Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

School 307

210 views

Published on

School 307

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

School 307

 1. 1. ЗЗВВІІТТ ппрроо ххіідд ттаа ррееззууллььттааттии ввппрроовваадджжеенннняя ннааууккооввоо-ддооссллііддннооїї ттаа ееккссппееррииммееннттааллььннооїї ррооббооттии ззаа ттееммооюю:: «ЗЗаассттооссуувваанннняя ддііяяллььннііссннооггоо ммееттооддуу ннааввччаанннняя уууу ввввииииккккллллааааддддаааанннннннніііі ппппррррииииррррооооддддннннииииччччоооо--ммммааааттттееееммммааааттттииииччччнннниииихххх ддииссцциипплліінн ззаа ннааууккооввоо – ппееддааггооггііччнниимм ппррооееккттоомм „„РРооссттоокк”” уу 22000099 – 22001144 рррр.» ннаа ббааззіі ссппееццііааллііззооввааннооїї шшккооллии №330077 зз ппооггллииббллеенниимм ввииввччеенннняямм ппррииррооддннииччиихх ннаауукк ДДеесснняяннссььккооггоо ррааййооннуу мм.. ККииєєвваа ззаа 22001122 рріікк
 2. 2. Завдання ееккссппееррииммееннттуу:: • ЗЗддііййссннююввааттии ввііддппооввііддннуу ппссииххооллооггоо-ппееддааггооггііччннуу ппііддггооттооввккуу ппееддааггооггііччннооггоо ккооллееккттииввуу,, ббааттььккіівв ддоо ооррггааннііззааццііїї іі ппррооввееддеенннняя ввииккллааддаанннняя ппррииррооддннииччоо-ммааттееммааттииччнниихх ддииссцциипплліінн ннаа ооссннооввіі ддііяяллььннііссннооггоо ппііддххооддуу.. • ААппррооббууввааттии ппееддааггооггііччнніі ттееххннооллооггііїї,, ссппрряяммоовваанніі ннаа ввввииииккккооооррррииииссссттттаааанннннннняяяя ддддііііяяяяллллььььннннііііссссннннооооггггоооо ммммееееттттооооддддуууу ннннааааввввччччаааанннннннняяяя,,,, яяяяккккіііі ппппоооовввв’’’’яяяяззззаааанннніііі зззз ввииккооррииссттаанннняямм ппррооггрраамм ттаа ппііддррууччннииккіівв ((зз ммааттееммааттииккии ттаа ккууррссуу «ННааввккооллиишшнніійй ссввіітт»)),, ррооззррооббллеенниихх вв ммеежжаахх ннааууккооввоо- ппееддааггооггііччннооггоо ппррооееккттуу „„РРооссттоокк””.. • РРооззррооббииттии ккррииттееррііїї ттаа ппооккааззннииккии ввииззннааччеенннняя ррііввнняя ссффооррммооввааннооссттіі ппррииррооддннииччоо-ммааттееммааттииччнниихх ккооммппееттееннттннооссттеейй ууччнніівв.. • РРооззррооббииттии ккооммппллеекксс ммееттооддииччннооггоо ііннссттррууммееннттааррііюю щщооддоо ммооннііттооррииннггуу яяккооссттіі ввииккооррииссттаанннняя ддііяяллььннііссннооггоо ппііддххооддуу уу ввииккллааддаанннніі ппррииррооддннииччоо-ммааттееммааттииччнниихх ддииссцциипплліінн..
