Planning

1,064 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,064
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Planning

 1. 1. การวางแผน: PLANNING รศ. วันชัย มีชาติ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. 2. ความหมาย  KOONTZ & WEIHRICH การวางแผนเกี่ยวข้อง กับการเลือกภารกิจ วัตถุประสงค์ ตลอดจนกิจกรรม ต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น การวางแผนจะ เป็นสะพานเชื่อมจุดที่องค์การเป็นอยู่กับจุดที่องค์การ ควรจะเป็นในอนาคต  RICHARD DAFT เป็นภารกิจทางการบริหารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การก าหนดเป้ า หมายในอนาคตของ องค์การ แล้วตัดสินว่า จะต้องทาอะไร และต้องใช้ ทรัพยากรอะไรบ้าง เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้น
 3. 3. ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการวางแผน  ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล  ความไม่สามารถในการคาดการณ์อนาคต  แผนเปลี่ยนตามการเปลี่ยนผูนา ้  การวางแผนต้องการเวลา  การขจัดการเปลี่ยนแปลง  การลดความยืดหยุ่น
 4. 4. ความสาคัญของเป้าหมายและแผน  LEGITIMACY  SOURCE OF MOTIVATION AND COMMITMENT  GUIDES TO ACTION  RATIONALE TO DECISION  STANDARD OF PERFORMANCE
 5. 5. ความสาคัญของเป้าหมายและแผน (ต่อ)  GUIDES TO CONTROL  ORGANIZATIONAL DIRECTION  GUIDES TO ALLOCATE RESOURCES  COORDINATION OF EFFORTS  PREPAREDNESS FOR CHANGE  MANAGEMENT DEVELOPMENT
 6. 6. หลักการในการวางแผน  เริ่มต้นการทางานด้วยการวางแผน  การวางแผนต้องครอบคลุมทั้งองค์การ  แผนต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ขององค์การ  การวางแผนต้องยึดหลักประสิทธิภาพ  ต้องมีระบบสื่อสารและการมีส่วนร่วม  แผนต้องมีการปรับปรุงตลอดเวลา
 7. 7. ประเภทของแผน  การแผ่กว้าง แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ  ระยะเวลา แผนระยะสั้น แผนระยะปานกลาง แผนระยะยาว
 8. 8. ประเภทของแผน (ต่อ)  ความเฉพาะเจาะจง แผนเฉพาะเรื่อง แผนทิศทาง  ความถี่ในการใช้ แผนที่ใช้ครั้งเดียว แผนประจา
 9. 9. แบ่งตามระดับของแผน  CORPOPATE/ STRATEGIC PLAN  DIVISIONAL/ TACTICAL PLAN  OPERATIONAL PLAN
 10. 10. แบ่งตามวัตถุประสงค์  M.B.O.  SINGLE USE PLAN  STANDING PLAN  CONTINGENCY PLAN  MULTIPLE-USE PLAN
 11. 11. กระบวนการในการวางแผน  การประเมินสภาพแวดล้อม  การกาหนดเป้าหมาย/ วัตถุประสงค์  การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  การกาหนดทางเลือก  การเปรียบเทียบทางเลือก  การเลือกทางเลือก  การสร้างแผน  การจัดการงบประมาณ
 12. 12. ตัวแบบในการพิจารณาการวางแผน สารสนเทศ ค่านิยมในหน่วยงาน ในการวางแผน ลงรอยกัน ไม่ลงรอยกัน แผนระยะยาว คณะกรรมการ สมบูรณ์ โครงการใหญ่ ร่วมพิจารณา แผนระยะสั้น นโยบายของ ไม่สมบูรณ์ โครงการเล็กๆ ฝ่ายการเมือง
 13. 13. อุปสรรคในการวางแผน  การกาหนดเป้าหมายที่ไม่เหมาะสม  ระบบการให้รางวัลไม่เหมาะสม  สภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลา  ความลังเลของผูบริหารในการกาหนดเป้าหมาย ้  การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  การมีข้อจากัด
 14. 14. จบการบรรยาย

×