Dasar syarikat

21,582 views

Published on

5 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
21,582
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
369
Comments
5
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dasar syarikat

 1. 1. 1. PENDAHULUAN Majikan membelanjakan banyak wang dan masa untuk mengambil,memilih dan mengadakan induksi untuk pekerja.Mereka pastikan bahawa mereka mematuhi undang-undang pekerjaan,tetapi mereka gagal untuk menyedikan tempat kerja yang selamat.Pekerja mungkin maut akibat kemalangan tersebut.Pegawai sumber manusia perlu maklumkan kepada keluarga pekerja bahawa dia terlibat dalam kemalangan mauat,mungkin ini ialah satu tugas yang tersangat susah yang akan dihadapi oleh seorang pegawai sumber manusia. Dalam ruang ini,isu ini membincangkan dasar keselamatan,program keselamatan dan aduan kemalangan di tempat kerja.
 2. 2. 2. DASAR KESELAMATAN SYARIKAT Adalah menjadi dasar Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan di Syarikat Ikbal Ebgineering Sdn Bhd untuk menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya dan orang-orang lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti- aktivitinya. Pihak pengurusan dan pekerja akan sama-sama berusaha untuk mencapai matlamat dan objektif-objektif dasar ini melalui rundingan dan kerjasama. Khususnya, dasar Jabatan ialah:a) Untuk menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang selamat dan sihat;b) Untuk mempastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan berkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan;c) Untuk menyiasat semua kemalangan, penyakit, keracunan dan kejadian berbahaya dan mengambil langkah-langkah untuk mempastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang lagi;d) Untuk mematuhi kehendak-kehendak perundangan dan lain-lain keperluan mengenai keselamatan dan kesihatan seperti yang ditetapkan di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, peraturan-peraturannya dan tataamalan yang diluluskan;e) Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja; danf) Untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu. Jabatan yakin bahawa keselamatan dan kesihatan yang dipertingkatkan secara berterusan mestilah diintegrasikan ke dalam aktiviti-aktiviti harian kita, dan penggunaan cara kerja selamat dan sihat adalah faktor utama ke arah mempastikan kejayaan misi kita.
 3. 3. 3. Program Kesedaran Keselamatan Program Kesedaran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Di Syarikat Ikbal Engineering Sdn Bhd adalah untuk mencapai objektif berikut : a) Mewujudkan persekitaran kerja yang selamat dan sihat kepada pekerja sepanjang berada di tempat kerja. b) Memupuk dan meningkatkan tahap kesedaran terhadap aspek Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) di tempat kerja. c) Menyediakan dan menggalakkan pelaksanaan penilaian risiko (risk assessment) serta penyediaan prosedur kerja selamat (safe operating procedure) bagi setiap aktiviti yang dijalankan di tempat. d) Membantu dalam mengintegrasikan Budaya Kerja Selamat dan Sihat di dalam sistem pengurusan dan aktiviti yang dijalankan di tempat kerja serta meningkatkan standard KKP. e) Meningkatkan kualiti kerja yang selamat f) Meningkatkan kefahaman mengenai tatacara dalam menghadapi isu keselamatan, kesihatan dan kecemasan.
