājs ir atbildīgs par būvprojekta apjoma
un satura atbilstību būvniecības ierosinātāja, Būvniecības
likuma un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī par
autoruzraudzību.
(Būvniecības likuma 19.panta ceturtā daļa)
4
Atkāpju saskaņošana
• Gadījumus un nosacījumus, kādos ir pieļaujamas atkāpes no
būvnormatīvu tehniskajām prasībām, nosaka Būvniecības likums.
• Alternatīvos tehniskos risinājumus un atkāpes no būvnormatīvu
ugunsdrošības prasībām izskata un saskaņo VUGD.
• Ierosinot atkāpes saskaņošanu no būvnormatīvu ugunsdrošības
prasībām, jānodrošina būves atbilstība būtiskām prasībām.
• Būves vai tās daļas atjaunošana, pārbūve, novietošana, lietošanas
veida maiņa un restaurācija nedrīkst pazemināt būves
ugunsdrošību.
• Atkāpes pamato ar aprēķiniem vai citā veidā, pierādot būves
atbilstību būtiskām ugunsdrošības pamatprasībām (ņemot vērā
būves konstruktīvos un plānošanas risinājumus, funkcionālo nozīmi
un iespējamos ugunsgrēka norises variantus).
5
Atkāpju saskaņošana (2)
• Būvnormatīvos noteiktās tehniskās prasības ir kvantitatīvi vai
kvalitatīvi izteikti sasniedzami lielumi, kuri nodrošina būves
atbilstību būves būtiskajām vai citām prasībām.
• Būvnormatīvu tehniskās prasības piemēro jaunas būves
būvniecībai, novietošanai, inženiertīklu ierīkošanai, būves
pārbūvei, atjaunošanai, konservācijai un
restaurācijai. Atjaunojot, pārbūvējot, restaurējot vai
konservējot būvi daļēji, būvnormatīvu tehniskās prasības ir
piemērojamas attiecībā uz atjaunojamo, pārbūvējamo,
restaurējamo un konservējamo daļu.
6
Atkāpju saskaņošana (3)
• Jaunas būvniecības gadījumā būvniecības dokumentos
atkāpes no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām ir
pieļaujamas pēc paredzēto alternatīvo tehnisko risinājumu
saskaņošanas ar VUGD, ja ar alternatīvajiem tehniskajiem
risinājumiem tiek nodrošināta Būvniecības likuma 9.panta
(būtiskās būvei izvirzāmās prasības – ugunsdrošības
prasības) prasību izpilde.
Tādējādi, saskaņojot atkāpi jaunas būvniecības gadījumā, ir
jāparedz alternatīvie tehniskie risinājumi !!!
(atkāpes no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām
saskaņošana bez alternatīviem tehniskiem risinājumiem nav
pieļaujama)
7
Atkāpju saskaņošana (4)
• Atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas gadījumā
būvniecības dokumentos atkāpes no būvnormatīvu
ugunsdrošības prasībām ir pieļaujamas pēc paredzēto
atkāpju saskaņošanas ar VUGD, neparedzot alternatīvos
tehniskos risinājumus, ciktāl tās nepasliktina būves esošo
stāvokli, ja:
• attiecīgās prasības tehniski vai funkcionāli nav iespējams ievērot vai
tās uzliek būvniecības ierosinātājam nesamērīgu vai nepamatotu
slogu;
• būve ar kultūrvēsturisku vērtību attiecīgo prasību ievērošanas dēļ var
zaudēt savu kultūrvēsturisko vērtību.
Tādējādi, atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas gadījumā
atkāpes no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām ir pieļaujamas
neparedzot alternatīvos tehniskos risinājumus, ņemot vērā
Būvniecības likuma 9.1 panta astotajā daļā minēto!
8
Atkāpju saskaņošana (5)
• Ēkas, tās daļas vai atsevišķo elementu kultūrvēsturisku
vērtību rakstveidā apliecina Nacionālā kultūras mantojuma
pārvalde (Mazā Pils ielā 19, Rīga, LV-1050)
9
Atkāpju saskaņošana (6)
10
Atkāpju saskaņošana (7)
11
• Atjaunojot vai restaurējot būvi, ja nolietojušos būves elementus
