Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Percubaan selangor 2013 sains

3,445 views

Published on

Percubaan selangor 2013 sains

 1. 1. 2 Section A Djagram I shows an investigation camied out by a pupil. Rajah 1 menunjukkan satu penyiasotan dijalankan oleh seorang pelajar. Diagram I Rajah I The investigation was carried out to show that animals... Penyiasatan ini menunjukkan bahawa haiwan... A need foodto grow memerlukan makanan untuk memb e s ar B need airto breathe memerlukan udoa untuk bernafas C need water to stay alive memerlukan air untuk terus hidup D need shelter to protect themselves memerlulcon tempat tinggal untuk perlindungan diri Diagram 2 shows two living things. Rajah 2 menunjukkan duahidupan. Diagram2 Rajah 2 Which of the following waste products are excreted by the living things in the diagram above? Antara bahan buangan berikut, manakah bahan lrumuh daripada hidupan dalam rajah di atas? I Urine Air kencing il Sweat Peluh m Oxygen Oksigen IV Undigested food Malcanan yang tidak dicerna A IandII I dan II B I and III I and III C IIandIV II dan IV D III and IV III dan IV 018 018
 2. 2. 018 D Diagram 3 shows 9 types of animals. Rajah j menunjukkan sejenis hautan. Diagram 3 Rajah 3 How do the animals keep cool on hot days? Bagaimakanakh haiwan-haiwan ini menyejukkan badan semasa hari panas? They have very thick skins Haiwan-haiwan ini mempunyai htlit yang tebal They use their ears and tails as fans Haiwan-haiwan ini menggunakan telinga dan elar sebagai kipas They run quickly over short distances Haiwan-haiwan ini melarikan'diri dengan jarakyang dekat They wallow in mud holes or stay in water Haiwan-haiwan ini bekubang di dalom lumpur atau berendam di dalam air Diagram 4 shows a plant placed in a dark box. Rajah 4 pawah rrcrurljukkan sejenis twrbuhanyang diletoklcon di fulamsehnh latak gelap. Black box / Kotak hitam Diagram 4 Rajah 4 What should be done to the plant to help it say live after a week? Aplcah yang plu dilahtkan fupfu finibulwn itu srryya terw hidry seleps sefirgu? Water it. Siram air. Fertilize it. Beri baja Place it outside the box. Letak di luar latak. Place it in the dark room. Letak di dalam bilik gelap. 4. 018
 3. 3. 4 Diagram 5 shows an animal and his young's. Rajah 5 menunjul*an seelar haiwanbersama anak'analotya. Diagram 5 Rajah 5 Why is this animal taking care of its young's? Mengapakah haiwan ini meniaga anak-analvtya? I To protect its young Unt uk m e ni aga analcrtY a II To help its young grow Untuk memb antu anal*ty a memb e s ar m To avoid from extreme weather Untuk melindungi dari cuaca yang melampau [V To ensure the survival of species Untuk memastiknn kemandirian spesie snya A IandII I dan II B I and III I dan III C II and IV II danIV D IIIandIV III dan IV The following information shows a relationship between living things. Maklumat berihtt menunjuklcan hubungan antara hidupan When the carnivore increases, the producer also increases Apabila lrsrnivor bertambah, pengeluar juga bertambah Which of the following food web is correct based on the above information? Antara siratan makanan berihfi, manakah benar berdasarknn maklumat di atas? 018 Tadoole Small fish Berudu lkankecil I Atsaey' I t Rumjai air I Bigfish + Beavers Ilcan besar Memerang Tadpole Small fish Berudu lkan kecil | Atsae/ t + Rumpai air I Big fish -# Beavers lkan besar Memerang B Tadpole Small fish Berudu lkankecil A Alsaey' | T -n i)fr"oi, + Big fish Beavers Ikan besar Memerang t Anak buaya / Tadpole Small fish Berudu - Ikankecil I - Algae / Iv Rumpai air Big fish <- Beavers Ikan besar Memerang 018
