Opening speech : Young leader role in a transition period (in Thai)

753 views

Published on

My opening spee

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
753
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Opening speech : Young leader role in a transition period (in Thai)

  1. 1. เรียน ทานผูอํานวยการสํานักรณรงคและสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม สุขภาพ (สสส.) ทานสื่อมวลชน ทานตัวแทนผูนํารุนใหม Change Agents และแขกผูมีเกียรติทุกทานในชวงที่สังคมกําลังมีการเปลี่ยนผานครั้งใหญนี้ พยาธิสภาพทางสังคมก็อุบัติขึ้นควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงในรอบหาป เราผานวิกฤตการณรัฐประหาร ความขัดแยงครั้งใหญนอย ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค การใชความรุนแรงเพื่อการตัดสินปญหาความขัดแยงทางความคิดในสังคม มีแมกระทั่งความขัดแยงกับประเทศเพื่อนบานจนถึงกับตองใชการตัดสินกันดวยกําลังอาวุธ มีการเปลี่ยนรัฐบาลมาแลวจนถึงชุดนี้เปนนายกรัฐมนตรีคนที่หกประชาคมโลกจับจองมองความเปลี่ยนแปลงภายในสังคมไทย วา เราจะสามารถผานพนความทาทายแหงยุคสมัยเหมือนที่สังคมไทยเคยประสบมาในอดีตนับครั้งไมถวนหรือไมSIU ไดจับตาความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยดวยความกังวลเชนเดียวกัน เมื่อสองปกอนเราไดพยายามตรวจสอบแกนแกนความคิดของปญญาชนที่อยูในทุกฟากฝายทางความคิด เพื่อพยายามกลั่นกรองและสังเคราะหออกมาเปนบทสรุป ในยามนั้นเองความพยายามทางดานสันติวิธี โดยใชเครื่องมืออันหลากหลาย ผานทางการเจรจา การสานเสวนา และ การสรางฉากทัศนอนาคต ฯลฯ จากหลากหลายภาคสวนของสังคม ก็ไดพรอมใจบังเกิดขึ้นโดยมิไดนัดหมาย ทําใหเราพอมองเห็นความหวังอันรําไรวา แมจะมีความรุนแรงปะทุขึ้นบางตามกาวยางแหงการเติบโตขึ้นของสังคมไทย แตก็ยังมีพลังอีกดานที่พยายามสรางสมดุลและทําใหการเปลี่ยนผานนี้ไมเอนเอียงสุดโตงสุดขั้ว จนตกลงไปสูกับดักแหงความรุนแรง กรอบการเปลี่ยนแปลงภาพใหญในสังคมยังคงอยูบนวิถีทางแหงสันติและระบอบประชาธิปไตยสังคมไทยกําลังมีการเปลี่ยนผานครั้งใหญนี้ หมายความวาอะไร เปลี่ยนผานจากอะไร ไปสูอะไร?เรามองวาขณะนี้สังคมไทยกําลังมีการสรางสมดุลครั้งใหม ระหวางพลังอํานาจของสถาบันตาง ๆ ในสังคมในอีกดานหนึ่ง สังคมไทยกําลังมีการเปลี่ยนผานจากคุณลักษณะที่เปนวัฒนธรรมเชิงเดี่ยว เนนการผูกขาดรวมศูนยอํานาจไวยังสวนกลาง มาเปนสังคมที่โอบกอดตอบรับวัฒนธรรมและคานิยมอันหลากหลาย พรอมทั้งกําลังกระจายอํานาจออกไปยังสวนภูมิภาคแนละ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ มิไดเปนการเปลี่ยนแปลงผานพิมพเขียว จากบนลงลาง หรือถูกผูกขาดจํากัดไวเฉพาะผูมีองคความรู หรือหนวยงานที่รับผิดชอบการกําหนดนโยบายดังเชนที่เคยเปนมาในอดีต แตกลับมีคนหลากหลายที่พรอมจะออกความคิดเห็น เสนอแนวทาง พรอมทั้งตองการมีสวนรวมในความเปลี่ยนแปลง อยางกระตือรือรน ดังที่เราไดเห็นการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้นตลอดชวงความขัดแยงในหาปที่ผานมาพลังของคนรุนใหม