Tr−êng ®¹i häc giao th«ng vËn t¶ibµi gi¶ng ph©n tÝch kÕt cÊu b»ng   Midas civil       (phÇn c¬ b¶n)       ...
Bµi gi¶ng Midas Civil        Ch−¬ng 1: Giíi thiÖu chung vÒ Midas           H×nh 1: Cöa sæ lµm viÖc cña ph...
Bµi gi¶ng Midas Civil2.Menu Edit Chøc n¨ng chÝnh cña menu nµy nh− c¸c chøc n¨ng cña Windows3.Menu View Cã nh÷ng chøc n¨n...
Bµi gi¶ng Midas Civil                      Redraw: Lµm s¹ch mµn h×nh tr−íc nh÷ng          ...
Bµi gi¶ng Midas Civil3.1.1 Identity Chøc n¨ng: Lùa chän theo tªn phÇn tö VÝ dô: Cã kÕt cÊu nh− h×nh vÏ d−íi ®©y:    ...
Bµi gi¶ng Midas Civil               H×nh thÓ hiÖn viÖc lùa chän.              H×nh kÕt cÊu sau...
Bµi gi¶ng Midas Civil3.1.3 Windows  Cho phÐp lùa chän theo h×nh ch÷ nhËt do chuét t¹o ra, chøc n¨ng nµy gièng chøc n¨nglù...
Bµi gi¶ng Midas Civil                Ph¹m vi lùa chän                KÕt qu¶ lùa chän3.1.5 I...
Bµi gi¶ng Midas Civil                 §−êng th¼ng lùa chän                  KÕt qu¶ lùa c...
Bµi gi¶ng Midas Civil                        Cã c¸c h×nh thøc lùa chän nh− sau:          ...
Bµi gi¶ng Midas Civil        Cã c¸c chøc n¨ng t−¬ng tù nh− tÝnh n¨ng lùa chän ®èi t−îng 3.3. Chøc n¨ng “Activities...
Bµi gi¶ng Midas Civil3.3.1 Active Lµm viÖc víi nh÷ng ®èi t−îng ®−îc lùa chän VÝ dô: Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C...
Bµi gi¶ng Midas Civil  §èi t−îng ®−îc lùa chän      (H×nh trªn)  Sau khi Active (H×nh bªn)3.3.2 Inactive Kh«ng c...
Bµi gi¶ng Midas Civil                  Sau khi Inactive3.3.3 Invert ChuyÓn c¸c phÇn tö hiÖn t¹i ®ang Ac...
Bµi gi¶ng Midas Civil                      Chän theo c¸c thuéc tÝnh:                 ...
Bµi gi¶ng Midas Civil Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè-  16§HGTVT
Bµi gi¶ng Midas Civil4.Menu model   C¸c chøc n¨ng ë menu Model 4.1 Chøc n¨ng “Structure Type” Dïng ®Ó ®Æt c¸c th«ng s...
Bµi gi¶ng Midas Civil  + Converting type of Model weight to Masses: BiÕn ®æi träng l−îng b¶n th©n cña m«h×nh thµnh khèi l...
Bµi gi¶ng Midas Civil         Môc Input/Edit              Môc Insert + Input/Edit:   Distance: ...
Bµi gi¶ng Midas Civil Distance: Khai b¸o chiÒu dµi ®o¹n cét Repeat: Khai b¸o sè lÇn lÆp Boundary Condition: Khai b¸o ®i...
Bµi gi¶ng Midas Civil                         Type: Khai b¸o d¹ng ®−êng              ...
Bµi gi¶ng Midas Civil +Input:   Type: Lo¹i giµn ®−îc lùa chän                         C¸c d¹n...
Bµi gi¶ng Midas Civil    Ngoµi c¸c kÝch th−íc ®−îc thÓ hiÖn nh− trªn h×nh vÏ    Apply out-to-out Size: permits trus...
Bµi gi¶ng Midas Civil                         +Input: co s½n ba lo¹i phÇn tö lµ         ...
