λίπη και έλαια

1,093 views

Published on

 • Be the first to comment

λίπη και έλαια

 1. 1. Mάκθμα από τουσ μακθτζσ του Α4 Θ παρουςίαςθ ανζβθκε όπωσ παρουςιάςτθκε από τουσ μακθτζσ και χωρίσ διορκϊςεισ
 2. 2. Λίπθ και Ζλαια
 3. 3. ΢τθν ομάδα λιπϊν και ελαίων ανικουν: • Ελαιόλαδο και ελιζσ • ΢πορζλαια (π.χ. καλαμποκζλαιο , θλιζλαιο, ςογιζλαιο)• Φυτικζσ μαργαρίνεσ (για επάλειψθ) και μαγειρικά λίπθ ( για το μαγείρεμα)
 4. 4. Σα λιπίδια ηωικισ προελεφςεισ Βοφτυρο Λαρδί
 5. 5. Σα λιπίδια φυτικι προζλευςθσΜαγειρικά λίπθ Μαγιονζηα Ξθροί καρποί
 6. 6. Θ ομάδα των λιπιδίων ζχει τα ακόλουκα κρεπτικά ςυςτατικά:• Λιπαρά οξζα που είναι απαραίτθτα για τον οργανιςμό• Λιποδιαλυτζσ βιταμίνεσ A, D, E, K• Ζχει υψθλι κερμικι αξία (9Kcal)
 7. 7. Σα λιπαρά οξζα τα χωρίηουμε ςε: ΑΚΟΡΕ΢ΣΑ ΚΟΡΕ΢ΜΕΝΑ τα κορεςμζνα λιπαρά οξζαΜονοακόρεςτα Πολυακόρετςα ΠΕΡΙΕΧΟΤΝ: επιδροφν αρνθτικά ςτθν Περιζχουν : υγεία μασ προκαλϊντασ• Ελαιόλαδο ΢πορζλαια ΒΟΤΣΘΡΟ μασ αςκζνειεσ ςτα αγγεία• Ελιζσ Καλαμποκζλαιο ΣΤΡΙ ςτθν καρδιά μασ και ανε-• Ξθροφσ καρποφσ Θλιζλαιο ΠΑΧΤ ΚΡΕΑ΢ βάηουν τθν χολθςτερόλθ Παχιά ψάρια ΑΛΛΑΝΣΙΚΑ ςτο αίμα μασ.
 8. 8. Α΢ ΠΑΜΕ ΢Ε ΜΕΡΙΚΕ΢ ΕΡΩΣΘ΢ΟΤΛΕ΢Μιπωσ κυμάςτε ςτθν ομάδα λιπϊν και ελαίωντθ ανικουν; ΑΝΘΚΟΤΝΕλαιόλαδο και ελιζσ΢πορζλαιαΦυτικζσ μαργαρίνεσΜαγειρικά λίπθ
 9. 9. Μιπωσ κυμάςτε ποια είναι τα λιπίδια ηωικισ προζλευςθσ; ΕΙΝΑΙ1. ΒΟΤΣΤΡΟ2. ΛΑΡΔΙ
 10. 10. Μιπωσ κυμάςτε ποια είναι τα λιπίδια φυτικισ προζλευςθσ; ΕΙΝΑΙi. ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΘii. ΢ΑΛΣ΢Ε΢ ΚΑΙ ΜΑΓΙΟΝΕΗΑiii. ΞΘΡΟΙ ΚΑΠΡΟΙ
 11. 11. Μιπωσ κυμάςτε ςε ποιεσ κατθγορίεσχωρίηουμε τα λιπαρά οξζα και ποια είναι αυτά; ΑΚΟΡΕΣ΢Α ΚΟΡΕ΢ΜΕΝΑ ΜΟΝΟΑΚΟΡΕΣ΢Α ΠΟΛΤΑΚΟΡΕ΢ΣΑ ΕΊΝΑΙΕλαιόλαδο ΢πορζλαιο ΒΟΤΣΤΡΟΕλιζσ Θλιζλαιο ΣΤΡΙΞθροφσ καρποφσΚαλαμποκζλαιο ΠΑΧΤ ΚΡΕΑ΢ Παχιά ψάρια ΑΛΛΑΝΣΙΚΑ
 12. 12. Ευχαριςτοφμε που δϊςατε ςθμαςία ςτθν εργαςία μασ… ΛΙΠΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑΕργαςία ςτθν Οικιακι ΟικονομίαOνόματα: ΧΡΘ΢ΣΟ΢ ΛΤΜΠΕΡΙΔΘ΢ ΔΘΜΘΣΡΘ΢ ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΤΛΟ΢ ΔΘΜΘΣΡΘ΢ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤΣάξθ: Αϋ4… 1ο Γσμνάζιο Ορεζηιάδας
 13. 13. ΣΕΛΟ΢

×