 4. 4. 4. PERANAN PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Tanggungjawab Pengurusan a) Setiap Ketua Bahagian, Seksyen dan Unit adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan dasar dan memperuntukkan sumber yang mencukupi bagi mencapai maksud tersebut. b) Setiap Pengurus di dalam syarikat adalah bertanggungjawab memastikan bahawa setiap aktiviti dan lokasi kerja di bawah pengawasannya selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. c) Menyedia dan memelihara tahap keselamatan dan kesihatan yang tertinggi bagi setiap kemudahan, loji, peralatan dan sistem beserta dengan kebajikan dan kemudahan pertolongan cemas. d) Mewujudkan komunikasi berkesan supaya pihak pengurusan dan para pekerja dapat bekerjasama dalam membentuk dan mempromosikan langkah-langkah bagi memastikan keselamatan di tempat kerja. e) Memberi latihan dan pengetahuan kepada para pekerja tentang risiko yang dihadapi semasa dan di tempat kerja. f) Memastikan setiap kontraktor dan pembekal dipilih berdasarkan keperluan keselamatan dan kesihatan syarikat. g) Menyediakan peralatan keselamatan dan perlindungan diri yang mencukupi untuk setiap pekerja. h) Mewujudkan dan mengemaskini prosedur kecemasan selaras dengan keperluan perundangan dan komuniti setempat. i) Mematuhi semua perundangan dan peraturan negara dan mempromosikan amalan keselamatan yang terbaik
 5. 5. Tanggungjawab Pekerja a) Setiap pekerja bertanggungjawab ke atas keselamatan dan kesihatan diri sendiri, rakan sekerja, syarikat dan masyarakat. b) Pekerja mestilah bekerjasama dengan pihak pengurusan dalam semua aspek keselamatan dan kesihatan. c) Pekerja mestilah mematuhi sebarang arahan atau peraturan keselamatan dan kesihatan yang diadakan oleh pihak pengurusan. d) Pekerja mestilah memakai atau menggunakan peralatan perlindungan diri yang dibekalkan di sepanjang waktu bekerja. Dasar atau Polisi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dibentuk berasaskankepada peraturan-peraruran AKKP 1994 dan juga tataamalan industri. Mengikutseksyen 36 Akta yang sama, tataamalan industri adalah terdiri daripada arahan-arahanyang pada Menteri Sumber Manusia perlu atau patut untuk panduan majikan danpekerja dalam mematuhi kehendak-kehendak Akta. Suatu tataamalan terdiri daripadaapa-apa standard, kaedah, spesifikasi atau peruntukkan berhubungan dengankeselamatan dan kesihatan pekerjaan yang diluluskan oleh Menteri Sumber Manusia.Tataamalan juga perlu memakai, mengandungi atau merujuk kepada mana-manadokumen yang dirumus atau disiarkan oleh mana-mana badan atau pihak yangberkuasa.PenaltiKegagalan menyediakan dasar keselamatan boleh menyebabkan majikan disabitkankesalahan di bawah seksyen 195 di mana sekiranya didapati bersalah majikan bolehdikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 2 tahunatau kedua-duanya sekali.
 6. 6. 5. FUNGSI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN 1. Membantu dalam menyediakan sistem / prosedur kerja selamatan SOP setiap proses/aktiviti Pemilihan PPE Permit kerja untuk sub kontraktor. 2. Menjalankan kajian tentang trend kemalangan, kemalangan nyaris, kejadian merbahaya dan keracunan / penyakit pekerjaan dari segi : Masa kemalangan Punca / sebab kemalangan Jumlah kemalangan 3. Mengkaji semula keberkesanan program keselamatan dan kesihatan : Kursus induksi Kempen keselamatan Program pendedahan bunyi bising  Kesan dari segi : Kadar kemalangan Kesedaran/sikap pekerja Pemahaman tentang aspek keselamatan & kesihatan
 7. 7. 6. Audit Keselamatan Definisi Audit Keselamatan Perkataan audit diambil daripada perkataan Latin audire yang bermaksud didengar kerana semasa pertama kali diperkenalkan audit melibatkan pembentangan secara oral (Fuller dan Vassie, 2004). Antara takrifan audit keselamatan dan kesihatan ialah ia merupakan sebagai satu proses yang tersusun bagi mengumpul maklumat berkenaan dengan keberkesanan, keefisyenan dan juga kebolehpercayaan sesuatu system pengurusan keselamatan dan kesihatan dan seterusnya merangka pelan untuk memperbaiki kelemahan (Health and Safety Executive, 2000). Menurut Wallace (1995) audit sebagai pengesahan secara langsung sesuatu aktiviti dengan menggunakan pendekatan sistematik untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dengan cara membandingkan apa yang ada dan yang dilakukan dengan standard, amalan dan undang-undang. Audit keselamatan juga merujuk