Միսակ Մեծարենց

2,647 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,647
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Միսակ Մեծարենց

 1. 1. Միսակ Մեծարենց
 2. 2. ԿենսագրությունՍտեղծագործական ԱշխատանքԲանաստեղծություններ
 3. 3. Ծնվել է առևտրականիընտանիքում, սովորել է հայրենիգյուղի Մեսրոպյան վարժարանում,ապա՝ Սվազի Արամյան դպրոցում(1894-96) և Մարզվանի«Անատոլիա» գիշերօթիկ քոլեջում(1896-1901)։
 4. 4. 1902–ին ընտանիքի հետտեղափոխվել Կ.Պոլիս, որտեղմինչև 1905–ը սովորել էՂալաթիայի Կերոնականվարժարանումֈ Ուսումն ընդհատելէ սաստկացող հիվանդությանպատճառովֈ
 5. 5. Գրել սկսել է 1901–իցֈ 1903–իցտպագրվել է պարբերականմամուլումֈ Աշխատակցել էարևմտահայ շատհրատարակությունների՝ «Մասիս»,«Հանրագիտակ», «Արևելյանմամուլ», «Լույս», «Սուրհանդակ»,«Մանզումեի էֆքյար»,«Բյուզանդիոն»։
 6. 6. Աշակերտական տարիներինչափածո փորձերը հավաքել է«Բաբախումներ» ձեռագիրտետրումֈ Կենդանության օրոք,1907–ին, Կ.Պոլսում լույս է տեսելՄեծարենցիբանաստեղծությունների երկուժողովածու՝ «Ծիածան», «Նորտաղեր»։ 1-ին ԷջՄահացել է թոքախտից, 1908-ին:
 7. 7. Մեծարենցի գրական ժառանգությունըբաղկացած է ավելի քան 130քնարական ոտանավորից, շուրջ մեկտասնյակ արձակբանաստեղծություններից ուպատմվածքից և մի քանի գրական–քննադատականհոդվածներից, որոնցում շարադրել էիր ստեղծագործականսկզբունքները, պաշտպանվելթշնամական քննադատությունիցֈ
 8. 8. Մ.Պեշիկթաշյանից և Պ.Դուրյանիցհետո Մեծարենցը նոր աստիճանիբարձրացրեց արևմտահայ պոեզիան,արտացոլեց դարասկզբի թուրքահայկյանքի բարդ և հակասականպայմաններում ապրող ու տառապողառաջավոր անհատի հարուստներաշխարհը։
 9. 9. Ընդդիմանալով սուլթանականռեակցիային, ազգային և սոցիալականճնշմանը՝ Մեծարենցը ստեղծեցմարդասիրական խոհերով, կյանքի ուբնության հերոսի կերպար,արտահայտեց դեմոկրատականխավերի երազանքը արտադրության ուներդաշնակ աշխարհի մասինֈՄեծարենցը բնության լավագույներգիչներից է հայ պոեզիայումֈ
 10. 10. Բնության աստվածացումը նրանհանգեցրել է յուրօրինակպանթեիստական ըմբռնումների («Ինրարբեցությամբ...»)։Մեծարենցիաշխարհայացքի ուստեղծագործության բնորոշ կողմերիցմեկը նրա մարդասիրությունն է, որնունի որոշակիորեն արտահայտվածդեմոկրատական բովանդակությունֈ
