SlideShare a Scribd company logo
1 of 49
Download to read offline
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts
ugunsdrošības uzraudzību
regulējošajos normatīvajos aktos
Tomass Lausmā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības
uzraudzības organizēšanas nodaļas priekšnieks, tālr.: 67075931,
e-pasts: tomass.lausma@vugd.gov.lv
2020
2
Ugunsgrēku, cietušo un bojā gājušo statistika
Gads Ugunsgrēku
skaits
Cietušo un bojā gājušo skaits
ugunsgrēkos
2019 8985 279 76
2018 9134 302 81
2017 8714 381 79
2016 9288 302 95
2015 10 311 304 88
2014 12 175 283 94
3
Bojā gājušo skaits ugunsgrēkos 2020.gadā uz 5. decembri -76
4
Ugunsgrēki objektos 2019.gadā
Ugunsgrēku objekti Kopā Rīga
Dzīvojamās mājas 1930 835
Nedzīvojamās ēkas / būves 989 103
Lauksaimniecības objekti 41 0
Publiskās ēkas 181 83
Ražošanas ēkas 133 30
Transporta līdzekļi, transporta
nozare 669 194
Noliktavas 28 17
Būvobjekti 14 6
Kūla 2769 176
Izgāztuves, atkritumi, sausā zāle u.c. 2231 710
Kopā 8985 2154
5
Iespējamie ugunsgrēku
cēloņi 2019.gadā
Apkure
5%
Bērnu rotaļas ar
uguni
1%
Citi iemesli
2% Elektroierīces /
iekārtas
15%
Neuzmanīga
apiešanās ar uguni
62%
Tīša dedzināšana
15%
6
Statistika VUGD tīmekļvietnē
Atbildība par ugunsdrošību
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 9.pants nosaka atbildību par
ugunsdrošību objektā (visās ēkās, būvēs un telpās).
Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala
īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas
līgumā, bet iznomātā (izīrētā) vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai
zemesgabalā par ugunsdrošību ir atbildīgs nomnieks (īrnieks) vai cits
lietotājs, ja tas paredzēts līgumā.
Vairākām personām iznomātā vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai
zemesgabalā par koplietošanas ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un
aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un
ugunsdrošību regulējošu normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs ēkas, būves,
to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas
paredzēts pārvaldīšanas līgumā.
7
Par ugunsdrošību atbildīgo
personu pienākumi
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 10.pants nosaka par
ugunsdrošību objektā atbildīgo personu pienākumus
Ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašniekam (valdītājam),
pārvaldniekam, nomniekam vai citam lietotājam, kas saskaņā ar līgumu
ir atbildīgs par ugunsdrošību objektā, ir šādi pienākumi:
1) nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību
ievērošanu;
2) nodrošināt iespēju veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību;
3) sniegt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju, ja
amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa;
4) veikt ugunsaizsardzības sistēmu darbspējas pārbaudi, ja
amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa;
5) ugunsgrēka gadījumā pildīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu amatpersonu norādījumus.
8
Ugunsdrošības noteikumi
Ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām un juridiskajām personām
jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu
to sekas neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas
nosaka Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238
"Ugunsdrošības noteikumi’’ (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi).
9
10
Raksturīgākie ugunsdrošības prasību pārkāpumi
11
Raksturīgākie ugunsdrošības prasību pārkāpumi
Par tvaika nosūcējiem
Ugunsdrošības noteikumu 89.10.apakšpunktā ietverts aizliegums:
“daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam aizliegts
daudzdzīvokļu objektā dabiskās ventilācijas kanālam pievienot
mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietota apkures iekārta un
ierīce, kurā par kurināmo izmanto gāzi, vai gāzes iekārta ēdiena
gatavošanai vai gāzes iekārta ūdens sildīšanai un nav ventilācijas, kas
nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes
novadīšanu ārpus būves”.
Telpās, kurās atrodas gāzes iekārtas (piemēram, gāzes plītis dzīvojamo
māju virtuvēs), ir paredzēta dabīgā ventilācijas sistēma, lai gāzes
noplūdes gadījumā tā izplūstu caur dabīgās ventilācijas kanālu un telpā
neveidotos bīstama gāzes koncentrācija.
12
Par tvaika nosūcējiem
Tehniskās prasības sašķidrinātās naftas gāzes (ogļūdeņražu vieglās
frakcijas, ko veido propāns un butāns vai to abu kombināciju gāze)
iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz
1,6 MPa (16 bar) projektēšanai, darbiem un pieņemšanai ekspluatācijā
nosaka Latvijas būvnormatīvs LBN 243-15 “Sašķidrinātās naftas gāzes
iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma" (apstiprināts ar Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.335).
Tehniskās prasības dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēmas
projektēšanai, darbiem un pieņemšanai ekspluatācijā nosaka Latvijas
būvnormatīvs LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma"
(apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem
Nr.336).
13
Par tvaika nosūcējiem
Jaunbūvējamās ēkās gāzes iekārtas un aparātus ēdiena gatavošanai
atļauts uzstādīt dzīvokļa virtuvē vai citā atbilstošā telpā ar logu, kura
konstrukcija nodrošina telpas vēdināšanu.
Telpā, kurā uzstāda gāzes iekārtas, nepieciešams ventilācijas kanāls,
kas nodrošina nepārtrauktu gaisa apmaiņu (..)
14
Par tvaika nosūcējiem
Pieslēdzot mehānisko tvaika nosūcēju dabiskajam ventilācijas kanālam
(un visbiežāk vienīgajam), virtuvē veidojas situācija, ka tajā brīdī, kad
tvaika nosūcējs ir ieslēgts, tas novada gaisu ventilācijas kanālā,
savukārt izslēgtā stāvoklī tas pilnībā aiztaisa ciet šo ventilācijas kanālu.
Ja no gāzes iekārtas vai caurules ir minimāla noplūde (nereti pat
sākotnēji nesajūtama) gāzei nav vairs pieejama dabiskā ventilācijas
sistēma, kas šo gāzi novadītu ēkas ārpusē, līdz ar to tā krājas virtuvē
līdz vienā brīdī gāzes koncentrācija ir tik augsta, ka pie atbilstoša
katalizatora (ieslēgta gaismas slēdža vai cita) notiek sprādziens.
Šajā situācijā nopietni apdraudēti ir ne tikai konkrētā dzīvokļa, bet visas
mājas iedzīvotāji.
15
Par tvaika nosūcējiem
Gadījumā, ja dabīgajam ventilācijas kanālam pievienota mehāniskā
ventilācijas iekārta (tvaika nosūcējs), ugunsdrošības prasībām
neatbilstošu risinājumu novēršanai pastāv sekojošie varianti:
1) noņemt mehānisko ventilācijas iekārtu, atjaunojot ventilāciju,
kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā;
2) iegādāties tvaika nosūcēju, kura darbības princips ir gaisa