Bµi gi¶ng Midas Civil                       Type: Lùa chän lo¹i c¸c lo¹i vá             ...
Bµi gi¶ng Midas Civil  c¸c c«ng cô hç trî khai b¸o nhanh c¸c d¹ng cÇu ®Æc biÖt: CÇu treo d©y vâng, cÇu d©yv¨ng, cÇu ®óc ®...
Bµi gi¶ng Midas Civil C¸c tÝnh n¨ng lµm viÖc víi node (nót) t¹o nót, söa ch÷a nót,… Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«...
Bµi gi¶ng Midas Civil c¸c chøc n¨ng lµm viÖc víi phÇn tö: t¹o phÇn tö, thay ®æi c¸c th«ng sè phÇn tö Gi¶ng viªn NguyÔn H...
Bµi gi¶ng Midas Civil c¸c chøc n¨ng vÒ khai b¸o c¸c thuéc tÝnh phÇn tö nh−: khai b¸o vËt liÖu, khai b¸o vÒmÆt c¾t. Gi¶ng...
Bµi gi¶ng Midas Civil C¸c chøc n¨ng vÒ khai b¸o ®iÒu kiÖn biªn: gèi cè ®Þnh, gèi di ®éng, ngµm, c¸c liªn kÕt®µn håi…  C¸...
Bµi gi¶ng Midas Civil5.Menu Load                      Menu nµu hç trî c«ng viÖc khai b¸o      ...
Bµi gi¶ng Midas Civil6. Menu Analysis                    Hç trî viÖc lùa chän c¸c bµi to¸n ph©n tÝch  ...
Bµi gi¶ng Midas Civil7.Menu Results                     Hç trî c«ng viÖc t¹o tæ hîp vµ xem c¸c    ...
Bµi gi¶ng Midas Civil8.Menu Design                   Phôc vô bµi to¸n tù ®éng thiÕt kÕ.9.Menu Mode   ...
Bµi gi¶ng Midas Civil11. Menu Tools                    C¸c c«ng cô hç trî cho c«ng viÖc ph©n      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai giang midas

511 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
511
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai giang midas

 1. 1. Tr−êng ®¹i häc giao th«ng vËn t¶ibµi gi¶ng ph©n tÝch kÕt cÊu b»ng Midas civil (phÇn c¬ b¶n) Gi¶ng viªn: Ths. NguyÔn H÷u H−ng Bé m«n C«ng Tr×nh Giao th«ng thµnh phè TP.Hå ChÝ Minh 9-2007
 2. 2. Bµi gi¶ng Midas Civil Ch−¬ng 1: Giíi thiÖu chung vÒ Midas H×nh 1: Cöa sæ lµm viÖc cña phÇn mÒm Midas1. Menu File T¹i menu file cã c¸c chøc n¨ng chÝnh sau: New Project: T¹o file míi Open project: Më file míi Close Project: §ãng file Project information: Th«ng tin dù ¸n (Th«ng tin vÒ file) Save: ghi file Save as: Ghi file Import: chøc n¨ng nhËp kÕt cÊu tõ c¸c phÇn mÒm kh¸c nh−: Auto Cad, Sap2000, Staad2000 vµ Lusas… Export: XuÊt kÕt cÊu ra file DXF, MiDas Windows meta file: Ghi c¸c d÷ liÖu vÒ ®å ho¹ ra ®Üa Print meta files: In c¸c d÷ liÖu vÒ ®å ho¹ Windows bitmap file: Ghi c¸c d÷ liÖu vÒ då ho¹ ra file *. bmp Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 2§HGTVT
 3. 3. Bµi gi¶ng Midas Civil2.Menu Edit Chøc n¨ng chÝnh cña menu nµy nh− c¸c chøc n¨ng cña Windows3.Menu View Cã nh÷ng chøc n¨ng chÝnh sau: Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 3§HGTVT
