Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SWOT Åtvidaberg (25 nov 2011)

773 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SWOT Åtvidaberg (25 nov 2011)

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4. <ul><ul><li>” Kompetensutveckling som underlättar </li></ul></ul><ul><ul><li>för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas </li></ul></ul><ul><ul><li>i takt med arbetslivets krav” </li></ul></ul>
 5. 5.
 6. 6. <ul><li>5 682 458:- </li></ul><ul><li>327 personer </li></ul><ul><li>15 bibliotek </li></ul><ul><li>2 år </li></ul>
 7. 7. Syften <ul><li>Se till att bibliotekspersonalen har relevant kompetens och känna trygghet i sin roll. </li></ul><ul><li>Genomföra nödvändiga utbildningsinsatser. </li></ul><ul><li>Utveckla verktyg och metoder för att kompetensutvecklingen ska fortgå efter projektets avslutande. </li></ul>
 8. 8. Deltagare (327) Projektgrupp (5) Styrgruppens råd (4+) Ekonom (1) Kontaktpersoner (15) Styrgrupp (15 chefer) Processtöd (4) Handikappföreningarna Östergötland
 9. 9. <ul><li>Mobiliseringsfas </li></ul><ul><li>sep 2011-jan 2012 </li></ul><ul><li>Lägesrapporter </li></ul><ul><li>Avstämningsrapport </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Genomförandefas </li></ul><ul><li>feb 2012-aug 2013 </li></ul><ul><li>Genomföra utbildningar </li></ul><ul><li>Utveckla verktyg </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Samtala om kompetensutvecklingsbehovet! </li></ul><ul><li>Resultat: </li></ul><ul><li>Förslag på kompetensutvecklingsplan </li></ul><ul><li>för biblioteket (stolpar) </li></ul><ul><li>Påbörjad individuell plan (stolpar) </li></ul>
 12. 12.
 13. 13. Agenda <ul><li>9:00 Inledning </li></ul><ul><li>9:10 In- och omvärldsspaning </li></ul><ul><li>9:45 SWOT i grupp inkl fika </li></ul><ul><li>10:15 Gemensam sammanställning </li></ul><ul><li>10:45 Åtgärdsplan i grupp </li></ul><ul><li>11:15 Gemensam sammanställning och prioritering </li></ul><ul><li>11:45 Avslutande ord </li></ul><ul><li>12:00 Slut </li></ul>
 14. 14. Bibliotekets uppdrag <ul><li>§ </li></ul>
 15. 15. Ur Bibliotekslagen <ul><li>” Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek . </li></ul><ul><li>Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. </li></ul><ul><li>Varje kommun skall ha folkbibliotek.”   </li></ul>
 16. 16. <ul><li>” Bibliotek och biblioteks­huvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka . </li></ul><ul><li>Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteks­verksamheterna. ” </li></ul>
 17. 17. <ul><li>” Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.” </li></ul>
 18. 18. <ul><li>” Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.” </li></ul>
 19. 19. <ul><li>” Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice.” </li></ul>
 20. 20. Barnkonventionen
 21. 21. Foto: Holger Ellgaard  
 22. 22. Foto: Lina Liman
 23. 23. Dagsläget <ul><li>Biblioteksbesök och boklån minskar </li></ul><ul><ul><li>Ibland: 62% (2003)  46% (2010) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktiva: 37% (2003)  28% (2010) </li></ul></ul><ul><li>70% av de högutbildade, men bara 30% av de lågutbildade </li></ul><ul><ul><li>17% av lågutbildade män </li></ul></ul><ul><li>Biblioteket som social mötesplats ökar </li></ul><ul><li>Hälften av boklånen är barn- och ungdomsböcker </li></ul><ul><li>Lån av e-böcker fördubblades 2005-2009 </li></ul>
 24. 24. Framgångsfaktorer <ul><li>Aktuellt utbud </li></ul><ul><li>Sakkunnig hjälp </li></ul><ul><li>Bra öppettider </li></ul><ul><li>Lätt att hitta det man letar efter </li></ul><ul><li>Nära och lätt att komma till biblioteket/använda biblioteket (gäller även e-tjänster) </li></ul>
