Informasjon til lærebedrifter 2013 Yrkesfag, Lærling

512 views

Published on

Informasjon til nye lærebedrifter i Hordaland

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
512
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informasjon til lærebedrifter 2013 Yrkesfag, Lærling

 1. 1. Velkommen til informasjonsmøte for lærebedrifter
 2. 2. Lærebedriftene – Opplæringskontor - Fagopplæringskontoret • Hordaland fylkeskommune – Fagopplæringskontoret - Godkjenning av lærebedrifter og opplæringskontor - Bedriftsbesøk/oppfølging av lærlingordningen - Formidler elever til lærebedriftene - Oppnevner prøvenemndene i fagene - Avgjør spørsmål om heving av lærekontrakt - Ansvarlig for utbetaling av tilskudd til bedriftene - Ansvar for elevenes fullføringsrett - Utsteder fag- svennebrev Hvem er vi og hvem er dere?
 3. 3. Organisering av utdanning i Norge • Kommunene: - Grunnskolen 1. – 10. klasse. • Fylkeskommunene: - Videregående opplæring. 11–13.opplæringsår - Rett til vidaregåande opplæring. • Staten: - Universitet/høyskoler
 4. 4. Videregående opplæring er en rettighet som kan føre til: • Studiekompetanse - Kvalifisert for universitet/høyskole • Yrkeskompetanse - Fag- svennebrev - Lærling • Grunnkompetanse - Utvalgte deler av læreplanen - Lærekandidat
 5. 5. Lærling • En lærling er en som har skrevet lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve i fag som har læretid i bedrift, jf. opplæringsloven § 4-1 • Arbeidspraksis/opplæring i bedrift etter mål fra læreplan vg3. • Vanligvis 2 års læretid
 6. 6. Lærekandidat ”Lærekandidat har skrive ei opplæringskontrakt med sikte på ei mindre omfattande prøve enn fag- eller sveineprøve.” • Tilpasset opplæringsplan - Hele eller deler av læreplanen i bedrift - Fører frem til kompetansebevis - Kompetansebeviset viser opplæringen som er gjennomført • Endre fra opplæringskontrakt til lærekontrakt, eller fra lærekontrakt til opplæringskontrakt
 7. 7. Fagopplæringens plass i det videregående opplæringssystemet • Hjemmel: Opplæringsloven • Hovedmodell: To år i skole + to år i bedrift. • Full opplæring i bedrift Samspill mellom skole og bedrift basert på lærekontrakt
 8. 8. Organisering/forvaltning av fagopplæringen • Yrkesopplæringsnemnda - Rådgivende organ for fylkeskommunen i saker som angår fag- og yrkesopplæringen - Bred innsikt i fag- og yrkesopplæring. - LO og NHO (partene) har flertall. • Fylkeskommunen - v/fagopplæringskontoret står for den daglige driften • Lærebedriften - Skal etter kontrakt utføre opplæringen. - Godkjenning som lærebedrift av fylkeskommunen
 9. 9. Opplæringskontor • Enkeltstående bedrift • Opplæringskontor - Organ for bedrifter som samarbeider om opplæringen – - Bransje eller tverrfaglig - Kontrakten med opplæringskontoret - Arbeidsgiveransvaret hos bedriften - Utbetaling av tilskudd går til opplæringskontoret. Tilskuddet blir fordelt etter vedtektene. - Kursing og oppfølging av lærling og lærebedrift - ”Mellomledd” mellom medlemsbedrift og Fagopplæringskontoret Opplæringsring - To eller flere bedrifter som samarbeider om opplæringen (samarbeidsavtale)
 10. 10. Lærekontrakten, -forhold mellom tre parter • Lærebedriften / Opplæringskontoret • Lærling / lærekandidat • Fylkeskommunen som godkjenningsinstans
