SlideShare a Scribd company logo
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu
mājās
Ilze Dimdiņa, Mg.sc.ing.
Rīgas Tehniskā universitāte
Maģistra darbs (2010)
“Ventilācijas sistēmu optimizācija daudzdzīvokļu ēkās”
Promocijas darba izstrāde
“Iekštelpu gaisa kvalitātes optimizācija daudzdzīvokļu ēkās”
Latvijas Universitāte
dalība pētījumā „ES energoefektivitātes un optimāla telpu mikroklimata prasībām atbilstoša
kompozīta ēkas ārsienas konstruktīvā risinājuma no vietējām izejvielām izstrāde, izmantojot
multifizikālās modelēšanas metodi”
(ERAF līdzfinansējums, proj.vien.nr.: 2011/0003/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/041)
SIA “Indutek LV”, LTRK biedrs
AVK sistēmu projektētāja
• ~70% no visa Latvijas dzīvojamā
fonda - tipveida daudzdzīvokļu ēkās,
kas celtas laika periodā no 1944.-
1993.gadam
• vidējais apkures siltumenerģijas
patēriņš sezonā ir 166 kWh/m2
• līdz pat 60% no šī siltumenerģijas
patēriņa apkurei tiek patērēta
ventilācijai nepieciešamā pieplūdes
gaisa uzsildīšanai
Ventilācija un energoefektivitāte
2013.06.05. Ilze Dimdiņa 2
Esošās ventilācijas problēmas
2013.06.05. Ilze Dimdiņa 3
0
10
20
30
40
50
60
0 500 1000 1500 2000
Rel.mitrums,%
CO2, ppm
Mērījumi veikti 13 tipveida daudzdzīvokļu ēkās, kopā 30 dzīvokļi
Esošās ventilācijas mērījumi
r = 0,49 ;
p=0,006
2013.06.05. Ilze Dimdiņa 4
Dimdina I., Krumins E., Lesinskis A. Results of Indoor Air Quality Parameter Measures in Not
Renovated Multi-Apartment Buildings. RTU Zinātnisko rakstu krājums “Būvzinātne”, 13.sējums, 2012.
• LR MK noteikumi Nr.534 no 23.09.2003., Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN
231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”.
• LR MK noteikumi Nr.102 no 02.02.2009., Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN
211-08 “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami”.
Dzīvojamā istaba un guļamistaba: temperatūra +18 ˚C, Izvadāmā gaisa daudzums
vai gaisa apmaiņas biežums stundā vismaz 3 m3/m2
• LR MK noteikumi Nr.495 no 27.11.2001., Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN
002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.
Maksimālā pieļaujamā gaiscaurlaidība, ja spiediena starpība ir 50 Pa, dzīvojamām
mājām, pansionātiem, slimnīcām un bērnudārziem ir 3 m3/(m2 x h), publiskajām ēkām,
izņemot pansionātus un slimnīcas, - 4 m3/(m2 x h), ražošanas ēkām - 6 m3/(m2 x h). Ēku
gaiscaurlaidību var noteikt saskaņā ar piemērojamos standartos noteiktajām metodēm.
Ēkas, kur gaiscaurlaidība ir 3 m3/(m2 x h) vai mazāka, ja spiediena starpība ir 50
Pa, aprīko ar ventilācijas sistēmām.
• LR MK noteikumi Nr.1031 no 09.11.2010., Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN
007-10 “Nekaitīguma prasības būvēm”.
• LVS CR 1752:2008, Ēku ventilācija - Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji.
• LVS EN ISO 7730:2006, Siltuma vides ergonomika. Termālā komforta analītiska
noteikšana un interpretācija, izmantojot paredzamā vidējā balsojuma (PMV) un
paredzamā neapmierināto personu procenta (PPD) indeksu kalkulāciju un lokālā
termālā komforta kritērijus.
Normatīvi
2013.06.05. Ilze Dimdiņa 5
Gaisa apmaiņa ēkā, 119.sērija
CO2 piesārņojuma aizvadīšanai aprēķinā izmantots
31 m3/h uz personu
Pieņem, ka dzīvoklī personu skaits = istabu skaits +1
LBN prasības, n=0,88 1/h (5800 m3/h)
DENA ieteikumi, n=0,66 1/h (4400 m3/h)
CO2 pieprasījums 67%, n=0,44 1/h (2900 m3/h)
2013.06.05. Ilze Dimdiņa 6
119.sērijas tipveida ēka
Modelis A
Optimālā
gaisa
apmaiņa*
n= 0,66 1/h
n=0,44 1/h
ar CO2
vadību
*aprēķins
119.sērijas ēkai;
30 m3/h uz pers.
Lokālās nosūces:
-no sanitārajiem mezgliem 75
m3/h;
- no virtuvēm 400 m3/h.
Darbība 4 stundas diennaktī
nodrošina*
n= 0,59 1/h
2013.06.05. Ilze Dimdiņa 7
Modelis B1; B2
Optimālā gaisa
apmaiņa*
n= 0,66 1/h
n=0,44 1/h
ar CO2 vadību
*aprēķins 119.sērijas ēkai;
30 m3/h uz pers.
2013.06.05. Ilze Dimdiņa 8
Modelis C1; C2
Optimālā gaisa
apmaiņa*
n= 0,66 1/h
un
siltuma atguve 65%
nodrošina
siltumenerģijas
ekonomiju ~ 50
kWh/m2 jeb 50%
salīdzinot ar LBN