 4. 4. Bµi gi¶ng Midas Civil Redraw: Lµm s¹ch mµn h×nh tr−íc nh÷ng thay ®æi. Initial View: Hoµn tr¶ l¹i m« h×nh ë tr¹ng th¸i ban ®Çu (minh ho¹ cô thÓ nh− sau) Dynamic View: + Zoom: phãng to thu nhá + Pan: Di chuyÓn m« h×nh + Rotate: Quay m« h×nh Shrink Elements: Co ng¾n phÇn tö, thÓ hiÖn râ c¸c nót phÇn tö. Perspective View: Phèi c¶nh Remove Hidden lines: ThÓ hiÖn ®é dµy vµ d¹ng mÆt c¾t m« h×nh cña kÕt cÊu nh− kÕt cÊu thËt. Render View: ThÓ hiÖn kÕt cÊu d−íi d¹ng 3D Render Option…: Lùa chän c¸c yÕu tè Render. Sau ®©y sÏ tËp trung vµo nh÷ng chøc n¨ng chÝnh cña menu nµy 3.1 Chøc n¨ng “Select” Môc select cã c¸c h×nh thøc lùa chän nh− sau: Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 4§HGTVT
 5. 5. Bµi gi¶ng Midas Civil3.1.1 Identity Chøc n¨ng: Lùa chän theo tªn phÇn tö VÝ dô: Cã kÕt cÊu nh− h×nh vÏ d−íi ®©y: H×nh: m« h×nh kÕt cÊu khi ch−a bÞ chän.Gi¶ sö muèn chän tõ phÇn tö 1 ®Õn phÇn tö 10 cña dÇm ta lµm nh− sau:Chän Identity cã ®−îc b¶ng nh− sau: Trong môc lùa, chän lµ Elements hay Nodes th× tuú vµo môc ®Ých cã thÓ chän lµ Nodes hay Elements. Trong tr−êng hîp nµy cÇn chän lµ Elements. Sau ®ã ®¸nh sè phÇn tö cÇn chän vµo « bªn c¹nh nh− h×nh d−íi ®©y. Trong môc Select Type cho phÐp lùa chän theo mÆt c¾t, vËt liÖu, c¸c liªn kÕt, c¸c group… T¹i « d−íi cã thÓ lùa chän theo lo¹i phÇn tö nh−: Truss, Beam, Plate… Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 5§HGTVT
 6. 6. Bµi gi¶ng Midas Civil H×nh thÓ hiÖn viÖc lùa chän. H×nh kÕt cÊu sau khi ®−îc lùa chän.3.1.2. Single Cho phÐp dïng chuét lùa chän tõng phÇn tö hay nót Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 6§HGTVT
 7. 7. Bµi gi¶ng Midas Civil3.1.3 Windows Cho phÐp lùa chän theo h×nh ch÷ nhËt do chuét t¹o ra, chøc n¨ng nµy gièng chøc n¨nglùa chän trong AutoCad. Ph¹m vi lùa chän KÕt qu¶ lùa chän.3.1.4 Polygon Lùa chän theo h×nh ®a gi¸c Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 7§HGTVT
 8. 8. Bµi gi¶ng Midas Civil Ph¹m vi lùa chän KÕt qu¶ lùa chän3.1.5 Intersect line Lùa chän theo ®−êng c¾t Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 8§HGTVT
 9. 9. Bµi gi¶ng Midas Civil §−êng th¼ng lùa chän KÕt qu¶ lùa chän3.1.6 Plane Lùa chän theo mÆt ph¼ng khi lùa chän Plane xuÊt hiÖn b¶ng lÖnh nh− sau: Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 9§HGTVT
 10. 10. Bµi gi¶ng Midas Civil Cã c¸c h×nh thøc lùa chän nh− sau: +Lùa chän theo 3 ®iÓm +Lùa chän theo mÆt ph¼ng XY +Lùa chän theo mÆt ph¼ng XZ +Lùa chän theo mÆt ph¼ng YZ VÝ dô lùa chän theo mÆt ph¼ng YZ nh− sau: T¹i vÞ trÝ X chän 0 ®−îc mµn h×nh nh− sau:3.2 Chøc n¨ng “unselect” Chøc n¨ng lo¹i bá nh÷ng ®èi t−îng ®· ®−îc lùa chän, h×nh thøc lùa chän gièng nh−chøc n¨ng select. Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 10§HGTVT
