Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hindamisest

1,005 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hindamisest

 1. 1. HINDAMISEST Signe Vedler 22.05.2009 Tartu Kutsehariduskeskuse metoodikakonverentsil
 2. 2. Küsimusele “Kuidas hinnata?” sain Internetist vastuseid 690 000 <ul><li>Kuidas hinnata läbipõlemist? </li></ul><ul><li>kuidas hinnata GMOde mõju inimestele ja loodusele ? </li></ul><ul><li>Kuidas hinnata koolitusfirma kvaliteeti? </li></ul><ul><li>Kuidas hinnata humanitaarteadusi? </li></ul><ul><li>Kuidas hinnata asustatud pesakoobaste hulka kaldapääsukeste koloonias? </li></ul><ul><li>Kuidas hinnata edukat ebaõnnestumist? </li></ul><ul><li>Kuidas hinnata äririske? </li></ul><ul><li>Jne. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Mõisted </li></ul><ul><li>Kust algab hindamine? </li></ul><ul><li>Õppimise ja oskuste hindamine </li></ul><ul><li>Hindamine kooli õppekavas </li></ul><ul><li>Välis- ja sisekeskkonna mõjust hindamisele </li></ul><ul><li>Arendavast hindamisest </li></ul><ul><li>Tagasiside </li></ul>MILLEST RÄÄGIME?
 4. 4. <ul><li>HINNANG on hindav arvamus, tähelepanekutel, vaatlustel v. ka statistikal põhinev otsustus millegi või kellegi kohta . </li></ul><ul><li>HINNE on kellegi teadmiste, oskuste, võimete, töötulemuste hinnang, mida väljendatakse pallides, punktides või muudes hindamisühikutes . </li></ul>MÕISTED SELETAVA SÕNARAAMATU JÄRGI
 5. 5. <ul><li>MIKS HINNATA? </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Suunata ja soodustada õppimist </li></ul><ul><li>Kontrollida edasijõudmist </li></ul><ul><li>Arendab õpetamist </li></ul>HINDAMISE EESMÄRGID Kai Hakkarainen, Kristi Lonka
 7. 7. ÕPETADA
 8. 8. ENNE ÕPETAMIST HINNANGU ANDMINE
 9. 9. RÜHMATÖÖ Aega 10 minutit, faktipüramiidile 5 minutit <ul><li>Arutle rühmas </li></ul><ul><li>Kuidas teen kindlaks õppijate taseme enne õpetama hakkamist? </li></ul><ul><li>Kuidas kontrollin taset õpetamise alguses? </li></ul><ul><li>Paiguta faktipüramiidile </li></ul><ul><li>Mis on toetavad faktid, mis taseme määramist mõjutavad? </li></ul><ul><li>Mis on lühiajalised faktid taseme määramise juures? </li></ul><ul><li>Mis on olulised faktid taseme määramiseks? </li></ul>
 10. 10. HINDAMINE
 11. 11. HINDAMINE j
 12. 12. ÕPPIMISE HINDAMINE <ul><li>võiks toimuda enesehindamisena kogu õppeprotsessi vältel </li></ul><ul><li>eeldab õppijal oma stardipositsiooni teadmist </li></ul><ul><li>eeldab õigust enne enesehindamist õppida </li></ul><ul><li>eesmärgiks on õppijal saada infot, mida ta peaks veel juurde õppima </li></ul><ul><li>arendada õppija enesehindamise oskust </li></ul><ul><li>innustab õppijat oma tugevusi edasi arendama </li></ul>
 13. 13. OSKUSTE HINDAMINE (1) <ul><li>on protsess, s.h. õppimisprotsessi üks osi </li></ul><ul><li>eeldab selgeid, üheselt mõistetavaid ja saavutatavaid kriteeriume (mõõdikuid) </li></ul><ul><li>hinnataval peaks olema eelnev info, millal ja millisel viisil teda hinnatakse </li></ul><ul><li>eeldab õppija ettevalmistamist selles osalemiseks </li></ul><ul><li>eeldab selleks õppeprotsessis eraldi aja planeerimist </li></ul><ul><li>eeldab läbiviimiseks tingimuste loomist </li></ul>
 14. 14. OSKUSTE HINDAMINE (2) <ul><li>on teatud liiki suhtlusolukord </li></ul><ul><li>kutsub alati esile mingi emotsiooni </li></ul><ul><li>on subjektiivne ja pole olemas kõikidele sobivat hindamissüteemi </li></ul><ul><li>on mõjutusvahend (edasisele tegevusele) </li></ul><ul><li>on tagasiside varem tehtule </li></ul><ul><li>eeldab ka üldist kokkuvõtete tegemist ja tagasisidestamist </li></ul>