ventilāciju
*aprēķins 119.sērijas ēkai;
30 m3/h uz pers.
2013.06.05. Ilze Dimdiņa 9
Modelis D1; D2; D3; D4
Optimālā gaisa
apmaiņa*
n= 0,66 1/h +
siltuma atguve 65%
nodrošina
siltumenerģijas
ekonomiju ~ 50
kWh/m2 jeb 50%
salīdzinot ar LBN
ventilāciju
*aprēķins 119.sērijas ēkai;
30 m3/h uz pers.
2013.06.05. Ilze Dimdiņa 10
Energoefektivitāte un CO2 emisijas
(aptuvens aprēķins veikts 119.sērijas ēkai Rīgā, 10 stāvi, 1 sekcija, 2010.gads)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
CO2emisija,kg/m2
Elektroen. + siltumen., kWh/m2
D2
B1
2013.06.05. Ilze Dimdiņa 11
Investīcijas un ietaupījums
(aptuvens aprēķins veikts 119.sērijas ēkai Rīgā, 10 stāvi, 1 sekcija, 2010.gads)
0
0,5
1
1,5
2
2,5
0 20 40 60
Ietaupījums,Ls/m2
Investīcijas, Ls/m2
B1*-CO2
D2
A
2013.06.05. Ilze Dimdiņa 12
• Optimizējot gaisa apmaiņas daudzumu vai nodrošinot telpu ventilāciju pēc
pieprasījuma (demand-controlled) ar CO2 koncentrācijas (vai cita parametra)
kontroli dzīvojamās telpās, iespējams samazināt nepieciešamā gaisa apjomu
par vidēji 24 līdz 50 % un nodrošināt optimālu telpu mikroklimatu un
energoefektivitāti.
• Optimizējot gaisa apmaiņas daudzumu un realizējot siltuma utilizāciju no
nosūces gaisa, iespējamais ventilācijas energoresursu patēriņa ietaupījums var
sasniegt pat 68%.
• Izvēloties ventilācijas sistēmas risinājumu daudzdzīvokļu ēkai, vienlīdz svarīgi
nodrošināt nepieciešamo telpu mikroklimata līmeni un minimizēt energoresursu
patēriņu, sabalansējot ar nepieciešamām investīcijām.
• Realizēšanā vienkāršs ekspluatācijā esošām ēkām – modelis B – nodrošina
iespēju optimizēt normatīvos uzstādītās prasības telpu gaisa apmaiņai,
izmantojot CO2 vadību. Iespēja utilizēt siltumenerģiju no nosūces gaisa.
• Perspektīva – hibrīdo ventilācijas sistēmu risinājumu izmantošana.
• Ēku nodošana ekspluatācijā būtu jāorganizē ar mērījumiem, kas apstiprina
normatīvo un projektā paredzēto kvalitātes un komforta līmeni (piemēram, ēkas
gaisa caurlaidība, ventilācijas sistēmas ražība utml.).
Kopsavilkums
2013.06.05. Ilze Dimdiņa 13
Ventilācijas risinājumi izmantojot logu konstrukciju
2013.06.05. Ilze Dimdiņa 14
Profine Regel Air Aereco
Fresh
Ventilācijas risinājumi aiz sildķermeņa
2013.06.05. Ilze Dimdiņa 15
Purmo Air
Lindab ULV
Ar skaņas izolāciju
Fresh
Ventilācijas risinājumi ārsienas konstrukcijā
2013.06.05. Ilze Dimdiņa 16
Lindab ULA Systemair VTK
Fresh
Ventilācijas risinājumi – lokālās gaisa apstrādes iekārtas
2013.06.05. Ilze Dimdiņa 17
O.Erre - TemperoVents - Twin Fresh
Vents - Mikra
Ventilācijas risinājumi –gaisa apstrādes iekārtas
2013.06.05. Ilze Dimdiņa 18
Daikin – VAM, VKMDantherm – HCV, HCH
2013.06.05. Ilze Dimdiņa 19
Pētījums „Interneta portāla izveide iekštelpu klimata un patēriņa datu
monitoringam tiešsaistes režīmā renovētā un nerenovētā ēkā”
(Rīgas domes pētījums, Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības
programmas 2007-2013.gadam projekta „Energoefektīva un sabalansēta
pilsētas plānošana (UrbEnergy)” aktivitātes ietvaros, 2010.- 2011.,
datu autors – SIA “KAIMIŅIEM.LV”, datu īpašnieks – SIA “Rīgas Pilsētbūvnieks”,
informācija: www.rea.riga.lv )
Dzīvojamo telpu mikroklimata pētījumi
08/06/2012 19
Part-financed by the European Union (European
Regional Development Fund and European
Neighbourhood and Partnership Instrument).
2013.06.05. Ilze Dimdiņa 20
Telpu mikroklimata testēšanas poligons
Pētījums „ES energoefektivitātes un optimāla telpu mikroklimata prasībām
atbilstoša kompozīta ēkas ārsienas konstruktīvā risinājuma no vietējām
izejvielām izstrāde, izmantojot multifizikālās modelēšanas metodi”
(realizē Latvijas Universitāte, finansiālais atbalsts no ERAF, projekta vienošanās nr.:
2011/0003/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/041, no 2011., inormācija: www.eem.lv )
Paldies par uzmanību!
Ilze Dimdiņa
AVK sistēmu projektētāja
SIA Indutek LV
Uriekstes iela 2a, Rīga, LV-1005, Latvija
Mob.tālr.: +371 26523622
E-pasts: ventilation@indutek.lv
ilze.dimdina@gmail.com
www.indutek.lv
2013.06.05. 21Ilze Dimdiņa

