Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Filipinisasyon

6,346 views

Published on

 • Be the first to comment

Filipinisasyon

 1. 1. FILIPINISASYON NG TEORIYANG PAGKATAO <ul><ul><ul><li>Sanggunian: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.Enriquez, V.G. (1992). The Filipinization of Personality Theory. From Colonial to Liberation Psychology (pp.69-90). Phils: Econofast Press. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. Enriquez, V.G. (1990). Indigenous Personality Theory. In V.G. Enriquez (Ed.), Indigenous Psychology: A Book of Readings (pp.285-310). Phils: Akademya ng Sikolohiyang Pilipino. </li></ul></ul></ul>
 2. 2. Sa loob ng 15 minuto, talakayin sa inyong grupo kung kailan at saan ginagamit ang mga sumusunod na salita: <ul><li>HIYA </li></ul><ul><li>UTANG NA LOOB </li></ul><ul><li>PAKIKISAMA </li></ul><ul><li>BAHALA NA </li></ul><ul><li>LAKAS NG LOOB </li></ul><ul><li>PAKIKIBAKA </li></ul>
 3. 3. Mga Isyu ng Teoriyang Pagkatao (Feist & Feist, 2003) <ul><li>Mahirap unawain ang ugaling pagkatao. </li></ul><ul><li>Ang mga teoriya ay nagsasalarawan ng “pagkatao” ng mga gumawa nito. (hal.: Freud, Maslow) </li></ul><ul><li>Ang mahusay na teoriya ay may pakinabang. </li></ul><ul><ul><li>Naipapaliwanag ang ugali at asal ng isang tao. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pangkalahatan (universality) </li></ul></ul><ul><li>Sariling atin: Teoriya ng Pagkataong Filipino. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Isang mahalagang kahulugan ng Sikolohiyang Pilipino ang sikolohiya ng katangiang Filipino at ng ating pagkatao. </li></ul><ul><li>Pagkataong Pilipino (shared humanity): Kapwa </li></ul>
 5. 5. Mga Isyu ng Teoriya ng Pagkataong Filipino <ul><li>Ginamit na basehan ng kaugalian at asal: Sino ba ang Filipino? </li></ul><ul><li>Sino ang tunay na makikinabang dito? </li></ul><ul><li>Isyu ng nababagay na metodo sa pag-aaral at mga nag-aaral nito: </li></ul><ul><ul><li>Ang mga metodong ginamit ay tila hindi naaangkop sa kulturang Pinoy. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ang mga nagsasaliksik ay mga banyaga o may kanluraning pananaw. </li></ul></ul>
 6. 6. Mga Isyu ng Teoriya ng Pagkataong Filipino <ul><li>Problema ng tamang pagsalin ng salita: Lost in Translation </li></ul><ul><li>Wika: Mahalagang susi ng kultura at pagkatao </li></ul><ul><li>Malapustisong paggamit ng wika: token use of the local language </li></ul><ul><ul><li>Mga katutubong katangian ay Ingles (Filipino time), Espanyol (delicadeza) o halo ng Ingles at Espayol (ma ñana habit) </li></ul></ul><ul><ul><li>Konsepto ay tila walang malalim na kahulugan </li></ul></ul><ul><ul><li>Implikasyon: HINDI TAMANG IMAHE NG FILIPINO </li></ul></ul>
 7. 7. IMAHE NG FILIPINO SA PANANAW NG BANYAGA <ul><li>HIYA: shame, shyness </li></ul><ul><li>PAKIKISAMA: conformity, yielding to majority </li></ul><ul><li>UTANG NA LOOB: reciprocity, gratitude </li></ul><ul><li>BAYANIHAN: togetherness in common effort </li></ul><ul><li>BAHALA NA: optimistic fatalism, leave everything to chance </li></ul>Minsan, ito na rin ang pagkakakilala natin sa ating sarili. 
