Thai politics

528 views

Published on

Figures, statistics, problem, definition of modern state. And suggestion on state reform.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
528
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thai politics

 1. 1. โครงสร้างอานาจการเมืองการปกครองไทยการประชุมฝึกอบรมทักษะการทางานรณรงค์และการติดตามการทางานของผู้แทนราษฎร เครือข่ายประชาธิปไตย มูลนิธิศักยภาพชุมชน28 – 30 กรกฎาคม 2555กานต์ ยืนยงSiam Intelligence Unit (SIU)
 2. 2. การเมืองคืออะไร-ผลประโยชน์-ความสัมพันธ์ทางอานาจ ระหว่างผู้ใช้อานาจ และผู้อยู่ใต้อานาจในการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม-การอยู่ร่วมกัน (ความสัมพันธ์ทางอานาจ) + นโยบายที่ส่งผลกระทบ-การบริหารทรัพยากร (ดิน, นา, ป่า)-การชิงดีชิงเด่น
 3. 3. อะไรคือการเมือง• สัญญาประชาคม (social contract) เกิดจากการทาสัญญาระหว่างประชาชนกับประชาคม (รัฐ)• ประชาชนยินยอมสูญเสียสิทธิที่พึงมีตามธรรมชาติ เพื่อมาอยู่ภายใต้การดูแลคุ้มครองของรัฐ• การมีรัฐทาให้มนุษย์ได้รับประโยชน์ตอบแทน คือ (1) เขามีชีวิตที่ดีขึน มีความปลอดภัยมากขึน กว่าภาวะก่อนไม่มีรัฐซึ่งมีแต่ความไม่แน่นอน ไม่ปลอดภัย (2) เขามีเสรีภาพ แทนการมีอิสระตามธรรมชาติ (3) เขาได้รับความปลอดภัยแก่ตนเอง แทนการใช้กาลังตัดสิน (4) มีสิทธิมั่นคงจากการรวมตัวเป็นสังคม แทนการใช้อานาจข่มขู่ตัดสิน (5) รัฐคุ้มครองความปลอดภัยให้พลเมือง เท่าๆกับที่พลเมืองอุทิศตนให้กับรัฐ• ดังนันฝ่ายบริหารที่เกิดขึนโดยกฎหมายจึงมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย คือรับใช้ประชาชนตามเจตนารมณ์ส่วนรวม และสามารถถูกถอดถอนได้ตามความพอใจไม่ใช่เป็นนายของประชาชน
 4. 4. ปัญหาการเมืองในปัจจุบัน-ไม่เป็นประชาธิปไตย , สัญญาไม่เป็นสัญญา, มีอานาจนอกระบบ + มือที่มองไม่เห็น-ไม่เคารพสิทธิประชาชน, ไม่เคารพกฎหมาย, ศาลรัฐธรรมนูญไม่เคารพรัฐธรรมนูญ-ไม่รู้ว่าใครจะแก้รัฐธรรมนูญ, รัฐสภาควรเป็นคนร่าง-ใช้ความเชื่อ แทนที่จะเป็นความรู้ในการทางานการเมือง-คนแก้ปัญหา เป็นปัญหาเสียเอง-ไม่เชื่อว่าประชาชนปกครองตนเองได้ : ไม่เข้าใจ ยากจน ไม่สามารถจัดการตนเองได้- ไม่สามารถเข้าถึงตัวแทนของรัฐได้โดยตรง- ไม่มีตัวแทนที่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึน เช่น เพศที่สาม- สส ไม่ทาประโยชน์เพื่อประชาชน , ไปจัดการผลประโยชน์ของตนเอง-ความเห็นแก่ตัวของนักการเมือง ชอบอ้างว่าตัวเองมาจากประชาชน- ไม่เคารพประชาธิปไตย ไม่รู้จักแพ้-ชนะ ทาให้ประชาชนสับสน
 5. 5. ปัญหาการเมืองไทย อยู่ที่ไหน?• ความไม่เป็นประชาธิปไตย• การคอรัปชั่น• ความเหลื่อมลา
 6. 6. ประชาธิปไตยคืออะไร• คานิยามแบบไทย : สิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค• ตัวชีวัดจากต่างประเทศ (EIU) :1. กระบวนการเลือกตัง และความเป็นพหุนิยม2. การทางานของรัฐบาล3. การมีส่วนร่วมทางการเมือง4. วัฒนธรรมทางการเมือง5. เสรีภาพของพลเมือง
 7. 7. Democracy Index
 8. 8. Corruption Index
 9. 9. GDP Per capita
 10. 10. Happiness Planet Index