More Related Content

What's hot

Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/ Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošanaBūvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...
Elektrumlv
 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspektiDzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu? Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Būvniecības tāmes un nepamatoti zemas cenas essamība vai neesamība konkursos
Būvniecības tāmes un nepamatoti zemas cenas essamība vai neesamība konkursos Būvniecības tāmes un nepamatoti zemas cenas essamība vai neesamība konkursos
Būvniecības tāmes un nepamatoti zemas cenas essamība vai neesamība konkursos
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilējamas fasādes apakškonstrukciju pārskats
Ventilējamas fasādes apakškonstrukciju pārskats Ventilējamas fasādes apakškonstrukciju pārskats
Ventilējamas fasādes apakškonstrukciju pārskats
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkāsApkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācijas gaisa daudzuma noteikšana pēc LVS EN 16798-1:2021
Ventilācijas gaisa daudzuma noteikšana pēc LVS EN 16798-1:2021Ventilācijas gaisa daudzuma noteikšana pēc LVS EN 16798-1:2021
Ventilācijas gaisa daudzuma noteikšana pēc LVS EN 16798-1:2021
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
 Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Saliekamā dzelzsbetona tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas un detalizāc...
Saliekamā dzelzsbetona tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas un detalizāc...Saliekamā dzelzsbetona tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas un detalizāc...
Saliekamā dzelzsbetona tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas un detalizāc...
Juris Orlovs
 
Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
 Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.
Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.
Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Port Of Ust Luga
Port Of Ust LugaPort Of Ust Luga
Port Of Ust Luga
ustluga
 
Logi, iepirkums, montāža
Logi, iepirkums, montāža Logi, iepirkums, montāža
Logi, iepirkums, montāža
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
тпзпр лекція 16
тпзпр лекція 16тпзпр лекція 16
тпзпр лекція 16galushko29
 
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijāmNormatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Plakanie jumti izolācijas risinājumi Eiropas ilgtspējīgas attīstības kontekstā
Plakanie jumti izolācijas risinājumi Eiropas ilgtspējīgas attīstības kontekstā Plakanie jumti izolācijas risinājumi Eiropas ilgtspējīgas attīstības kontekstā
Plakanie jumti izolācijas risinājumi Eiropas ilgtspējīgas attīstības kontekstā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

What's hot (20)

Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/ Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
 
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošanaBūvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
 
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...
 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspektiDzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
 
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu? Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
 
Būvniecības tāmes un nepamatoti zemas cenas essamība vai neesamība konkursos
Būvniecības tāmes un nepamatoti zemas cenas essamība vai neesamība konkursos Būvniecības tāmes un nepamatoti zemas cenas essamība vai neesamība konkursos
Būvniecības tāmes un nepamatoti zemas cenas essamība vai neesamība konkursos
 
Ventilējamas fasādes apakškonstrukciju pārskats
Ventilējamas fasādes apakškonstrukciju pārskats Ventilējamas fasādes apakškonstrukciju pārskats
Ventilējamas fasādes apakškonstrukciju pārskats
 
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
 
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkāsApkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
 
Ventilācijas gaisa daudzuma noteikšana pēc LVS EN 16798-1:2021
Ventilācijas gaisa daudzuma noteikšana pēc LVS EN 16798-1:2021Ventilācijas gaisa daudzuma noteikšana pēc LVS EN 16798-1:2021
Ventilācijas gaisa daudzuma noteikšana pēc LVS EN 16798-1:2021
 
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
 Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
 
Saliekamā dzelzsbetona tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas un detalizāc...
Saliekamā dzelzsbetona tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas un detalizāc...Saliekamā dzelzsbetona tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas un detalizāc...
Saliekamā dzelzsbetona tehniskā projekta būvkonstrukciju sadaļas un detalizāc...
 
Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
 Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
 
Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.
Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.
Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
 
Port Of Ust Luga
Port Of Ust LugaPort Of Ust Luga
Port Of Ust Luga
 
Logi, iepirkums, montāža
Logi, iepirkums, montāža Logi, iepirkums, montāža
Logi, iepirkums, montāža
 
тпзпр лекція 16
тпзпр лекція 16тпзпр лекція 16
тпзпр лекція 16
 
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijāmNormatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
 
Plakanie jumti izolācijas risinājumi Eiropas ilgtspējīgas attīstības kontekstā
Plakanie jumti izolācijas risinājumi Eiropas ilgtspējīgas attīstības kontekstā Plakanie jumti izolācijas risinājumi Eiropas ilgtspējīgas attīstības kontekstā
Plakanie jumti izolācijas risinājumi Eiropas ilgtspējīgas attīstības kontekstā
 

Similar to Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu mājās

Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas
Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas
Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādēNotekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācija ar siltuma atgūšanu
Ventilācija ar siltuma atgūšanuVentilācija ar siltuma atgūšanu
Ventilācija ar siltuma atgūšanu
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieredze uzņēmumu energopatēriņa samazināšanā
Pieredze uzņēmumu energopatēriņa samazināšanāPieredze uzņēmumu energopatēriņa samazināšanā
Pieredze uzņēmumu energopatēriņa samazināšanā
Elektrumlv
 