kepada audit keselamatan dan kesihatan tentang loji dan sistem kerja untuk memastikan keselamatan dan kesihatan orang yang diambil kerja di tempat kerja1. Pelbagai nama diberikan kepada aktiviti ini antaranya pemeriksaan keselamatan, analisa dan penyelidikan keselamatan, lawatan mengejut dan sebagainya (Kamal Halili, 2001). Walau apapun, yang pentingnya audit keselamatan difahami sebagai satu proses memantau aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan menilai ke atas sebarang aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan di tempat kerja secara berkala.Audit keselamatan dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai keberkesanan sistemkeselamatan yang dibuat dalam sesebuah organisasi, di samping mencari kekuatan dan kelemahan organisasi bagi mengenalpasti langkah-langkah pembaikan yang boleh diambil.Perlaksanaan yang sempurna dan berterusan menunjukkan komitmen dan iltizam yang tinggi daripada pihak pengurusan secara tidak langsung memotivasikan pekerja betapa pentingnya menitikberatkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja
 8. 8. 7. Audit Keselamatan: Tanggungjawab Siapa? Dalam sesebuah organisasi, tanggungjawab untuk melaksanakan audit keselamatan terletak di bahu majikan. Tetapi dengan wujudnya jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan maka pengkhususan berkaitan dengan audit keselamatan dapat dilaksanakan sebagaimana termaktub dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan perundangan subsidiari di bawahnya. Sesiapa yang mengendalikan audit keselamatan dan kesihatan di sesebuah organisasi dikenali sebagai juru audit keselamatan dan kesihatan2, sama ada di ambil bekerja di tempat kerja atau sebaliknya, yang dilantik oleh majikan untuk menjalankan audit keselamatan di tempat kerja. Oleh itu, juru audit bagi keselamatan dan kesihatan tidak semestinya ahli JKKP.Audit boleh dikategorikan kepada audit dalaman dan audit luaran. Berdasarkan seksyen 31(a), AKKP 1994, JKKP yang ditubuhkan berfungsi untuk mengkaji semula langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan dan kesihatan orang-orang di tempat kerja. JKKP hendaklah: a) Memeriksa tempat kerja sekurang-kurangnya tiga bulan sekali untuk menentukan jika terdapat apa-apa yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan orang yang diambil kerja di dalamnya; Dengan syarat bahawa JKKP itu boleh, pada bila-bila masa, membuat pemeriksaan lanjut ke atas apa-apa loji di dalamnya atau mana-mana bahagian tempat kerja untuk mengukurkeberkesanan langkah-langkah yang diambil bagi memastikan keselamatan dan kesihatan orang di tempat kerja. b) membincangkan dengan seberapa segera yang praktik, pemerhatian anggota jawatankuasa yang dibuat semasa pemeriksaan tempat kerja, dan jika terdapat hal keadaan di tempat kerja yang pada pendapat jawatankuasa, memudaratkan keselamatan dan kesihatan mana-mana orang yang diambil kerja di dalamnya hendaklah merekodkan butir-butir tentang hal keadaan tersebut dalam suatu laporan yang disimpan bagi maksud itu; dan
 9. 9. c) membuat cadangan kepada majikan mengenai langkah-langkah pemulihan yang perlu diambil tentang apa-apa perkara yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan orang di tempat kerja dan hendaklah merekodkan cadangan tersebut dalam laporan.8. Objektif Audit Keselamatan Antara objektif audit keselamatan ialah untuk menilai keberkesanan pengurusan system keselamatan dan kesihatan yang diamalkan di sesebuah tempat kerja melalui pemeriksaan secara berkala. Di samping itu, audit keselamatan dianggap sebagai satu cermin kerana melaluinya sebarang kelemahan dan kekuatan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dilaksanakan dapat dikenalpasti. Dengan kata lain, maklumat terkini yang diperolehi melalui audit akan menunjukkan kedudukan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan dalam sesebuah organisasi tersebut.Selaras dengan itu, langkah-langkah penambahbaikan yang sesuai dan praktikal diambil oleh pihak majikan dalam tempoh yang ditetapkan bagi memperbaiki kepincangan dan meningkatkan pencapaian serta kecekapan dalam sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan.Audit yang pertama kali dilakukan dianggap sebagai permulaan ke arah memperbaiki sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan dalam sesebuah organisasi dan ianya perlu dilakukan secara berterusan dan konsisten.