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27. Svenskarna och Internet 2011 <ul><li>69% av befolkningen använder Internet dagligen (2003: 25%) </li></ul><ul><ul><li>12-44 år: 90% </li></ul></ul><ul><ul><li>50% av treåringarna använder Internet ibland </li></ul></ul><ul><li>52% över 12 år är med i sociala nätverk (ökar 10% per år) </li></ul><ul><ul><li>16-25 år: 96% </li></ul></ul><ul><ul><li>Ökar mest: 66-75 år (8%  25%) </li></ul></ul>
 28. 28.
 29. 29. Svenskarna och Internet 2011 <ul><li>42% spelar spel på Internet </li></ul><ul><ul><li>Unga män (16-25 år): 90% </li></ul></ul><ul><ul><li>Unga kvinnor (16-25 år): 60% </li></ul></ul><ul><li>21% fildelar (38% använder Spotify) </li></ul><ul><ul><li>Unga män (16-25 år): 69% </li></ul></ul><ul><ul><li>Unga kvinnor (16-25 år): 38% flickor </li></ul></ul><ul><li>16 % av kvinnorna och 5% av männen läser bloggar dagligen </li></ul><ul><ul><li>Pojkar (12-15 år): 1% läser bloggar </li></ul></ul><ul><ul><li>Flickor (12-15 år): 52% läser bloggar </li></ul></ul>
 30. 30. Digitalt utanförskap <ul><li>Halva svenska folket känner sig inte delaktiga i informationssamhället </li></ul><ul><li>1,33 milj använder inte Internet (2010: 1,5 milj) </li></ul><ul><li>40% av användarna är ”försiktiga och restriktiva” (äldre) </li></ul><ul><ul><li>Låg aktivitet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>E-post </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tidningen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Inte underhållning </li></ul></ul><ul><ul><li>Inte sociala medier </li></ul></ul>
 31. 31. Mobilanvändning 2011 <ul><li>97% av svenskarna har mobil </li></ul><ul><ul><li>SMS:ar 85% </li></ul></ul><ul><ul><li>MMS:ar 54% </li></ul></ul><ul><li>36% går online </li></ul><ul><ul><li>16-25 år: 66% (2010: 33%) </li></ul></ul><ul><ul><li>12-15 år: 45% (2010: 19%) </li></ul></ul><ul><li>Daglig nätanvändning bland de med tillgång: </li></ul><ul><ul><li>16-35 år: 42% (2010: 5%) </li></ul></ul><ul><li>27% har en smartphone (2010: 22%) </li></ul><ul><li>9% delar geoposition (2010: 9%) </li></ul>
 32. 32.
 33. 33.
 34. 34. <ul><li>http://www.rob-matthews.com/index.php?/project/wikipedia/ </li></ul>
 35. 35. <ul><li>http://tu.se/component/content/article/107/2517-hur-youthtopisk-aer-svensk-dagspress </li></ul>
 36. 36.
 37. 37. Läsförmåga <ul><li>Var femte elev når inte grundläggande nivå i läsning </li></ul><ul><li>Pojkar har sämre resultat än flickor </li></ul><ul><li>Elever med utländsk bakgrund har sämre resultat </li></ul><ul><li>Läser ofta: 30% (2006)  19% (2010) </li></ul><ul><li>Hur påverkar datoranvändning? </li></ul>
 38. 38. Barn Foto: Ahmet Kurt <ul><li>… vill prata om böcker de har läst </li></ul><ul><li>… vill tipsa andra barn </li></ul><ul><li>… vill ha inflytande kring inköp </li></ul><ul><li>Ge utrymme för barn att dela med sig av sina erfarenheter </li></ul><ul><li>Det finns behov av berättelser i andra former än böcker </li></ul>
 39. 40. Invandrare <ul><li>14 % av befolkningen i Östergötland har utländsk bakgrund. </li></ul><ul><li>Personer med utländsk bakgrund använder biblioteken mer och oftare än infödda svenskar. </li></ul><ul><li>Utrikesfödda i Östergötland har förhållandevis låg sysselsättningsgrad </li></ul><ul><li>Utrikesfödda står ofta utanför arenor där beslut fattas och har därför låg delaktighet i samhället. </li></ul><ul><li>Nyanlända vill använda biblioteket främst för nyttoändamål. </li></ul>
 40. 41. <ul><li>1 miljon svenskar mellan 16-64 år </li></ul><ul><li>har en funktionsnedsättning </li></ul>
 41. 42. By Spree2010 Ingo Bernhardt
 42. 43. Livslångt lärande - trender <ul><li>Lära hela livet… </li></ul><ul><li>Lära sig att lära istället för fakta/paketerad kunskap </li></ul><ul><li>Lärande var som helst, när som helst </li></ul><ul><li>Var fjärde högskolestudent läser helt eller delvis på distans </li></ul><ul><li>Öppna lärresurser, molnet, mobilitet </li></ul><ul><li>Ökade möjligheter för informellt lärande </li></ul><ul><li>Information i överflöd – hantera verktygen </li></ul>
 43. 44. SWOT

×