 4. 4. Sains Julai 2013 I jam 15 Minit NAMA SEKOLAH: NAMA MTIRID : 018 HEADCOT]NT UJIAN PENILAIAN OTI 3 TAHUN ENAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR JULAI 2OI3 SAINS l jam 15 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN In[I SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Bahagian A Mengandungi 30 soalan, Jawab semua soalan. Setiap soalan diifuti dengan pilihan j aw apan A, B, C danD. Anda dinasihat memperuntukkan 45 minit untukmenjawab soalon ini. Pilihsatu jawapan sahaja. Cemikot },rg,bt B fufue kcrtas smlm ini. Komu dibenarkon menjau'ab soalan sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris. Jawapan kamu hendaHah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. 5. 6. Untuk Ke gunaan P emeriksa Kod Pemeriksa: Soalan Markah Penuh Markah Diperolehi I 4 2 4 3 4 4 4 5 4 Bahagian B Bahagian A JUMLAH 018 Kertas soalan ini menganditngi24 halaman bercetak pihat sebelahl
 5. 5. 5 Table 1 shows the distance between lady's finger plants in four farms. Jadual 1 menunjulikan jarak antara polmk kncang bendi di empat kebun. Farm Kebun J K L M Distance between plants (cm) Jarak antara poknk-pol<.ok (cm) 35 25 20 i0 ln which farm are the lady's finger plants facing the most intense competition between each other? Datam lrebun manakah polak-polak kacang bendi menghadapi persaingan pahng hebat antara satu sama lain? Diagram 6 shows a logging activity. Rajah 6 menunjukkan satu aWiviti pembalalmn. Diagram 6 Rajah 6 Which of the following are the effects of the activity? Antara berikut, manakah kesan-kesan aWiviti tersebut? 018 Table I Jadual I AJ BK CL DM I Earthquake Gempa bumi II Soil erosion Hakisan tanah m AirPollution Pencemaran udara ry Destruction of habitats Kemusnahon habitat A IandII C I dan II B IandIII D I dan III II and IV II dan IV III and IV III dan IV 018
 6. 6. 6 Diagram 7 shows two events that can be used for measuring time. Rajah 7 menunjukkan dua peristiwa yang boleh digunakan untuk menguhr masa. DiagramT Rajah 7 Which of the following events also can be used for measuring time? Antara berikut, manakah angiuga dapat digunakan untukmengukur masa? A The bounce ofball Lantunan bola B Water dripping from a tap Titisan air daripada paip C The change in the weather Perubahan cuaca D The appearance ofranbowinthe sky Kemunculan pelangi di langit Diagram 8 shows a solar panel on the roof. Rajah 8 menunjukkan panel sel suria di atas bumbung rumah. Diagram 8 Rajah I It is use for water heater in the home bathroom. What energy transformation takes place it is turned on? Ia digunalran untukpemanas air di dalam bilik air rumah. Apaknh perubahon tenagayang berlaht semasa ia digunakan? A Solar energy )heat energy Tenaga suria ) tenaga haba B Potential energy ) electrical energy Tenaga keryryaan ) tenaga elehrik C Solar energy ) chemical energy ) heat energy Tenaga suria ) tenaga kimia )tenaga haba D Solar energy ) electrical energy ) heat energy Tenaga suria ) tenaga eleWrik ) tenaga haba 018 t0 018
 7. 7. 7 11 Which of the following is a fype of non-renewable energy source? Antara berikut, manakahienis tenaga yang boleh diperbaharui? 018 A DB 12 Diagram 9 shows an exPeriment. Rajah 9 menuniukkan satu penyiasatan Diagram 9 Rajah 9 Objett Shudow Which of the following properties of light cause the situation happen? Antara sifat-sifat cahaya berikut, manakah menyebabkan kejadian tersebut? P Travels in a straight line Bergerak secara lurus a Reflected by shiny surfaces Dipantulknn oleh permukaan yang berkilat R Cannot pass through opaque objects Tidak dapat menembusi objek legap S Can pass through transparent objects Dapat menembusi objek lut sinar A PandQ P danQ B PandR PdanR C QandS QdanS D Rand S Rdan S 018