vai konstrukcijas nomaina pret būvizstrādājumiem, kuri
nodrošina vismaz līdzvērtīgas ekspluatācijas vai tehniskās un
fizikālās īpašības salīdzinājumā ar tām īpašībām, kurām
sākotnēji atbilda nomaināmie būves elementi vai konstrukcijas,
atkāpes būvniecības dokumentos no būvnormatīvu
ugunsdrošības prasībām, neparedzot alternatīvos tehniskos
risinājumus, ir pieļaujamas. Šīs atkāpes būvniecības
dokumentos nav nepieciešams saskaņot ar VUGD.
Tādējādi, atjaunošanas vai restaurācijas gadījumā, mainot nolietojošos
būves elementus vai konstrukcijas pret līdzvērtīgām, alternatīvos tehniskos
risinājumus var neparedzēt un ierosinātās atkāpes nav jāsaskaņo ar VUGD
!!!
Atkāpju saskaņošana (8)
12
• Būvniecības ierosinātājam (vai tā pilnvarotajai personai),
vēršoties VUGD, ir jāpamato ierosinātās atkāpes saskaņošana.
Pretējā gadījumā VUGD nebūs pamatojuma saskaņot attiecīgās
atkāpes.
• Alternatīvos tehniskos risinājumus un atkāpes no būvnormatīvu
ugunsdrošības prasībām VUGD saskaņo rakstveidā (sagatavojot
atbildi iesnieguma iesniedzējam).
• Alternatīvo tehnisko risinājumu un atkāpju saskaņojumu ietver
būvniecības dokumentos vai pievieno tiem.
VUGD Tehniskā komisija
13
• Tehniskās komisijas darbu regulē iekšējais normatīvais akts
«Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Tehnisko komisiju
nolikums» (24.03.2015. lekšējie noteikumi Nr.22-1.12/8).
• Tehniskā komisija:
• izskata atkāpes no būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām;
• izvērtē tehniskos risinājumus, kas nav noteikti normatīvajos aktos.
• Tehniskās komisijas notiek pēc nepieciešamības.
• Tehniskās komisijas sastāvā ir šādi locekļi:
• komisijas priekšsēdētājs;
• divi komisijas priekšsēdētāja vietnieki;
• vismaz septiņas VUGD amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm
• viena Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas amatpersona ar
speciālo dienesta pakāpi.
VUGD Tehniskā komisija (2)
14
•Tehniskajai komisijai ir šādi uzdevumi:
• izskatīt iesniegumus un dokumentus par atkāpju
saskaņošanu no būvniecību regulējošo normatīvo aktu
tehniskajām prasībām būvprojektos;
• izvērtēt tehniskos risinājumus, kas nav noteikti normatīvajos
aktos;
• izskatīt citus jautājumus ugunsdrošības jomā VUGD
priekšnieka uzdevumā.
VUGD Tehniskā komisija (3)
15
•Tehniskajai komisijai ir tiesības:
• pieprasīt un saņemt no VUGD struktūrvienībām un
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas informāciju, kas
nepieciešama Tehniskās komisijas uzdevumu izpildei;
• uzaicināt uz Tehniskās komisijas sēdi citas VUGD, VUGD
teritoriālās struktūrvienības un Ugunsdrošības un civilās
aizsardzības koledžas amatpersonas un uzdot uzaicinātajām
personām jautājumus, kas saistīti ar Tehniskās komisijas
uzdevumu izpildi;
• uzaicināt uz Tehniskās komisijas sēdi iesnieguma iesniedzēju vai
tā pilnvaroto personu, kura ir tiesīga sniegt paskaidrojumus vai
papildus informāciju;
• uzaicināt uz Tehniskās komisijas sēdi citus speciālistus vai
ekspertus un pieprasīt speciālistam vai ekspertam iesniegt
rakstveida atzinumu, atbilstoši Tehniskās komisijas uzdevumam.
Biežāk izskatītie un saskaņotie
risinājumi
16
Biežāk izskatītie un saskaņotie
risinājumi (2)
17
Biežāk izskatītie un saskaņotie
risinājumi (3)
18
Dzintars Lagzdiņš,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes
priekšnieks
05.03.2020., Rīga
Paldies par uzmanību