 10. 10. 8.1 Borang Audit KeselamatanAUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN DI SYARIKAT IKBAL ENGINEERING SDN BHD 1. MAKLUMAT ASAS KEMUDAHAN 1.1 NAMA DAN ALAMAT KEMUDAHAN 1.2 NAMA DAN JAWATAN PEGAWAI YANG DIHUBUNGI 1.3 UNIT/JABATAN YANG DILAWATI 1.4 JUMLAH ANGGOTA ORANG 2. TARIKH LAWATAN TARIKH LAWATAN TERAKHIR3. 3. AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN ARAHAN: -Format ini hedaklah diisi semasa membuat lawatan kemudahan kesihatanyang berkaitan melalui pemerhatian,temubual,semakan rekod dan sebagainya. -Audit ini meliputi 3 komponen utama organisasi,keselamatan dan kesihatan’ -Penilaian dibuat dari aspek penyediaan,pelaksanaan/implementasi program -Tandakan TB bagi perkara yang tidak berkaitan Perkiraan Markah adalah berdasarkan perkara: i. Skala prestasi: 0-tidak memuaskan 1-memuaskan 2-baik ii. ‘Weightage’ 1.Minor-bagi perkara yang optinal atau menjejaskan kesihatan/keselamatan 2.Major-bagi perkara yangt keujudannya boleh mempertingkatkan tahap keselamatan dan kesihatan anggota/tempat kerja 3.Critical-bagi perkara yang boleh menjejaskan kesihatan/keselamatan anggota atau dibawah peruntukan Akta.
 11. 11. Skala Jumlah Markah catatan prestasi weightage diperoleh 0 1 2 i3.1 ORGANISASI3.1.1 Penyata Dasar X 3-6Keselamatan Dan Kesihatan1.1.2 Jawatankuasa X 3-6Keselamatan Dan Kesihatan.(Jika>40 Orang Anggota)3.1.3 Garis Panduan Kerja X 3-6Selamat (Tugas Yang Berisiko)3.1.4 Pelan Pengurusan X 2-4Kecemasan 3.1.5 Pengurusan ‘First Aid’ a) Peralatan X 3-6 b) Anggota Terlatih X 3-63.1.6 Prosedur Melapor X 3-6Insiden/Kemalangan/Kecederaan3.1.7 Prosedur Penyiasatan X 3-6Insiden3.1.8 Prosedur X 3-6Tindaksusul/UlangkajiPerlaksanaan Langkah-LangkahKawalan/Pencegahan3.1.9a Kebajikan anggota X 1-2(tempat kerja berisiko) x-1-2 Ruang makan Bilik tukar baju Bilik mandi Bilik rehat3.1.9b Surau X 1-2 Skala Prestasi Jumlah weightage Markah catatan 0 1 2 diperolehi3.1.10 OreintasiKeselamatan Dan Kesihatan X 2-4Tempat Kerja(Job Orientation)3.1.11 Kursus Keselamatan X 2-4Dan Kesihatan DalamPerkhidmatan 3.1.12 Promosi kesihatan X 2-4
 12. 12. dan keselamatan Jumlah kecil3.2 KESELAMATAN3.2.1 Susunatur Peralatan X 3-63.2.2 Keselamatan X 3-6Persekitaran (Lantai)3.2.3 Pencahayaan X 2-43.2.4 Ventalasi X 2-43.2.5 Penyelengaraan X 2-4Peralatan3.2.6 Alat Perlindungan X 3-6Diri(APD)3.2.7 Amalan Kerja Selamat X 3-6 Guna APD yang dibekalkan Mengikut garispanduan /prosidur3.2.8 Rekabentuk Tempat X 2-4Kerja (Egronomik)3.2.9 Pelabelan Dan X 2-4Penyimpanan Bahan JUMLAH KECIL3.3 KESIHATAN3.3.1 Pengurusan Risiko X 3-6-Kenalpasti Hazard MenilaiDan Mengawal Risiko3.3.2 Pengawasan X 3-6Perubatan Bagi Anggota Bagi Anggota Yang Berisiko Bagi anggota> 40tahun Skala prestasi 0 1 2 Jumlah Markah weightage diperolehi catatan3.3.3 Kebisingan (Dimana X 2-4Perlu)3.3.4 Suhu Panas (Dimana X 2-4Perlu)3.3.5 Kebersihan X 2-4Persekitaran