Nosauktas energoefektīvākās ēkas
Nosauktas energoefektīvākās ēkas Nosauktas energoefektīvākās ēkas
Nosauktas energoefektīvākās ēkas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Praktiski risinājumi enerģijas taupīšanā! Vienkārši! Ātri! Efektīvi!
Praktiski risinājumi enerģijas taupīšanā! Vienkārši! Ātri! Efektīvi!Praktiski risinājumi enerģijas taupīšanā! Vienkārši! Ātri! Efektīvi!
Praktiski risinājumi enerģijas taupīšanā! Vienkārši! Ātri! Efektīvi!
videspolitika
 
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risinājumos
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risinājumosDaudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risinājumos
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risinājumos
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apgaismojuma patēriņa uzskaite, datu analīze un elektroenerģijas patēriņa op...
 Apgaismojuma patēriņa uzskaite, datu analīze un elektroenerģijas patēriņa op... Apgaismojuma patēriņa uzskaite, datu analīze un elektroenerģijas patēriņa op...
Apgaismojuma patēriņa uzskaite, datu analīze un elektroenerģijas patēriņa op...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieredze ventilācijas sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanā
Pieredze ventilācijas sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanāPieredze ventilācijas sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanā
Pieredze ventilācijas sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanā
Elektrumlv
 
LED kā energoefektīvs, moderns un pieejams apgaismojuma risinājums
LED kā energoefektīvs, moderns un pieejams apgaismojuma risinājumsLED kā energoefektīvs, moderns un pieejams apgaismojuma risinājums
LED kā energoefektīvs, moderns un pieejams apgaismojuma risinājums
Elektrumlv
 
Ventilācijas sistēmu veidi, dabiskā un hibrīdtipa ventilācija
Ventilācijas sistēmu veidi, dabiskā un hibrīdtipa ventilācijaVentilācijas sistēmu veidi, dabiskā un hibrīdtipa ventilācija
Ventilācijas sistēmu veidi, dabiskā un hibrīdtipa ventilācija
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanā
Kvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanāKvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanā
Kvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ilgtspējīgas būvniecības potenciāls būvniecībā
Ilgtspējīgas būvniecības potenciāls būvniecībā Ilgtspējīgas būvniecības potenciāls būvniecībā
Ilgtspējīgas būvniecības potenciāls būvniecībā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu mājās (20)

Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas
Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas
Ventilācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pēc renovācijas
 
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādēNotekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
 
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
 
Ventilācija ar siltuma atgūšanu
Ventilācija ar siltuma atgūšanuVentilācija ar siltuma atgūšanu
Ventilācija ar siltuma atgūšanu
 
Pieredze uzņēmumu energopatēriņa samazināšanā
Pieredze uzņēmumu energopatēriņa samazināšanāPieredze uzņēmumu energopatēriņa samazināšanā
Pieredze uzņēmumu energopatēriņa samazināšanā
 
Nosauktas energoefektīvākās ēkas
Nosauktas energoefektīvākās ēkas Nosauktas energoefektīvākās ēkas
Nosauktas energoefektīvākās ēkas
 
Praktiski risinājumi enerģijas taupīšanā! Vienkārši! Ātri! Efektīvi!
Praktiski risinājumi enerģijas taupīšanā! Vienkārši! Ātri! Efektīvi!Praktiski risinājumi enerģijas taupīšanā! Vienkārši! Ātri! Efektīvi!
Praktiski risinājumi enerģijas taupīšanā! Vienkārši! Ātri! Efektīvi!
 
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risinājumos
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risinājumosDaudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risinājumos
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risinājumos
 
Apgaismojuma patēriņa uzskaite, datu analīze un elektroenerģijas patēriņa op...
 Apgaismojuma patēriņa uzskaite, datu analīze un elektroenerģijas patēriņa op... Apgaismojuma patēriņa uzskaite, datu analīze un elektroenerģijas patēriņa op...
Apgaismojuma patēriņa uzskaite, datu analīze un elektroenerģijas patēriņa op...
 