More Related Content

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiSaules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldībuBūtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldībuEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādēElektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības processInženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
 
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiSaules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
 
Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)
Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)
Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)
 
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšanaSaules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
 
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldībuBūtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
 
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādēElektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
 
Aktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgū
Aktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgūAktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgū
Aktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgū
 

Recently uploaded

SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsEkonomikas ministrija
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasEkonomikas ministrija
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Ekonomikas ministrija
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /Ekonomikas ministrija
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Ekonomikas ministrija
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiEkonomikas ministrija
 

Recently uploaded (7)

SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
 

Atkāpju saskaņošana no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām

 • 1. Atkāpju saskaņošana no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām Dzintars Lagzdiņš, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieks 05.03.2020., Rīga
 • 2. 1. Būtiskās būvei izvirzāmās prasības 2. Būvprojekta izstrādātāja atbildība 3. Atkāpju saskaņošana 4. VUGD Tehniskā komisija 5. Biežāk izskatītie un saskaņotie risinājumi 2 Saturs
 • 3. Būtiskās būvei izvirzāmās prasības Būve projektējama, būvējama un ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām: • mehāniskā stiprība un stabilitāte; • ugunsdrošība; • vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums; • lietošanas drošība un vides pieejamība; • akustika (aizsardzība pret trokšņiem); • energoefektivitāte; • ilgtspējīga dabas resursu izmantošana. 3
 • 4. Būvprojekta izstrādātāja atbildība • Par būvprojekta vai tā dokumentācijas atbilstību būvniecību regulējošu normatīvo aktu, būvnormatīvu, kā arī projektētāja un būvniecības ierosinātāja civiltiesiskā kārtā noslēgto līgumu prasībām ir atbildīgs būvprojekta izstrādātājs. (Būvniecības likuma 16.panta otrā daļa) • Būvprojekta izstrādātājs ir atbildīgs par būvprojekta apjoma un satura atbilstību būvniecības ierosinātāja, Būvniecības likuma un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī par autoruzraudzību. (Būvniecības likuma 19.panta ceturtā daļa) 4
 • 5. Atkāpju saskaņošana • Gadījumus un nosacījumus, kādos ir pieļaujamas atkāpes no būvnormatīvu tehniskajām prasībām, nosaka Būvniecības likums. • Alternatīvos tehniskos risinājumus un atkāpes no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām izskata un saskaņo VUGD. • Ierosinot atkāpes saskaņošanu no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām, jānodrošina būves atbilstība būtiskām prasībām. • Būves vai tās daļas atjaunošana, pārbūve, novietošana, lietošanas veida maiņa un restaurācija nedrīkst pazemināt būves ugunsdrošību. • Atkāpes pamato ar aprēķiniem vai citā veidā, pierādot būves atbilstību būtiskām ugunsdrošības pamatprasībām (ņemot vērā būves konstruktīvos un plānošanas risinājumus, funkcionālo nozīmi un iespējamos ugunsgrēka norises variantus). 5
 • 6. Atkāpju saskaņošana (2) • Būvnormatīvos noteiktās tehniskās prasības ir kvantitatīvi vai kvalitatīvi izteikti sasniedzami lielumi, kuri nodrošina būves atbilstību būves būtiskajām vai citām prasībām. • Būvnormatīvu tehniskās prasības piemēro jaunas būves būvniecībai, novietošanai, inženiertīklu ierīkošanai, būves pārbūvei, atjaunošanai, konservācijai un restaurācijai. Atjaunojot, pārbūvējot, restaurējot vai konservējot būvi daļēji, būvnormatīvu tehniskās prasības ir piemērojamas attiecībā uz atjaunojamo, pārbūvējamo, restaurējamo un konservējamo daļu. 6
