Onolsav 2013

381 views

Published on


Onolsav 2013 fair is a premier consumer and trade event that is organised by Janamaithri Police,Kalanidhi Art and Cultural Centre, Metro Mart, Sayanthanam in association with FRAT(Federation Of Resident Association Trivandrum) and different departments of Government Of Kerala .

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

Onolsav 2013

  1. 1. `mKyame HmUntämdnbw N{µtiJc³ mbÀ tÌUnbw ]mfbw Xncph´]pcw September 11 to 15 D¸¶ {]ZÀi hn]W taf | skanmdpIÄ | Nn{X {]ZÀiw | kuPy saUn-¡Â Iym¼v | kwKoX inev]-ime | Iem kmwkvImcnI kÔy HmtWmÕhv 2013
  2. 2. Pssa{Xn HmtWm-Õhv 06.09.2013 {]nb kplr-t¯, Xncp-h--´-]pcw Pssa{Xn HmtWm-Õhv 2013 sk]vXw-_À 8 ap-X 18 hsc Xncp-h--´-]pcw N{µ-ti-J-c³ mbÀ tÌUn-b-¯n `mKy-ame HmUn-täm-dn-b- ¯n S-¯p¶ hnhcw kk-t´mjw Adn-bn-¡-s«. Iem-n[n, sat{Sm amÀ«v, Pssa{Xn t]meokv F¶nh kwbp-à-ambn hnhn[ kwL-S--I-fp-sSbpw kÀ¡mÀ GP³kn-I-fp-sSbpw kl-I-c-W-t¯msS 5 Znhkw ofp¶ hnhn[ ]cn-]m-Sn-I-fmWv P-ssa{Xn HmtWm-Õhv 2013  DÄs¸-Sp-¯n- bn-«p-f-f-Xv. tIcf kwØm Btcm-Ky-h-Ip-¸nsâ saUn-¡Â Iym¼v, kuPy BbpÀthZ saUn-¡Â Iym¼v, DXv]¶ {]ZÀiþhn]-W taf, mS³ Ic-Iu- ie DXv]-¶-§-fpsS {]ZÀi-w, hnhn[ hnj-b-§sf Bkv]-Z-am-¡n-bpÅ skan- m-dp-IÄ, kwKoX inev]-im-e, Ihn-b-c-§v, Ip«n-I-fpsS Nn{X cN, Xncp-hm-Xnc, HmW¸m«v, tIm¡fn F¶n-h-bpsS aÕ-cw, mS³ ]m«p-I-fpsS Ah-X-c-Ww, mS³ Iem-ta-f, kwKoX kmbm-Ów, Ihn-b-c§v, ipNo-I-cW Znm-tLm-j-§fpw XpS§n hnhn[ ]cn-]m-Sn-I-fmWv DÄs¸-Sp-¯n-bn-«p-f-f-Xvv {]kvXpX ]cn-]mSn hnP-bn-¸n-¡p-¶-Xn-mbn Xm¦-fpsS kIp-Spw_ km¶n²yw khn-bw £Wn¨p sImÅp-¶p. BZ-c-thmsS knPn mbÀ KoXm cmtP{µ³ CEO & MD P. sk{I-«-dn, Iem-n-[n sat{Sm- amÀ«v, Xncp-h--´-]pcw Xncp-h--´-]pcw