 13. 13. 3.3.6 pengurusan X 3-6pembuangan bahan Jumlah kecil3.4 CIRI KESELAMATANDAN KESIHATAN UNTUKPELANGGAN3.4.1 Orang Kurang Upaya X 2-43.4.2 wargatua X 2-43.4.3 kanak-Kanak X 2-43.4.4 lain-Lain X 2-4 JUMLAH KECIL JUMLAH BESAR4.KOMEN KESELURUHAN5.CADANGAN/TINDAKAN5.1 Organisasi5.2 Keselamatan5.3 Kesihatan
 14. 14. 6.JURUAUDIT………………………………..TandatanganNama :Jawatan :7.TARIKH LAPORAN AUDIT DISEDIAKAN
 15. 15. 9. Keperluan Memberitahu DOSH Apabila Kemalangan,Keracunan Pekerjaan Atau Penyakit Pekerjaan Peraturan dibawah OSHA menyatakan bahawa adalah wajib bagi majikan memberitahu dosh apabila berlakunya: a) Kemalangan maut atau kemalangan yang menyebabkan kecederaan serius kepada anggota badan (yang menyebabkan pekerja tidak dapat hadir untuk bekerja) b) Keracunan pekerjaan c) Penyakit pekerjaan Apabila kemalangan berlaku,pihak majikan mesti memberitahu pejabat DOSH tempatan denagan segera melalui telefon atau dengan cara lain.Dalam masa tujuh hari,satu laporan mesti dihantar ke DOSH dengan Melengkapkan Borang Berkenaan.Jangan Lupa Bahawa Anda Juga Perlu Melaporkan Kepada Pertubuhan Keselamatan Dan Sosial Atau Jabatan Tenaga Kerja(sekiranya pekerja yang cedera ialah pekerja asing) 9.1 Kemalangan Satu atau berapa kejadian yang tidak dirancang dan tidak dikehendaki yang mana boleh mendatangkan bencana,kecederaan kepada menusia,kerosakan harta benda. Perbuatan tidak selamat Keputusan Unsafe result practice/human factor Bahaya Practice or condition that may cause accident Kemalangan Tempat tidak selamat Accident Unsafe condition
 16. 16. 9.2 Rekod KemalanganRekod semua kemalangan,kejadian merbahaya,peristiwa keracunan pekerjaan danpenyakit pekrjaan mesti disimpan.Pihak majikan mesti hantar kepada DOSH rekodtahun lepas sebelum 31 Januari setiap tahun.Semua mesti disimpan selama 5 tahunsekurang-kurangnya.9.3 Penyiasatan kemalanganSekiranya kemalangan berlaku,tidak kira kecil atau besar,ia mesti disiasat.PengerusiJawatankuasa Keselamatan mesti diberi kuasa melantik satu jawatankuasa penyiasatkhas setiap kali ada kemalangan.Penyiasatan mesti dimulakan tanpa penangguhansebelum maklumat hilang.Penyiasatan keatas sesuatu kemalangan boleh dijalankan oleh satu kumpulan terdiridaripada: a) Pengerusi jawatankuasa keselamatan b) Pegawai bertanggungjawab keatas keselamatan ditempat