 • 7. Atkāpju saskaņošana (3) • Jaunas būvniecības gadījumā būvniecības dokumentos atkāpes no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām ir pieļaujamas pēc paredzēto alternatīvo tehnisko risinājumu saskaņošanas ar VUGD, ja ar alternatīvajiem tehniskajiem risinājumiem tiek nodrošināta Būvniecības likuma 9.panta (būtiskās būvei izvirzāmās prasības – ugunsdrošības prasības) prasību izpilde. Tādējādi, saskaņojot atkāpi jaunas būvniecības gadījumā, ir jāparedz alternatīvie tehniskie risinājumi !!! (atkāpes no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām saskaņošana bez alternatīviem tehniskiem risinājumiem nav pieļaujama) 7
 • 8. Atkāpju saskaņošana (4) • Atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas gadījumā būvniecības dokumentos atkāpes no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām ir pieļaujamas pēc paredzēto atkāpju saskaņošanas ar VUGD, neparedzot alternatīvos tehniskos risinājumus, ciktāl tās nepasliktina būves esošo stāvokli, ja: • attiecīgās prasības tehniski vai funkcionāli nav iespējams ievērot vai tās uzliek būvniecības ierosinātājam nesamērīgu vai nepamatotu slogu; • būve ar kultūrvēsturisku vērtību attiecīgo prasību ievērošanas dēļ var zaudēt savu kultūrvēsturisko vērtību. Tādējādi, atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas gadījumā atkāpes no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām ir pieļaujamas neparedzot alternatīvos tehniskos risinājumus, ņemot vērā Būvniecības likuma 9.1 panta astotajā daļā minēto! 8
 • 9. Atkāpju saskaņošana (5) • Ēkas, tās daļas vai atsevišķo elementu kultūrvēsturisku vērtību rakstveidā apliecina Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Mazā Pils ielā 19, Rīga, LV-1050) 9
 • 11. Atkāpju saskaņošana (7) 11 • Atjaunojot vai restaurējot būvi, ja nolietojušos būves elementus vai konstrukcijas nomaina pret būvizstrādājumiem, kuri nodrošina vismaz līdzvērtīgas ekspluatācijas vai tehniskās un fizikālās īpašības salīdzinājumā ar tām īpašībām, kurām sākotnēji atbilda nomaināmie būves elementi vai konstrukcijas, atkāpes būvniecības dokumentos no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām, neparedzot alternatīvos tehniskos risinājumus, ir pieļaujamas. Šīs atkāpes būvniecības dokumentos nav nepieciešams saskaņot ar VUGD. Tādējādi, atjaunošanas vai restaurācijas gadījumā, mainot nolietojošos būves elementus vai konstrukcijas pret līdzvērtīgām, alternatīvos tehniskos risinājumus var neparedzēt un ierosinātās atkāpes nav jāsaskaņo ar VUGD !!!
 • 12. Atkāpju saskaņošana (8) 12 • Būvniecības ierosinātājam (vai tā pilnvarotajai personai), vēršoties VUGD, ir jāpamato ierosinātās atkāpes saskaņošana. Pretējā gadījumā VUGD nebūs pamatojuma saskaņot attiecīgās atkāpes. • Alternatīvos tehniskos risinājumus un atkāpes no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām VUGD saskaņo rakstveidā (sagatavojot atbildi iesnieguma iesniedzējam). • Alternatīvo tehnisko risinājumu un atkāpju saskaņojumu ietver būvniecības dokumentos vai pievieno tiem.
 • 13. VUGD Tehniskā komisija 13 • Tehniskās komisijas darbu regulē iekšējais normatīvais akts «Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Tehnisko komisiju nolikums» (24.03.2015. lekšējie noteikumi Nr.22-1.12/8). • Tehniskā komisija: • izskata atkāpes no būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām; • izvērtē tehniskos risinājumus, kas nav noteikti normatīvajos aktos. • Tehniskās komisijas notiek pēc nepieciešamības. • Tehniskās komisijas sastāvā ir šādi locekļi: • komisijas priekšsēdētājs; • divi komisijas priekšsēdētāja vietnieki; • vismaz septiņas VUGD amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm • viena Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi.
 • 14. VUGD Tehniskā komisija (2) 14 •Tehniskajai komisijai ir šādi uzdevumi: • izskatīt iesniegumus un dokumentus par atkāpju saskaņošanu no būvniecību regulējošo normatīvo aktu tehniskajām prasībām būvprojektos; • izvērtēt tehniskos risinājumus, kas nav noteikti normatīvajos aktos; • izskatīt citus jautājumus ugunsdrošības jomā VUGD priekšnieka uzdevumā.
 • 15. VUGD Tehniskā komisija (3) 15 •Tehniskajai komisijai ir tiesības: • pieprasīt un saņemt no VUGD struktūrvienībām un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas informāciju, kas nepieciešama Tehniskās komisijas uzdevumu izpildei; • uzaicināt uz Tehniskās komisijas sēdi citas VUGD, VUGD teritoriālās struktūrvienības un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas amatpersonas un uzdot uzaicinātajām personām jautājumus, kas saistīti ar Tehniskās komisijas uzdevumu izpildi; • uzaicināt uz Tehniskās komisijas sēdi iesnieguma iesniedzēju vai tā pilnvaroto personu, kura ir tiesīga sniegt paskaidrojumus vai papildus informāciju; • uzaicināt uz Tehniskās komisijas sēdi citus speciālistus vai ekspertus un pieprasīt speciālistam vai ekspertam iesniegt rakstveida atzinumu, atbilstoši Tehniskās komisijas uzdevumam.
 • 16. Biežāk izskatītie un saskaņotie risinājumi 16
 • 17. Biežāk izskatītie un saskaņotie risinājumi (2) 17
 • 18. Biežāk izskatītie un saskaņotie risinājumi (3) 18
 • 19. Dzintars Lagzdiņš, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieks 05.03.2020., Rīga Paldies par uzmanību