 15. 15. KUTSEÕPPES TULEB HINNATA Maret Õunpuu <ul><li>mitte ainult tulemust vaid ka tööprotsessi </li></ul><ul><li>tööviise, töövahendite ja materjalide kasutamise oskust </li></ul><ul><li>kinnipidamist tööohutusnõuetest, oma töökoha organiseerimise oskust </li></ul><ul><li>töö tegemiseks vajalike teadmiste olemasolu ja oskust neid praktilises töös kasutada </li></ul><ul><li>elukestva õppe võtmeoskuste valdamist </li></ul><ul><li>koostööoskusi </li></ul>
 16. 16. PAARISTÖÖ <ul><li>Mine mõttes tagasi oma kooliaega. </li></ul><ul><li>Tuleta meelde üks hindamise situatsioon, kus tundsid hindest rõõmu. </li></ul><ul><li>Mis liiki tegevust sel korral hinnati? </li></ul><ul><li>Miks selline hindamine sulle siis meeldis? </li></ul><ul><li>Kas praegu oled samal arvamusel? </li></ul>Aega naabriga arutamiseks 4 minutit
 17. 17. MILLAL HINNATA? <ul><li>Õppekavas on üldised alused olemas </li></ul><ul><li>Õpilastelt tagasiside saamiseks (nt. üks võimalik iseseisev töö) </li></ul><ul><li>Õppijate huvi hoidmiseks motivatsioonisüsteem </li></ul><ul><li>Õppija ootab tagasisidet oma tegevusele </li></ul><ul><li>Õppija ootab positsioneerimisvõimalust </li></ul>
 18. 18. HINDAMINE KOOLI ÕPPEKAVAS <ul><li>Millega moodul lõpeb (hinne, arvestus, eksam)? </li></ul><ul><li>Millised on antud mooduli hinnatavad ülesanded (protsessihinded; praktiline töö; kontrolltöö, test; iseseisev töö; eportfoolio jne). </li></ul><ul><li>Kuidas kujuneb konkreetse teema (õppeaine) hinne? </li></ul><ul><li>Kuidas kujuneb mooduli lõpphinne (arvestus, praktiline töö, eksam; eportfooolio; teema hinnete aritmeetiline keskmine; erinevate tööde hinnete kaal protsentuaalselt jne.) </li></ul>
 19. 19. PROTSESSIHINDED <ul><li>Tunnikontrolli hinne </li></ul><ul><li>tunnis osalemise aktiivsus (ajurünnakus, rühmatöös, </li></ul><ul><li>rollimängus, arutelus osalemine) </li></ul><ul><li>praktiliste ülesannete lahendamise eest saadavad hinded </li></ul><ul><li>etteütluses esinev vigade arv </li></ul><ul><li>esitluse koostamine vastavalt reeglitele ja klassi ees ettekande tegemine </li></ul><ul><li>frontaalne küsitlus </li></ul><ul><li>osalemine õppekäigul </li></ul><ul><li>tööohutuse nõuetest kinnipidamine </li></ul><ul><li>töökoha korrashoid </li></ul><ul><li>töö sooritamise kiirus </li></ul><ul><li>jne. </li></ul>
 20. 20. ARVESTUSLIK HINNE <ul><li>teooria testi eest saadud hinne </li></ul><ul><li>kokkuvõtva kontrolltöö hinne kõigi teemade lõpus, </li></ul><ul><li>projekti esitlemine (võib olla ka näiteks rühmatööna) </li></ul><ul><li>jne. </li></ul><ul><li>Lisada võib: Õppija, kelle protsessi hinded ja teooria testi tulemus on vähemalt rahuldavad, on vabastatud teemat kokkuvõtvast kontrolltööst. </li></ul>
 21. 21. ISESEISEV TÖÖ <ul><li>eportfoolio koostamine, </li></ul><ul><li>referaat ja/või esitlus, </li></ul><ul><li>projektitöö, </li></ul><ul><li>juhtumianalüüs, </li></ul><ul><li>erialase kirjanduse lugemine ja tõlkimine, </li></ul><ul><li>e-kursuse läbimine ja enesehindamistestide sooritamine, </li></ul><ul><li>Internetist materjali otsimine, </li></ul><ul><li>töövihikust ülesannete lahendamine </li></ul><ul><li>erialasest konkursist osavõtt </li></ul><ul><li>erialase seadusandluse läbitöötamine juhendi alusel </li></ul><ul><li>jne. </li></ul>
