Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2013 adóváltozások

517 views

Published on

2013-ban jelentős adóváltozások lépnek életbe, ezek érintik a vállalkozások számlázását, és így az Ön cégét is. Ezekről a változásokról tájékoztatjuk Önt.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2013 adóváltozások

  1. 1. Adóváltozások 2013.2013-ban jelentős adóváltozások lépnek életbe, ezek érintika vállalkozások számlázását, és így az Ön cégét is. Ezekről aváltozásokról tájékoztatjuk Önt.A rEVOL Express jelenleg a számlázó program fejlesztéséndolgozik, terveink szerint 2013. január elején megjelenik az5.15-ös verzió, mely az új szabályozásnak mindenbenmegfelelő lesz.A törvényi változásokról részletesebben:2013-tól lehetősége nyílik a kisvállalkozásoknak, hogy apénzforgalmi szemléletű áfa-elszámolást válasszák. Ez egykedvező lehetőség azoknak a cégeknek, akik gyakran késvekapják meg a számlájuk ellenértékét a vevőtől, deszállítóiknak ugyanakkor rövid határidővel fizetnek.Mindenki számára ismerős, hogy ha késve fizet a vevő, akkoraz adott áfa-bevallási időszakban meg kell előlegezni aszámla áfájának befizetését. (Bár ez nem ennyire egyszerű,ha közben bőven van levonható áfa is, de a jelenség mégiselég jellemző.)A pénzforgalmi áfa-bevallás lényege, hogy az adó-elszámolási időszakban (havi, negyedéves, éves) befolytbevételek felszámított általános forgalmi adója állíthatószembe az adott időszakban kifizetett számlák előzetesenfelszámított levonható áfájával. Abban az esetben ha apénzforgalmi szemléletű áfa elszámolást választjuk, akkor azértékesítés áfáját csak akkor kell bevallani és befizetni, ha avevő kifizeti a számlát. Viszont a beszerzés áfáját sem tudjuklevonásba helyezni, csak abban az esetben, ha kifizetjük aszállítónak a számla értékét. Ha részbeni teljesítés történik,akkor az áfa is részarányosan teljesítendő/igényelhetővissza.
  2. 2. Általánosságban a pénzforgalmi bevallás a rendszeresen áfa-befizető pozícióban lévő, kevésbé stabil pénzügyi helyzetű ésrövidebb elszámolási időszakú adózók számára lehetelőnyös. Igaz, hogy külön nyilvántartást igényel, azaztöbbletmunkát, de megéri. A visszaigénylő pozícióban lévők(fordított adózást alkalmazók) számára nem jelentkedvezőbb pénzügyi pozíciót.Fontos tudni még, hogy a pénzforgalmi elszámolás 2013-asalkalmazásához nyilatkozni kell a NAV felé legkésőbb 2012.december 31-éig. Az az adóalany jogosult a pénzforgalmiadó-elszámolást választani, (kivéve, ha alanyiadómentességet választott) akia) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásárólszóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései szerint a tárgynaptári év első napján kisvállalkozás, vagy annak minősülne,ha a Kkv. hatálya alá tartozna, ésb) gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célúletelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásostartózkodási helye van belföldön, továbbác) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt,valamintd) az adóalany összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértékadó nélkül számított és éves szinten göngyölített összegesem a tárgy naptári évet megelőző naptári évbenténylegesen, sem a tárgy naptári évben várhatóan, illetveténylegesen nem haladja meg a 125.000.000 forintnakmegfelelő pénzösszeget.Pénzforgalmi áfa-elszámolás esetén, 2013-tól a számlakötelező tartalmi eleme, hogy egyértelműen utalni kellvagy szövegesen, vagy jogszabályi hivatkozással abizonylaton a pénzforgalmi módszer alkalmazására.Annak a számlának a fizetendő áfája nem kezelhető