 8. 8. Gamit ng Wika sa Paghahanap ng Pinakamahalagang Pakahulugan <ul><li>Mga panlabas na katangian lamang ang hiya, utang na loob at pakikisama. </li></ul><ul><li>Kailangan munang unawain ng husto ang konsepto ng KAPWA dahil ito ang nasa sentro ng pagkataong Filipino. </li></ul>
 9. 9. Kailan ninyo tinatawag na masama ang isang tao? <ul><li>Masamang tao (bad person): Hindi nagpapakita ng hiya, utang na loob at pakikisama. </li></ul><ul><li>Mayroong iba-ibang kahulugan ang pagiging isang masamang tao. </li></ul>
 10. 10. Magbigay ng halimbawa ng: <ul><li>Walang Pakisama (inept at the level of adjustment) </li></ul><ul><li>Walang Hiya (lacks a sense of honor/propriety) </li></ul><ul><li>Walang Utang na Loob (Lacks Adeptness In Respecting Karangalan and Kagandahang-Loob) </li></ul><ul><li>4. Walang Pakiramdam: Manhid </li></ul><ul><li>5. Walang Kapwa-Tao: Wala nang sasama pa </li></ul>
 11. 11. PAKIKIRAMDAM: Mahalagang Aspeto ng KAPWA <ul><li>Pagkakaroon ng pang-unawa at pagiging sensitibo sa kalagayan ng iba. </li></ul><ul><li>Kung layunin natin ang makiisa sa kapwa, mahalagang linangin ang pakikiramdam. </li></ul><ul><ul><li>Hal: Sa pamamagitan ng pakikiramdam, kaya nating bumagay sa pangangailangan (Bahala na). </li></ul></ul><ul><ul><li>Maaari nating maiwasan ang kahihiyan sa isang sitwasyon. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mararamdaman natin na ang utang na loob ay nagmumula sa pagbahagi ng sarili. </li></ul></ul>
 12. 12. KATUTUBONG KAISIPAN AT PAG-UUGALI NG MGA FILIPINO <ul><li>Surface Value </li></ul><ul><ul><li>Ito ang mga halata o kapansin-pansin na ugali ng mga Filipino: Hiya-Pakikisama-Utang na Loob </li></ul></ul><ul><ul><li>Dalawang Uri: Accommodative at Confrontative Surface Values </li></ul></ul><ul><ul><li>Mga Katulad na Asal o Pagkilos: Biro-Lambing-Tampo </li></ul></ul>
 13. 13. KATUTUBONG KAISIPAN AT PAG-UUGALI NG MGA FILIPINO <ul><li>Pivotal Value </li></ul><ul><ul><li>Ito ang kinasasalayan ng surface value na nagmumula sa core value. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ito ang PAKIKIRAMDAM na ayon kay Mataragnon (1987) ay “feeling for another” </li></ul></ul><ul><li>Core Value </li></ul><ul><ul><li>Ito ang pinakapundasyon o kaibuturan ng pagkataong Filipino. </li></ul></ul><ul><ul><li>KAPWA ang pinakamahalaga sa kaisipan at ugaling Filipino. </li></ul></ul>
 14. 14. FILIPINO VALUE STRUCTURE ACCOMMODATIVE SURFACE VALUE HIYA (PROPRIETY/DIGNITY) UTANG NA LOOB (GRATITUDE) PAKIKISAMA (COMPANIONSHIP) ASSOCIATED BEHAVIOR PATTERN BIRO (JOKE) TAMPO (DISAPPOINTMENT) LAMBING (SWEETNESS) CONFRONTATIVE SURFACE VALUE BAHALA NA (DETERMINATION) SAMA/ LAKAS NG LOOB (RESENTMENT/GUTS) PAKIKIBAKA (RESISTANCE) PIVOTAL INTERPERSONAL VALUE PAKIRAMDAM (PAKIKIPAGKAPWA-TAO) CORE VALUE KAPWA (SHARED IDENTITY) LINKING SOCIO-PERSONAL VALUE KAGANDAHANG-LOOB (PAGKAMAKATAO o SHARED HUMANITY) ASSOCIATED SOCIETAL VALUES KARANGALAN (DIGNITY) KATARUNGAN (JUSTICE) KALAYAAN (FREEDOM)
 15. 15. ACCOMMODATIVE SURFACE VALUES
