Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Atkāpju saskaņošana no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Energoefektivitātes fonds
Energoefektivitātes fonds
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 19 Ad

Atkāpju saskaņošana no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām

Download to read offline

Atkāpju saskaņošana no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām
Dzintars Lagzdiņš, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Video: https://www.facebook.com/199161806792879/videos/208412146942299/


2020.gada 5. un 6.marts

Atkāpju saskaņošana no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām
Dzintars Lagzdiņš, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Video: https://www.facebook.com/199161806792879/videos/208412146942299/


2020.gada 5. un 6.marts

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Recently uploaded (12)

Advertisement

Atkāpju saskaņošana no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām

 1. 1. Atkāpju saskaņošana no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām Dzintars Lagzdiņš, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieks 05.03.2020., Rīga
 2. 2. 1. Būtiskās būvei izvirzāmās prasības 2. Būvprojekta izstrādātāja atbildība 3. Atkāpju saskaņošana 4. VUGD Tehniskā komisija 5. Biežāk izskatītie un saskaņotie risinājumi 2 Saturs
 3. 3. Būtiskās būvei izvirzāmās prasības Būve projektējama, būvējama un ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām: • mehāniskā stiprība un stabilitāte; • ugunsdrošība; • vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums; • lietošanas drošība un vides pieejamība; • akustika (aizsardzība pret trokšņiem); • energoefektivitāte; • ilgtspējīga dabas resursu izmantošana. 3
 4. 4. Būvprojekta izstrādātāja atbildība • Par būvprojekta vai tā dokumentācijas atbilstību būvniecību regulējošu normatīvo aktu, būvnormatīvu, kā arī projektētāja un būvniecības ierosinātāja civiltiesiskā kārtā noslēgto līgumu prasībām ir atbildīgs būvprojekta izstrādātājs. (Būvniecības likuma 16.panta otrā daļa) • Būvprojekta izstrādātājs ir atbildīgs par būvprojekta apjoma un satura atbilstību būvniecības ierosinātāja, Būvniecības likuma un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī par autoruzraudzību. (Būvniecības likuma 19.panta ceturtā daļa) 4
 5. 5. Atkāpju saskaņošana • Gadījumus un nosacījumus, kādos ir pieļaujamas atkāpes no būvnormatīvu tehniskajām prasībām, nosaka Būvniecības likums. • Alternatīvos tehniskos risinājumus un atkāpes no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām izskata un saskaņo VUGD. • Ierosinot atkāpes saskaņošanu no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām, jānodrošina būves atbilstība būtiskām prasībām. • Būves vai tās daļas atjaunošana, pārbūve, novietošana, lietošanas veida maiņa un restaurācija nedrīkst pazemināt būves ugunsdrošību. • Atkāpes pamato ar aprēķiniem vai citā veidā, pierādot būves atbilstību būtiskām ugunsdrošības pamatprasībām (ņemot vērā būves konstruktīvos un plānošanas risinājumus, funkcionālo nozīmi un iespējamos ugunsgrēka norises variantus). 5
 6. 6. Atkāpju saskaņošana (2) • Būvnormatīvos noteiktās tehniskās prasības ir kvantitatīvi vai kvalitatīvi izteikti sasniedzami lielumi, kuri nodrošina būves atbilstību būves būtiskajām vai citām prasībām. • Būvnormatīvu tehniskās prasības piemēro jaunas būves būvniecībai, novietošanai, inženiertīklu ierīkošanai, būves pārbūvei, atjaunošanai, konservācijai un restaurācijai. Atjaunojot, pārbūvējot, restaurējot vai konservējot būvi daļēji, būvnormatīvu tehniskās prasības ir piemērojamas attiecībā uz atjaunojamo, pārbūvējamo, restaurējamo un konservējamo daļu. 6
 7. 7. Atkāpju saskaņošana (3) • Jaunas būvniecības gadījumā būvniecības dokumentos atkāpes no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām ir pieļaujamas pēc paredzēto alternatīvo tehnisko risinājumu saskaņošanas ar VUGD, ja ar alternatīvajiem tehniskajiem risinājumiem tiek nodrošināta Būvniecības likuma 9.panta (būtiskās būvei izvirzāmās prasības – ugunsdrošības prasības) prasību izpilde. Tādējādi, saskaņojot atkāpi jaunas būvniecības gadījumā, ir jāparedz alternatīvie tehniskie risinājumi !!! (atkāpes no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām saskaņošana bez alternatīviem tehniskiem risinājumiem nav pieļaujama) 7