Pieredze ventilācijas sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanā
Pieredze ventilācijas sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanāPieredze ventilācijas sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanā
Pieredze ventilācijas sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanā
 
LED kā energoefektīvs, moderns un pieejams apgaismojuma risinājums
LED kā energoefektīvs, moderns un pieejams apgaismojuma risinājumsLED kā energoefektīvs, moderns un pieejams apgaismojuma risinājums
LED kā energoefektīvs, moderns un pieejams apgaismojuma risinājums
 
Ventilācijas sistēmu veidi, dabiskā un hibrīdtipa ventilācija
Ventilācijas sistēmu veidi, dabiskā un hibrīdtipa ventilācijaVentilācijas sistēmu veidi, dabiskā un hibrīdtipa ventilācija
Ventilācijas sistēmu veidi, dabiskā un hibrīdtipa ventilācija
 
Kvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanā
Kvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanāKvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanā
Kvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanā
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.
Daudzdzīvokļu māju fasādes siltināšana. Kļūdas aprēķinos un risnājumos.
 
Ilgtspējīgas būvniecības potenciāls būvniecībā
Ilgtspējīgas būvniecības potenciāls būvniecībā Ilgtspējīgas būvniecības potenciāls būvniecībā
Ilgtspējīgas būvniecības potenciāls būvniecībā
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 

Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu mājās

 • 1. Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu mājās Ilze Dimdiņa, Mg.sc.ing. Rīgas Tehniskā universitāte Maģistra darbs (2010) “Ventilācijas sistēmu optimizācija daudzdzīvokļu ēkās” Promocijas darba izstrāde “Iekštelpu gaisa kvalitātes optimizācija daudzdzīvokļu ēkās” Latvijas Universitāte dalība pētījumā „ES energoefektivitātes un optimāla telpu mikroklimata prasībām atbilstoša kompozīta ēkas ārsienas konstruktīvā risinājuma no vietējām izejvielām izstrāde, izmantojot multifizikālās modelēšanas metodi” (ERAF līdzfinansējums, proj.vien.nr.: 2011/0003/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/041) SIA “Indutek LV”, LTRK biedrs AVK sistēmu projektētāja
 • 2. • ~70% no visa Latvijas dzīvojamā fonda - tipveida daudzdzīvokļu ēkās, kas celtas laika periodā no 1944.- 1993.gadam • vidējais apkures siltumenerģijas patēriņš sezonā ir 166 kWh/m2 • līdz pat 60% no šī siltumenerģijas patēriņa apkurei tiek patērēta ventilācijai nepieciešamā pieplūdes gaisa uzsildīšanai Ventilācija un energoefektivitāte 2013.06.05. Ilze Dimdiņa 2
 • 4. 0 10 20 30 40 50 60 0 500 1000 1500 2000 Rel.mitrums,% CO2, ppm Mērījumi veikti 13 tipveida daudzdzīvokļu ēkās, kopā 30 dzīvokļi Esošās ventilācijas mērījumi r = 0,49 ; p=0,006 2013.06.05. Ilze Dimdiņa 4 Dimdina I., Krumins E., Lesinskis A. Results of Indoor Air Quality Parameter Measures in Not Renovated Multi-Apartment Buildings. RTU Zinātnisko rakstu krājums “Būvzinātne”, 13.sējums, 2012.
 • 5. • LR MK noteikumi Nr.534 no 23.09.2003., Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”. • LR MK noteikumi Nr.102 no 02.02.2009., Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-08 “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami”. Dzīvojamā istaba un guļamistaba: temperatūra +18 ˚C, Izvadāmā gaisa daudzums vai gaisa apmaiņas biežums stundā vismaz 3 m3/m2 • LR MK noteikumi Nr.495 no 27.11.2001., Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Maksimālā pieļaujamā gaiscaurlaidība, ja spiediena starpība ir 50 Pa, dzīvojamām mājām, pansionātiem, slimnīcām un bērnudārziem ir 3 m3/(m2 x h), publiskajām ēkām, izņemot pansionātus un slimnīcas, - 4 m3/(m2 x h), ražošanas ēkām - 6 m3/(m2 x h). Ēku gaiscaurlaidību var noteikt saskaņā ar piemērojamos standartos noteiktajām metodēm. Ēkas, kur gaiscaurlaidība ir 3 m3/(m2 x h) vai mazāka, ja spiediena starpība ir 50 Pa, aprīko ar ventilācijas sistēmām. • LR MK noteikumi Nr.1031 no 09.11.2010., Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 007-10 “Nekaitīguma prasības būvēm”. • LVS CR 1752:2008, Ēku ventilācija - Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji. • LVS EN ISO 7730:2006, Siltuma vides ergonomika. Termālā komforta analītiska noteikšana un interpretācija, izmantojot paredzamā vidējā balsojuma (PMV) un paredzamā neapmierināto personu procenta (PPD) indeksu kalkulāciju un lokālā termālā komforta kritērijus. Normatīvi 2013.06.05. Ilze Dimdiņa 5
 • 6. Gaisa apmaiņa ēkā, 119.sērija CO2 piesārņojuma aizvadīšanai aprēķinā izmantots 31 m3/h uz personu Pieņem, ka dzīvoklī personu skaits = istabu skaits +1 LBN prasības, n=0,88 1/h (5800 m3/h) DENA ieteikumi, n=0,66 1/h (4400 m3/h) CO2 pieprasījums 67%, n=0,44 1/h (2900 m3/h) 2013.06.05. Ilze Dimdiņa 6 119.sērijas tipveida ēka
 • 7. Modelis A Optimālā gaisa apmaiņa* n= 0,66 1/h n=0,44 1/h ar CO2 vadību *aprēķins 119.sērijas ēkai; 30 m3/h uz pers. Lokālās nosūces: -no sanitārajiem mezgliem 75 m3/h; - no virtuvēm 400 m3/h. Darbība 4 stundas diennaktī nodrošina* n= 0,59 1/h 2013.06.05. Ilze Dimdiņa 7
 • 8. Modelis B1; B2 Optimālā gaisa apmaiņa* n= 0,66 1/h n=0,44 1/h ar CO2 vadību *aprēķins 119.sērijas ēkai; 30 m3/h uz pers. 2013.06.05. Ilze Dimdiņa 8
 • 9. Modelis C1; C2 Optimālā gaisa apmaiņa* n= 0,66 1/h un siltuma atguve 65% nodrošina siltumenerģijas ekonomiju ~ 50 kWh/m2 jeb 50% salīdzinot ar LBN ventilāciju *aprēķins 119.sērijas ēkai; 30 m3/h uz pers. 2013.06.05. Ilze Dimdiņa 9