  3. 3. 6.30 v : {Sm^nIv t_m[h¡cW skanmÀ Un. kmaph (kºv C³kvs]IvSÀ Hm^v t]meokv) 12.09.2013 cmhnse 11 aWn¡v kwKoX inev]-ime s{]m^. ]n.-BÀ. Ipamc tIcf hÀ½ (I-em-n[n apJy c£m-[n-Im-cn-) bpsS tXr-Xz-¯n {io. ]mÀÆ- Xo-]pcw F¨v ]ß-m` A¿À (sNbÀam³ Iem-n-[n) kwKoX inev]-ime bn-¡p-¶p. 2 apX 4 hsc At¸mtfm ¢on¡v hnZKv²À bn¡p¶ kuPy saUn¡Â Iym¼v. sshIp-t¶cw 5.30 IemkÔy 13.09.2013 10 apX tIcf kwØm BtcmKy hIp¸nsâ kuPy saUn¡Â Iym¼v kzmKXw : {ioa-Xn. KoXm cmtP-{µ³ (P. sk{I-«-dn, Iem-n-[n) A²y£³ : tUm. kXojv Un.Fw.H., sl¯v DXvLm-Sw : _lp. BtcmKy a{´n AUz. hn.Fkv. inh-Ip-amÀ Biwk : {io. knPn mbÀ, Fw.-Un. sat{SmamÀ«v BgIw APn-Ip-amÀ IrX-ÚX : acp-Xw-Ipgn lcn-Ip-amÀ (HmÀK-ss-knwKv sk{I-«-dn, Iem-n[n) 3 aWn¡v IemkmwkvImcnI kt½fw DZvLmSw : sI. F³.kXojv sF.F.Fkv, (_lp. Xncph´]pcw PnÃm IfIvSÀ) apJymXnYn : tUm. Fw. Pb-cmPp (Fw.-Un, AÀ«v, Xncp-h--´-]p-cw) 3.30 v IemkwKaw AhXcWw: Cotton Hill H.S.S, Thiruvanathapuram 4.30 v mSIw (P§fmWv t]meokv ) AhXcWw : Pssa{Xn t]meokv Bibw : _n. kÔy F.Un.Pn.]n., sF]n.Fkv. cN : kt´mjv cmP-ti-J-c³ kwhn-[mw : hn.-F-kv. Iem-[-c³ 6.00 aWn¡v Pssa{Xnbpw kv{Xo kpc£bpw skanmÀ - Imcy]cn]mSn 11.09.2013 cmhnse 9:30 aWn apX 12.00 hsc kuPy saUn-¡Â Iym¼v, Fkv.-sI. tlmkv]n-äÂ, Xncp-h--´-]pcw cmhnse 10 aWn¡v Nn{X-c-Nm aÕcw Pssa{Xn HmtWmÕhv DZvLmSw kzmKXw : {ioa-Xn. KoXmcmtP{µ³ (Pd sk{I«dn, Iemn[n) BapJ {]kwKw : {io. kmP³ tImbn¡Â (Akn. I½ojWÀ) tmU A²y£³ : {io. knPn mbÀ (Fw.Un. sat{SmamÀ«v) DÂLmSw : {io. Xncph©qÀ cm[mIrjvW³ (_-lp. B`y´c/hnPn-e³kv hIp¸v a{´n) apJy {]`mjWw : {ioa-Xn. _n. kÔy sF.]n.Fkv. (F.Un.Pn.]n, tÌäv tmU Hm^o-kÀ P-ssa{Xn kpc£) Biwkw {]kwKw : {io. apl½Zv C{_mlnwtk«v IrXÚX : {io. kn_p mbÀ (sat{SmamÀ«v) 2 aWn apX XncphmXnc, tIm¡fn aÕcw 5 aWn¡v IemkmwkvImcnI kt½fw DZvLmSw : tUm. Fw.-sI. apoÀ (_-lp. {Kma-]-©m-b¯v hIp¸v a{´n) nÀ²--cmb Ipªp-§Ä¡pw A½amÀ¡pw HmW¡näv--, HmW¸pSh hnXcWwsN¿p-¶-Xnsâ DXvLmSw : {io. sI. _m_p (_lp FIvsskkv/XpdapJ/ ^nj-dokv hIp¸v a{´n) kmn²yw : tUm. kÔy Fkv. sI. tlmkv]näÂ, kn.C.H (Nm]väÀ {]knUâv Hm^v C¶Àho ¢ºv, Xncph´]pcw) amXrhµw anI¨ {]hÀ¯w ImgvNh¨ IpSpw_{io {]hÀ¯Isc BZcn¡p¶p. : tUm. Fw.-sI. apoÀ (_-lp. {Kma-]-©m-b¯v hIp¸v a{´n) IrXÚX : _ntmbv (sat{Sm-amÀ«v )
