The new governance

526 views

Published on

Trend and local administration challange

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
526
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The new governance

 1. 1. แนวโน้มการเมืองการปกครองไทย และนัยต่อการ ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กานต์ ยืนยง กรรมการผูอานวยการบริหาร ้ Siam Intelligence Unit 21 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 – 14.30
 2. 2. กิจกรรม• แนวโน้ม / ความท้าทาย ที่จะมีผลกระทบกับประเทศ• ภารกิจของหน่วยงานของท่าน• ความท้าทายของตัวท่านเอง
 3. 3. คาตอบจากพี่ ๆ ความท้าทาย• นโยบายรัฐ / ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน +3• คอรัปชั่น +1 / climate change +1• ขัดแย้งการเมือง +1 / ภัยพิบัติ• การเมือง เศรษฐกิจ สังคม / การศึกษา• ถือครองที่ดิน• ยาเสพติด
 4. 4. คาตอบ ภารกิจ หน่วยงาน• ส่งเสริมองค์กรส่วนท้องถิ่น / กากับดูแล อปท• ส่งเสริมอปท ทางานใต้ระเบียบกฎหมาย / พัฒนาบุคลากร อปท +2• ส่งเสริม อปท ให้เข้มแข็ง +2 / ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมปกครอง ท้องถิ่น• ส่งเสริมสนับสนุน อปท +2 / กากับดูแลอปท +1• ส่งเสริมอปทให้จัดทาแผนพัฒนา และ Good governance
 5. 5. คาตอบ ความท้าทายตัวเอง• บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ / เผยแพร่งานที่รับผิดชอบไปยัง อปท• ทางานอย่างมีความสุข / จัดสรรเวลาให้สมดุล• นาภารกิจสู่การปฏิบัติให้สาเร็จ / บริหารองค์กรให้เข้มแข็ง บุคลากรมีความสุข• พัฒนา HR / พัฒนาการบริหารจัดการ• ทาให้อปท เข้มแข็ง / การดารงอยู่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (*)• การเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารองค์กร / ส่งเสริมให้อปท เข้มแข็งอย่างที่ควรเป็น +1 / ให้อปทไม่ทุจริต• ทาให้องค์กรเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างไร / จะทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคนเก่งได้ อย่างไร (HR)
 6. 6. แนวโน้มความเปลียนแปลงทีทรงอิทธิพล ่ ่• ภูมิรัฐศาสตร์• พลังงาน• อาหาร• ภาวะโลกร้อน• ประชากรสูงวัย• เทคโนโลยี• การเมืองภายในประเทศ• ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้…
 7. 7. ทาไมจึงต้องมีหน่วยงานของเราอยู่• หน่วยงานของเราทาหน้าที่อะไรในการให้บริการสาธารณะต่อประชาชน• ประเภทของบริการสาธารณะนั้นเป็นอย่างไร
 8. 8. ภารกิจองค์กรสาธารณะ• Vision / mission• Environment scanning• Grand Strategy• Management• Financial sustainability (Tax, PPPs, Concession)
 9. 9. Leadership…• A great leader demonstrates great work through great lessons. Any person who has faced a great experience can become a great and successful leader.
 10. 10. กิจกรรม• หน่วยงานของท่านต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด• ต้องการเปลี่ยนแปลงเรื่องใดในตัวท่านเอง
 11. 11. การเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน• สร้างจุดเด่นองค์กร / สร้างบุคลากรให้เป้นมืออาชีพ ไม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ง่าย• ถ่ายทอดเป้าหมาย สูบุคลากร / ปรับปรุงบรรยากาศของสถานที่ทางาน ่ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน• เปลี่ยนระบบ HR / อปท. ทางานเพื่อประชาชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง• ปรับปรุง กฎระเบียบ / ปรับปรุงโครงสร้างให้ครอบคลุมงาน• กาหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร์องค์กร / HRM + HRD / ประเมินผล งานทุกระดับ / ระบบบริหารจัดการที่ดี• กาหนดวิสัยทสน์ ยุทธศาสตร์ ระยะยาวขององค์กร / พัฒนาบุคลากร
 12. 12. การเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน (ต่อ)• บุคลากรปฏิวัติการทางาน / เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้• กาหนดทิศทาง และบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน / วัฒนธรรมองค์กร• โครงสร้างองค์กร / งบประมาณ• ต้องทาให้การเมือง (รัฐบาล) เข้าใจบทบาทและเห็นความสาคัญของ กรมฯ / เป้าหมายองค์กรต้องชัดเจน
 13. 13. การเปลี่ยนแปลงตนเอง• พัฒนาศักยภาพตนเองให้สูงขึ้น เพื่อช่วยระบบราชการและความสุขของประชาชน / เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง + พัฒนาตนเองในงานด้านต่าง ๆ และหาประสบการณ์จาก หลายสาขาของกรม• โน้มน้าวให้คนในองค์กรจริงใจในการทางานให้เป็นเลิศ / เป็นที่ไว้วางใจของ ผู้บังคับ / ผู้ใต้บังคับ ฯ• พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ / พัฒนาทักษะเทคโนโลยี งาน + ส่วนตัว• พัฒนาทักษะ + ความรู้ที่จาเป็นสาหรับบทบาท หน้าที่งานใหม่ ๆ/ บริหารเวลาใน ภาพรวม งาน + ส่วนตัว / ปรับปรุงบุคลิกลักษณะให้ดีมากขึ้น• ทางานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ / พัฒนาตนเองให้ทันต่อโลก• ศักยภาพ / ความพร้อม• กาลังใจในการทางาน / สมรรถนะในการทางาน
 14. 14. การเปลี่ยนแปลงตนเอง (ต่อ)• ปรับสมดุล งาน / ส่วนตัว // ปรับวิถการทางาน เช่น ออกกาลังกายให้ ี มากขึ้น• ความอดทนมากขึ้น• มีกฎหมายกาหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน / กาหนดบทบาท (ตาแหน่ง) ให้เป็นทียอมรับมากขึ้น ่
 15. 15. แนวโน้มการเมืองการปกครองไทย และนัยต่อการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นEND

×