 11. 11. Bµi gi¶ng Midas Civil Cã c¸c chøc n¨ng t−¬ng tù nh− tÝnh n¨ng lùa chän ®èi t−îng 3.3. Chøc n¨ng “Activities” Mét trong nh÷ng tÝnh n¨ng míi vµ hiÖu qu¶ cña ch−¬ng tr×nh Midas, tÝnh n¨ng nµy chophÐp chØ lµm viÖc víi c¸c ®èi t−îng mµ ta quan t©m. RÊt hiÖu qu¶ khi lµm viÖc víi nh÷ngm« h×nh cã qu¸ nhiÒu phÇn tö. Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 11§HGTVT
 12. 12. Bµi gi¶ng Midas Civil3.3.1 Active Lµm viÖc víi nh÷ng ®èi t−îng ®−îc lùa chän VÝ dô: Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 12§HGTVT
 13. 13. Bµi gi¶ng Midas Civil §èi t−îng ®−îc lùa chän (H×nh trªn) Sau khi Active (H×nh bªn)3.3.2 Inactive Kh«ng cho phÇn kÕt cÊu ®−îc lùa chän ho¹t ®éng. PhÇn kÕt cÊu ®−îc lùa chän Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 13§HGTVT
 14. 14. Bµi gi¶ng Midas Civil Sau khi Inactive3.3.3 Invert ChuyÓn c¸c phÇn tö hiÖn t¹i ®ang Active sang inActive vµ ng−îc l¹i3.3.4 Active identity Lùa chän theo thuéc tÝnh Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 14§HGTVT
 15. 15. Bµi gi¶ng Midas Civil Chän theo c¸c thuéc tÝnh: Group: Nhãm c¸c kÕt cÊu Load group: Nhãm t¶i träng Boundary Group: Nhãm ®iÒu kiÖn biªn Sau khi chän c¸c thuéc tÝnh sÏ xuÊt hiÖn c¸c nhãm t−¬ng øng.3.4 Chøc n¨ng “Dislay” Lùa chän c¸c néi dung thÓ hiÖn trªn mµn h×nh theo b¶ng d−íi ®©y Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 15§HGTVT
 16. 16. Bµi gi¶ng Midas Civil Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 16§HGTVT
 17. 17. Bµi gi¶ng Midas Civil4.Menu model C¸c chøc n¨ng ë menu Model 4.1 Chøc n¨ng “Structure Type” Dïng ®Ó ®Æt c¸c th«ng sè ban ®Çu khi m« h×nh ho¸ kÕt cÊu, sau khi lùa chän ®−îcb¶ng nh− sau: + Structure Type: lùa chän kh«ng gian ph©n tÝch kÕt cÊu cã c¸c h×nh thøc sau: ph©ntÝch trong 3-D, ph©n tÝch trong mÆt ph¼ng X-Z, ph©n tÝch trong mÆt ph¼ng Y-Z vµ ph©ntÝch trong mÆt ph¼ng X-Y vµ ph©n tÝch 3-D kh«ng chÕ bËc tù do quay quanh trôc Z Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 17§HGTVT
 18. 18. Bµi gi¶ng Midas Civil + Converting type of Model weight to Masses: BiÕn ®æi träng l−îng b¶n th©n cña m«h×nh thµnh khèi l−îng tËp trung: Kh«ng biÕn ®æi, biÕn ®æi ra c¸c h−íng X,Y vµ Z; BiÕn®æi ra hai h−íng X, Y; BiÕn ®æi ra h−íng Z. 4.2 Chøc n¨ng “Structure Wizard” Dïng m« h×nh kÕt cÊu theo th− viÖn cã s½n4.2.1 Beam Dïng m« h×nh ho¸ kÕt cÊu dÇm, sau khi lùa chän xuÊt hiÖn b¶ng nh− sau: Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 18§HGTVT