recirkulācija un kuru nav nepieciešams pievienot dabiskās ventilācijas
kanālam, un kas netraucē nodrošināt pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā;
3) pieaicināt sertificētu būvspeciālistu, lai atrastu alternatīvu
risinājumu kas nodrošina pastāvīgu nepieciešamo gaisa apmaiņu telpā.
16
Par dūmu detektoriem
No 2020. gada 1. janvāra visās mājās un dzīvokļos, kā arī publiskajos
objektos, kuros paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, ir
jāuzstāda dūmu detektori.
Autonomais dūmu detektors ir ierīce, kas reaģē uz dūmiem un tā
darbību nodrošina baterija.
Ja mājai vai dzīvoklim ir vairāki stāvi, tad dūmu detektors
nepieciešams katrā stāvā, jo Ugunsdrošības noteikumu 120.punkts
nosaka, ka: “Viendzīvokļa objekta un daudzdzīvokļu objekta dzīvokļa
katrā stāvā izvieto vismaz vienu autonomo ugunsgrēka detektoru.
Autonomo ugunsgrēka detektoru uzstāda un uztur darba kārtībā,
ievērojot ražotāja prasības”.
17
18
Par dūmu detektoriem
No 2008. gada 1. marta Latvijā jaunizbūvēto, rekonstruēto un renovēto
dzīvojamo ēku dzīvokļus obligāti jāaprīko ar ugunsgrēka autonomiem
detektoriem.
Detektoru cenas ir atkarīgas no ražotāja un detektorā iebūvētajām
papildus funkcijām, bet vidēji tie ir aptuveni no 2 līdz 10 eiro.
19
Par dūmu detektoriem
Uz dūmu detektora korpusa ir jābūt CE marķējumam un informācijai
par detektora atbilstību Eiropas standartam EN 14604.
20
Par ugunsdzēsības aparātiem
Ugunsdrošības noteikumu 256. punkts kopsakarā ar 517. punktu
nosaka, ka no 2020. gada 1. janvāra viendzīvokļa objektu nodrošina ar
ugunsdzēsības aparātu, kura dzēstspēja ir vismaz 21A 113B.
21
Par ugunsdzēsības aparātiem
22
Par ugunsdzēsības aparātiem
23
24
Par elektroinstalācijas pārbaudēm
Prasība par elektroinstalācijas pārbaudi nav jauna prasība.
Ugunsdrošības noteikumos ir mainīts pārbaudes veikšanas biežums
(no reizi 6 gados uz reizi 10 gados).
Kopš 2017.gada 1.septembra stājās spēkā prasība vienlaicīgi ar
elektroinstalācijas pretestības pārbaudēm veikt arī elektroinstalācijas
kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru.
25
Par elektroinstalācijas pārbaudēm
Prasības mērķis - veikt noslogotas elektroinstalācijas pārbaudi, jo šīs
pārbaudes laikā var konstatēt kontaktsavienojuma drošību un kvalitāti,
piemēram:
! vai kontaktsavienojums netiek pārslogots (nekarst);
! vai tas ir pareizi izbūvēts (nerada bīstamu pārejas pretestību).
26
Par elektroinstalācijas pārbaudēm
Par elektroinstalācijas pārbaudes rezultātiem ir jānoformē pārbaudes
akts, kura veidlapa ir noteikta Ugunsdrošības noteikumu 7.pielikumā.
Minētajam pārbaudes aktam ir jāpievieno:
darba veicēja darba veikšanas tiesību apliecinošs dokuments;
mēraparāta kalibrēšanas sertifikāta kopija;
elektroinstalācijas shēma.
27
Par elektroinstalācijas pārbaudēm
Elektroinstalācijas pārbaude ir jānodrošina visos objektos, tai skaitā, arī
dzīvojamās mājas koplietošanas daļās, gan arī dzīvokļos.
Elektroinstalācijas pārbaudi nodrošina:
dzīvojamās mājas koplietošanas daļās - daudzdzīvokļu objekta
atbildīgā persona jeb pārvaldnieks;
dzīvokļos – dzīvokļa īpašnieks vai cits lietotājs, ja tas paredzēts
līgumā, tādējādi dzīvokļa īpašnieks vai cits lietotājs pats var izvēlēties
uzņēmumu vai personu, kas veic elektroinstalācijas pārbaudi dzīvoklī.
28
Par dūmvadiem
Visas cietā kurināmā apkures ierīces un dūmvadi ir jātīra pirms apkures
sezonas sākuma (līdz 1. novembrim), savukārt ilgdedzes cietā kurināmā
apkures ierīces un dūmvadus jātīra papildus vēl vienu reizi apkures
sezonas laikā (no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam).
Gāzes apkures ierīces jātīra vienu reizi gadā, bet, ja apkures ierīce
atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem, jāveic ārpuskārtas dūmgāzu
novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude.
Dūmvadu tehniskā stāvokļa pārbaudi jāveic ne retāk, ka reizi 5 gados
29
Par ventilācijas kanāliem
Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem Dabiskās ventilācijas kanāla
tīrīšanu un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic:
• ne retāk kā reizi piecos gados – telpās, kurās izvietota apkures iekārta vai
ierīce, kurā par kurināmo izmanto gāzi, gāzes iekārta ēdiena gatavošanai
vai gāzes iekārta karstā ūdens sildīšanai;
• ne retāk kā reizi 10 gados – daudzdzīvokļu objektā un viendzīvokļa
objektā, izņemot telpas, kurās izvietota apkures iekārta vai ierīce;
• ne retāk kā reizi piecos gados – citos objektos
Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana
jāveic reizi 5 gados.
30
Ugunsdrošības noteikumu prasības
daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām
Daudzdzīvokļu objekta atbildīgā persona ar ugunsdrošības instrukciju
iepazīstina kopīpašniekus, īrniekus un nomniekus (Ugunsdrošības
noteikumu 186.punkts).
31
Administratīvā atbildība
Ugunsdrošības prasību mērķis nav iedzīvotāju sodīšana, bet gan drošas
vides veidošana un uzturēšana.
! Ja gadījumā pārkāpums tiek konstatēts, tad par ugunsdrošības prasību
pārkāpšanu paredzēts naudas sods:
fiziskajām personām no 30 līdz 280 euro,
juridiskajām personām no 280 līdz 1400 euro,
nosaka Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 55. pants.
32
Informatīvie materiāli
33
• Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238
„Ugunsdrošības noteikumi” (redakcija ar Ministru
kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem) un
to piemērošana
34
35
Pamata redakcija
01.09.2016.-18.09.2020.
2.2. būvobjekts – objekts vai
teritorija, kurā notiek būvniecības
process;
---------------------------------
Redakcija ar Ministru kabineta
15.09.2020. noteikumu Nr.585
grozījumiem
2.2. būvobjekts – objekts vai
teritorija, kurā notiek būvniecības
process būvdarbi;
2.1 Publiskā objektā ievēro arī tās
šajos noteikumos noteiktās
ugunsdrošības prasības, kas attiecas
uz saimnieciskās darbības objektu.
36
Pamata redakcija
01.09.2016.-18.09.2020.
Redakcija ar Ministru kabineta
15.09.2020. noteikumu Nr.585
grozījumiem
6. Personu pienākums ir nepieļaut
ugunsgrēka izcelšanos vai darbības,
kas var izraisīt ugunsgrēku, kā arī,
atrodoties būvē, nekavējoties
evakuēties, atskanot ugunsgrēka
trauksmes signālam vai pamanot
ugunsgrēku.
6. Fizisko un juridisko personu
pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka
izcelšanos.
61. Atrodoties objektā, fiziskās
personas pienākums, atskanot
ugunsgrēka trauksmes signālam vai
pamanot ugunsgrēku, ir
nekavējoties evakuēties (izņemot
gadījumu, ja nodarbinātajam
noteikti pienākumi atbilstoši
ugunsdrošības instrukcijai un tos
attiecīgajā situācijā ir iespējams
