Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

School 250

404 views

Published on

School 250

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

School 250

 1. 1. Виступ заступника директора з навчальної роботи Кузьменко Людмили Альбертівни
 2. 2. Тема дослідно - експериментальної роботи „Вплив інтегративно - діяльнісного підходу на формування та розвиток інтелектуальних здібностей особистості ззаа ннааууккооввоо- педагогічним проектом «Росток» (наказ ГУОН від 01. 07. 2010 року № 126 « Про організацію дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах»)
 3. 3. Керівник – Гуменюк Наталія Дмитрівна, директор спеціалізованої І-ІІІ ступенів №250 з поглибленим ввииввччеенннняямм математики Деснянського району міста Києва. Науковий керівник – Пушкарьова Тамара Олексіївна, кандидат педагогічних наук.
 4. 4. Терміни проведення експерименту: вересень 2009р. – грудень 2014р. Підготовчий (червень 2009р.- грудень 2010р.) Діагностично-концептуальний (січень – грудень 2011р.) Організаційно-прогнозуючий (січень 2012р. – грудень 2012р.)
 5. 5. Завдання організаційно – прогнозуючого етапу: Проведення семінарів з питання формування психолого- педагогічної культури вчителів щодо роботи з обдарованими дітьми. Моніторинг ефективності та доцільності ооккррееммиихх педагогічних технологій. Складання відгуків на підручники “Навколишній світ”. “Математика”, “Теорія ймовірностей”. Моніторинг якості навчальних досягнень учнів з математики (2-4 класи), з хімії (7 класи). Створення авторських методичних розробок, дидактичного матеріалу, посібників, програм.
 6. 6. Результати організаційно – прогнозуючого етапу: Проведено семінари, круглі столи з питання формування психолого- педагогічної культури вчителів щодо роботи з обдарованими дітьми. Проведено моніторинг ефективності та доцільності застосування окремих педагогічних технологій. Підготовлено відгуки з апробації підручників “ННааввккооллиишшнніійй ссввіітт””, “Математика”, “Теорія ймовірностей”. Проведено моніторинг якості навчальних досягнень з математики учнів, які навчаються за програмою “Росток” та контрольних класів. Створено банк авторських методичних розробок. Надруковано методичні розробки вчителів-учасників експерименту в журналі “Обдарована дитина”. Створено авторські програми, які затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Співавторство у створенні навчальних посібників з хімії для 7, 8, 9 класів; зошитів для практичних робіт з хімії для 7, 8 класів; календарне планування 7-9 клас.
 7. 7. Моніторинг доцільності та ефективності педагогічних технологій Проектні технології. Критичного мислення. Розвивального навчання. Особистісно орієнтоване навчання. Проблемне навчання. Ігрові технології навчання. Інтерактивне навчання.
 8. 8. Стартові контрольні роботи з математики (вересень). Підсумкові контрольні роботи ззаа ІІ ссееммеессттрр ( грудень). Підсумкові контрольні роботи за навчальний рік ( травень). Аналіз якості знань учнів.
 9. 9. Моніторинг якості навчальних досягнень учнів з математики у 3,4 класах Якість знань 100% 120% 100% 82,60% 79% 80% 60% 40% 20% 0% 3 - А 3 - Б 3 - В Якість знань Якість знань 95% 80% 78,20% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4 - А 4 - Б 4 - В Якість знань
 10. 10. Моніторинг якості навчальних досягнень учнів з математики у 5,6 класах Якістьзнань 90% 80% Якістьзнань 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5-А 5-Б 5-В Ряд1 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6-А 6-Б 6-В Ряд1
 11. 11. Моніторинг якості навчальних досягнень учнів з хімії у 7 класах
 12. 12. Результативність участі учнів школи у предметних олімпіадах (2011-2012) Районний етап – 90 призових місць. Математика -10 ББііооллооггііяя –– 5 Фізика – 8 Географія – 7 Хімія – 5 Економіка – 1 Інформаційні технології, веб-дизайн, комп'ютерна графіка – 5. Міський етап – 10 призових місць.
 13. 13. Результативність участі учнів школи у конкурсах-захистах науково- дослідницьких робіт МАН (2011-2012) Районний етап – 46 призових місць. Міський етап – 13 призових місць.
 14. 14. Аналіз якості знань учнів на батьківських ззббоорраахх. Спільні засідання адміністрації школи та батьківських комітетів з питань якості знань учнів.
 15. 15. Використані психодіагностики на визначення рівня: особистісної адаптації учнів 1-х, 5-х кл.; рівня слухової та зорової ппаамм'яяттіі (““10 слів”), уваги (“Коректурна проба”); рівня креативності (за Торренсом); аналітико – синтетичного мислення (за матрицями Равена); пізнавальної активності ( за Б. К. Пашнєвим).
 16. 16. Дослідження в 4-х класах Для досягнення поставленої мети було розроблено програму дослідження, яка містить: Діагностику дитячої тривожності («Многомерная оценка детской тревожности» ЕЕ. ЕЕ. РРооммииццыынноойй). Діагностику структури взаємин в учнівському колективі, виявлення «зірок» і «знехтуваних» (соціометрія). Діагностику ступеня задоволеності, конфліктності та згуртованості учнів класу (за опитувальником «Мій клас» Ю. Гільбуха). Діагностику рівня розвитку пізнавальної активності учнів (за опитувальником Б.К. Пашнєва). Діагностику стійкості уваги.
 17. 17. Дослідження в 5-х класах Для досягнення поставленої мети було розроблено програму дослідження, яка містить: Діагностику тривожності (методика МОДТ О.Є. Роміциної); Діагностику структури взаємин в учнівському колективі, виявлення „зірок” і „знехтуваних” (Соціометрія); Діагностику пізнавальної активності Б.Пашнєва Діагностику ступеня задоволеності, конфліктності та згуртованості учнів класу (за опитувальником «Мій клас» Ю. Гільбуха);
 18. 18. Дослідження в 1-х класах Для досягнення поставленої мети була розроблена програма дослідження, яка передбачає протягом вересня – листопада відвідування уроків з метою спостереження - за взаєминами ввччииттеелляя ттаа ууччнніівв: - вивчення рівня шкільної мотивації за анкетою оцінювання рівня шкільної мотивації (Лусканової Н.С.); - соціометричні дослідження; - методика “Вивчення соціально-психологічної адаптації дітей до школи” (варіант для вчителя і батьків).
 19. 19. Висновки Експериментальна програма розвитку дитини «Росток» має значні переваги у порівнянні з іншими державними програмами. Вона дає високий результат знань, розвиває творче мислення, інтелектуальні здібності, формує ооссооббииссттііссттьь. Спеціалізована школа № 250 з 8 класу формує класи з поглибленим вивченням математики, тому розвивальний проект «Росток» забезпечує значно глибше засвоєння теоретичного матеріалу, створює міцний фундамент знань, розвиває математичну логіку, аналітичне мислення, сприяє розвитку розумових здібностей учнів. Програма отримала високу оцінку у вчителів та у широкого кола батьківської громадськості. Тому подальше впровадження розвивальної програми доцільне.

×