Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hồ Sơ Nhà Thầu Nội Thất Manchio - Manchio.net

718 views

Published on

Manchio tự hào là Nhà thầu Nội Thất uy tín và chuyên nghiệp từ Tư vấn, Thiết kế và Thi công nội thất các dự án Biệt thự, Khách sạn, Nhà hàng, Spa, Resort cho các ông lớn ngành Bất động sản tại Việt Nam

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hồ Sơ Nhà Thầu Nội Thất Manchio - Manchio.net

 1. 1. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đất mới - MANCHIO
 2. 2. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đất mới - MANCHIO
 3. 3. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đất mới - MANCHIO PURPLE LOTUS HOTEL
 4. 4. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đất mới - MANCHIO
 5. 5. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đất mới - MANCHIO PURPLE LOTUS HOTEL
 6. 6. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đất mới - MANCHIO
 7. 7. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đất mới - MANCHIO
 8. 8. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đất mới - MANCHIO
 9. 9. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đất mới - MANCHIO
 10. 10. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đất mới - MANCHIO
 11. 11. DỰ ÁN CHUNG CƯ THÁI PHIÊN ĐÀ NẴNG Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đất mới - MANCHIO
 12. 12. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đất mới - MANCHIO
 13. 13. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đất mới - MANCHIO
 14. 14. DỰ ÁN TỔ HỢP DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đất mới - MANCHIO
 15. 15. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đất mới - MANCHIO
 16. 16. DỰ ÁN TỔ HỢP KHÁCH SẠN HÒA XÁ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đất mới - MANCHIO
 17. 17. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đất mới - MANCHIO
 18. 18. chial«t¸i®Þnhc¦ s=2.647m2 chial«t¸i®Þnhc¦ t¹ichç,S=943m2 46.000 48.130 170.630 16.000 10.000 23.22020.020 16.200 35.000 12.000 19.000 72.600 58.400 26.400 20.600 26.400 20.600 26.400 37.040 137.220 110.180 98.400 104.200 15.300 87.900 42.440 26.4 00 350.000 19.360 165.000 15.3 00 26.40020.60026.400 32.000 66.000 52.000 18.96032.100 30.300 72.640 23.6008.600 32.000 48.200 26.400 37.040 118.600 26.400 