kerja c) Satu atau dua orang ahli jawatankuasa keselamatan.Kumpulan penyiasat mesti berpengalaman menjalankan siasatankemalangan.Sekiranya tiada siapa dalam organisasi anda mempunyai pengalamanyang mencukupi,aturkan latihan untuk sekumpulan staf supaya mereka memperolehikemahiran penting apabila dikehendaki.Cuba pastikan pekerja yang telah menjalanilatihan dalam penyiasatan kemalangan.Banyak soalan yang perlu dijawab oleh penyiasatan.Berikut adalah beberapa contoh: 1. Nilakah kemalangan berlaku 2. Dimanakah kemalangan berlaku 3. Siapakah yang terlibat dalam kemalangan 4. Ada siapa yang menyaksikan kemalangan tersebut 5. Apakah kecederaan dan kerosakan yang ditanggung 6. Adakah pertolongan cemas diberi kepada pekerja yang cedera?jika ya,oleh siapa? 7. Apakah peralatan atau mesin yang diguna semasa kemalangan 8. Pekerja yang cedera sedang buat apa semasa kemalangan? 9. Apa yang berlaku? 10. Adakah peraturan untuk memakai KPD dikawasan berlakunya kemalangan?adakah ia dipakai oleh pekerja yang terlibat.
 17. 17. Semua maklumat yang dikumpul boleh diguna untuk mengenalpasti sebab-sebabkemalangan,dan ini boleh berikan input bagaimana untuk mengelakkan kemalangandaripada berlaku pada masa hadapan.Tujuan penyiasatan kemalangan bukannya untukmenuduh sesiapa,ia adalah untuk mencari jalan membuat tempat kerja lebihselamat.Penyiasatan mungkin cadangan: Latihan tambahan untuk pekerja Memperkenalkan KPD atau pertukaran KPD Pelaksanaan peratran keselamatan yang lebih tegas Prosuder dan penanda ditulis dengan lebih baik untuk pekerja patuhi Pengubahsuaian mesin atau peralatan Pengubahsuaian prosuder operasi piawai(SOP)9.4 TINDAKAN MELAPOR KEMALANGAN Ketua hendaklah memastikan setiap kemalangan, kejadian berbahaya,keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerjamasing-masing dilaporkan kepada Jawatankuasa Keselamatan dan KesihatanPekerjaan melalui Pengerusi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan . Laporantersebut hendaklah dibuat dengan serta merta sebaik sahaja kejadian tersebutdikenalpasti atau berlaku di Jabatan masing-masing. Menghantar Borang Laporan Mengenai Kemalangan/Kejadian BerbahayaJKKP6 secepat yang praktik sebagaimana yang dilampirkan pada LAMPIRANdan disalinkan kepada fail Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan PekerjaanPTJ masing-masing. Bagi kemalangan yang serius, kawasan kemalangan hendaklah jangan diganggukecuali untuk mencegah kemalangan yang lebih serius atau memudahkan laluanbantuan. Nasihat atau pandangan daripada Bahagian Keselamatan mengenaikemalangan hendaklah diperolehi serta merta.