  3. 3. pénzforgalmi szemléletben, amelyen nem tüntetik fel apénzforgalmi adózást.Ennek megfelelően az 5.15-ös verzióban már be lehet majdállítani, hogy az Ön vállalkozása a pénzforgalmi szemléletűáfa-elszámolást alkalmazza, és ebben az esetben a számláina kötelező szöveg megjelenítésre kerül. Nem fordulhat elő aza helyzet, hogy Ön elfelejti feltüntetni a számlán a megfelelőkitételt. Olyan számlák esetén, ahol az áfa-elszámolásramódjára vonatkozó utalás nem szerepel, ott később nemadható hozzá ez a kitétel. Ez azt jelenti, hogy aki apénzforgalmi elszámolást választotta, de ezt a tényt aszámlán nem jelölte, arra a számlára vonatkozóan nemalkalmazhatja a pénzforgalmi elszámolást, vagyis be kellfizetnie az adót abban az esetben is, ha a vevő még nemfizette ki.A törvény hatása várhatóan továbbgyűrűzik azokra acégekre, akik ugyan nem választják ezt a fajta adózásimódot, de olyan cég a szállítójuk, aki igen. Ugyanis az áfa-levonási jogosultságukat ők is az ellenérték rendezésekorgyakorolhatják csak. A költségszámlák és bevételezésekrögzítésekor a rEVOL Express 5.15 verzióban jelölni lehet,hogy melyik kapott számlán szerepel a pénzforgalmielszámolás kitétel. Kimutatásban le lehet kérni, hogy melyszámlákat egyenlítették ki az adott áfa-elszámolásiidőszakban, és mely számlákon szerepelt a törvényi kitétel.Számla tartalmának további változása:A KATA vagyis a "Kisadózó vállalkozások tételes adójá"-tválasztó vállalkozások esetén a számlán fel kell tüntetnie a"Kisadózó" szöveget. Azért, hogy ez véletlenül se maradjonle a számlákról, lehetőség lesz a Beállítások menüpontban aBizonylatok fülön bejelölni, hogy kisadózó-e a vállalkozás, ésebben az esetben a szükséges kitétel a számlán megjelenik.
  4. 4. Jövőre érdemben változik a számlák adattartalma a tételesáfabevallás nyomán – mondta egy konferencián Sike Olga, aNAV főosztályvezető-helyettese.Ha az áthárított áfa összege több, mint 2 millió forint, akkora kimenő számlákra rá kell írni a vevő adószámát, a számlasorszámát, a teljesítés időpontját, az adó alapját ésáthárított adó összegét, de csak akkor, ha a vevő adóalany;ha magánszemély, akkor nem. Evás cégeknek is számot kellminderről adniuk éves eva-bevallásukban.A számlát befogadó cégnek több teendője is van, mint az aztkiadónak, ha az áthárított adó több mint 2 millió forint. Azadatszolgáltatás részeként neki is fel kell tüntetnie azértékesítő cég nevét, adószámát, a számla sorszámát, ateljesítés időpontját, a számlában szereplő adó alapját és azáthárított adó összegét. Ha azonos felek között, azonoselszámolási időszakban több számla esetében együtt haladjameg az áthárított adó mértéke a 2 millió forintot, akkor abefogadó cégnek kell összevont adatszolgáltatásikötelezettségét teljesítenie a NAV számára: közölnie kell azértékesítő adószámát és az áthárított adó összegét is.A rEVOL Expressben ezért a számlákon szereplő „Áfaösszesítés” feliratot „Áthárított áfa” feliratra változtatjuk.Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy érdemes a vevőkadószámát felvinni a rendszerbe, mert azt a programalapértelmezésben kiteszi a számlára. Amennyiben azonbanaz adószám nem szerepel a rendszerben, azt a program semírja ki a számlára. Előfordulhat, hogy emiatt az Ön számlájanem felel majd meg a törvényi előírásoknak!Bízunk benne, hogy hasznos tájékoztatást nyújtottunkÖnnek a számlázást érintő 2013-as változásokról. Ne feledje,számlázása biztosítja cége fennmaradását! Gondoskodjonmindig róla, hogy számlái megfeleljenek a törvényielőírásoknak!
  5. 5. Üdvözlettel:rEVOL Express, a számlázó programok specialistája

×