55.000 200.000 8.600 18.405 75.000 43.000 9.000 16.150 30.00017.700 39.0009.860 120.000 32.500 33.0008.00039.600 26.70014.400 72.550 15.0008.2506.000 200.000 15.00020.22019.70017.33512.880 164.865 250.000 98.400 21.90016.000 131.775 118.025 4.000 6.710 20.000 87.188 15.00032.000 203.000 54.620 16.000 10.000 29.040 45.000 26.700 14.200 26.900 29.3608.000 11.800 002.7 8.000 8.000 5.023 30.000 4.150 ranhgiíicòbÖnhviÖn(baogåmphÇnranhgiíimíivµphÇn®ÊtGIAOT¸I§ÞNHC¦phÝacængchÝnh) ranhgiíimíibÖnhviÖn 40.403 24.500 1b.cængphô 1a.cængchÝnh2.trungt©mküthuËtcao 3.s¶nhcÊpcøu 4.khèikh¸mbÖnh+hµnhchÝnh 5.khoadinhdìng 6.KhèibÖnhnh©nnéitró 7a.KhoabÖnhnh©ntruyÒnnhiÔm 8.nhµtanglÔ 12.nhµt¹mtróchongêinhµb.nh©n 13.tr¹m®iÖn 14.khuxölýnícth¶i 15.nhµbÖnhnh©nnéic¸nbé 16.khuthÓthao 18.khoatrangbÞ,khoadîc c¬sëthiÕtkÕ 1.ranhgiíi®ÊtdoSëX©yDùngtØnhB¾ck¹n®ÒxuÊtgiíih¹nbëic¸c®iÓm: a,b,c,d,e,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q -cãtængdiÖntÝch:23,83hatrong®ã: -diÖntÝchx©ydùngbÖnhviÖn®akhoa:16,17ha -diÖntÝchx©ydùngtrêngtrungcÊpy:7ha -diÖntÝch®Êtlukh«ng(®Êtgiaoth«ngdÉnvµobÖnhviÖn, bªnngoµiranhgiíi®Êtx©ydùng):0,664ha 2.ranhgiíidochñ®ÇutcungcÊp,®ÒxuÊtx©ydùngbÖnhviÖngiíih¹nbëic¸c®iÓm: a,b,c,c1,e,g,g1,h1,h,i,j,k,l,m,m1,n3,n2,n1,o,p,q,a -cãtængdiÖntÝch:17,503ha;trong®ã: -diÖntÝchx©ydùngc«ngtr×nh:16,486ha -diÖntÝch®Êtlukh«ng(®Êtgiaoth«ngdÉnvµobÖnhviÖn, bªnngoµiranhgiíi®Êtx©ydùng):0,545ha 9.trungt©mgiÆt-khötrïng 19.nhµ¨nnh©nviªn 20.khuthugomr¸cth¶ir¾n 7b.Khoalao ghichó 10.héitrêng+thviÖn 21.tr¹mkhÝoxy-khÝytÕ 22.®éixe mÆtb»ngtængthÓ(tl:1/1000) c«ngtr×nh s©nl¸tg¹chterrazzochèngtr¬n c©yxanh ®êngbªt«ngasphalt 11.nhµkh¸ch+nhµc«ngvô p.b·i®çxe;p1.b·i®çxenh©nviªndùkiÕn 23.HµNHLANGCÇU s©n®æbªt«ngchiakhecod·n vØahÌ 30x30x2,5cm *CèT+0.000CñANHµTRUNGT¢MKüTHUËTCAO(NHµSè2-SµNTÇNGTRÖT)T¦¥NG§¦¥NG VíICèTTUYÖT§èI+158.2 taluy 24.000 12.000 34.300 58.300 36.204 chial«t¸i®Þnhc¦ ®Êtt¸i®Þnhcdù¸n ®Êtgiaot¸i®ÞnhcbÞlÊnvµoranhgiíibÖnhviÖn *CèT+0.000CñANHµKH¸M-HµNHCHÝNH(NHµSè4-SµNTÇNGTRÖT)T¦¥NG§¦¥NG VíICèTTUYÖT§èI+158.2 4.150 10.690 4.000 39.000 24.850 21.100 VỊTRÍCŨ *CèT+0.000CñANHµnéitró1(NHµSè6-SµNTÇNGTRÖT)T¦¥NG§¦¥NG VíICèTTUYÖT§èI+158.4 *CèT+0.000CñANHµKHOAD¦îC-TRANGBÞ;NHµGIÆTLµ(NHµSè18)T¦¥NG§¦¥NG VíICèTTUYÖT§èI+158.353 *CèT+0.000CñANHµTR¹MOXY-KHÝYTÕ(NHµSè21)T¦¥NG§¦¥NG VíICèTTUYÖT§èI+158.053 *CèT+0.000CñANHµKHOADINHD¦ìNG(NHµSè5)T¦¥NG§¦¥NG VíICèTTUYÖT§èI+158.55 *CèT+0.000CñANHµHéITR¦êNG-TH¦VIÖN(NHµSè10)T¦¥NG§¦¥NG VíICèTTUYÖT§èI+158.60 *CèT+0.000CñANHµTANGLÔ(NHµSè08)T¦¥NG§¦¥NG VíICèTTUYÖT§èI+155.20 *CèT+0.000CñANHµnéitró2(NHµSè6-SµNTÇNGTRÖT)T¦¥NG§¦¥NG VíICèTTUYÖT§èI+160.05 *CèT+0.000CñANHµnéitró3(NHµSè6-SµNTÇNGTRÖT)T¦¥NG§¦¥NG VíICèTTUYÖT§èI+161.05 *CèT+0.000CñANHµT¹MTRóCHONG¦êINHµBÖNHNH¢N(NHµSè12)T¦¥NG§¦¥NG VíICèTTUYÖT§èI+159.50 *CèT+0.000CñANHµ¡NNH¢NVI£N(NHµSè19)T¦¥NG§¦¥NG VíICèTTUYÖT§èI+159.50 *CèT+0.000CñANHµKH¸CH-C¤NGVô(NHµSè11)T¦¥NG§¦¥NG VíICèTTUYÖT§èI+158.95 *CèT+0.000CñANHµBÖNHNH¢NNéIC¸NBé(NHµSè15)T¦¥NG§¦¥NG VíICèTTUYÖT§èI+158.60 *CèT+0.000CñANHµTRUYÒNNHIÔM(NHµSè7A)T¦¥NG§¦¥NG VíICèTTUYÖT§èI+159.45 *CèT+0.000CñANHµBÖNHNH¢NLAO(NHµSè7B)T¦¥NG§¦¥NG VíICèTTUYÖT§èI+159.45 TALUY TALUY 17.CæNGPHô A A Dốcdọcthiếtkế Caođộsannền Caođộtựnhiên Cựlylẻ Cựlycộngdồn TêncọcA.0 .1 .2.4.6.8.10.12 .3.5.7.9.11.13.14 Kýhiệu: Mặtbằngsannền Nềntựnhiên CỐT+0.00DỰKIẾNCHONHÀ MẶTCẮTA-A 20.4127.2822.3056.4073.2057.8021.0018.4041.501.5046.601.50 TALUYS¢NVµHµNHLANGNHµC¤NGVô§¦êNGCHÝNHKHèIKüTHUËTCAOV¦êN+§¦êNGBÖNHNH¢NNéITRóS¢NBÖNHNH¢NNéITRóTALUYBÖNHNH¢NNéITRóTALUY 1/200 1/1000 Tỷlệ: Km:0+00 Km:0+473.61 24.TR¹MB¥M b.vÞtrÝbÓníc(700m3) 46.039 ẾHTOACNỆIĐTỘC ®¬nvÞthiÕtkÕ Apassiontoperfection ThanhXu©n-HµNéi Tel:0466519618Hotline:0936552998(Mr.Phu) Website:http://www.Manchio.net Email:xaydungdatmoi@gmail.com VPGD:P204-17T4Hoµng§¹oThóy chñtr×thiÕtkÕ: tªnb¶nvÏ: béhås¬:THIÕTKÕküthuËtthic«ng kýhiÖub¶nvÏ: ngµyph¸thµnh:11/2016 tûlÖ: qu¶nlýküthuËt: thiÕtkÕ-thÓhiÖn: chñtr×thiÕtkÕ: gi¸m®èc: c«ngtr×nh: chñ®Çut: ghichó: x¸cnhËn söa®æi ngµylÇn ®Þa®iÓmx©ydùng: thµnhphèb¾ck¹n s¬®åvÞtrÝ: ubndtØnhb¾ck¹n ®Ængthµnhc«ng bÖnhviÖn®akhoab¾ck¹n ph¹mthÕléc nguyÔnchÝphó nguyÔnchÝphó MÆTB»NGtængthÓ PRODUCEDBYANAUTODESKEDUCATIONALPRODUCT PRODUCEDBYANAUTODESKEDUCATIONALPRODUCT PRODUCEDBYANAUTODESKEDUCATIONALPRODUCT DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC KẠN Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đất mới - MANCHIO
 19. 19. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐẤT MỚI MANCHIO.,JSC VPGD: P204 - Tòa Nhà 17T4 Đường Hoàng Đạo Thúy - Thanh Xuân - Hà Nội Điện thoại:(+84) - 4 - 66519618 / (+84) - 4 - 23466566 Email: xaydungdatmoi@gmail.com - Website: www.manchio.net

×