 18. 18. 9.5 .BORANG PROSUDER KEMALANGAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN SYARIKAT IKBAL ENGINEERING SDN BHD LAPORAN KEMALANGANA. PANDUAN MELAPORKAN1. Sila isi laporan ini dimana yang berkenaan. Gunakan lampiran jika ruang yang disediakan tidak mencukupi.2. Anda perlu mengisi laporan ini dengan jujur dan ikhlas. Keterangan yang diberikan akan membantu Jawatankuasa mengambil langkah-langkah pencegahan bagi mengelakkan kemalangan yang serupa daripada berulang.3. Laporan yang telah siap diisi hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UniversitiB. STATUS PELAPORSila tandakan (x) diruangan yang disediakanIndividu yang terlibat secara langsung Mangsa Kemalangandengan kemalanganPenyelia/Ketua Jabatan Saksi KemalanganLain-lain Nyatakan : _________________
 19. 19. C. BUTIR-BUTIR PELAPOR1. Nama : _________________________ 2. No. Kad Pengenalan :_______________3. Bangsa : ____________ 4. Umur : ______ 5. Warganegara : ________________5. Pekerjaani. Jika Pelajar-Kursus : ___________________________________ Tahun : _________ii. Jika Staf-Jawatan : __________________ Taraf Perkhidmatan : ________________iii.Jika Pelawat/Pekerja Kontrak dll. : _________________________________________7. No. Matrik/Kakitangan/Pas Pelawat/Pekerja : _______________________________8. Nama dan Alamat Jabatan/Majikan : ____________________________________________________________________________________ No. Tel. : _______________9. Alamat Kediaman Yang Boleh Dihubungi :_____________________________________________________________________________ No.Tel. : _________________
 20. 20. D. PENYELIAAN/KEBENARAN BERTUGAS1. Namakan Penyelia /Ketua Jabatan : ______________________________________i. Nama : ___________________________ ii Jawatan : ________________________iii. Jabatan : ____________________________________________________________2. Siapakah Yang Membenarkan/Mengarah Tugas/kerja Tersebut Dijalankan ?i. Nama : _______________________________ii. Jawatan : ___________________iii. Jabatan : ____________________________________________________________E. BUTIR-BUTIR KEMALANGAN1. Tarikh Kemalangan : ___________________ 2. Masa Kemalangan : __________3. Tempat Kemalangan : (No./Nama Bilik/Bgn.) : ______________________________4. Terangkan Secara Ringkas Berkenaan Kerja / Tugas / Prosedur Kerja Yang Dijalankan Dimana Kemalangan Ini Berlaku : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. Bilangan Hari/Kerja/Tugas Ini Dijalankan Sebelum Kemalangan Berlaku : _________6. Jelaskan Dengan Terperinci Bagaimana Kemalangan Ini Berlaku, Gambaran-Gambaran / Keadaan Kemalangan, Mereka Yang Terlibat, Tindakan-
 21. 21. Tindakan Yang Telah Diambil Dan Sempamanya Mengikut Urutan Masa Dan Tarikh.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 22. 22. 7. Nyatakan Punca Kemalangan Ini Berlaku :___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. Kepada Siapa Kemalangan Ini Mula Dilaporkan : ____________________________F. KESAN KEMALANGAN1. Nyatakan Nama Mangsa Kemalangan Dan bahagian Anggota Yang Tercedera :__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Kerosakan Dan Kemusnahan Harta Benda/Peralatan Yang Berlaku :____________________________________________________________________________________________________________________________________________G. RAWATAN KECEMASAN1. Terangkan Secara Ringkas Berkenaan Rawatan Kecemasan Yang diambil/Diberikan.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Jika Mangsa Mendapat Cuti Sakit, Nyatakan Mulai dari Tarikh ___________ Hingga_________
 23. 23. I. PENGAWASAN KESELAMATAN1. Adakah Tugas Kerja Ini Dibawah Penyeliaan Atau Diselia Oleh Sesaorang Semasa Kemalangan Ini Berlaku. Jika Ya, Namakan Penyelia Tersebut.____________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Adakah Penerangan/Taklimat Berkenaan Keselamatan Telah Diberikan Sebelum Tugas/Kerja Dijalankan? Jika Ya, Terangkan Pada Masa Bila dan Oleh Siapa ?____________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Adakah Pakaian Perlindungan / Peralatan Keselamatan Yang Disediakan Mencukupi Dan Digunakan Semasa Kemalangan. Terangkan : _______________________________________________________________________________________H. LAIN-LAIN/ULASAN1. Lain-lain Perkara Yang perlu Dilaporkan Atau Ulasan : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________I. PENGAKUANSegala Butir-Butir Dan Maklumat Yang Saya berikan Diatas Adalah Benar Dan Betul SetakatYang Saya Ketahui.Tandatangan : ________________ Tarikh Dilaporkan : ________________
 24. 24. 10. Kesimpulan

×