veikt).
37
Pamata redakcija
01.09.2016.-18.09.2020.
30. Pie katras iebrauktuves
teritorijā, kurā ir ugunsdzēsības
ūdensņemšanas vieta, izvieto
ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu
izvietojuma shēmu.
Redakcija ar Ministru kabineta
15.09.2020. noteikumu Nr.585
grozījumiem
30. Pie katras ugunsdzēsības un
glābšanas tehnikai paredzētas
iebrauktuves teritorijā, ja tās platība
ir lielāka par 6400 m2 vai ja
attālums no iebrauktuves līdz
teritorijā esošajai ugunsdzēsības
ūdensņemšanas vietai pārsniedz 80
m, izvieto ugunsdzēsības
ūdensņemšanas vietu izvietojuma
shēmu.
38
Pamata redakcija
01.09.2016.-18.09.2020.
53. Būvobjektu nodrošina ar
ugunsdzēsības aparātiem un
inventāru (5. pielikums).
Redakcija ar Ministru kabineta
15.09.2020. noteikumu Nr.585
grozījumiem
53. Būvobjektā katrā būves stāvā
izvieto ugunsdzēsības aparātus
atbilstoši šādiem kritērijiem:
53.1. ja stāva platība ir līdz 800 m2,
nodrošina ugunsdzēsības aparātus ar
minimālo kopējo dzēstspēju 68A
366B;
53.2. ja stāva platība pārsniedz 800
m2, katrus nākamos stāva platības 250
m2 nodrošina ar ugunsdzēsības
aparātiem ar minimālo kopējo
dzēstspēju 21A 113B;
53.3. attālums no jebkuras vietas
būvobjektā līdz ugunsdzēsības
aparātam nedrīkst pārsniegt 40 m;
53.4. ugunsbīstamo darbu vietas
papildus nodrošina ar ugunsdzēsības
aparātiem atbilstoši šo noteikumu
309. punktam.
39
Pamata redakcija
01.09.2016.-18.09.2020.
---------------------------------------
Redakcija ar Ministru kabineta
15.09.2020. noteikumu Nr.585
grozījumiem
63.1 Cietā kurināmā apkures ierīces
kurtuves priekšā degtspējīga
materiāla grīdu pārklāj ar
degtnespējīgu materiālu, kura
izmērs pārsniedz kurtuves platuma
izmērus vismaz par 150 mm no
kurtuves sānu malām un vismaz 300
mm tās priekšā. [stājas spēkā 2021.
gada 1. septembrī]
40
Pamata redakcija
01.09.2016.-18.09.2020.
72. Par dūmvada, apkures ierīces un
iekārtas, gāzes aparāta, dabīgās
ventilācijas kanāla tīrīšanas
rezultātiem sastāda aktu. Aktā
norāda šādu informāciju:
Redakcija ar Ministru kabineta
15.09.2020. noteikumu Nr.585
grozījumiem
72. Par dūmvada, apkures ierīces vai
iekārtas un dabiskās ventilācijas
kanāla tīrīšanas rezultātiem sastāda
aktu. Aktu var nesastādīt, ja
viendzīvokļa objekta cietā kurināmā
apkures ierīci, tās dūmvadu un
dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšanu
veic viendzīvokļa objekta atbildīgā
persona. Aktā norāda šādu
informāciju:
41
Pamata redakcija
01.09.2016.-18.09.2020.
83. Objekta bēniņos dūmvadu un
sienu, kurā atrodas dūmvads,
nobalsina vai nokrāso ar gaišu
degtnespējīgu (ugunsreakcijas klase
A1) krāsu.
Redakcija ar Ministru kabineta
15.09.2020. noteikumu Nr.585
grozījumiem
83. Objekta bēniņos dūmvadu un sienu,
kurā atrodas dūmvads, nobalsina vai
nokrāso ar gaišu krāsu. Šī prasība
neattiecas uz metāla dūmvadiem.
42
Pamata redakcija
01.09.2016.-18.09.2020.
---------------------------------------------
Redakcija ar Ministru kabineta
15.09.2020. noteikumu Nr.585
grozījumiem
125.1 Šo noteikumu 125. punkta
prasības neattiecas uz viendzīvokļa
objektu un daudzdzīvokļu objekta
dzīvokli.
43
Pamata redakcija
01.09.2016.-18.09.2020.
190. Ugunsdrošības instruktāžu veic:
190.1. izglītības iestādēs – ne retāk
kā divas reizes gadā;
190.2. ārstniecības un aprūpes
iestādēs – ne retāk kā četras reizes
gadā;
190.3. citos objektos – ne retāk kā
reizi gadā.
Redakcija ar Ministru kabineta
15.09.2020. noteikumu Nr.585
grozījumiem
190. Ugunsdrošības instruktāžu veic:
190.1. izglītības, ārstniecības un
aprūpes iestādēs - ne retāk kā reizi sešos
mēnešos;
190.2. citos objektos - ne retāk kā reizi
gadā.
44
Pamata redakcija
01.09.2016.-18.09.2020.
221. Signālkrāsojuma gredzenus
izvieto ik pēc 4 m atkarībā no
cauruļvada posmu garuma,
cauruļvada savienojumu vietās un
abās pusēs pie vārstiem, aizbīdņiem,
apkalpojamām iekārtām, sienām,
pārsegumiem, kurus šķērso
cauruļvadi, kā arī jebkurā citā vietā,
kur marķējums ir nepieciešams.
Cauruļvadus marķē ar plūsmas
virziena norādi. Šā punkta prasības
neattiecas uz publisku objektu, ja šie
cauruļvadi šķērso objektu un uz tā
nav noslēgarmatūras vai citu vadības
mezglu.
Redakcija ar Ministru kabineta
15.09.2020. noteikumu Nr.585
grozījumiem
221. Signālkrāsojuma gredzenus izvieto
ik pēc 4 m atkarībā no cauruļvada
posmu garuma, cauruļvada savienojumu
vietās un abās pusēs pie vārstiem,
aizbīdņiem, apkalpojamām iekārtām,
sienām, pārsegumiem, kurus šķērso
cauruļvadi, kā arī jebkurā citā vietā, kur
marķējums ir nepieciešams.
Cauruļvadus marķē ar plūsmas virziena
norādi. Šā punkta prasības neattiecas uz
publisku objektu, ja šie cauruļvadi
šķērso objektu un uz tā nav
noslēgarmatūras vai citu vadības
mezglu.
45
Pamata redakcija
01.09.2016.-18.09.2020.
235. Publiska objekta telpās, kurās
nakšņo cilvēki, izvieto stāva
evakuācijas plānu, kurā iezīmēta
atbilstošā telpa, evakuācijas ceļi un
izejas, ugunsdzēsības līdzekļu un
ugunsgrēka izziņošanas ierīču
atrašanās vietas un sniegta
informācija par ugunsdrošības
pasākumiem un rīcību ugunsgrēka
gadījumā.
Redakcija ar Ministru kabineta
15.09.2020. noteikumu Nr.585
grozījumiem
235. Publiska objekta telpās, kurās
nakšņo cilvēki, izvieto stāva
evakuācijas plānu. Šā punkta prasības
neattiecas uz vienstāva publiska objekta
telpām, kurām ir tieša evakuācijas izeja
uz āru un kurās vienlaikus nakšņo ne
vairāk kā 10 cilvēki.
46
Redakcija ar Ministru kabineta
15.09.2020. noteikumu Nr.585
grozījumiem
249.3 Serveru telpas, elektrosadalnes un citas tehniskās telpas, kas paredzētas
elektroiekārtu vai elektroierīču izvietošanai, var aprīkot ar ogļskābās gāzes (CO2)
ugunsdzēsības aparātiem, nodrošinot dzēstspēju 8B uz telpas katru 1 m2.
47
Pamata redakcija
01.09.2016.-18.09.2020.
268. Atbildīgā persona nodrošina
ugunsdzēsības aparāta tehniskā
stāvokļa vizuālo apskati
(novērtējumu) ne retāk kā reizi gadā,
bet, ja ugunsdzēsības aparāts atrodas:
Redakcija ar Ministru kabineta
15.09.2020. noteikumu Nr.585
grozījumiem
268. Atbildīgā persona nodrošina
ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa
vizuālo apskati (novērtējumu) ne retāk
kā reizi gadā (izņemot gadījumu, ja
ražotājs noteicis veikt ugunsdzēsības
aparāta tehnisko apkopi ne retāk kā reizi
gadā), bet, ja ugunsdzēsības aparāts
atrodas:
48
Redakcija ar Ministru kabineta
15.09.2020. noteikumu Nr.585
grozījumiem
49
2020
Tomass Lausmā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības
uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības organizēšanas nodaļas
priekšnieks, tālr.: 67075931, e-pasts: tomass.lausma@vugd.gov.lv