 11. 11. Հակադրվելով անկումային գրականության«անմարդկային անձնաբանությանը»,Մեծարենցը գտնում էր, որ բանաստեղծիկոչումը պետք է լինի սիրո, գթության ևանձնազոհության քարոզըֈ Նրա քնարականհերոսը երազում է «անանձնականուրախություն», որը նա պետք է պարգևիբոլոր կենդանի էակներին և, առաջինհերթին, «պարզ մարդերուն՝ գեղջուկներունու բանվորին» («Տո՛ւր ինձի, Տե՛ր...»,«Ըլլայի, ըլլայի» բանաստեղծաշարը)։
 12. 12. Մեծարենցը իր մի շարք երկերումկերտել է արևմտահայ գյուղիկյանքի և աշխատանքիհովերգական պատկերներ(«Ջրտուք», «Որթին տերևը»,«Տկճորին երգը»)։Մեծարենցի բանաստեղծականարվեստը շատ կողմերով կապվածէ դասական ռոմանտիզմի ևսիմվոլիզմի հետֈ
 13. 13. Նա արևմտահայ պոեզիայում առաջքաշեց բանաստեղծական պատկերիկառուցման նոր եղանակներ, ընդգծվեցբառի փոխաբերական իմաստը,կատարելության հասցրեց ոտանավերիձևերըֈ Սակայն, ընդհանուր առմամբ,Մեծարենցը հեռու է մնացելսիմվոլիզմի անհատապաշտականբովանդակությունից ևուրբանիստական թեմատիկայիցֈ
 14. 14. Նրա ստեղծագործության վրա մեծազդեծություն են թողել հայմիջնադարյան պոեզիան ևժողովրդական բանահյուսությունըֈՄեծարենցի ստեղծագործությունն իրհերթին ներգործել է արևմտահայ ևարևելահայ պոեզիայի վրա, հատկապեսբնության պատկերների յուրացման,մարդու և բնության 1-ին Էջփոխհարաբերության գեղարվեստականմեկնաբանության հարցումֈ
 15. 15. ԱյգերգԱշնանային հեծություններԱնանունԱռտվան արևի մեջԱրևինԱքասիաներու շուքին տակԲյուրեղի դյութանքԳարունը կ’ապրեցնեԳետափի երազանքԵրազի պահերԵրազի օրերԹրթռումներ 1-ին ԷջԻրիկվան ձայներԻրիկունը
 16. 16. Սարերուն մեջ կը կոծկոծի այգուն` կոչնակը վանքին,եղնիկները մըթնշաղին դեպի գետափ կը դիմեն.աղջիկ մըն է կարծես հովը` գինով մուրտի բուրումեն`որ ջուրերուն վրա կը դառնա սարսուռի պարնհեշտագին:Վանքի քովի արահետեն կարավանները կ’անցնի՜ն,բոժոժներուն երգը լալով գիշերին մեջ տրտմորեն.մինչ կը սպասեմ ջինջ լույսերուն` որոնք ծագիլ կըհամեն.ու կը լըսեմ շշուկներն` որ կը հծծեն մեջը ցանկին:Կիրճին խորը, ժայռին ծոցն է գյուղանըկարը փռված,տարտամորեն, հսկայական, արծիվի մը ձևերով,մագիլները խորասուզած խորշերու մեջ մըթամած:Արբշիռ բույրեն` զոր կը բերե ինձիԲանաստեղծությունների առտուն անխըռով, 1-ին Էջես կ’երազեմ ծառերուն տակ ու կըսպասեմ խոլաբար,լույս պարիկին` որ իղձերըս պըսակելու պիտի գար:
 17. 17. Իրիկուններն ես կը խոկամ,ամայության երգը կ’ացնիպատուհանիս երբ առջևեն,անկապ ձայներ զիս կը թովեն,հոգվույս մեջեն մերթ Աշունիկ’անցնի հանկարծ ուրուն տարտամ:Գիշերն համբուն ես կ’երազեմցավը կյանքի Աշուններուն,ու շամբուշ հովն` որ կը տանիդեպի տամուկ խորշեր նըսեմ`զոս տերևի տեսիլն աղփուն,որ օդին մեջ կը տատանի:Եվ ցուրտ այգուն միշտ կը դիտեմպարուտակը մըշուշներուն,զոր գիշերվան անտես ձեռքերթույլ միջոցին մեջ են ձըգեր,վըհատության պես մոլորուն`զոր քաշած է սերն հոգվույն դեմ:Բայց թափառի՜լ կուզիմ ընդմիշտ,մառախուղին ու հովին դեմ,ու դաշտերուն մեջ ամայի,ուր աչքն ահով միշտ կը նայի,դիտել` տժգույն ու դալկադեմբարձունքներուն տամուկն ու վիշտ:Հոգիս հիմակ հափրանքն ունիսիրո խանդ ու հրայրքներուն, Բանաստեղծություններիու ծաղկալից եղկ ջերմության 1-ին Էջվայելքեն վերջ բազմաբուրյան,կ’ուզե մշուշն այս օրորուն,ու ցրտագին զովքն Աշունի:
 18. 18. Վայրի՜ ծաղիկ, անունդ ի՞նչ է,ըսե՛, մասուր ու կանանչեցանկապատին շուքին նստածվայրի՜ ծաղիկ, անունդ ի՞նչ է։Ըսպիտակ, կաթ ու մազտաքեբուրող ծաղիկ, անունդ ի՞նչ է.ըսե՛, քի՛չ մը գեթ չե՞ս դողար,հովիկն անուշ երբոր փըչե...։Հըպա՜րտ ծաղիկ, անունն ի՞նչ էպարիկին, որ անցավ քովեդ,հեզուկ ու սև սաթի վետվետցայտք մը ձըգած իր քամակեն:Գիտե՜ս, ծաղի՜կ, անունն ի՞նչ է Բանաստեղծությունների 1-ին Էջդողին՝ զոր քեզ տըվավ հովիկ,ու ձայնին՝ որ զիս կը կանչե...։
 19. 19. Ահա՜ կանցնի ցայգս անքուն,մութին ծածքը կը մաշի.ու կը կայթե կույսն այգունիր քողքին մեջ մըշուշի:Անցան սայլերն ալ դանդաղ,ու մըշակներն երգեցիկ,ու բանվորներն ու հոտաղ`ճամփաներեն բալաձիգ:Ճառագայթներ խուսափուկլիճերուն մեջ կը խաղան,և հանկարծ թույր մը դեղձանկը ներկե ջուրը փափուկ:Ու բոցեղեն լեզվակներկը ծըծեն մեգն համորեն,արևին կյա՜նքն հըրեղեն,արևին փա՜ռքն անըստվեր…։Հոգիես ներս կը խուժեքրքումն ալիքի նըման,և հովիկին առտըվանգինովությունն հաշիշե:Լիճը բոսոր հարսնուկի,ցորենի ծովը կանանչ,կը հծծին տաղն անճանաչմըտերմասաց շըշուկի:Ու մարմանդները ճանճկեն,ու սարերը կապտորակեղկ հծծյունով մը կերգենլույսին ոսկի պատարագ:Տունկեր ռեհան ծաթրինիկը ծըխեն խունկ մը վայրի,որ կամպանա ու կայրի Բանաստեղծություններիբուրվառին մեջ արփենի:Հոգիես նե՜րս կը խուժե 1-ին Էջքրքումն ալիքի նըման,և հովիկին առտըվանգինովությունն հաշիշե…։