 • 10. Modelis D1; D2; D3; D4 Optimālā gaisa apmaiņa* n= 0,66 1/h + siltuma atguve 65% nodrošina siltumenerģijas ekonomiju ~ 50 kWh/m2 jeb 50% salīdzinot ar LBN ventilāciju *aprēķins 119.sērijas ēkai; 30 m3/h uz pers. 2013.06.05. Ilze Dimdiņa 10
 • 11. Energoefektivitāte un CO2 emisijas (aptuvens aprēķins veikts 119.sērijas ēkai Rīgā, 10 stāvi, 1 sekcija, 2010.gads) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 CO2emisija,kg/m2 Elektroen. + siltumen., kWh/m2 D2 B1 2013.06.05. Ilze Dimdiņa 11
 • 12. Investīcijas un ietaupījums (aptuvens aprēķins veikts 119.sērijas ēkai Rīgā, 10 stāvi, 1 sekcija, 2010.gads) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 0 20 40 60 Ietaupījums,Ls/m2 Investīcijas, Ls/m2 B1*-CO2 D2 A 2013.06.05. Ilze Dimdiņa 12
 • 13. • Optimizējot gaisa apmaiņas daudzumu vai nodrošinot telpu ventilāciju pēc pieprasījuma (demand-controlled) ar CO2 koncentrācijas (vai cita parametra) kontroli dzīvojamās telpās, iespējams samazināt nepieciešamā gaisa apjomu par vidēji 24 līdz 50 % un nodrošināt optimālu telpu mikroklimatu un energoefektivitāti. • Optimizējot gaisa apmaiņas daudzumu un realizējot siltuma utilizāciju no nosūces gaisa, iespējamais ventilācijas energoresursu patēriņa ietaupījums var sasniegt pat 68%. • Izvēloties ventilācijas sistēmas risinājumu daudzdzīvokļu ēkai, vienlīdz svarīgi nodrošināt nepieciešamo telpu mikroklimata līmeni un minimizēt energoresursu patēriņu, sabalansējot ar nepieciešamām investīcijām. • Realizēšanā vienkāršs ekspluatācijā esošām ēkām – modelis B – nodrošina iespēju optimizēt normatīvos uzstādītās prasības telpu gaisa apmaiņai, izmantojot CO2 vadību. Iespēja utilizēt siltumenerģiju no nosūces gaisa. • Perspektīva – hibrīdo ventilācijas sistēmu risinājumu izmantošana. • Ēku nodošana ekspluatācijā būtu jāorganizē ar mērījumiem, kas apstiprina normatīvo un projektā paredzēto kvalitātes un komforta līmeni (piemēram, ēkas gaisa caurlaidība, ventilācijas sistēmas ražība utml.). Kopsavilkums 2013.06.05. Ilze Dimdiņa 13
 • 14. Ventilācijas risinājumi izmantojot logu konstrukciju 2013.06.05. Ilze Dimdiņa 14 Profine Regel Air Aereco Fresh
 • 15. Ventilācijas risinājumi aiz sildķermeņa 2013.06.05. Ilze Dimdiņa 15 Purmo Air Lindab ULV Ar skaņas izolāciju Fresh
 • 16. Ventilācijas risinājumi ārsienas konstrukcijā 2013.06.05. Ilze Dimdiņa 16 Lindab ULA Systemair VTK Fresh
 • 17. Ventilācijas risinājumi – lokālās gaisa apstrādes iekārtas 2013.06.05. Ilze Dimdiņa 17 O.Erre - TemperoVents - Twin Fresh Vents - Mikra
 • 18. Ventilācijas risinājumi –gaisa apstrādes iekārtas 2013.06.05. Ilze Dimdiņa 18 Daikin – VAM, VKMDantherm – HCV, HCH
 • 19. 2013.06.05. Ilze Dimdiņa 19 Pētījums „Interneta portāla izveide iekštelpu klimata un patēriņa datu monitoringam tiešsaistes režīmā renovētā un nerenovētā ēkā” (Rīgas domes pētījums, Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007-2013.gadam projekta „Energoefektīva un sabalansēta pilsētas plānošana (UrbEnergy)” aktivitātes ietvaros, 2010.- 2011., datu autors – SIA “KAIMIŅIEM.LV”, datu īpašnieks – SIA “Rīgas Pilsētbūvnieks”, informācija: www.rea.riga.lv ) Dzīvojamo telpu mikroklimata pētījumi 08/06/2012 19 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument).
 • 20. 2013.06.05. Ilze Dimdiņa 20 Telpu mikroklimata testēšanas poligons Pētījums „ES energoefektivitātes un optimāla telpu mikroklimata prasībām atbilstoša kompozīta ēkas ārsienas konstruktīvā risinājuma no vietējām izejvielām izstrāde, izmantojot multifizikālās modelēšanas metodi” (realizē Latvijas Universitāte, finansiālais atbalsts no ERAF, projekta vienošanās nr.: 2011/0003/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/041, no 2011., inormācija: www.eem.lv )
 • 21. Paldies par uzmanību! Ilze Dimdiņa AVK sistēmu projektētāja SIA Indutek LV Uriekstes iela 2a, Rīga, LV-1005, Latvija Mob.tālr.: +371 26523622 E-pasts: ventilation@indutek.lv ilze.dimdina@gmail.com www.indutek.lv 2013.06.05. 21Ilze Dimdiņa