More Related Content

What's hot

Ventilacijas sistemu klasifikacija
Ventilacijas sistemu klasifikacijaVentilacijas sistemu klasifikacija
Ventilacijas sistemu klasifikacijaElektrumlv
 
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ugunsdrošības prasības daudzdzīvokļu mājā ēkas atjaunošanas procesā
Ugunsdrošības prasības daudzdzīvokļu mājā ēkas atjaunošanas procesā Ugunsdrošības prasības daudzdzīvokļu mājā ēkas atjaunošanas procesā
Ugunsdrošības prasības daudzdzīvokļu mājā ēkas atjaunošanas procesā Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pasūtītāja atbildība un darba uzdevums iekštelpu apgaismojuma sistēmās
Pasūtītāja atbildība un darba uzdevums iekštelpu apgaismojuma sistēmāsPasūtītāja atbildība un darba uzdevums iekštelpu apgaismojuma sistēmās
Pasūtītāja atbildība un darba uzdevums iekštelpu apgaismojuma sistēmāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesāJautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltuma atgūšanas un adiabātiskās dzesēšanas teorija. Tās pielietojums gaisa ...
Siltuma atgūšanas un adiabātiskās dzesēšanas teorija. Tās pielietojums gaisa ...Siltuma atgūšanas un adiabātiskās dzesēšanas teorija. Tās pielietojums gaisa ...
Siltuma atgūšanas un adiabātiskās dzesēšanas teorija. Tās pielietojums gaisa ...Elektrumlv
 

What's hot (16)

Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
 
Ventilacijas sistemu klasifikacija
Ventilacijas sistemu klasifikacijaVentilacijas sistemu klasifikacija
Ventilacijas sistemu klasifikacija
 
Par ugunsdrošību daudzdzīvokļu māju atjaunošanas procesā
Par ugunsdrošību daudzdzīvokļu māju atjaunošanas procesāPar ugunsdrošību daudzdzīvokļu māju atjaunošanas procesā
Par ugunsdrošību daudzdzīvokļu māju atjaunošanas procesā
 