 11. 11. Lærekontrakten, -forhold mellom tre parter • Lærebedriften Plikter å gi opplæring iht læreplanen for faget - Ansvarlig leder: Den person som etter selskapslovgivningen representerer selskapet utad. Fullmakt kan meddeles - Faglig leder Person som er faglig kvalifisert til å ha ansvaret for og tilsynet med opplæringen på bedriften - Instruktør Person som står for opplæringen internt på bedriften - Arbeidstakernes tilsynsrepresentant Ansatt som sammen med faglig leder fører tilsyn med opplæringen i bedriften
 12. 12. Krav til lærebedriften • Intern plan for opplæring - Plan som viser hvordan opplæringen er tenkt gjennomført. Se vedlegg 2 med eksempel. • Lærlingsamtale - Rettlednings- og vurderingssamtale bedriften skal gjennomføre minst en gang hver sjette måned. Skal kunne dokumenteres gjennomført. Se vedlegg 3.
 13. 13. Intern plan for opplæring (lokal opplæringsplan) Moment • Hva bedriften skal gi opplæring i • Hvor opplæringen skal foregå • Tidspunktet for opplæringen • Hvem som skal stå for opplæringen Merknad • Fremgår av læreplanen • Bedriften/avdelingen samarbeidspartner • Innenfor et angitt tidspunkt, eks.1 til 2 måneder • Faglig leder, instruktør
 14. 14. Intern plan for opplæring (lokal opplæringsplan) FILM: Slik kan det gjøres! http://www.udir.no/Utvikling/Etterutdanningsm ateriell_FY/Temafilmer/Fagfilm-2-4---Lokal- opplaringsplan---Brunvoll-AS/
 15. 15. Vurderingssamtale • Dette bør inngå i vurderingssamtalen: - Faglig utvikling i forhold til målene i læreplanen - Fremmøte, arbeidstid - Orden - Innsats og motivasjon - Samarbeid - Initiativ og selvstendighet - HMS - Kommunikasjon, utfordringer
 16. 16. Vurderingssamtale FILM: Slik kan det gjøres! http://www.udir.no/Utvikling/Etterutdannings materiell_FY/Temafilmer/Fagfilm-5--- Halvarsvurdering/
 17. 17. Lærekontrakten, -forhold mellom tre parter • Lærlingen - Er arbeidstaker i bedriften med de rettigheter og forpliktelser som følger av lover og tariffavtaler. • NB! Egne regler for heving av lærekontrakt - Som arbeidstaker i bedriften skal lærlingen også ha en arbeidskontrakt. Lærekontrakten er ikke en erstatning for arbeidskontrakten
 18. 18. Tilskuddsordninger - 2013 • BASISTILSKUDD 1. UTBETALES FOR LÆRLINGER MED OPPLÆRINGSRETT Hovedmodell: 2 år i bedrift. Kr 4697 pr. måneden i 24 måneder. Tilsvarer 1 år opplæring og 1 år verdiskaping. Til sammen 112 729 kroner. Full opplæring i bedrift Kr 7046 kr i 48 måneder. Tilsvarer 3 års opplæring og 1. år verdiskaping. Til sammen 338 208 kroner • BASISTILSKUDD 2. UTBETALES FOR LÆRLINGER SOM IKKE HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING. Kr. 2685 pr måneden gjennom hele læretiden. Totalt kr 32218 pr år. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis hvert halvår. Det gis ikke tilskudd for verdiskapingsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift, dvs. også for verdiskapingsdelen
 19. 19. Tilskuddsordninger • Små verneverdige fag - Etter egen liste som endres over tid • Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov - Forvaltes av utdanningsdirektoratet og tildeles etter søknad
 20. 20. Lærekontrakt • Formidlingsprosessen Kontrakt kan inngås gjennom hele året • Kontraktformular. Se vedlegg Fagopplæringskontoret kan lage kontrakten. • Avbrudd i kontraktstiden - Avbrudd kan skje underveis pga sykdom eller permisjoner. Eventuelt avbrudd skal meldes fagopplæringskontoret.