 8. 8. 018 L ,8 13 A beaker of water is boiled in the laboratory. The temperature of the water is recorded every three minutes. Table 2 shows the temperature of water. Sebilmr air dipanaskan di dalam malcmal. Suhu air dicatatkan setiap tiga minit. Jadual 2 menunjulrkan suhu air itu. Time (minutes) Masa (minit) Temperature ('C) Suhu fC) 0 23 3 42 9 58 I2 76 Table2 Jadual 2 A B C D What is the temperature of the water at the lgft minute? Apakah suhu air pada minit kc-18? 82C 95"C 100 "c ILz "C which ofthe following shows that light travels in a straight line? Antara berikut, manakah menuniukkan bahawa cahaya iergerak dalam satu garis lurus? l4 DB 01E
 9. 9. 9 Diagram 10 shows the classifications of force. Rajah l0 menunjukknn pengelasan doya. 018 15 Which of the following is the correct combinations about X,Y and Z? Antara berihtt, manakah kombinasi yang betul tentang X, Y dan Z? x Riding a bicycle Mengayuhbasikal Rowing a boat Mendayung sampan Jumping Melompat Playing a violin Menggesekviolin Y Riding a horse Menunggang latda Blowing a balloon Meniup belon Mopping the floor Mengemop lantai Playing a guitar Memetik gitar Diagram 10 Rajah l0 Z Driving a car Memandu kereta Tightening a knot Mengetatlran simpulan Walking Berjalan Blowing a trumpet Meniup trumpet C D t6 Diagram 1l shows three objects. Rajah 11 menunjukkan tigo objek. ffiffi Diagram 1l Rajah I I Which of the following objects can be classified in the same group as the above objects? Antara objek-objek berikut, manqkah boleh dikelaskan dalam htmpulanyang sama dengan objek di atas? X Y Z Plastic ruler Pembaris nlastik Belt Tali ninssans Handkerchief Sapu tansan Book Buht Cooking pot Periuk Tyre Tayar Marble Guli Can Tin Shoes Kasut Mirror Cermin Coin Duit silins Balloon Belon D 018
 10. 10. 018 A B c D 17 18 10 Diagram 12 shows the locations of four objects, K, L, M and N. Raj ah 1 2 menunj ukkan lce duduknn empat i bi, k X, L,'M dan N. Diagram 12 Rajah 12 Arrange the objects above from the one that has the highest ability to float to the lowest ability to float on water. susun objek-objek di atas mengikut sifat keapungan yang semakin menurun. L,KN M IvI, K N, L M,N,K, L K,N,M,L Diagram 13 shows an electric kettle. Rajah 13 menunjukkan sebuah cerek elehrik. Diagram 13 Rajah l3 Which parts of the electric keffle should be made with materials whish are heat insulators? Bahagian manakah pada cerek elehrik itu yang perlu dibuat daripada bahan penebat haba? A PandQ PdanQ B QandS QdanS C PandR PdanR D RandS RdanS l9 Diagram 14 shows the changes of state ofwater. Rajah 14 menunjukkan perubohan keadaan air. Y f- t"r* I /@d Diagram 14 Rajah 14 What are the processes labelled X and y? Apalroh proses-proses yang bertanda X dan y? x Y Boiling Pendidihan Melting Peleburan Melting Peleburan Evaporation Penyeiatan Evaporation Penveiatan Boiling Pendidihan Melting Peleburon Condensation Kondensasi 018 A B C D
 11. 11. 018ll 20 Which of the following sequence shows the correct changes in the state of water during the water cycle Antara urutan berilatt, manakah benar bagi menunjukkan perubahan tentang keadaan air semasa kitaran air? A Gas ) Liquid ) Gas Gas )Cecair )Gas B Liquid ) Gas ) Solid Cecair )Gas )Pepejal C Solid ) Liquid ) Gas Pepejol )Cecair )Gas D Liquid ) Gas ) Liquid Cecair )Gas )Cecair Diagram 15 shows a glass of soy bean juice that is left on a table. Rajah 15 menunjukkan segelas air kacang soya yang dibiarkan di atas meia. Soy bean juice Air kacang soya Diagram 15 Rajah l5 What will happen to the soy bean juice after a week? Apakah yang aknn berlaht kepada air kncang soya selepas satu minggu? I Frothy Berbuih II Tastes sweet Berasa manis m Sticky and mouldy Melekit dan berhtlat IV Nothing happen Tiada seb arang perubahan 2l A IandII I dn?II B Iandltr I dan III tr and IV IIdn IV III and IV III danIV D 22 What is meant by environmental pollution? Apakah malma pencemaran persekitaran ? A Rubbich littered everywhere P emb uangan s amp ah mer et a-r at a B Motor vehicles emitting toxic fumes Kenderaan bermotor yang menghasilkan asap C Factory wastes poured into drains and rivers Pencurahsn bahan buangan dari kilang lce saliran dan sungai D Contamination of the environmental with harmful substance Mengotorkan persekitaran dengan bahan yang berbahaya 018