Ēku atjaunošana no ugunsdrošības viedokļa
Ēku atjaunošana no ugunsdrošības viedokļaĒku atjaunošana no ugunsdrošības viedokļa
Ēku atjaunošana no ugunsdrošības viedokļa
 
Ekodizaina prasības un atbilstošu iekārtu izvēle
Ekodizaina prasības un atbilstošu iekārtu izvēleEkodizaina prasības un atbilstošu iekārtu izvēle
Ekodizaina prasības un atbilstošu iekārtu izvēle
 
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesāUgunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
 
Eiropasu un Latvijas standarti inženiertīkliem
Eiropasu un Latvijas standarti inženiertīkliemEiropasu un Latvijas standarti inženiertīkliem
Eiropasu un Latvijas standarti inženiertīkliem
 
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
 
Ugunsdrošības prasības daudzdzīvokļu mājā ēkas atjaunošanas procesā
Ugunsdrošības prasības daudzdzīvokļu mājā ēkas atjaunošanas procesā Ugunsdrošības prasības daudzdzīvokļu mājā ēkas atjaunošanas procesā
Ugunsdrošības prasības daudzdzīvokļu mājā ēkas atjaunošanas procesā
 
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesāUgunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
 
Reglamentētās sfēras normatīvais regulējums un prasības.
Reglamentētās sfēras normatīvais regulējums un prasības.Reglamentētās sfēras normatīvais regulējums un prasības.
Reglamentētās sfēras normatīvais regulējums un prasības.
 
Apgaismojums. Jaunās prasības
Apgaismojums. Jaunās prasībasApgaismojums. Jaunās prasības
Apgaismojums. Jaunās prasības
 
Pasūtītāja atbildība un darba uzdevums iekštelpu apgaismojuma sistēmās
Pasūtītāja atbildība un darba uzdevums iekštelpu apgaismojuma sistēmāsPasūtītāja atbildība un darba uzdevums iekštelpu apgaismojuma sistēmās
Pasūtītāja atbildība un darba uzdevums iekštelpu apgaismojuma sistēmās
 
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
 
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesāJautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
 
Siltuma atgūšanas un adiabātiskās dzesēšanas teorija. Tās pielietojums gaisa ...
Siltuma atgūšanas un adiabātiskās dzesēšanas teorija. Tās pielietojums gaisa ...Siltuma atgūšanas un adiabātiskās dzesēšanas teorija. Tās pielietojums gaisa ...
Siltuma atgūšanas un adiabātiskās dzesēšanas teorija. Tās pielietojums gaisa ...
 

Similar to Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos normatīvajos aktos 

Izmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām Rīgā
Izmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām RīgāIzmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām Rīgā
Izmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām RīgāElektrumlv
 
Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas
Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas
Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitātes projektos tehniskajā dokumentācijā biežāk pieļautās kļūdas
Energoefektivitātes projektos tehniskajā dokumentācijā biežāk pieļautās kļūdasEnergoefektivitātes projektos tehniskajā dokumentācijā biežāk pieļautās kļūdas
Energoefektivitātes projektos tehniskajā dokumentācijā biežāk pieļautās kļūdasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sašķidrinātās naftas gāzes apkures iekārtu privātmājās tehniskās uzraudzības...
 Sašķidrinātās naftas gāzes apkures iekārtu privātmājās tehniskās uzraudzības... Sašķidrinātās naftas gāzes apkures iekārtu privātmājās tehniskās uzraudzības...
Sašķidrinātās naftas gāzes apkures iekārtu privātmājās tehniskās uzraudzības...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"ALTUM
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemReglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos normatīvajos aktos  (20)

Ugunsdrošība ēkā gatavojoties apkures sezonai
Ugunsdrošība ēkā gatavojoties apkures sezonaiUgunsdrošība ēkā gatavojoties apkures sezonai
Ugunsdrošība ēkā gatavojoties apkures sezonai
 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamās mājās
Ugunsdrošības prasības dzīvojamās mājāsUgunsdrošības prasības dzīvojamās mājās
Ugunsdrošības prasības dzīvojamās mājās
 
Izmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām Rīgā
Izmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām RīgāIzmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām Rīgā
Izmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām Rīgā
 
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesāUgunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
 
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesāUgunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
 
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesāUgunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
 
Ventilācija ar siltuma atgūšanu
Ventilācija ar siltuma atgūšanuVentilācija ar siltuma atgūšanu
Ventilācija ar siltuma atgūšanu
 
Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas
Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas
Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas
 
Atbilstošu un piemērotu būvizstrādājumu izvēle.
Atbilstošu un piemērotu būvizstrādājumu izvēle. Atbilstošu un piemērotu būvizstrādājumu izvēle.
Atbilstošu un piemērotu būvizstrādājumu izvēle.
 
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleAtbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
 
Ventilācija un mikroklimats
Ventilācija un mikroklimats Ventilācija un mikroklimats
Ventilācija un mikroklimats
 
Energoefektivitātes projektos tehniskajā dokumentācijā biežāk pieļautās kļūdas
Energoefektivitātes projektos tehniskajā dokumentācijā biežāk pieļautās kļūdasEnergoefektivitātes projektos tehniskajā dokumentācijā biežāk pieļautās kļūdas
Energoefektivitātes projektos tehniskajā dokumentācijā biežāk pieļautās kļūdas
 
Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole
Būvizstrādājumu atbilstība un kontroleBūvizstrādājumu atbilstība un kontrole
Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
 
Sašķidrinātās naftas gāzes apkures iekārtu privātmājās tehniskās uzraudzības...
 Sašķidrinātās naftas gāzes apkures iekārtu privātmājās tehniskās uzraudzības... Sašķidrinātās naftas gāzes apkures iekārtu privātmājās tehniskās uzraudzības...
Sašķidrinātās naftas gāzes apkures iekārtu privātmājās tehniskās uzraudzības...
 