  4. 4. 14.09.2013 10 aWn¡v ipNoIcW ZnmtLmjw {io. ]n. hnPb³ sF.]n.Fkv, knän t]meokv I½o-jvW-dpsS tXrXz¯n DZvLmSw : tabÀ AUz. sI. N{µnI BZcn¡p¶p: {io. H. cmPtKm]m (ap³tI{µa{´n, c£m[nImcn Iemn[n) BZcn¡s¸Sp¶ hyànIÄ Np-¡c cma³Ip«n (Km-- c-N-bn-Xm-hv, Ihn) tUm. teJ APbIpamÀ sSpa§mSv Ncn{Xs¯ Bkv]am¡n KthjW ]Tw S¯n tUmIvStdäv tSn) kmn²yw : {io. ]mfbw cmP³ (BtcmKy Ìm³UnwKv I½än sNbÀam³) {io. hn. AtimIv IpamÀ (Iu¬kn-eÀ Xncp. K-c-k-`) {io. hn.Fkv. kt´mjv IpamÀ, UbdIvSÀþipNnXzanj³ 9.30 apX 12.00 hsc kuPy BbpÀthZ saUn-¡Â Iym¼v inh BbpÀthZ tlmkv]n-ä-ensâ B`n-ap-Jy-¯n 3 aWn¡v IemkÔy AhXcWw: Kh¬saâv {]oss{]adn Sot¨gvkv s{SbvnwKv C³knäyq«v Bâv tgvkdn (Cotton Hill) 5 aWn¡v IemkmwkvImcnI kt½fw kzmKXw : {ioa-Xn. KoXmcmtP{µ³ (Pd sk{I«dn, Iemn[n) A²y£³ : {io. knPn mbÀ (Fw.Un. sat{SmamÀ«v) DZvLmSw : {io. ]n. hnPb³ sF.]n.Fkv (knän t]meokv I½ojWÀ, TVM) Jayaraj Plus Towers, Murinjapalam, Medical College Post, Thiruvananthapuram Tel: 0471 6065511 Mob: 8089424969 / 9447509149 email: onolsav@gmail.com Visit www.metromartdaily.com 6.30 v : mSIw am¼gw sshtem¸nÅn {io[ctatmsâ {]ikvX IhnXbmb am¼-g-¯nsâ mSIob BhnjvImcw cN : cmPohv tKm]meIrjvW³ kwhn[mw : hn.Fkv. APb³ cwK¯v : Acp¬ mbÀ, ann N{µ³, {ioIpamÀ, kt´mjv, Kmb{Xn, an{Xhnµ, aop, PbIrjvW³, A] À®, `{Z, ]mÀÆXn, A`nemjv Imhymem]w : AJne Bµv (]n¶Wn KmbnI) Np¡c cma³Ip«n ({]ikvX Km cNbnXmhv) kwKoXw : Akow AhXcWw : hPoh³ IemthZn 15.09.2013 10 apX 12 hsc skanmÀ tkmjy aoUn-bbpw bphm-¡fpw {io. F³. hnbIpamÀ Akn-Ìâv Iam³Uâv ssls«¡v skÃv Xncp-h--´-]pcw DZvLmSw {io. tP¡_v s]m¶qkv (sF.-]n.-F-kv. dn«. Ub-d-IvSÀ P-d Hm^v t]meo-kvv) sshIp-t¶cw 5 aWn¡v kam] kt½fw k½mZmw DZvLmSw {io. sI. apcfo[c³ Fw.FÂ.F 6.30 apX Iem kmbmÓw {]ikvX knnam/Sn.-hn. Ah-Xm-c-IÀ bn-¡p¶ Iem hncp¶v Ah-X-cWw : Iemn[n

×