ก็เปนพลังหนึ่งที่มิอาจมองขามไปได ความเรารอน ความกระหายในการอุทิศตน และความปรารถนาที่จะมองเห็นสังคมตั้งมั่นในความเปนธรรม ลวนผลักดันคนรุนใหมใหกาวเขามาในแวดวงซึ่งเกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะรุนแลวรุนเลาแตที่ผานมาจะดวยความไมไววางใจ หรือความพึงพอใจที่ตองการเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงอยางเนิบชา ไดกีดกันคนรุนใหมเหลานี้ออกไปอยางนาเสียดาย 1
  2. 2. SIU จึงพยายามสรางเวทีเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของคนรุนใหมที่หลากหลาย นาสนใจ และเต็มเปยมไปดวยพลังเขาไวดวยกัน ในขณะที่อีกดานหนึ่ง เราก็ตระหนักถึง ประสบการณ และความรูอันล้ําคาของคนรุนกอน โครงการ"เปลี่ยนผานประเทศไทย" หรือ Transform Thailand ภายใตโครงการรพัฒนาเครือขายผูนํารุนใหมดวยการสื่อสารเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย จึงเกิดขึ้นมาเพื่อเปนโครงการนํารอง ในการตอบสนองตอความพยายามในการเชื่อมประสานระหวาง พลังของคนรุนใหม และภูมิปญญาของคนรุนกอนหนา ที่ผานทั้งประสบการณและเคยเขาไปมีสวนรวมกับการทํางานนโยบายสาธารณะดวยตนเองมากอนแลวผลสืบเนื่องจากโครงการนํารองนี้ จะปรากฎออกมาเปนหนังสือที่จะทําการสื่อสารไปสูคนวงกวาง และมีโครงการตอไปในภายภาคหนา ซึ่งเกิดจากการผนึกประสานเครือขายของคนรุนใหม ที่เริ่มเห็นศักยภาพของกันและกันมากขึ้นเมื่อวันพุธที่ผานมา ทาง SIU และเครือขายผูนํารุนใหมไดจัดเวทีระดมความคิดเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะสามขอดวยกันคือ การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค และการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา เราหวังเปนอยางยิ่งวาขอเสนอเหลานี้จะถูกขบคิด และตรวจสอบจนตกผลึกและกลายเปนขอเสนออันทรงคุณคาที่เปนสมบัติสาธารณะตอไปผมในฐานะตัวแทนของ SIU ตองขอขอบคุณทาง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ที่เล็งเห็นความสําคัญของโครงการและชวยสนับสนุนใหเกิดโครงการนี้ขึ้นคนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ดวย ความคิด เปนปฐม และคนหลาย ๆ คนนั้นก็จะชวยกันผลักดันเปลี่ยนแปลงสังคมในรุนของเขาดวยการสื่อสารกับผูคนรอบขางตอไปในอนาคตผมเชื่อวา ผลของโครงการนี้จะเติบโตและผลิดอกออกผลตอไปในอนาคตขางหนา SIU จะเปนสวนชวยสนับสนุนคนรุนใหมเหลานี้ ทั้งการเปดพื้นที่โอกาสใหพวกเขาไดแสดงศักยภาพ การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และรวมเชื่อมรอยพวกเขาเขาดวยกัน เพื่อเปนพลังแหงการเปลี่ยนแปลง ผมมองเห็นเครือขายของคนรุนใหมที่ประกอบดวยผูคนหลากหลายอีกเปนจํานวนมาก ที่ไมเพียงแตจับมือกับเพื่อน ๆ ของเขาในสังคมไทย แตยังกาวขามไปเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายของผูนําคนรุนใหมในตางประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อในที่สุดจะกลายเปนพลังที่ชวยกันสนับสนุนเกื้อกูลการเปลี่ยนผานทุกสังคม ใหมีการเปลี่ยนแปลงไปขางหนาอยางสันติอีกดวย 2

×