 3. 3. ООччііккуувваанніі ррееззууллььттааттии • ККррииттееррііїї іі ппооккааззннииккии ррііввнніівв ссффооррммооввааннооссттіі ппррииррооддннииччоо- ммааттееммааттииччнниихх ккооммппееттееннттннооссттеейй ууччнніівв.. • ППііддггооттооввккаа ааввттооррссььккиихх ппррооггрраамм,, ппооссііббннииккіівв,, ммееттооддииччнниихх ррееккооммееннддаацціійй,, ддииддааккттииччнниихх ммааттееррііаалліівв зз ппррооббллееммии:: „„ВВииккооррииссттаанннняя ддііяяллььннііссннооггоо ммееттооддуу ннааввччаанннняя уу ввииккллааддаанннніі ппппррррииииррррооооддддннннииииччччоооо--ммммааааттттееееммммааааттттииииччччнннниииихххх ддддииииссссцццциииипппплллліііінннн ззззаааа ннннааааууууккккооооввввоооо--ппппееееддддааааггггооооггггііііччччнннниииимммм ппррооееккттоомм „„РРооссттоокк””.. • ППііддввиищщеенннняя ппррооффеессііййннооїї ммааййссттееррннооссттіі ввччииттеелліівв шшккооллии вв ууммоовваахх ппррооввееддеенннняя ддоосслліідднноо-ееккссппееррииммееннттааллььннооїї ррооббооттии,, ааккттииввііззааццііяя їїххннььооїї ттввооррччоо-ппоошшууккооввооїї ддііяяллььннооссттіі.. • УУззааггааллььннеенннняя ттаа ррооззппооввссююдджжеенннняя ддооссввііддуу ррооббооттии зз ввииккооррииссттаанннняя ддііяяллььннііссннооггоо ммееттооддуу ннааввччаанннняя ззаа ККооммппллееккссннооюю ппррооггррааммооюю ррооззввииттккуу ддііттеейй „„РРооссттоокк””..
 4. 4. Етапи проведення ееккссппееррииммееннттуу:: • ІІ.. ДДііааггннооссттииккоо – ааннааллііттииччнниийй ввеерреессеенньь 22000099 – ссееррппеенньь 22001100рр.. • ІІІІ.. ППррооггннооссттииччнноо-ккооннссттррууююююччиийй ввеерреессеенньь 22001100 – ссееррппеенньь 2222000011111111рррр.... • ІІІІІІ.. ППррооггррааммнноо-ммооддееллююююччиийй ееттаапп ввеерреессеенньь 22001111 – ссееррппеенньь 22001122 рр.. • ІV.. ППррооееккттнноо-ппллааннууююччиийй ееттаапп ввеерреессеенньь 22001122 – ссееррппеенньь 22001133 рр.. • V.. РРооззввииввааллььнноо-ууззааггааллььннююююччиийй ееттаапп ввеерреессеенньь 22001133 – ччееррввеенньь 22001144 рр..
 5. 5. Назва ееттааппуу ППррооггррааммнноо-ммооддееллююююччиийй ((0099..22001111 рр.. –– 0088..22001122 рр..)) • ЗЗмміісстт ввппрроовваадджжеенннняя ІІІІІІ ееттааппуу:: • РРооззррооббккаа ккррииттееррііїївв ттаа ппооккааззннииккіівв ввииззннааччеенннняя ррііввнняя ссффооррммооввааннооссттіі ппррииррооддннииччоо-ммааттееммааттииччнниихх ккооммппееттееннттннооссттеейй ууччнніівв.. •• ААААннннаааалллліііізззз ттттаааа ппппооооррррііііввввнннняяяянннннннняяяя ррррооооззззввввииииттттккккуууу ппііззннааввааллььнниихх,,ттввооррччиихх ззддііббннооссттеейй ооссооббииссттііссннооїї ссффееррии ууччнніівв ввііддппооввіідднноо ввііккооввиимм ннооррммаамм ттаа ііннддииввііддууааллььнниимм ооссооббллииввооссттяямм.. • ППііддввееддеенннняя ппііддссууммккіівв ппррооггррааммнноо-ммооддееллююююччооггоо ееттааппуу ннааууккооввоо-ппееддааггооггііччннооггоо ддоосслліідджжеенннняя..
