Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012

1,048 views

Published on

Presentation av Sofie Kindahl

 • Be the first to comment

BESÖK: Jämställdhetsintegrering 7 sep 2012

 1. 1. BasutbildningJämställdhetsintegrering BESÖK 120907
 2. 2. Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Drivs av Länsstyrelserna och är ett av de fyra processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden. * Tillhandahåller kostnadsfritt stöd till presumtiva och beviljade projekt, i form av rådgivning, utbildningar och workshops. www.esf.se/jamt
 3. 3. Svensk jämställdhetspolitik Varför? Teorihörnet Genussystemet Vad? Hur? Politikhörnet Strategihörnet De jämställdhets- Jämställdhets- politiska målen integrering
 4. 4. Jämlikhet handlar ommänniskors lika värde
 5. 5. Jämställdhet handlar om… … ett tillstånd som kan anses råda när kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.
 6. 6. Strukturer och individerIndividuella skillnader- män och kvinnor är intetvå homogena grupperStrukturella likheter- zoomar vi ut så finnsdet tydliga könsmönster
 7. 7. ”Vi måste uppmärksamma att kön spelar rollför att uppnå målet att kön inte ska spela roll”
 8. 8. Exempel från Socialfondens vägledningtill jämställdhetsintegrering: - Att synliggöra kvinnor och män, exempelvis genom att redovisa statistik könsuppdelat och analysera kvinnor och mäns villkor utifrån dessa. - Att problematisera värderingar och attityder om kvinnor och män, manligt och kvinnligt. - Att uppmärksamma och förhålla sig till viktiga jämställdhetsmål. Att jämställdhetsintegrera kan därför innebära olika analyser och åtgärder i projektets olika faser.
 9. 9. - Vad betyder jämställdhet för oss i vårt projekt? - Varför ska vi arbeta för jämställdhet?
 10. 10. Varför? TeorihörnetGenussystemet
 11. 11. Genus... handlar om sociala och kulturella föreställningar om kön Kvinnligt? Manligt?
 12. 12. Bild: http://www.cowanauctions.com/ http://cssbgolf.com.my/18th-century-portraits-of-children&page=3
 13. 13. Genussystemet Principen om könens isärhållande Kvinnor och män, flickor och pojkar, hålls åtskilda Principen om över- och underordning Män ses som norm och överordnas
 14. 14. (SCB 2010) Könssegregerad arbetsmarknadAntal och könsfördelning (%) 2008.Ordnade efter antal personer i yrket.
 15. 15. 2. Mannen som norm Man kan säga… Läkare – kvinnlig läkare Polis – kvinnlig polis Band – tjejband Fotboll – damfotboll Företagare – kvinnlig företagare
 16. 16. Ur synonymordboken…• Kvinna: dam, fruntimmer, • Kvinnlig: 1 av kvinnokön, av kvinnfolk, kvinnsperson, honkön; avsedd för kvinnor 2 kvinns, lady, madam, tant, feminin, tjejig, damig, kjoltyg, tjej, donna, brud, moderlig, mjuk, öm; brutta, krok, tjack, eva, effeminerad femininum, käring, matrona, (motsatsord: manlig) kona; fru, maka, hustru• Man: subst. 1 karl, herre, mansperson, manfolk, • Manlig: 1 av mankön, av maskulinum, tjomme, lirare, hankön; avsedd för män 2 snubbe, pajsare, kille, gubbe maskulin, grabbig, viril, 2 make, äkta make, gemål, manbar, manhaftig; karlaktig, äkta hälft, livsledsagare, karlavulen, kaxig, stolt livskamrat 3 person, (motsatsord: kvinnlig) människa, individ 4 manskap, mannar, arbetare, styrka
 17. 17. Genustrappan Genusmedveten Medveten om relevanta Könsmedveten könsskillnader och arbetar aktivt för att Synliggör Könsblind ge lika villkor relevanta Frånvaro av könsskillnaderStereotypförstärkande könsperspektivUpprätthåller könsmyter
 18. 18. Vad? PolitikhörnetDe jämställdhets- politiska målen
 19. 19. Jämställdhetspolitiska mål Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv
 20. 20. Jämställdhetsquiz!
 21. 21. Delmål 1 En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet Foto från Jämlys Europeiska rådet, 2011 Sveriges regering, 2010
 22. 22. Delmål 2 Ekonomisk jämställdhet Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut
 23. 23. Delmål 3 En jämn fördelning av det obetalda hemarbetet och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor
 24. 24. Delmål 4 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet
 25. 25. Varför ser det ut så här?Vad eller vem upprätthåller ojämställdheten?
 26. 26. Hur? StrategihörnetJämställdhetsintegrering
 27. 27. Jämställdhetspolitikens två ben Organisation intern personalpolitik Verksamhet Diskrimineringslagstiftning/ Jämställdhetsplan Jämställdhetsintegrering * Arbetsförhållanden * Deltagare (kund/klient/medborgare) * Förvärvsarbete / föräldraskap * Verksamhetsutveckling * Sexuella trakasserier * Kvalitetssäkring * Rekrytering * Ordinarie beslut * Löner
 28. 28. Jämställdhetsintegrering ”Innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.” (Europarådets definition)
 29. 29. Jämställdhetsintegrering innebär… en process och röd tråd i projektet!Synliggörande genom, t.ex. könsuppdelad statistik.Pröva alla beslut som berör individer ur ett jämställdhetsperspektiv.Kvalitetssäkring av projektets verksamhet genom att säkerställa likvärdig service, resurs- fördelning och inflytande för kvinnor och män.
 30. 30. Styrgruppens roll”För projekten i Socialfonden innebär jämställdhetsintegreringatt ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas på alla nivåer ochi alla steg gällande förprojektering, ansökan, genomförande,utvärdering och strategisk påverkan.”Styrgruppen bör...• Kunna!• Beställa!• Prioritera!• Påverka!
 31. 31. Jämställdhet är en självklarhet... Ska genomsyra allt...Frågan ska beaktas... Jämställdheten Hållas aktuell... ska lyftas... Är viktigt... Ska diskuteras...
 32. 32. Trappan (JämStöds Praktika, SOU 2007:15) 4R Handlingsplan SWOT-analysUtbildning
 33. 33. Jämställdhets-SWOT
 34. 34. Trappan (JämStöds Praktika, SOU 2007:15) 4R Handlingsplan SWOT-analysUtbildning
 35. 35. Handlingsplan1. Övergripande vision2. Mål - Utifrån deltagarna och projektet3. Konkreta områden att arbeta med - Vad? - Hur? - Vem? - När? - Uppföljning?
 36. 36. Trappan (JämStöds Praktika, SOU 2007:15) 4R Handlingsplan SWOT-analysUtbildning
 37. 37. 4R-metoden R1. Representation R2. Resurser Hur många kvinnor/män Vad är resurser i vårt projekt (målgrupp, beslutsfattare)? och hur fördelas de? Vem får vad? R3. Realia R4. Realisera Varför ser det ut som det gör? Hur anpassar vi verksamheten Finns det några könsmönster? för att bli jämställd?
 38. 38. Trappan (JämStöds Praktika, SOU 2007:15) 4R Handlingsplan SWOT-analysUtbildning
 39. 39. Tips inför arbetet med jämställdhet i projektetTitta på:• Målgrupps- och behovsanalys• Resursfördelning Tänk tvärt om! - Om personen hade haft• Representation/könsfördelning ett annat kön – hade du tänkt annorlunda då?• Upphandling• Text och bildmaterial• Utvärdering
 40. 40. Framgångsfaktorer• Kunskap Genus- och jämställdhetskompetens finns• Analys fokus både på kvalitativ och kvantitativ jämställdhet• Kontinuitet frågan ses inte som ”avklarad”• Resurser tid och pengar finns avsatta för detta• Handlingsplan ett systematiskt arbetssätt och tydliga mål som går att följa upp• Mandat och förankring uttalat stöd från ledningen och alla i projektet vet varför, vad och hur
 41. 41. DRAGKRAFT!-om jämställdhetsintegrering och ESF Jämt
 42. 42. http://www.temalikabehandling.se http://temaef.wordpress.com/ Integration i arbetslivet, TIAhttp://www.arbetsplatslarande.se/ http://www.framtidsstudier.se http://www.temaunga.se/
 43. 43. Vidare fördjupning www.esf.se/jamt Temagrupper - www.esf.se www.jämställ.nu www.krus.nu www.scb.se www.bra.se www.regeringen.se JämStöds Praktika (SOU 2007: 15) Metodbok för jämställdhetsintegrering
 44. 44. … och nu?Vad har du fått med dig härifrån idag?Vad blir ditt nästa steg när det gäller jämställdhetsintegrering?
 45. 45. Tack!För kostnadsfri rådgivning och utbildningKontakta: Sofie Kindahl sofie.kindahl@lansstyrelsen.se 021 – 19 50 10 0730 – 97 68 01

×