 19. 19. Bµi gi¶ng Midas Civil Môc Input/Edit Môc Insert + Input/Edit: Distance: ChiÒu dµi phÇn tö cÇn m« h×nh Repeat: Sè lÇn lÆp l¹i cña phÇn tö Auto Bround. Condition: Tù ®éng thªm ®iÒu kiÖn biªn Show Element N0. : HiÓn thÞ sè phÇn tö Material: Chän lo¹i vËt liÖu Section: Chän lo¹i mÆt c¾t +Insert: Insert point: ®iÓm chÌn Rotation: Gãc xoay theo c¸c ph−¬ng X,Y vµ Z4.2.2 Column Hç trî m« h×nh ho¸ cét Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 19§HGTVT
 20. 20. Bµi gi¶ng Midas Civil Distance: Khai b¸o chiÒu dµi ®o¹n cét Repeat: Khai b¸o sè lÇn lÆp Boundary Condition: Khai b¸o ®iÒu kiÖn biªn (liªn kÕt) + Pin: Chèt +Fix: Ngµm +None: Kh«ng liªn kÕt Material: Khai b¸o vËt liÖu Section: Khai b¸o mÆt c¾t.4.2.4 Arch Khai b¸o kÕt cÊu vßm Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 20§HGTVT
 21. 21. Bµi gi¶ng Midas Civil Type: Khai b¸o d¹ng ®−êng cong. Number of Segment: sè ®o¹n Boundary condition: §iÒu kiÖn biªn + Pin: Chèt +Fix: Ngµm +None: Kh«ng liªn kÕt Span(L): ChiÒu dµi nhÞp Height(H): ChiÒu cao vßm4.2.5 Truss Khai b¸o kÕt cÊu giµn Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 21§HGTVT
 22. 22. Bµi gi¶ng Midas Civil +Input: Type: Lo¹i giµn ®−îc lùa chän C¸c d¹ng bè trÝ thanh xiªn C¸c lo¹i giµn Number of Panels: sè khoang giµn lùa chän Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 22§HGTVT
 23. 23. Bµi gi¶ng Midas Civil Ngoµi c¸c kÝch th−íc ®−îc thÓ hiÖn nh− trªn h×nh vÏ Apply out-to-out Size: permits truss depth dimensioning from the top of top chordto the bottom of bottom chord, rather than dimensioning center to cent Show Dimensions Display the dimensions entered in the Wizard Window +Edit Vertical: Chän cã thanh ®øng End vertical: chän cã thanh ®øng ë hai ®Çu4.2.6 Plate M« h×nh phÇn tö tÊm Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 23§HGTVT
 24. 24. Bµi gi¶ng Midas Civil +Input: co s½n ba lo¹i phÇn tö lµ h×nh trßn, h×nh ch÷ nhËt vµ nöa h×nh trßn. Sau khi lùa chän lo¹i phÇn tö th× trªn cöa sæ xuÊt hiÖn c¸c kÝch th−íc t−¬ng øng. +Edit: Type: Lo¹i phÇn tö cÇn hiÖu chØnh Size of Divisions: KÝch th−íc chia phÇn tö Number of Divisions: Sè phÇn tö ®−îc chia T−¬ng øng víi c¸c th«ng sè lµ c¸c kÝch th−íc t−¬ng øng. 4.2.7 Shell M« h×nh ho¸ phÇn tö shell (t−¬ng øng víi c¸c mÆt cong) Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 24§HGTVT
 25. 25. Bµi gi¶ng Midas Civil Type: Lùa chän lo¹i c¸c lo¹i vá Number of Divisions: sè chia T−¬ng øng víi c¸c môc ta cã c¸c kÝch th−íc t−¬ng øng nh− bªn h×nh vÏ. Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 25§HGTVT