 11. 11. DI Population (m) GDP/head GDP (BN) EFI HDI Life male Life FM Corruption HappyNorway 9.80 4.80 79,090.00 382.00 70.30 0.94 79.20 83.40 9.00 51.40United States 8.11 314.70 45,990.00 14,119.00 77.80 0.91 77.70 82.10 7.10 37.30Germany 8.34 82.20 40,670.00 3,330.00 71.80 0.91 77.80 83.10 8.00 47.20United Kingdom 8.16 61.60 35,170.00 2,175.00 74.50 0.86 77.80 82.30 7.80 47.90Japan 8.08 127.20 39,740.00 5,069.00 72.80 0.90 80.10 87.20 8.00 47.50South Korea 8.06 48.30 17,080.00 833.00 69.80 0.90 76.60 83.20 5.40Taiwan 7.46 23.00 16,330.00 378.00 70.80 0.88 75.50 81.40 6.10Hongkong 5.92 7.00 30,070.00 211.00 89.70 0.90 79.90 85.70India 7.30 1,198.00 1,190.00 1,377.00 54.60 0.55 63.70 66.90 50.90China 3.14 1,345.80 3,740.00 4,986.00 52.00 0.69 72.30 75.90 3.60 44.70Thailand 6.55 67.80 3,890.00 264.00 64.70 0.68 67.10 72.80 3.40 53.50Indonesia 6.53 230.00 2,350.00 540.00 56.00 0.62 70.20 74.30 3.00 55.50Malaysia 6.19 27.50 7,030.00 193.00 66.30 0.76 72.90 77.60 4.30 40.50Philippines 6.12 92.00 1,750.00 161.00 56.20 0.64 70.70 75.20 2.60 52.40Singapore 5.89 4.70 36,540.00 182.00 87.20 0.87 78.50 83.40 9.20 36.14Brunei N/A 0.40 49,384.00 155.00 76.37 5.20Cambodia 4.87 14.10 2,361.00 36.00 0.52 60.00 65.00 2.10 40.30Vietnam 2.96 88.10 1,110.00 97.20 51.60 0.59 73.30 77.40 2.90 60.40Laos 2.10 6.50 1,203.00 7.80 0.52 60.85 64.76 2.20 49.10Burma 1.77 60.20 1,324.00 82.60 0.48 1.50 44.20
 12. 12. ลักษณะของการเมืองไทยมีความแตกต่างสูงมีความคิดคล้ายกันAdministration in developing countries, Fred W Riggs (1964)
 13. 13. ลักษณะการเมืองไทย (ต่อ)
 14. 14. ลักษณะการเมืองไทย (ต่อ)
 15. 15. ลักษณะการเมืองไทย (ต่อ)
 16. 16. ลักษณะการเมืองไทย (ต่อ)
 17. 17. สมมติฐาน : พลังมวลชนสองสี• สองกระแสใหญ่ในสังคม : (1) การตรวจสอบ และเอาผิดผู้ทาหน้าที่สาธารณะได้ (accountability) (2) ความเท่าเทียมกันทังในมิติด้านกฎหมายและโอกาสทางเศรษฐกิจ• คนชั้นกลาง : การเป็นพลเมือง มีสิทธิ มีส่วนร่วม ในการกาหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ• คนชั้นรากหญ้า : โอกาสทางเศรษฐกิจ และการใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎหมาย
 18. 18. มองในระดับภูมิภาค - อาเซียน• อะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริง• อาการเมาค้างสมัยอาณานิคม
 19. 19. การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (1)• ต้องการให้ระบบราชการทาหน้าที่เป็นพี่เลียงมากกว่าให้ระบบราชการลงมือทางานเอง (a catalytic government)• ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ชุมชนเป็นเจ้าของและเป็นระบบราชการที่มอบอานาจให้กับประชาชนไปดาเนินการเองมากกว่าที่จะเป็นกลไกที่คอยให้บริการแต่อย่างเดียว (a community-owned government)• ต้องการให้ระบบราชการมีลักษณะของการแข่งขันการให้บริการสาธารณะ (acompetitive government)• ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยภารกิจมากกว่าขับเคลื่อนด้วยกฎระเบียบ (a mission – driven government)• ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ให้ความสาคัญต่อผลของการปฏิบัติงานมากกว่าสนใจถึงปัจจัยนาเข้าทางการบริหารงานและขันตอนการทางานทังหลาย (aresults-oriented government)