 6. 6. ЗЗааввддаанннняя ннааууккооввоо-ддооссллііддннооїї ттаа ееккссппееррииммееннттааллььннооїї ррооббооттии ІІІІІІ ееттааппуу:: • ЗЗааббееззппееччеенннняя ппооссттііййннооггоо ввддооссккооннааллеенннняя ффааххооввооїї ммааййссттееррннооссттіі ппееддааггооггііччнниихх ккааддрріівв ззааввддяяккии ппррооввееддеенннняя щщооррііччнниихх ссееммііннаарріівв- ппррааккттииккуумміівв.. • ООррггааннііззааццііяя ппссииххооллооггііччннооггоо ссууппррооввооддуу ууччаассннииккіівв ееккссппееррииммееннттуу ттаа ппооррііввнняянннняя ррееззууллььттааттіівв іізз ззааггааллььннооооссввііттнніімм ккллаассоомм:: ддддоооосссслллліііідддджжжжеееенннннннняяяя • ппііззннааввааллььннооїї ссффееррии;; • ттввооррччиихх ззддііббннооссттеейй ууччнніівв;; • ппррооффііллааккттииккаа ттаа ддііааггннооссттииккаа ааддааппттааццііййннооггоо ппррооццеессуу ууччнніівв 11-5-хх ккллаассіівв.. • ААннаалліізз ттаа ппооррііввнняянннняя ррооззввииттккуу ппііззннааввааллььнниихх,, ттввооррччиихх ззддііббннооссттеейй ттаа ооссооббииссттііссннооїї ссффееррии ууччнніівв ввііддппооввіідднноо ввііккооввиимм ннооррммаамм ттаа ііннддииввііддууааллььнниимм ооссооббллииввооссттяямм.. • ООррггааннііззааццііяя ссииссттееммааттииччннооггоо ввііддссттеежжеенннняя ррееззууллььттааттіівв ннааввччаанннняя ууччнніівв ззаа ппііддррууччннииккааммии ееккссппееррииммееннттааллььнниихх ппррооггрраамм..
 7. 7. Звіт про результати ІІІІІІ ееттааппуу ееккссппееррииммееннттааллььнноо-ддооссллііддннооїї ррооббооттии • 11.. УУддооссккооннааллееннаа ррооббооттаа ппееддааггооггііччннооггоо ккооллееккттииввуу:: ппррооввееддеенноо ввііддккррииттіі ууррооккии,, • ккрруугглліі ссттооллии,,ссееммііннааррии:: • 22.. ССттввоорреенноо ттввооррччуу ггррууппуу щщооддоо ввппрроовваадджжеенннняя ееееккккссссппппееееррррииииммммееееннннттттааааллллььььннннооооїїїї ррррооооббббооооттттииии.... • ППррооввееддееннаа ааппррооббааццііяя ппррооггрраамм,, ммееттооддииччнниихх ррееккооммееннддаацціійй.. ППррооааннааллііззооввааннаа ппссииххооллооггоо-ппееддааггооггііччннаа ттаа ннааввччааллььнноо- ммееттооддииччннаа ллііттееррааттуурраа ддлляя ссттввоорреенннняя ммееттооддииччннооїї ббааззии ппііддттррииммккии ееккссппееррииммееннттуу.. • 33.. ППррооввееддееннаа ккооммппллееккссннаа ппссииххооддііааггннооссттииккаа • 44.. ВВиияяввллеенниийй ррііввеенньь ннааввччааллььнниихх ддооссяяггннеенньь ууччнніівв,, яяккіі ннааввччааююттььссяя ззаа ееккссппееррииммееннттааллььннииммии ппррооггррааммааммии вв ппооррііввнняянннніі іізз ууннііввееррссааллььннииммии ((ззааггааллььннооооссввііттннііммии)) ккллаассааммии..