 20. 20. Հարավի մեղմ ու լիաշունչ հովին հետ,որ վաղուց երազված համբույրի մը պես,իմ սիրակարոտ հոգիս հեշտանքով կը լիացնե,շողա՛, ո՜վ արև, շառափներովդ ոսկեծայր,մառախլապատ Երկունքիս մեջ`ուր Մտածումը կը դեգերի ուղեմոլար,շողա՜, շողա՜, բարի՜ արև, հիվա՜նդ եմ…։Պատուհանիս հեղուկ ծոցին մեջ ինկած խելահեղ,միջօրեի հեշտադալար ու բոցակապ երազին գիրկը,թևատարած կըսպասե՜մ.պլլե՜ զիս բոցեղեն ցանցերուդ մեջ,ու օրորե՜ ջերմագինու կիզանուտ համբույրիդ տակթող հոգվույս մեջեն անցնին կարգավմանուկներն ընդարմացած:Մինչև որկանգնիմ նորեն ու անցնի՜մ դարձյալտարփանքիս խանդաղատ ճամբաներեն:Հիվա՜նդ եմ, բարի՜ արև, շողա՜, շողա՛…հոգիս թռչնիկ մըն է,օդ ու լույսի, երգ ու ծիծաղի կարոտ, Բանաստեղծությանբայց երգը, որ իր ալուցքեն կը թռչի, մյուս կեսըանտես ու ստվերոտ սանդուխներու վրակ’իյնա շնչահեղձ:
 21. 21. Շողա՜, շողա՜, բարի՜ արև, հինա՜նդ եմ…Ճառագայթող գոլիդ մեջ հեշտագրգիռ,մինչ կը խժա տարօրինակ, խոլ պարը զամբուռներուն`հուրքե՛դ գինովցած`ու, մինչ թուփ ու ծաղիկ ծարավեն կը մարմըրին,ես կ’ըմբոշխնեմ խտղտանքն անանուն` երջանիկտիվանդորրիսհամրորեն ու գիտակիցգինովությամբ հեշտագին:Քի՜չ մըն ալ դեռ,ա՜հ, շողա՜, շողա՜, բարի՜ արև, հինա՜նդ եմ…Վերջին անգա՜մ մըն ալ,դեռ իրիկո՜ւն չեղած,ու, դեռ տամուկ գիշերին վըհուկը զիս չընդգրկած, Բանաստեղծություններիվերջին անգա՜մ մըն ալ 1-ին Էջփարե հոգվույս խանդաբորբ ու կաթոգի՜ն,հիվա՜նդ եմ, բարի՜ արև, շողա՜, շողա՜…։
 22. 22. Ծաղիկներէն յուշիկ թերթեր կը թափէԲուրումներով օծուն հովիկն իրիկուան,Հոգիներուն կիջնէ երազ մը բուրեան,Ի՜նչ հեշտին է մըթնշաղն այս սատափէ։Աքասիաներ, գինով լոյսէ ու տապէ,Օրօրուելով մաքուր շունչ մը կը հեւան.Մինչ կը ձիւնէ ծաղիկն իրենց հոտեւան՝Զոր խօլաբար հովը գրկել կը շտապէ։Ու լոյսն անոնց, անխօս հուրի՛ դիւթականՀըմայագեղ ու վարսքերով արծաթէ,Շատրըւանին կիջնէ գուռին մէջ կաթէ։Ջուրը ցայտքէն ծաղիկ ծաղիկ կը կաթէ. ԲանաստեղծություններիՎըճիտ, ինչպէս լոյսէ արցունքը մանկան,Նըւագն անոր կը հեծեծէ հեշտական։ 1-ին ԷջԾաղիկներէն հովը թերթեր կը թափէ...։