 12. 12. 018 23 L. Diagram l6 shows one of nine planets,r at; System. Rajah 16 menunjukkan satu daripada sembilanplanet dalam sistem suria. Diagram 16 Rajah 16 Which of the fotiowing is correct about the planet? Antara berikut, manakah benar tentang planet tersebut I It has gravitational force Ia mempunyai daya graviti II It has a layer of atmosphere Ia mempunyai lapisan atmosfera III It is the centre on the Solar System Ia adalah pusat kepada Sistem Suria fV It does not have anynatural satellite Ia tidak mempunyai satelit semula jadi A IandII I dan II B I and III I dan III C II and IV II dan IV D IIIandIV III dan IY 24 Table 3 shows a result of an investigation that has been carried out by a group of pupil. Jadual j menuniukknn keputusan satu penyiasatan yang dijalantranitei srt*.pitin pelajar. Table 3 Jadual 3 What can you conclude from the result in the table? Apa yang kamu boleh simpulkan daripada rceputusan dalam jaduar? A Length ofshadow decreases P anj ang b oy ang - b ay ang me narun B The Sun always shines brightly Matahari sentiasa bersinar fungan terang C The Earth moves around the Sun Bumi beredar mengelilingi Matahari D The Earth rotates on its axis from west to east Bumi berputar di atas paksinya dari barat ke timur Direction of shadow Length of shadow (cm) Panjang bayang-boyang 018
 13. 13. 13 Diagram 17 shows the various shapes of the Moon during the phases of the Moon. Rajah 17 menunjukkan pelbagai bentuk Bulan semasafasa-fasa Bulan. o)eo Diagram 17 Rajah 17 Which of the following is the correct sequence? Antara berilafi, manakah urutanyang benar? A r)rII)ry)II B II) I) IV) III c u)ru)r)ry D tv)II)r)m Alice needs to study some mathematics formula. What can she do to help her memorized the formulas? Alice perlu menghafal rumus-rumus matematik.. Apakahyang boleh ditakukan untuk memb antunya menghafal rumus-rumus tersebut? A Eats raisin everyday Makan kismis setiap hari B Write down the formulas Tul is rumus -rumus ter s e but C Woke up early morning and learning the words Bangun awal pagi dan menghafal perkataan-perkataan tersebut D Walk up and down as she reads the words B e rj al an-j al an s amb i I me mb ac a p e rh aan -p e r kat aan ters e but Diagram l8 shows a farmer harvesting his crop. Rajah 18 menunjukkan seorang petani sedang menuai hasil radangrya. Diagram l8 Rajah 18 which invention helps make the farmer's work easier and faster? Relraan manakah boleh membantu memudah dan mempercepat kerja petani tersebut? 018 25 rVilIil 26 27 A DB 018
 14. 14. F L4 018 Diagram 19 shows various types of materials that is used in a building structure. Rajah 19 menunjukkanpelbagaijenis bahhnyang digunakan di dalam struktur sebuah bangunan. fu ffii:r,;;:r;;sleel lubes cpncrete with steel rods 29 I-ahoped steelgidte Why these materials were used in the structure? Mengapa bahan-bahan ini.digunakan di dalam struWurnya? A To make a strong structure Untuk membina sebuah struktur yang kukuh B To make an attractive structure Untuk membina sebuah struhur yang menarik C To make some various shape structure Untuk membina pelbagai bentuk struhtur D To make a higher structure Untukmembina struWur yang lebih tinggi Diagram 20 shows a tin of milk powder bought by Madam Aleeya. Rajah 20 merunjulckon sebuah tin stuu tepungyang dibeli oleh PuanAleeya. Diagram 20 Rajah 20 Which of the following objects can be used as a lever to open the tight lid of the tin. Antara obiek berih.tt, manakah boleh digunakan sebagai tuas untuk membuka penutup tin yang ketat. A A folk Sebatang garpu B A Straw Sebatang penyedut minuman C A string Sehelai benang D A piece of tissue Sehelai tisu 018