 26. 26. Bµi gi¶ng Midas Civil c¸c c«ng cô hç trî khai b¸o nhanh c¸c d¹ng cÇu ®Æc biÖt: CÇu treo d©y vâng, cÇu d©yv¨ng, cÇu ®óc ®Èy, cÇu ®óc hÉng, ®µ gi¸o di ®éng,… c¸c tÝnh n¨ng vÒ khai b¸o l−íi vÏ kÕt cÊu Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 26§HGTVT
 27. 27. Bµi gi¶ng Midas Civil C¸c tÝnh n¨ng lµm viÖc víi node (nót) t¹o nót, söa ch÷a nót,… Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 27§HGTVT
 28. 28. Bµi gi¶ng Midas Civil c¸c chøc n¨ng lµm viÖc víi phÇn tö: t¹o phÇn tö, thay ®æi c¸c th«ng sè phÇn tö Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 28§HGTVT
 29. 29. Bµi gi¶ng Midas Civil c¸c chøc n¨ng vÒ khai b¸o c¸c thuéc tÝnh phÇn tö nh−: khai b¸o vËt liÖu, khai b¸o vÒmÆt c¾t. Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 29§HGTVT
 30. 30. Bµi gi¶ng Midas Civil C¸c chøc n¨ng vÒ khai b¸o ®iÒu kiÖn biªn: gèi cè ®Þnh, gèi di ®éng, ngµm, c¸c liªn kÕt®µn håi… C¸c chøc n¨ng khai b¸o Group (nhãm) nhãm kÕt cÊu, nhãm ®iÒu kiÖn biªn, nhãm t¶iträng vµ nhãm D¦L. §©y lµ c«ng cô ®Ó khai b¸o sù lµm viÖc cña kÕt cÊu qua c¸c giai®o¹n. Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 30§HGTVT
 31. 31. Bµi gi¶ng Midas Civil5.Menu Load Menu nµu hç trî c«ng viÖc khai b¸o t¶i träng: TÜnh t¶i vµ ho¹t t¶i, t¶i träng nhiÖt ®é, t¶i träng thêi gian khi xÐt ®Õn co ngot vµ tõ biÕn. Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 31§HGTVT
 32. 32. Bµi gi¶ng Midas Civil6. Menu Analysis Hç trî viÖc lùa chän c¸c bµi to¸n ph©n tÝch kÕt cÊu: Bµi to¸n dao ®éng riªng, bµi to¸n mÊt æn ®Þnh, bµi to¸n phi tuyÕn vËt liÖu, bµi to¸n phi tuyÕn h×nh häc… Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 32§HGTVT
 33. 33. Bµi gi¶ng Midas Civil7.Menu Results Hç trî c«ng viÖc t¹o tæ hîp vµ xem c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch ®−îc: ph¶n lùc, biÕn d¹ng, néi lùc vµ øng suÊt… Xem c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch c¸c bµi to¸n Bµi to¸n dao ®éng riªng, bµi to¸n mÊt æn ®Þnh, bµi to¸n phi tuyÕn vËt liÖu, bµi to¸n phi tuyÕn h×nh häc… Xem sù xÕp t¶i trªn ®−êng ¶nh h−ëng Xem kÕt qu¶ mÊt m¸t øng suÊt… Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 33§HGTVT
 34. 34. Bµi gi¶ng Midas Civil8.Menu Design Phôc vô bµi to¸n tù ®éng thiÕt kÕ.9.Menu Mode C¸c chÕ ®é ch¹y cña ch−¬ng tr×nh10. Menu Query Chøc n¨ng xuÊt hiÖn c¸c th«ng sè nót, phÇn tö Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 34§HGTVT
 35. 35. Bµi gi¶ng Midas Civil11. Menu Tools C¸c c«ng cô hç trî cho c«ng viÖc ph©n tÝch kÕt cÊu.12. Menu Windows Chøc c¸c chøc n¨ng chÝnh cña windows (HÕt phÇn 1) Gi¶ng viªn NguyÔn H÷u H−ng-Bé m«n C«ng tr×nh giao th«ng thµnh phè- 35§HGTVT

×