 20. 20. • ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่มุ่งสนองตอบต่อการเรียกร้องของลูกค้ามากกว่าที่จะสนองตอบต่อความต้องการของตัวระบบราชการและข้าราชการเอง (a customer-driven government)• ต้องการให้ระบบราชการดาเนินงานในลักษณะที่เป็นแบบรัฐวิสาหกิจมุ่งการแสวงหารายได้มากกว่าการใช้จ่าย (an enterprising government)• ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่มีการเฝ้าระวังล่วงหน้า คือ ให้มีการเตรียมป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดในอนาคตมากกว่าที่จะคอยให้ปัญหาเกิดขึนแล้วค่อยตามแก้ (ananticipatory government)• ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่มีการกระจายอานาจจากข้างบนลงไปสู่ข้างล่างตามลาดับชัน โดยเน้นให้ข้าราชการระดับปฏิบัติงานหลักมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทางานเป็นทีม (a decentralized government)• ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ปรับเปลี่ยนไปตามกลไกของตลาด (a market-oriented government)การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (2)
 21. 21. ข้อวิจารณ์ จากระบบราชการที่ให้บริการพลเมือง• มุมมองต่อประชาชน : มองว่าต้องรับใช้พลเมือง ไม่ใช่ให้บริการกับลูกค้า• สร้างการมีส่วนร่วมกับ องค์กรเอกชน หน่วยงานไม่แสวงหากาไร ฯลฯ• ให้ความสาคัญกับ ความถูกต้องตามกฎหมาย ค่านิยมในชุมชนมาตรฐานวิชาชีพ และผลประโยชน์ของพลเมือง ไม่ใช่แค่เป้าหมายทางการตลาด• เน้นการให้บริการสาธารณะ การอุทิศตนให้กับสังคม ไม่ใช่แค่เน้นการเป็นผู้ประกอบการ
 22. 22. สิ่งที่ต้องพิจารณา ระบบราชการส่วนท้องถิ่น• เหตุผลที่ต้องมีองค์กรส่วนท้องถิ่นนัน ๆ เช่น ให้บริการสาธารณะอะไร จัดสรรทรัพยากรอะไร• แหล่งรายได้มาจากไหน เช่น ภาษีท้องถิ่น ค่าธรรมเนียม งบประมาณรัฐ• มีภาระค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายประจา ค่าใช้จ่ายตามโครงการ• มีกฎหมายอะไรรองรับบ้าง• การตรวจสอบจากประชาชน เช่น ตรวจสอบนโยบายของหน่วยงานตรวจสอบการคลัง ตรวจสอบผู้ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ• การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เราจะเข้าไปช่วยเหลือภารกิจด้านใดบ้าง
 23. 23. ตัวอย่าง (กทช.)
 24. 24. มองการเปลี่ยนแปลงอนาคต• AEC?• แนวโน้มประชากร (ผู้สูงวัยมากขึน)• การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี(อินเทอร์เน็ต, โซเชียลมีเดีย)• อาหาร พลังงาน• การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม• ระบบการขนส่งใหม่ ๆ
 25. 25. ลองจับกลุ่มอภิปราย การมีส่วนร่วมในพื้นที่ตนเอง
 26. 26. ENDโครงสร้างอานาจการเมืองการปกครองไทย

×