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
 
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu? Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
 
Atbilstošu būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu būvizstrādājumu izvēleAtbilstošu būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu būvizstrādājumu izvēle
 
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemReglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 

Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos normatīvajos aktos 

 • 1. Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos normatīvajos aktos Tomass Lausmā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības organizēšanas nodaļas priekšnieks, tālr.: 67075931, e-pasts: tomass.lausma@vugd.gov.lv 2020
 • 2. 2 Ugunsgrēku, cietušo un bojā gājušo statistika Gads Ugunsgrēku skaits Cietušo un bojā gājušo skaits ugunsgrēkos 2019 8985 279 76 2018 9134 302 81 2017 8714 381 79 2016 9288 302 95 2015 10 311 304 88 2014 12 175 283 94
 • 3. 3 Bojā gājušo skaits ugunsgrēkos 2020.gadā uz 5. decembri -76
 • 4. 4 Ugunsgrēki objektos 2019.gadā Ugunsgrēku objekti Kopā Rīga Dzīvojamās mājas 1930 835 Nedzīvojamās ēkas / būves 989 103 Lauksaimniecības objekti 41 0 Publiskās ēkas 181 83 Ražošanas ēkas 133 30 Transporta līdzekļi, transporta nozare 669 194 Noliktavas 28 17 Būvobjekti 14 6 Kūla 2769 176 Izgāztuves, atkritumi, sausā zāle u.c. 2231 710 Kopā 8985 2154
 • 5. 5 Iespējamie ugunsgrēku cēloņi 2019.gadā Apkure 5% Bērnu rotaļas ar uguni 1% Citi iemesli 2% Elektroierīces / iekārtas 15% Neuzmanīga apiešanās ar uguni 62% Tīša dedzināšana 15%
 • 7. Atbildība par ugunsdrošību Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 9.pants nosaka atbildību par ugunsdrošību objektā (visās ēkās, būvēs un telpās). Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā, bet iznomātā (izīrētā) vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par ugunsdrošību ir atbildīgs nomnieks (īrnieks) vai cits lietotājs, ja tas paredzēts līgumā. Vairākām personām iznomātā vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par koplietošanas ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošu normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā. 7
 • 8. Par ugunsdrošību atbildīgo personu pienākumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 10.pants nosaka par ugunsdrošību objektā atbildīgo personu pienākumus Ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašniekam (valdītājam), pārvaldniekam, nomniekam vai citam lietotājam, kas saskaņā ar līgumu ir atbildīgs par ugunsdrošību objektā, ir šādi pienākumi: 1) nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu; 2) nodrošināt iespēju veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību; 3) sniegt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa; 4) veikt ugunsaizsardzības sistēmu darbspējas pārbaudi, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa; 5) ugunsgrēka gadījumā pildīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu amatpersonu norādījumus. 8
 • 9. Ugunsdrošības noteikumi Ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām un juridiskajām personām jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas nosaka Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi’’ (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi). 9
 • 12. Par tvaika nosūcējiem Ugunsdrošības noteikumu 89.10.apakšpunktā ietverts aizliegums: “daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam aizliegts daudzdzīvokļu objektā dabiskās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietota apkures iekārta un ierīce, kurā par kurināmo izmanto gāzi, vai gāzes iekārta ēdiena gatavošanai vai gāzes iekārta ūdens sildīšanai un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves”. Telpās, kurās atrodas gāzes iekārtas (piemēram, gāzes plītis dzīvojamo māju virtuvēs), ir paredzēta dabīgā ventilācijas sistēma, lai gāzes noplūdes gadījumā tā izplūstu caur dabīgās ventilācijas kanālu un telpā neveidotos bīstama gāzes koncentrācija. 12
 • 13. Par tvaika nosūcējiem Tehniskās prasības sašķidrinātās naftas gāzes (ogļūdeņražu vieglās frakcijas, ko veido propāns un butāns vai to abu kombināciju gāze) iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) projektēšanai, darbiem un pieņemšanai ekspluatācijā nosaka Latvijas būvnormatīvs LBN 243-15 “Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.335). Tehniskās prasības dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēmas projektēšanai, darbiem un pieņemšanai ekspluatācijā nosaka Latvijas būvnormatīvs LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.336). 13
 • 14. Par tvaika nosūcējiem Jaunbūvējamās ēkās gāzes iekārtas un aparātus ēdiena gatavošanai atļauts uzstādīt dzīvokļa virtuvē vai citā atbilstošā telpā ar logu, kura konstrukcija nodrošina telpas vēdināšanu. Telpā, kurā uzstāda gāzes iekārtas, nepieciešams ventilācijas kanāls, kas nodrošina nepārtrauktu gaisa apmaiņu (..) 14
 • 15. Par tvaika nosūcējiem Pieslēdzot mehānisko tvaika nosūcēju dabiskajam ventilācijas kanālam (un visbiežāk vienīgajam), virtuvē veidojas situācija, ka tajā brīdī, kad tvaika nosūcējs ir ieslēgts, tas novada gaisu ventilācijas kanālā, savukārt izslēgtā stāvoklī tas pilnībā aiztaisa ciet šo ventilācijas kanālu. Ja no gāzes iekārtas vai caurules ir minimāla noplūde (nereti pat sākotnēji nesajūtama) gāzei nav vairs pieejama dabiskā ventilācijas sistēma, kas šo gāzi novadītu ēkas ārpusē, līdz ar to tā krājas virtuvē līdz vienā brīdī gāzes koncentrācija ir tik augsta, ka pie atbilstoša katalizatora (ieslēgta gaismas slēdža vai cita) notiek sprādziens. Šajā situācijā nopietni apdraudēti ir ne tikai konkrētā dzīvokļa, bet visas mājas iedzīvotāji. 15
 • 16. Par tvaika nosūcējiem Gadījumā, ja dabīgajam ventilācijas kanālam pievienota mehāniskā ventilācijas iekārta (tvaika nosūcējs), ugunsdrošības prasībām neatbilstošu risinājumu novēršanai pastāv sekojošie varianti: 1) noņemt mehānisko ventilācijas iekārtu, atjaunojot ventilāciju, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā; 2) iegādāties tvaika nosūcēju, kura darbības princips ir gaisa recirkulācija un kuru nav nepieciešams pievienot dabiskās ventilācijas kanālam, un kas netraucē nodrošināt pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā; 3) pieaicināt sertificētu būvspeciālistu, lai atrastu alternatīvu risinājumu kas nodrošina pastāvīgu nepieciešamo gaisa apmaiņu telpā. 16