 23. 23. Մանուկ մըն է, որ կայներ դեմն հըրածամ արևին,կ’օծե հոգին իր շուշան լուսացնցուղ երազով,ու կը ծըծե հոտևան խտղանքն ու դողն այգուն զով,մինչ մեղեսիկ աչուկներեն Եսին ցոլքով կը վառվին:Նըշուլագեղ ու պայծառ ցոլքով վճիտ իր Եսին`երկինքն` որուն հրճվանքի ակեր ունի կապուտակ.ու կյանք սերն հորդած է հոն լեռնածին զերթ վըտակ`ուր կաթիլներ ու ցայտքեր հետզհետե կը հոսին:Բյուրեղ մը կա ձեռքին մեջ` զոր կը ճոճե դարձդարձիկ,յոթը գույնի տե՜նչն ունի, լույսի անհուն խաղերուն.երանգներու, շողերու կ’ըղձա անուրջն օրորուն,և արևին կը նայի միշտ կաթոգին ու բաղձիկ:Ա՜հ, ի՜նչ դյութանք, ծիածան ծոպե՜ր ունի ամեն բան…շափյուղակնե՜ր… կարկեհա՜ն… զյումրյո՜ւթ, շողակ ու թարշիշ…ծովն է լեցուն գույներով ու ծիրերով ոսկենիշ,ինչպես դաշտերն ու լեռներ, ինչպես մարմանդն ու ճամփան:Ծափ կը զարնե, ծիծաղեն ծըլե՜ր է ծիրն իր այտին,անո՜ւյշ արև մանկական, ամպ ու մեգի անգիտակ,իմ երկինքս ալ կը հրճվի ոսկեծիծաղ լույսի տակ,ու մոռացված բուրմունքներ զիս կըզգլխեն վերստին: ԲանաստեղծություններիՊրիսմակ մըն ալ ե՜ս ունիմ, ու կը դիտեմ ցնծագինսիրույդ արևը պայծառ, սիրույդ արև՜ը ջերմին, 1-ին Էջու խանդաբորբ իմ հոգիս հանդեպ անոր պաշտումին,մանո՜ւկ մըն է, որ կայներ դեմն հըրածամ արևին…:
 24. 24. Կը թանձրանանտերևներունշեղջեր լըքուն,մինչ կը դառնանդեռ ծառերունմեջ համորենհովերն աշնան,պարն ամեհի:Ու դեպի տունմիշտ կը դիմենշեշտերն ամենծիծառներուն.միշտ դեպ ի տունու դեպի ներս Բանաստեղծությանբոլոր իղձերս մյուս կեսըա՜լ տարիր դուն,չքնա՜ղ աշուն:
 25. 25. Դեպի տամուկպատուհանինա՜լ կը հառինաչքերս հիմակ,ու սե՜ր համակ.երգըդ կ’իջնեսրտիս` ուր նեիղձ մը ճերմակպիտի գտնե:Չէ՜, հովերուդհետ ցավը չէ՛որ կը տանջեսիրտըս հըրուտ.այլ կը դառնանիղձ, հուզմունքեդ Բանաստեղծություններիբողբոջ գարնան 1-ին Էջարևաշողհույսերն հավետ:
 26. 26. Գյուղն համորեն կը մրափե ծոցն արևոտ ժայռերուն,տիվանդորրի պահն ըմպած է մեղկ հեշտություն մը սյուքի,ու ջուրերուն վրա կը ցանե գինովի դողն իր թրթռուն,գետն համբույրի մը երազով դեպ ի ափունք կը թեքի:Գետեզերյա ծառաստաններ, միջօրետքի այս պահուն,ինձ անծանոթ թավուտքներե կը խրկեն բույրն հեշտանքի,որ համրորեն կը ծավալի ծաղիկներեն այն լըքուն,ասդին անդին տարտըղնըված` որոնց հոգին կը ցամքի:Եվ հընամի ծառեր զյումրյութ միայնությանց ընդմեջենկ’արտածորեն մուշկի բույրեր ու ժպիտներ ալ բոսոր.կիսամըրափ կ’երազեմ, զիս աղաղակներ կը կանչե՜ն…:Ձայներ` դյութիչ աշխարհներե, տարտա՜մ, անո՜ւյշ, Բանաստեղծություններիհեռավո՜ր` 1-ին Էջորոնք անդին զիս կը տանին երանաստան մը բաղձոտՈւ կը նիրհեմ արբշիռ` հովին դյութիչ նեկտարն ըմպած հոդ:
 27. 27. Լույսը մարած սենյակիս մեջ,ուր կը հոսին գալար գալարհորդ ալիքները մութին,ու կ’անհետինարծաթ շողերն երազի,ես կը փնտրեմ մըտամոլարըղձանույշի ձեռքն այն փափուկ, երկնային`որ պիտի տար ինծի ծաղիկն ըսփոփանքին:Ես կը փնտրե՜մ,ըսպասումեն հոգիս համակ պարտասած,ու տենչանքով մշտահած.ես կը փնտրեմ,հորիզոնին վըրա նսեմ,լույսի շող մը` զոր կը մարեն անդուլվարանքն ու կասկած:Ու տակավ,կ’իջնե ձանձրույթն երազանքիս,հանդիսավոր ու տրտում, Բանաստեղծությանու կը պատե իր մըշուշե պարուտակին մեջ մյուս կեսըհոգիսանձկությունով անպատում:
 28. 28. Մըտածումը, ինչպես ճամփորդ ուղեկորույս,կ’անցնի փութով, անձկագին,երկարաձիգ, մերթ լուսավոր ու մերթ անլույսճամփաներեն իմ մտքին:Ա՜հ, կը շտապեն, կը փախչի՜նճամփաներու լույսերն ամեն,հանկարծական խուճապի մը մատնըված,ճառագայթի հազիվ վերջինբիծ ու խաղեր կը համենքովը ճամփուն մթամած`ուր համագրավ կը տարածվի վեհունի ցայգն համորեն:Ես կը փնտրե՜մ,պատըշգամբին վրա կանգուն,զույգ մը աչքեր` մեղեսիկե, որոնց ճըրագը վառիհոգվույս մեգ ու խավարիանդոհության մեջ դժխեմ:Պատըշգամբին վրա կանգուն,ձեռքս հոգնաբեկ ճակատիս,մինչ կը հոսի գիշերն ինչպես ծով անհուն Բանաստեղծություններիդեպի ափունքն երազիս` 1-ին Էջcես կը սպասեմ հորդ ու վըճիտ լույսերուն,որոնց բոցը պիտի ցոլա անծիր ցայգուն մեջ հոգվույս:
 29. 29. Կարմիր ծաղիկ մը գարունիԱռտու մը ինծի նվիրեցիր.Ըզգացի թե տենդեր ունիԵրազկոտ միտքըս ուշացիրֈԽանդաղատանք մը հորդեցավԻմ նըվաղկոտ լանջքիս տակ՝Դողաց սիրո սարսուռն անցավ՝Ու թովանքը համբույրին հուրֈԵվ ըղձակաթ իմ հեգ հոգիսԸզգաց սիրտիդ հուրքն արծարծուն,Ու մետաքսե ուղի մը զիսՍեր-Ծաղիկին տարավ ածունֈՀոն ժըպտեցավ կյանքը ինծի,Հըմայքներու հույլովն անցավ, Բանաստեղծությունների 1-ին ԷջԵվ ուրվական մը կասկածիԱնոր մոտեն երբեք չանցավֈ
 30. 30. Լոյսի բիծեր ծիրանիԿասղնտեն քօղքը մութին.Լուսնի ցոլքեր կանհետինԽորքը ծովուն հոլանիֈՀըմայքներով փողփողուն,Հեշտութիւն մը կապոյտի,Հանդարտօրէն կը ԺպտիՀոգւոյս մըռայլ տենչերունֈՍիրոյ յուշեր լուսաւէտ,Դողդոջուն ու ցնծագին,Արագօրէն կը ծագինՀըպարտ կանցնիմ երբ քովէդֈԸզգացում մը բիւրեղէ,Ծիածանի երանգով, Բանաստեղծությունների 1-ին ԷջՑաւոտ հոգւոյս մութին քովԼոյս ակօսներ կը պեղէֈ