 21. 21. Endring og heving av lærekontrakt Hjemmel: Opplæringsloven § 4-6. • Endre fra opplæringskontrakt til lærekontrakt, eller fra lærekontrakt til opplæringskontrakt • Heving ved enighet - Partene kan ved enighet avtale tidspunkt for opphør av lærekontrakt. Avtalen sendes fagopplæringskontoret som løser partene frå kontrakten.
 22. 22. Endring og heving av lærekontrakt. forts. • Etter krav fra den ene parten - Parten som ønsker kontrakten hevet må rette en anmodning til Fylkeskommunen v/fagopplæringskontoret. - Vilkårene for heving fremgår av Opplæringsloven § 4-6, tredje ledd, alternativ a, b eller c. - a)den andre parten gjer seg skyldig i vesentlege brott på pliktene sine i arbeidsforholdet, - b)lærlingen, lærekandidaten eller lærebedrifta viser seg ute av stand til å halde fram i læreforholdet, eller - c)lærlingen eller lærekandidaten skriftleg seier frå at det er ei urimeleg ulempe for han eller ho å halde fram ut kontrakttida
 23. 23. Endring og heving av lærekontrakt. forts. • Læretidsattest - Ved heving av lærekontrakt skal bedriften skriftlig bekrefte hvilke deler av læreplanen den har gitt opplæring i • Saksbehandling - Saksbehandlingen følger bestemmelsene Forvaltningsloven
 24. 24. Oppmelding til fag/svenneprøve • Ansvar for oppmelding - Lærebedriften skal melde lærlingen opp til praktisk prøve innen læretidens utløp. Se vedlegg. • Bekreftelse på gjennomført opplæring - Ved oppmeldingen bekrefter bedriften å ha gjennomført avtalt opplæring
 25. 25. Årsrapport Fagopplæringskontoret sender ut skjema for årsrapport og skjema for rapportering om tilskudd • Opplæringslova § 4-7: - Lærebedrifta skal årleg rapportere til fylkeskommunen om opplæringa av lærlingar og lærekandidatar. • Forskrift til opplæringslova § 11-3: - ”Lærebedrifta pliktar å gi den informasjon som fylkeskommunen krev for å kunne vurdere om godkjenning skal givast eller vidareførast, og for å kunne fastsetje og utbetale tilskott.
 26. 26. Dokumentasjon på godkjenning som lærebedrift • Godkjenningsbrev - Dersom søker tilfredsstiller kravene som lærebedrift vil det bli utstedt et godkjenningsbrev • Godkjenningens varighet - Godkjenningen gis for to år regnet fra sist avsluttet læreforhold • Endringer i læreforholdet må meldes til Fagopplæringskontoret – Gjelder også kontaktinformasjon!
 27. 27. VIGO bedrift Nettstaden for opplæringskontor og lærebedrifter Viser: • Søkjarar til læreplass med informasjon om tidligare skulegang, karakterar og fråver. • Moglegheit til å opprette og skrive ut lærekontraktar som er klar for signatur. • Viser oversikt over tilskot frå fylkeskommunen som er utbetalt. • Årleg rapportering inn til fylkeskommunen går også gjennom Vigo bedrift. For å kunne bruke www.vigobedrift.no må opplæringskontor eller lærebedrift oppfylla kriteria for vera godkjent som lærebedrift i eit eller fleire fag. Systemet er enkelt å bruke og du kan få meir informasjon og passord ved å kontakte Fagopplæringskontoret
 28. 28. Prosjekt til fordypning/utplassering • www.mittyrke.no • Mulighet til å registrere seg og delta på: Informasjonsmøte: Besøk en skole med informasjon om din bedrift og yrker i bransjen • Elevstillinger: Ta imot elever for utprøving av yrker • Etabler kontakt med lærere og rådgivere som ønsker å lære mer om din virksomhet og yrker i din bedrift
 29. 29. Nyttige linker • Alt om fagopplæring i Hordaland www.hordaland.no • Læreplaner: www.udir.no • Følg oss på Facebook! http://www.facebook.com/LaerlingHordaland ”Lærling i Hordaland” • Takk for oppmerksomheten og vel hjem!

×