 • 17. Par dūmu detektoriem No 2020. gada 1. janvāra visās mājās un dzīvokļos, kā arī publiskajos objektos, kuros paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, ir jāuzstāda dūmu detektori. Autonomais dūmu detektors ir ierīce, kas reaģē uz dūmiem un tā darbību nodrošina baterija. Ja mājai vai dzīvoklim ir vairāki stāvi, tad dūmu detektors nepieciešams katrā stāvā, jo Ugunsdrošības noteikumu 120.punkts nosaka, ka: “Viendzīvokļa objekta un daudzdzīvokļu objekta dzīvokļa katrā stāvā izvieto vismaz vienu autonomo ugunsgrēka detektoru. Autonomo ugunsgrēka detektoru uzstāda un uztur darba kārtībā, ievērojot ražotāja prasības”. 17
 • 18. 18
 • 19. Par dūmu detektoriem No 2008. gada 1. marta Latvijā jaunizbūvēto, rekonstruēto un renovēto dzīvojamo ēku dzīvokļus obligāti jāaprīko ar ugunsgrēka autonomiem detektoriem. Detektoru cenas ir atkarīgas no ražotāja un detektorā iebūvētajām papildus funkcijām, bet vidēji tie ir aptuveni no 2 līdz 10 eiro. 19
 • 20. Par dūmu detektoriem Uz dūmu detektora korpusa ir jābūt CE marķējumam un informācijai par detektora atbilstību Eiropas standartam EN 14604. 20
 • 21. Par ugunsdzēsības aparātiem Ugunsdrošības noteikumu 256. punkts kopsakarā ar 517. punktu nosaka, ka no 2020. gada 1. janvāra viendzīvokļa objektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātu, kura dzēstspēja ir vismaz 21A 113B. 21
 • 24. 24
 • 25. Par elektroinstalācijas pārbaudēm Prasība par elektroinstalācijas pārbaudi nav jauna prasība. Ugunsdrošības noteikumos ir mainīts pārbaudes veikšanas biežums (no reizi 6 gados uz reizi 10 gados). Kopš 2017.gada 1.septembra stājās spēkā prasība vienlaicīgi ar elektroinstalācijas pretestības pārbaudēm veikt arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru. 25
 • 26. Par elektroinstalācijas pārbaudēm Prasības mērķis - veikt noslogotas elektroinstalācijas pārbaudi, jo šīs pārbaudes laikā var konstatēt kontaktsavienojuma drošību un kvalitāti, piemēram: ! vai kontaktsavienojums netiek pārslogots (nekarst); ! vai tas ir pareizi izbūvēts (nerada bīstamu pārejas pretestību). 26
 • 27. Par elektroinstalācijas pārbaudēm Par elektroinstalācijas pārbaudes rezultātiem ir jānoformē pārbaudes akts, kura veidlapa ir noteikta Ugunsdrošības noteikumu 7.pielikumā. Minētajam pārbaudes aktam ir jāpievieno: darba veicēja darba veikšanas tiesību apliecinošs dokuments; mēraparāta kalibrēšanas sertifikāta kopija; elektroinstalācijas shēma. 27
 • 28. Par elektroinstalācijas pārbaudēm Elektroinstalācijas pārbaude ir jānodrošina visos objektos, tai skaitā, arī dzīvojamās mājas koplietošanas daļās, gan arī dzīvokļos. Elektroinstalācijas pārbaudi nodrošina: dzīvojamās mājas koplietošanas daļās - daudzdzīvokļu objekta atbildīgā persona jeb pārvaldnieks; dzīvokļos – dzīvokļa īpašnieks vai cits lietotājs, ja tas paredzēts līgumā, tādējādi dzīvokļa īpašnieks vai cits lietotājs pats var izvēlēties uzņēmumu vai personu, kas veic elektroinstalācijas pārbaudi dzīvoklī. 28
 • 29. Par dūmvadiem Visas cietā kurināmā apkures ierīces un dūmvadi ir jātīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1. novembrim), savukārt ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīces un dūmvadus jātīra papildus vēl vienu reizi apkures sezonas laikā (no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam). Gāzes apkures ierīces jātīra vienu reizi gadā, bet, ja apkures ierīce atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem, jāveic ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude. Dūmvadu tehniskā stāvokļa pārbaudi jāveic ne retāk, ka reizi 5 gados 29
 • 30. Par ventilācijas kanāliem Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem Dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšanu un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic: • ne retāk kā reizi piecos gados – telpās, kurās izvietota apkures iekārta vai ierīce, kurā par kurināmo izmanto gāzi, gāzes iekārta ēdiena gatavošanai vai gāzes iekārta karstā ūdens sildīšanai; • ne retāk kā reizi 10 gados – daudzdzīvokļu objektā un viendzīvokļa objektā, izņemot telpas, kurās izvietota apkures iekārta vai ierīce; • ne retāk kā reizi piecos gados – citos objektos Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana jāveic reizi 5 gados. 30
 • 31. Ugunsdrošības noteikumu prasības daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām Daudzdzīvokļu objekta atbildīgā persona ar ugunsdrošības instrukciju iepazīstina kopīpašniekus, īrniekus un nomniekus (Ugunsdrošības noteikumu 186.punkts). 31
 • 32. Administratīvā atbildība Ugunsdrošības prasību mērķis nav iedzīvotāju sodīšana, bet gan drošas vides veidošana un uzturēšana. ! Ja gadījumā pārkāpums tiek konstatēts, tad par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu paredzēts naudas sods: fiziskajām personām no 30 līdz 280 euro, juridiskajām personām no 280 līdz 1400 euro, nosaka Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 55. pants. 32
 • 34. • Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem) un to piemērošana 34
 • 35. 35 Pamata redakcija 01.09.2016.-18.09.2020. 2.2. būvobjekts – objekts vai teritorija, kurā notiek būvniecības process; --------------------------------- Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem 2.2. būvobjekts – objekts vai teritorija, kurā notiek būvniecības process būvdarbi; 2.1 Publiskā objektā ievēro arī tās šajos noteikumos noteiktās ugunsdrošības prasības, kas attiecas uz saimnieciskās darbības objektu.
 • 36. 36 Pamata redakcija 01.09.2016.-18.09.2020. Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem 6. Personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku, kā arī, atrodoties būvē, nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku. 6. Fizisko un juridisko personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos. 61. Atrodoties objektā, fiziskās personas pienākums, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku, ir nekavējoties evakuēties (izņemot gadījumu, ja nodarbinātajam noteikti pienākumi atbilstoši ugunsdrošības instrukcijai un tos attiecīgajā situācijā ir iespējams veikt).