 22. 22. HINDAMISEST <ul><li>hindamissüsteemi loomist mõjutab: </li></ul><ul><ul><li>väliskeskkond; </li></ul></ul><ul><ul><li>organisatsiooni sisekeskkond; </li></ul></ul><ul><li>hinde kriteeriumite alusel peaks olema võimalik hinnata (kuidas kujunevad hinded “3”-”5”) </li></ul><ul><li>mooduli ja õppeaine hindamise põhimõtted tuleks õppijale teada anda õppeaine esimeses tunnis </li></ul>
 23. 23. ÜLESANNE <ul><li>Kuidas mõjutab väliskeskkond hindamist? </li></ul><ul><li>Aega mõtlemiseks 2 minutit </li></ul>
 24. 24. VÄLISKESKKONNA MÕJU Vilve Kalda materjalidele toetudes <ul><li>Tööandja ootused praktikandile/spetsialistile </li></ul><ul><li>Töösse suhtumise muutus </li></ul><ul><li>Vabadus ja valikud </li></ul><ul><li>Õpetaja ja õpilase suhte muutus </li></ul><ul><li>Koostööle orienteeritus </li></ul><ul><li>Infoühiskonnast tulenevad erinevad võimalused hinnata, keskkonnasäästlikkus </li></ul><ul><li>Erinevat liiki õppijad </li></ul><ul><li>Hindamine peaks õppijat hoidma energilisena </li></ul><ul><li>Tagasiside viisid, enda positsioneerimine </li></ul><ul><li>Hinnangu mõistmine on erinev </li></ul>
 25. 25. SISEKESKKONNA MÕJU <ul><li>Üldised hindamise põhimõtted </li></ul><ul><li>Hindamise eesmärk, läbiviimine, ettevalmistus </li></ul><ul><li>Kooli üldised väärtused ja arengupõhimõtted </li></ul><ul><li>Bürokraatia </li></ul><ul><li>Õppegruppide suurus </li></ul><ul><li>Aja faktor </li></ul><ul><li>Hindamiste hajutamine </li></ul><ul><li>Hindamiseelne tegevus, meeleolud </li></ul>
 26. 26. Näide, kuidas “3” –”5” eristada <ul><li>Tuleks kindlasti arvestada, et õppija on algaja. </li></ul><ul><li>“ 3”- on saanud teada, kuidas antud tööd teha, saab tööga hakkama abimaterjali või juhendaja juhendamisel, töös esineb vigu, töötab ennast säästvalt </li></ul><ul><li>“ 4”- oskab iseseisvalt töö põhitehnikaid kasutada, esineb vähesel määral vigu, töötab ennast ja teisi säästvalt </li></ul><ul><li>“ 5”- oskab oma tegevust korraldada, kasutada saadud teadmisi ja õpitud töövõtteid uues olukorras; töötab väga väheste vigadega või veatult ja ennast, teisi ja keskkonda säästvalt. </li></ul>
 27. 27. Näide ( http://www.geocities.com/raieste/hindamine.htm ) <ul><li>“ 3” - Muusika õppimine kui popkultuuri osa </li></ul><ul><ul><li>hinded muusikalise identiteedi eest (kirjeldus muusika osast noorte elus) </li></ul></ul><ul><li>“ 4” - Muusika õppimine kui piirideta geograafia ja ahistamata heliesteetika </li></ul><ul><ul><li>hinded muusikateadmiste ja –oskuste eest </li></ul></ul><ul><ul><li>(töövihik, testid, loomingulised või uurimuslikud kodutööd); </li></ul></ul><ul><ul><li>hinded üldise aktiivsuse eest tundides (muusika kuulamine ja analüüs, töö tunnis ning muusikaüritustel osalemine); </li></ul></ul><ul><li>“ 5”- Muusika õppimine kui iseenda loomine kultuuris ja kultuuri loomine iseendast. </li></ul><ul><ul><li>Hinnatakse õppija osalemist väljaspool tundi (kooris, ansamblis, pillimänguoskust jne). </li></ul></ul>
 28. 28. IDEEKAART (aega 10 minutit, esitluseks 3 min) HINDAMINE Aeg Sagedus Läbiviimise meetod Hindamis-süsteem
 29. 29. <ul><li>Hindamise all mõistetakse asjade tõlgendusliku väärtuse või kasulikkuse määramist. </li></ul><ul><li>Kasvatus ja koolitus on automaatselt, iseenesest väärtustega seotud </li></ul><ul><li>Hindamine peab olema süstemaatiline </li></ul><ul><li>Arendav hindamine on kasutajast sõltuv mõtlemisviis, mida võib praktikas kasutada erinevate tehnikatena ja tööviisidena </li></ul>ARENDAV HINDAMINE (1) Päivi Atjonen