 16. 16. MORAL NA BAHAGI NG HIYA <ul><li>W. Sibley (1965): Nakatuon lamang sa aspetong sosyal (panlabas) ng hiya. Hindi nakita ang moral na aspeto. </li></ul><ul><ul><li>Hindi lubusang naintindihan ang sistema natin ng paglagay ng panlapi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Maling pagsalin ng kahulugan. </li></ul></ul>HINGGIL SA ISANG BABAENG NAGPAKAMATAY UPANG MATAKASAN ANG HIYA: “ Nahiya sa tao; sa Diyos ay hindi.” Iba ito sa, “Nakakahiya sa tao; sa Diyos hindi.”
 17. 17. MORAL NA BAHAGI NG HIYA <ul><li>Zeus A. Salazar (1981): nagbigay-tuon sa panlabas at panloob na aspeto ng hiya. </li></ul><ul><ul><li>Panlabas (Social Dimension): Hiyain, Ikahiya, Manghiya </li></ul></ul><ul><ul><li>Panloob (Moral Dimension): May relasyon sa halaga ng karangalan: Mahiyain, Kahiya-hiya, Hiyang-hiya </li></ul></ul>
 18. 18. ANG BIYAYA NG UTANG NA LOOB <ul><li>Charles Kaut (1961): Mayroon din daw nito ang mga Amerikano. Mga pagkakamali: </li></ul><ul><li>Kaliwaan ang konsepto ng mga Amerikano. </li></ul><ul><li>Hindi isinaalang-alang ang yaman ng konseptong loob. </li></ul><ul><li>Maaaring panig sa interes ng Amerika (Amerika bilang tagapangalaga) </li></ul>
 19. 19. ANG BIYAYA NG UTANG NA LOOB <ul><li>Fr. Albert Alejo (1990)--Dalawang kahulugan: </li></ul><ul><li>Utang na Loob </li></ul><ul><ul><li>Malalim na pananagutan bunga ng isang pabuya o biyaya na ipinagkaloob sa isang nangangailangan, lalo na sa panahon ng kagipitan na sa mata ng tumanggap ay hindi mabayaran . </li></ul></ul><ul><ul><li>Ito ay kinikilala o tinatanaw at hindi binabayaran. </li></ul></ul><ul><li>Utang na Loob! </li></ul><ul><ul><li>Paghingi ng pakundangan o pagsasaalang-alang bilang kapwa tao. </li></ul></ul>
 20. 20. PAKIKISAMA <ul><li>Frank Lynch (1961, 1973): Isang pangunahing basehan ng SIR o smooth interpersonal relations. </li></ul><ul><li>Renato Constantino (1970): Nagdulot lamang ng maling edukasyon sa mga Filipino ang pananaliksik ni Lynch. </li></ul><ul><li>Virgilio Enriquez (1977): Pakikipagkapwa pa rin ang pinakamahalaga at hindi ang pakikisama. </li></ul>
 21. 23. CONFRONTATIVE SURFACE VALUES
 22. 24. BAHALA NA: DETERMINASYON SA HARAP NG DI-KATIYAKAN <ul><li>Lynn Bostrom (1961): Ikinumpara ito sa American Fatalism </li></ul><ul><li>Camilo Osias (1940): Isa itong pagpayag na harapin ang mga pagsubok at tanggapin ang kahahantungan ng pagsubok. </li></ul><ul><li>Alfredo Lagmay (1976): </li></ul><ul><ul><li>Nagpapakita ito ng mapilit at matiyagang ugali ng Filipino sa gitna ng di-katiyakan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nagsasalarawan ng pagiging malikhain ng Filipino. </li></ul></ul>
 23. 25. LAKAS NG LOOB <ul><li>Nabibilang ito sa pitong pinakamahalagang ugali ng Filipino ayon sa pananaliksik </li></ul><ul><ul><li>PUP: Pagkamatulungin, Pagkamapagkumbaba, Pagkamatiyaga) </li></ul></ul><ul><li>Susi upang maisakatuparan ang pagbabagong-dangal: Handang ipaglaban ang dignidad </li></ul><ul><li>Isang damdaming nakatutulong upang mapukaw o magising ang kabutihan sa sarili at sa kapwa . </li></ul>
 24. 26. PAKIKIBAKA <ul><li>Pagpupunyagi laban sa kawalan ng katarungan at pananamantala. </li></ul><ul><li>Maaaring magkaroon ng alinlangan at pagduda dahil ang pilosopiya ng kapwa ay hindi naman palaban. </li></ul>

×