 8. 8. психологічний ссууппррооввіідд ууччаассннииккіівв ееккссппееррииммееннттуу
 9. 9. комплексна ппссииххооддііааггннооссттииккаа • 11 кклл.. Cккррииннііннгг-ддііааггннооссттииккаа ОО..ЄЄккжжааннооввооїї ддааєє ммоожжллииввііссттьь ввииззннааччииттии ввллаассттииввооссттіі ооссооббииссттооссттіі ддииттииннии.. • РРее ттеессттуувваанннняя уу ттррааввнніі,, ззаа ммееттооддииккааммии – «ВВііззеерруунноокк» ДД..ЕЕллььккооннііннаа,, ттаа ппррооееккттииввннооюю ммееттооддииккооюю «ММоояя ввччииттееллььккаа».. • 22 кклл.. ППррооввооддииттььссяя:: – ввииввччеенннняя ссааммооооццііннккии шшккоолляярраа ззаа ммооддииффііккаацціієєюю ттеессттуу ДДееммббоо-РРууббіінншшттееййннаа; – ттаа ввииззннааччеенннняя ппррооввііддннооїї ппііввккуулліі ггооллооввннооггоо ммммооооззззккккуууу,,,, ссссттттууууппппееееннннюююю аааассссииииммммееееттттррррііііїїїї ппппііііввввккккуууулллльььь ззззаааа ммммееееттттооооддддииииккккооооюююю ВВВВ....ВВВВ....ККККллллииииммммееееннннккккоооо.. • 33 кклл.. ДДоосслліідджжууєєттььссяя ррііввеенньь ттввооррччиихх ззддііббннооссттеейй ддииттииннии ззаа ммооддииффііккооввааннооюю ммееттооддииккооюю ДДжж..ГГііллффооррддаа ттаа ЕЕ..ТТооррррееннссаа іі ппррооддооввжжууєєттььссяя ддоосслліідджжеенннняя ффооррммуувваанннняя ссааммооооццііннккии ззаа ммееттооддииккооюю ДДееммббоо- РРууббіінншшттееййннуу. • 44 кклл.. ДДоосслліідджжеенннняя ііннттееллееккттууааллььннооггоо ррооззввииттккуу ппррооввооддииттььссяя ззаа ддооппооммооггооюю ттеессттуу ввееррббааллььннооггоо ррооззввииттккуу ннаа ооссннооввіі ссууббттеессттіівв ААммттххааууеерраа,, ттаа ооккррееммооггоо ссууббттеессттуу «ЧЧииссллооввіі рряяддии».. ООссооббииссттіісснниийй ррооззввииттоокк ввииззннааччааєєттььссяя ззаа ммееттооддииккооюю ДДВВООРР ((ддііааггннооссттииккаа вваадд ооссооббииссттііссннооггоо ррооззввииттккуу)),, ЗЗ..ККааррппееннккоо..
 10. 10. Результати ммооннііттооррииннггуу ееккссппееррииммееннттааллььнниихх іі ккооннттррооллььнниихх ккллаассіівв • ААннааллііззууююччии ооттррииммаанніі ррееззууллььттааттии,, ззааззннааччииммоо,, щщоо ррііввеенньь ууссппіішшннооссттіі ззннаанньь ууччнніівв ддооссииттьь ввииссооккиийй.. ВВччииттеелліі ппеерршшиихх ккллаассіівв ннааммааггааююттььссяя ссттввооррююввааттии ууммооввии,, ззаа яяккиихх ррооззввииввааююттььссяя ссххииллььннііссттьь ддііттеейй ддоо ннооввооггоо,, ннеессттааннддааррттннооггоо,, ббаажжаанннняя ссааммооссттііййнноо ррооззвв’’яяззууввааттии ппооссттааввллеенніі ззааввддаанннняя;; аа ттааккоожж ссттввоорреенннняя ааттммооссффееррии ттввооррччооссттіі,, ррооззккууттооссттіі,, ввііллььннооггоо ссппііллккуувваанннняя,, щщоо ддааллоо ммммоооожжжжллллииииввввііііссссттттьььь ппппооооккккрррраааащщщщииииттттииии ррррееееззззууууллллььььттттааааттттииии ннннааааввввччччааааллллььььнннниииихххх ддддооооссссяяяяггггннннеееенннньььь.... • УУччнніі ммааююттьь ввііддппооввіідднниийй ооббссяягг ззннаанньь,, уумміінньь іі ннааввииччоокк;; ааккттииввнніі,, ммааююттьь ппооттяягг ддоо ссааммооссттііййннооїї ррооббооттии;; ллооггііччнноо ммиисслляяттьь;; ііммппррооввііззууююттьь,, ввммііююттьь ддооввеессттии ссппррааввуу ддоо ккііннццяя.. ЗЗввііддссии,, ммоожжннаа ссттввееррдджжууввааттии,, щщоо ззаассттооссуувваанннняя ддііяяллььннііссннооггоо ммееттооддуу ннаа ууррооккаахх ммааттееммааттииккии ттаа ннааввккооллиишшннььооггоо ссввііттуу вв ппооччааттккооввіійй шшккоолліі ссппрриияяєє ггааррммооннііййннооммуу ррооззввииттккуу ууччнніівв,, ззааббееззппееччууєє єєддннііссттьь ііннттееллееккттууааллььннооггоо ттаа ееммооццііййннооггоо ссппррииййнняяттттяя ннааввччааллььннооїї ддііяяллььннооссттіі,, ррооззввииввааєє ввмміінннняя ввччииттииссяя..