 30. 30. <ul><li>Nii õppimist kui ka muutusi jälgitakse kogu protsessi vältel. </li></ul><ul><li>Hindamise tuumaks peab alati olema igakülgne õppimise toetamine. </li></ul><ul><li>Hindamisele tuleb seada ühised eesmärgid. </li></ul><ul><li>Vastutuse arengu ees võtab õppija. </li></ul><ul><li>Hindamine toodab alati mingisugust tagasisidet. </li></ul><ul><li>Arendav hindamine teostatakse hinnatava ja hindajate arutlusena-vestlusena. </li></ul>ARENDAV HINDAMINE (2) Päivi Atjonen
 31. 31. <ul><li>Väikeste edusammude põhjal hangitakse infot mingitest probleemidest ja avastatakse tänu nendele praktilisi lahendusi. </li></ul><ul><li>Arendav hindamine on oluliselt ajamahukam </li></ul><ul><li>Selle tulemusi on väga keeruline fikseerida ja hindamissüsteemi paigutada </li></ul><ul><li>Kõigile õppijatele ei sobi </li></ul>ARENDAV HINDAMINE (3) Päivi Atjonen
 32. 32. ARENDAVA HINDAMISE MEETODID Päivi Atjonen Meetod Selgitus Hulktahukalik hindamine Erinevate tahkude arvestamine, võimalik haarata palju osalejaid Osalev hindamine Hinnatavate kaasmine hindamisse Võrdlushindamine Paaristöö hindamine, selgitatakse tööprotsessi Paarishindamine Võrreldakse üksteise töid ja hinnatakse vastastikku Portfoolio Hindamismapi koostamine, kollektiivne hindamine, võimaldab hinnata arengut
 33. 33. <ul><li>Mis on õppimine (minu oma sõnadega)? </li></ul><ul><li>Millised eesmärgid endale sean? </li></ul><ul><li>Mina õppijana (meetodid, oma tööpanus) </li></ul><ul><li>Aine õppimise etapid ja nende analüüsimine </li></ul><ul><li>Millist ja kelle toetust vajaksin õppimisel? </li></ul><ul><li>Mida uut teada sain/oskan teha? </li></ul><ul><li>Mis jäi mulle arusaamatuks? </li></ul><ul><li>Mida tahaksin õpetajalt veel lisaks küsida? </li></ul><ul><li>Mida peaksin edasi arendama ja kuidas? </li></ul>ÕPPIMISPÄEVIK Enesehindamise tööriist
 34. 34. <ul><li>Üldine kogu grupile </li></ul><ul><li>Individuaalne, õppijat toetav </li></ul><ul><li>Arvestatud, punktid, õige/vale, kriitiline võrdlus </li></ul><ul><li>Kvalitatiivne hindamine </li></ul><ul><li>Õppijal tekiks ülevaade, miks ta just sellise hinde sai </li></ul><ul><li>Argumenteeritud ja põhjendatud </li></ul><ul><li>Õppijat edasi suunav </li></ul>TAGASISIDE ÕPPIJALE
 35. 35. <ul><li>Kas õppetöö planeerimisel oleks vaja midagi muuta? </li></ul><ul><li>Kas sisu oli sobiv ja asjakohane? </li></ul><ul><li>Kas tempo oli paras? </li></ul><ul><li>Kas õppemeetodid olid aine õpetamiseks sobivad? </li></ul><ul><li>Kas õppemeetodid olid antud vanusegrupile, õppijatele sobivad? </li></ul><ul><li>Kas õppijad said aru, omandasid oskuse? </li></ul><ul><li>Võimaldab analüüsida oma õpetamist </li></ul><ul><li>Võimaldab vajadusel viia sisse muutusi </li></ul>TAGASISIDE ÕPETAJALE
 36. 36. <ul><li>tuleb planeerida õppeprotsessi sisse </li></ul><ul><li>selgitada õppijale, kuidas toimub tagasiside andmine </li></ul><ul><li>antakse tegevuse, mitte tegija kohta </li></ul><ul><li>on kirjeldav (ei kasutata sõnu “alati”, “mitte kunagi”, “tavaliselt”) </li></ul><ul><li>on kõige mõjusam vahetult peale hindamist </li></ul><ul><li>kasutada ära erinevaid tehnoloogilisi vahendeid </li></ul>TAGASISIDE
 37. 37. KOLM MÕTET, MIS ANTUD KOOLITUSELT KAASA VÕTAN
 38. 38. <ul><li>Kontaktid: </li></ul><ul><li>E-mail: </li></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><li>Skype </li></ul><ul><li>signe.vedler </li></ul>TÄNAN TÄHELEPANU EEST!

×