 8. 8. Atkāpju saskaņošana (4) • Atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas gadījumā būvniecības dokumentos atkāpes no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām ir pieļaujamas pēc paredzēto atkāpju saskaņošanas ar VUGD, neparedzot alternatīvos tehniskos risinājumus, ciktāl tās nepasliktina būves esošo stāvokli, ja: • attiecīgās prasības tehniski vai funkcionāli nav iespējams ievērot vai tās uzliek būvniecības ierosinātājam nesamērīgu vai nepamatotu slogu; • būve ar kultūrvēsturisku vērtību attiecīgo prasību ievērošanas dēļ var zaudēt savu kultūrvēsturisko vērtību. Tādējādi, atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas gadījumā atkāpes no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām ir pieļaujamas neparedzot alternatīvos tehniskos risinājumus, ņemot vērā Būvniecības likuma 9.1 panta astotajā daļā minēto! 8
 9. 9. Atkāpju saskaņošana (5) • Ēkas, tās daļas vai atsevišķo elementu kultūrvēsturisku vērtību rakstveidā apliecina Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Mazā Pils ielā 19, Rīga, LV-1050) 9
 10. 10. Atkāpju saskaņošana (6) 10
 11. 11. Atkāpju saskaņošana (7) 11 • Atjaunojot vai restaurējot būvi, ja nolietojušos būves elementus vai konstrukcijas nomaina pret būvizstrādājumiem, kuri nodrošina vismaz līdzvērtīgas ekspluatācijas vai tehniskās un fizikālās īpašības salīdzinājumā ar tām īpašībām, kurām sākotnēji atbilda nomaināmie būves elementi vai konstrukcijas, atkāpes būvniecības dokumentos no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām, neparedzot alternatīvos tehniskos risinājumus, ir pieļaujamas. Šīs atkāpes būvniecības dokumentos nav nepieciešams saskaņot ar VUGD. Tādējādi, atjaunošanas vai restaurācijas gadījumā, mainot nolietojošos būves elementus vai konstrukcijas pret līdzvērtīgām, alternatīvos tehniskos risinājumus var neparedzēt un ierosinātās atkāpes nav jāsaskaņo ar VUGD !!!
 12. 12. Atkāpju saskaņošana (8) 12 • Būvniecības ierosinātājam (vai tā pilnvarotajai personai), vēršoties VUGD, ir jāpamato ierosinātās atkāpes saskaņošana. Pretējā gadījumā VUGD nebūs pamatojuma saskaņot attiecīgās atkāpes. • Alternatīvos tehniskos risinājumus un atkāpes no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām VUGD saskaņo rakstveidā (sagatavojot atbildi iesnieguma iesniedzējam). • Alternatīvo tehnisko risinājumu un atkāpju saskaņojumu ietver būvniecības dokumentos vai pievieno tiem.
 13. 13. VUGD Tehniskā komisija 13 • Tehniskās komisijas darbu regulē iekšējais normatīvais akts «Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Tehnisko komisiju nolikums» (24.03.2015. lekšējie noteikumi Nr.22-1.12/8). • Tehniskā komisija: • izskata atkāpes no būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām; • izvērtē tehniskos risinājumus, kas nav noteikti normatīvajos aktos. • Tehniskās komisijas notiek pēc nepieciešamības. • Tehniskās komisijas sastāvā ir šādi locekļi: • komisijas priekšsēdētājs; • divi komisijas priekšsēdētāja vietnieki; • vismaz septiņas VUGD amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm • viena Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi.
 14. 14. VUGD Tehniskā komisija (2) 14 •Tehniskajai komisijai ir šādi uzdevumi: • izskatīt iesniegumus un dokumentus par atkāpju saskaņošanu no būvniecību regulējošo normatīvo aktu tehniskajām prasībām būvprojektos; • izvērtēt tehniskos risinājumus, kas nav noteikti normatīvajos aktos; • izskatīt citus jautājumus ugunsdrošības jomā VUGD priekšnieka uzdevumā.
 15. 15. VUGD Tehniskā komisija (3) 15 •Tehniskajai komisijai ir tiesības: • pieprasīt un saņemt no VUGD struktūrvienībām un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas informāciju, kas nepieciešama Tehniskās komisijas uzdevumu izpildei; • uzaicināt uz Tehniskās komisijas sēdi citas VUGD, VUGD teritoriālās struktūrvienības un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas amatpersonas un uzdot uzaicinātajām personām jautājumus, kas saistīti ar Tehniskās komisijas uzdevumu izpildi; • uzaicināt uz Tehniskās komisijas sēdi iesnieguma iesniedzēju vai tā pilnvaroto personu, kura ir tiesīga sniegt paskaidrojumus vai papildus informāciju; • uzaicināt uz Tehniskās komisijas sēdi citus speciālistus vai ekspertus un pieprasīt speciālistam vai ekspertam iesniegt rakstveida atzinumu, atbilstoši Tehniskās komisijas uzdevumam.
 16. 16. Biežāk izskatītie un saskaņotie risinājumi 16
 17. 17. Biežāk izskatītie un saskaņotie risinājumi (2) 17
 18. 18. Biežāk izskatītie un saskaņotie risinājumi (3) 18
 19. 19. Dzintars Lagzdiņš, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieks 05.03.2020., Rīga Paldies par uzmanību

×