 11. 11. Рівень навчальних ддооссяяггннеенньь ууччнніівв зз ммааттееммааттииккии ззаа 22001111-22001122 нн..рр.. 52 56 61 68 70 60 50 40 високий 28 20 21 23 30 9 11 21 30 20 10 0 1-ші класи 2-гі класи 3-ті класи 4-ті класи достатній середній
 12. 12. Рівень навчальних ддооссяяггннеенньь ууччнніівв зз ннааввккооллиишшннььооггоо ссввііттуу ззаа 22001111-22001122 нн..рр..
 13. 13. ВВИИССННООВВООКК:: • ЗЗаассттооссуувваанннняя ддііяяллььннііссннооггоо ммееттооддуу ннааввччаанннняя ссппрриияяєє ппііддввиищщееннннюю яяккооссттіі ззннаанньь ууччнніівв.. УУччнніі ммааююттьь ввііддппооввіідднниийй ооббссяягг ззннаанньь,, уумміінньь іі ннааввииччоокк;; ааккттииввнніі,, ммааююттьь ппооттяягг ддоо ссааммооссттііййннооїї ррооббооттии;; ллооггііччнноо ммиисслляяттьь;; ііммппррооввііззууююттьь,, ввммііююттьь ддооввеессттии ссппррааввуу ддоо ккііннццяя.. ЗЗввііддссии,, ммоожжннаа ссттввееррдджжууввааттии,, щщоо ззаассттооссуувваанннняя ддііяяллььннііссннооггоо ммееттооддуу ннаа ууррооккаахх ммааттееммааттииккии ттаа ннааввккооллиишшннььооггоо ссввііттуу вв ппооччааттккооввіійй шшккоолліі ссппрриияяєє ггааррммооннііййннооммуу ррооззввииттккуу ууччнніівв,, ззааббееззппееччууєє єєддннііссттьь ііннттееллееккттууааллььннооггоо ттаа ееммооццііййннооггоо ссппррииййнняяттттяя ннааввччааллььннооїї ддііяяллььннооссттіі,, ррооззввииввааєє ввмміінннняя ввччииттииссяя.. •• УУУУччччаааассссттттьььь вввв ііііннннннннооооввввааааццццііііййййнннніііійййй ддддііііяяяяллллььььннннооооссссттттіііі ааааккккттттииииввввііііззззууууєєєє ттттввввооооррррччччіііі ззззддддііііббббннннооооссссттттіііі ввввччччииииттттеееелллліііівввв ттттаааа ссссппппрррриииияяяяєєєє ррооззввииттккуу ооссооббииссттооссттіі ууччнняя – ффооррммуувваанннняя ййооггоо ссввііттоогглляяддуу,, ввииссооккооїї ккууллььттууррии,, щщоо ннееооббххіідднноо ддлляя ддооссяяггннеенннняя ууссппііххуу вв ссооццііуумміі.. • ДДооццііллььнноо ппррооддооввжжииттии ррооббооттуу вв ееккссппееррииммееннттіі зз ммееттооюю ррооззррооббккии ккррииттееррііїївв ттаа ппооккааззннииккіівв ввииззннааччеенннняя ррііввнняя ссффооррммооввааннооссттіі ппррииррооддннииччоо – ммааттееммааттииччнниихх ккооммппееттееннттннооссттеейй ууччнніівв;; ппррооввееддеенннняя ммооннііттооррииннггуу ррееззууллььттааттіівв ррооббооттии вв ууммоовваахх ддоосслліідднноо – ееккссппееррииммееннттааллььннооїї ддііяяллььннооссттіі;; ууззааггааллььннеенннняя ттаа ррооззппооввссююдджжеенннняя ддооссввііддуу ррооббооттии зз ввииккооррииссттаанннняя ддііяяллььннііссннооггоо ммееттооддуу ннааввччаанннняя ззаа ККооммппллееккссннооюю ппррооггррааммооюю ррооззввииттккуу ддііттеейй „„РРооссттоокк””..

×