 31. 31. Կ’ալեկոծին տարփոտ ձայներն իրիկվան,հորձանքին մեջ հոգնակոհակ հովերուն.անրջածուփ, նըվաղ բույրերն երերունվերջալույսին մեջ ոսկեզօծ` կը հևան:Խըրախության աղաղակներ հեշտալուր՝կը պլլըվին այդ ցնծաձայն նըվագին.ու կ’անհետին` մեջն այդ ծըփուն հորձանքին`հեշտերգությանց թույլ ծըվեններ կցկըտուր:Զիլ գեղգեղներ ու նըվագներ վրդովիչ,ու ջութակի սարսուռին գիծը կարմիր…Արևմարքին ծաղիկն, որ չի թառամիր,ինքն ալ գինով ըզգլխանքեն այս թովիչ:Աղմըկահար սույլն ու արշավն հովերուն, Բանաստեղծությանհծծյունները ծաղիկներուն խատուտիկ, մյուս կեսըբարդիներու խարշափն ու ծափն հանդարտիկ,և համերգը խանդոտ` գետին մոլորուն
 32. 32. Կըստվարանա ալիքն հրճվոտ այս ճիչին,ու կը բախղի հոգվույս պորփյուր քարափին,ու կ’ոռոգե զիս փրփուրին մեջ ծըփիներբ խնկագույն լույսերն ինձմե կը փախչին:Արծաթ լույսերն հիմակ տակավ կը ծաղկին,ու կը ցայտե թավ հեծեծանքն ուտերուն,լազվարթ ժամեր լուսնի շիթ շիթ կաթիլքինմեջ կը թրթռան իրենց համբույրն անանուն…։Եվ հոգիներ կ’իյնան անոնց ծնրադիր,սիրերգությանց ըմպած հըմայքն հըրեղեն.պայեր անոնց միստիք ճամփան կը պեղեն.ու կը ցնծան լույսով` զենիթ ու նատիր:Ու կը բացվի փալփլուն` գիշերն երջանիկ, Բանաստեղծություններիարձագանգներ կը խաղան դեռ հոս ու հոն. 1-ին Էջքերթված մըն է ցայգն համորեն, ջինջ գեղոն`որ կ’երփներգե ծափ ու ծիծաղ ու ծաղիկ:
 33. 33. Սա իրիկունն ըլլայի ես,եւ հըպէի ճակտին ամէն անցորդի,չքնաղագեղ ու նըւաղուն յամուրդիսա իրիկո՜ւնն ըլլայի եսֈՍա իրիկունն ըլլայի ես,լի երգովը թռչուններուն, մարդերուն,ու տարրերուն աղաղակովը տրոփուն՝սա իրիկո՜ւնն ըլլայի եսֈՍա իրիկո՜ւնն ըլլայի ես,թոյլ, նազենի, շըղարշային, վարդաբոյր,ու ծըփայի զերթ ոսկեսար վարագոյրվըրան ամէն հոգիիֈՍա իրիկունն ըլլայի ես, Բանաստեղծությանլի զանգակին ղօղանջներովն երկնաճեմ.խնկապատար, օծուն, ջահուած Ժամի պէս կեսը մյուսսա իրիկո՜ւնն ըլլայի եսֈ
 34. 34. Սա իրիկունն ըլլայի ես,իմ անդորրիս մէջ ոգեւար աղջըկանմարող ճրագին բոցեր տալու իմ ցոլքէս.սա իրիկո՜ւնն ըլլայի եսֈՍա իրիկունն ըլլայի ես,լի գոռ ծափովն ովկիանի ջուրերուն.սիւքին ծաղիկ մեղեդիքովն ակաղձուն,սա իրիկո՜ւնն ըլլայի եսֈՍա իրիկունն ըլլայի ես,որ կը մարի սատափ բարձին վրայ ցայգուն.թօթափող վարսքը գունագեղ ու ծփուն,սա իրիկո՜ւնն ըլլայի եսֈՍա իրիկո՜ւնն ըլլայի ես, Բանաստեղծություններիհամայնական, չքնաղ, քաղցրիկ, լուսագէս. 1-ին Էջեւ ամենուն տայի հուրքէս, ոսկիէսֈՍա իրիկո՜ւնն ըլլայի եսֈ
 35. 35. Վերջ

×