 • 37. 37 Pamata redakcija 01.09.2016.-18.09.2020. 30. Pie katras iebrauktuves teritorijā, kurā ir ugunsdzēsības ūdensņemšanas vieta, izvieto ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu. Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem 30. Pie katras ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētas iebrauktuves teritorijā, ja tās platība ir lielāka par 6400 m2 vai ja attālums no iebrauktuves līdz teritorijā esošajai ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietai pārsniedz 80 m, izvieto ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu.
 • 38. 38 Pamata redakcija 01.09.2016.-18.09.2020. 53. Būvobjektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru (5. pielikums). Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem 53. Būvobjektā katrā būves stāvā izvieto ugunsdzēsības aparātus atbilstoši šādiem kritērijiem: 53.1. ja stāva platība ir līdz 800 m2, nodrošina ugunsdzēsības aparātus ar minimālo kopējo dzēstspēju 68A 366B; 53.2. ja stāva platība pārsniedz 800 m2, katrus nākamos stāva platības 250 m2 nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem ar minimālo kopējo dzēstspēju 21A 113B; 53.3. attālums no jebkuras vietas būvobjektā līdz ugunsdzēsības aparātam nedrīkst pārsniegt 40 m; 53.4. ugunsbīstamo darbu vietas papildus nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši šo noteikumu 309. punktam.
 • 39. 39 Pamata redakcija 01.09.2016.-18.09.2020. --------------------------------------- Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem 63.1 Cietā kurināmā apkures ierīces kurtuves priekšā degtspējīga materiāla grīdu pārklāj ar degtnespējīgu materiālu, kura izmērs pārsniedz kurtuves platuma izmērus vismaz par 150 mm no kurtuves sānu malām un vismaz 300 mm tās priekšā. [stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī]
 • 40. 40 Pamata redakcija 01.09.2016.-18.09.2020. 72. Par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, gāzes aparāta, dabīgās ventilācijas kanāla tīrīšanas rezultātiem sastāda aktu. Aktā norāda šādu informāciju: Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem 72. Par dūmvada, apkures ierīces vai iekārtas un dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšanas rezultātiem sastāda aktu. Aktu var nesastādīt, ja viendzīvokļa objekta cietā kurināmā apkures ierīci, tās dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšanu veic viendzīvokļa objekta atbildīgā persona. Aktā norāda šādu informāciju:
 • 41. 41 Pamata redakcija 01.09.2016.-18.09.2020. 83. Objekta bēniņos dūmvadu un sienu, kurā atrodas dūmvads, nobalsina vai nokrāso ar gaišu degtnespējīgu (ugunsreakcijas klase A1) krāsu. Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem 83. Objekta bēniņos dūmvadu un sienu, kurā atrodas dūmvads, nobalsina vai nokrāso ar gaišu krāsu. Šī prasība neattiecas uz metāla dūmvadiem.
 • 42. 42 Pamata redakcija 01.09.2016.-18.09.2020. --------------------------------------------- Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem 125.1 Šo noteikumu 125. punkta prasības neattiecas uz viendzīvokļa objektu un daudzdzīvokļu objekta dzīvokli.
 • 43. 43 Pamata redakcija 01.09.2016.-18.09.2020. 190. Ugunsdrošības instruktāžu veic: 190.1. izglītības iestādēs – ne retāk kā divas reizes gadā; 190.2. ārstniecības un aprūpes iestādēs – ne retāk kā četras reizes gadā; 190.3. citos objektos – ne retāk kā reizi gadā. Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem 190. Ugunsdrošības instruktāžu veic: 190.1. izglītības, ārstniecības un aprūpes iestādēs - ne retāk kā reizi sešos mēnešos; 190.2. citos objektos - ne retāk kā reizi gadā.
 • 44. 44 Pamata redakcija 01.09.2016.-18.09.2020. 221. Signālkrāsojuma gredzenus izvieto ik pēc 4 m atkarībā no cauruļvada posmu garuma, cauruļvada savienojumu vietās un abās pusēs pie vārstiem, aizbīdņiem, apkalpojamām iekārtām, sienām, pārsegumiem, kurus šķērso cauruļvadi, kā arī jebkurā citā vietā, kur marķējums ir nepieciešams. Cauruļvadus marķē ar plūsmas virziena norādi. Šā punkta prasības neattiecas uz publisku objektu, ja šie cauruļvadi šķērso objektu un uz tā nav noslēgarmatūras vai citu vadības mezglu. Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem 221. Signālkrāsojuma gredzenus izvieto ik pēc 4 m atkarībā no cauruļvada posmu garuma, cauruļvada savienojumu vietās un abās pusēs pie vārstiem, aizbīdņiem, apkalpojamām iekārtām, sienām, pārsegumiem, kurus šķērso cauruļvadi, kā arī jebkurā citā vietā, kur marķējums ir nepieciešams. Cauruļvadus marķē ar plūsmas virziena norādi. Šā punkta prasības neattiecas uz publisku objektu, ja šie cauruļvadi šķērso objektu un uz tā nav noslēgarmatūras vai citu vadības mezglu.
 • 45. 45 Pamata redakcija 01.09.2016.-18.09.2020. 235. Publiska objekta telpās, kurās nakšņo cilvēki, izvieto stāva evakuācijas plānu, kurā iezīmēta atbilstošā telpa, evakuācijas ceļi un izejas, ugunsdzēsības līdzekļu un ugunsgrēka izziņošanas ierīču atrašanās vietas un sniegta informācija par ugunsdrošības pasākumiem un rīcību ugunsgrēka gadījumā. Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem 235. Publiska objekta telpās, kurās nakšņo cilvēki, izvieto stāva evakuācijas plānu. Šā punkta prasības neattiecas uz vienstāva publiska objekta telpām, kurām ir tieša evakuācijas izeja uz āru un kurās vienlaikus nakšņo ne vairāk kā 10 cilvēki.
 • 46. 46 Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem 249.3 Serveru telpas, elektrosadalnes un citas tehniskās telpas, kas paredzētas elektroiekārtu vai elektroierīču izvietošanai, var aprīkot ar ogļskābās gāzes (CO2) ugunsdzēsības aparātiem, nodrošinot dzēstspēju 8B uz telpas katru 1 m2.
 • 47. 47 Pamata redakcija 01.09.2016.-18.09.2020. 268. Atbildīgā persona nodrošina ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) ne retāk kā reizi gadā, bet, ja ugunsdzēsības aparāts atrodas: Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem 268. Atbildīgā persona nodrošina ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) ne retāk kā reizi gadā (izņemot gadījumu, ja ražotājs noteicis veikt ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi ne retāk kā reizi gadā), bet, ja ugunsdzēsības aparāts atrodas:
 • 48. 48 Redakcija ar Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.585 grozījumiem
 • 49. 49 2020 Tomass Lausmā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības organizēšanas nodaļas priekšnieks, tālr.: 67075931, e-pasts: tomass.lausma@vugd.gov.lv