 15. 15. 15 Diagram 21 shows a gear system used in a bicycle. Rajah 21 menunjukkan sistem gear yang terdapat pada basikal. Diagram 2l Rajah 21 The big gear and the small gear are connected with a chain. What is the advantage of using this type of gear system? Gear besar dan gear kecil dihubungkan oleh seutas rantai. Apakah lrelebihan penggunadn sistem gear seperti ini? A The bicycle can move without frictional force Basilcal boleh bergerak tanpa daya geseran B The bicycle can be stopped immediately when needed Basikal baleh berhenti dengan segera apabila diperlukan C The big gear can change the direction of the small gear Gear besar boleh menukgr arah gerakan gear kccil D The small gear can be rotated in the same direction as the big gear Gear kecil boleh berpusing dalam arah yang sama dengwt gear besar END OF QITESTTONS SECTION A 018 30 018
 16. 16. For Examiner's Use 018 16 018 SECTION B BAHAGUN B (20 MARKS/TVTARKAIT The following bar chart shows the number of Panda in an area. Carta palang di bawah menuniukkan bilangan Panda di sebuah kanasan. Number of Panda " Bilangan Panda 3018 ?811 2912 Diagraml/Rajahl Year Tahun (a) What is your observation based on the bar chart above? Apakah pemerhatianyang boleh dibuat berdasarkan carta palang di atas? 7€8, @, 5ffi {08 3m zs0 lUE (b) Give one reason Beri satu alasan lmark/ markah (inference) for your answer in (a) (inferens) bagi jawapan anda dalam (a). lmark/ markah
 17. 17. 018t7 (c) Ifthe situation contionues, predict the number of panda in the year 2015. Jilra lceadaan ini berterusan, ramalkan bilangan Panda pada tahun 2015. lmark/ markah What is the trend ofthe number of Panda? Apakah corakbilangan Panda ? lmark/ markah (e) State one relationship between the year and the number of panda? Nyatalran satu hubungan diantara tahun dan bilangan panda? lmark/ markah 018
 18. 18. 18 A group ofpupil carry out a study on the effect ofheat. The bar chart below shows the information. Sehtmpulan pelajar menjalankan penyiasatan tentang ftesan pemanasan terhadap perubahan suhu. Carta palang menuniukkan maklumat yang diperolehi. Temperature of surrounding (oC) S uh u p ers e kitar an (o C'1 aRs Diagram 2 lRaiah? 018 For Examiner's Use 50 40 30 20 10 Town area Kawasan handar (b) (a) What is your observation based on this investigation? Apakah pemerhatian knmu berdasarknn penyiasatan ini? lmark/ markah Give one inference based on the observation above. Nyatalran satu inferens berdasarlcan pemerhatian kamu di atas. Imark/ markah (c) State two information gathered from the investigation above. Nyatakan dua maklumat yang dikumpul daripada penyiasatan di atas. 018 2 marks/ markah
 19. 19. For Examiner's Use 018 018t9 (d) The temperature of the surounding also depend on the number of motor vehicles used by the people in the town area Bacaan suhu sekitar juga bergantung pada ramainya penduduk kowasan b andar menggunakan kenderaan biermotor. Based on the statement above, state one relationship (hypothesis) between the variable that is changed (manipulated) and the variable that is observed (responding). Berdasarkan pernyataan di atas,nyatakan satu hubungan (hipotesis) antara pembolehubah yang dimanipulasi dengan pembolehubah bergerak balas. lmark/ markah
 20. 20. For Examiner's Use 018 lmark/markah 01820 Diagram below shows a complete series of electric circuit. After the circuit has been tested, the result shows that S light up.The test was repeated using different object by replacing the part labelled P. Table 3 shows the result of the experiment Rajah di bawah rnenunjuklun sebuah litar elektrik ringl<as yang lenglcnp dan dipasang secara bersiri. Setelah litar diuji dan didapati bahagian bertanda S itu menyalaujiluji tersebut diulang dengan tneng gantikan bahagian yang bertanda P dengan objek-objeklain. Keputusan dituniuklcan seperti berikut. Diagram3/Rajah3 Table 3/Jadual3 Based on your observation from the investigation state what is the aim of the experiment? Berdasarlwn kepada pemerhatian dalam kajian ini nyatakan apalcah tujuan elcsperimen ini? (a) Type of objecb/jenis objek Condition of bulb / Keadaan mentol Natll paht Brighter I terang ThumbtacU pahttelun Brighter lterang Rubber bands I gelang getah Not light up I tidakmenyala Lime juice ljus limau Dimmer lmalap Mirror lcermin Not light up I tidakmenyala
 21. 21. For Examiner's Use + L. 018 2t 018 (b) The bulb light up dimmer when lime juice was used to repalce part label P. What is your inference? Nyalaan mentol adatah malap apabila jus limau disambunglcan lcepada litar Apakah inferens anda? Imarli/ markah (c) Predict what will happen to the bulb if the switch change to tap water ? Ramalkan apa akan jadi pada mentoliika suis diganti dengan air paip ? lmark/ markah (d) State two variable that is kept the same in the experimen!. Nyatalran dua pembolehubahyang dimalarkan dalam eksperimen ini. tmark/ markah
 22. 22. For Examiner's Use 018 2 marks/markah 01822 The following are dialogues between }Jafiz and Sarah while surfing for information from the internet about the phenomenon of the eclipse. Berihtt adalah perbualan antara Hafiz dan Sarah semasa sedang melayari internet qntuk mendapatkan maklumat tentang fenomena gerhana.. Hafrz; Look at this information, the sun , moon and earth will be in a straight line Lihat maHumat ini, matahari, bulan dan bumi akan berada dalam satu garis lurus Sarah: What is the name of the phenomenon ? Apakah namafenomena ini ? Hafrz: This is the eclipes of the sun Inilah yang dinamakan sebagai gerhana matahari Sarah: Why this phenomenon happenes ? Mengapakah fenomena ini boleh berlalat? Hafa: Because the earth and moon revolve around the sun on their orbit with different speeds Ini kerana peredaran bumi dan bulan pada orbitnya mengelilingi matahari dengan kelajuan yang berbeza Sarah: What happen to the earth when this phenomenan occurs? Apakahyang akan berlaku kepada permulaan bumi apabila fenomena ini berlalat? Haftz: A part of our earth will become dark like a night time. Sesetengah bahagian permulman bumi kita akan mengalami kegelapan seperti waWu malam. (a) Based on the information from the dialogue, state: Berdasarkan maklumat dari dailog di atas, nyataknn : i) What is changed : Apokahyang diubah ii) What is observed : Apakah yang diperhatiknn .
 23. 23. For Examiner's Use 018 01823 (b) Predict the size of dark area on the earth if the size of moon bigger than earth planet ? Ramalkan saiz kawasan yang gelap di bumi kztika gerhana matahari jika saiz bulan lebih besar daripada planet bumi lmark/ markah (c) Based from the information above what can be concluded about occurance of the eclipse of the sun ? Berdasarlcan daripada maklumat di atas, apaknh kesimpulan yang boleh dibuat tentang kejadian gerhana matahari ? lmark/ markah
 24. 24. I F For Examiner's Use 018 018 Table 5 shows the time taken to travel aooss the Atlantic Ocean from Europe to America using different t)rpes of transport. Jadual 5 rnenunjukl<an tfiasdyang diambil untuk satu perjalanan rnerentasi Inutan Atlantik dari Eropah ke Amerika dengan menggunakan jenis p eng anghtt an y ang b e rbe za. Transportation Penganghttan Time taken to travel Mas a diambil untuk p e rjalanan Sailing boat Kapal layar 11 days Steamship Kapal wap 5 days Cruiser Feri mewah 26 hours Table S/Jadual5 (a) What is the purpose (aim) of the investigation above? Apakah tujuan penyia,satan di atas? lmark/ markah What can be concluded from the investigation above? Apakahyang dapat disimpulknn berdasarkan penyiasatan di atas? lmark/markah END OF QUESTTONS SECTTON B 24 (b)

×