Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

School 245

194 views

Published on

School 245

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

School 245

 1. 1. Середня загальноосвітня школа № 245 Оболонського району м. Києва Створення загальношкільної моделі художньо-естетичного розвитку учнів
 2. 2. Завдання дослідно-експериментальної роботи: • розробити та теоретично обґрунтувати модель (зміст, форми та методи) навчального закладу художньо- естетичного спрямування; • розробити комплекс умов для виховання культурної, освіченої, творчої і соціально мобільної до сучасних умов особистості, здатної до професійного самовизначення і до здорового способу життя; • модернізувати систему самоосвіти педагогів навчального закладу художньо-естетичного спрямування для роботи з учнями різних вікових категорій, у т.ч. у профільній школі; • 4) удосконалити співпрацю школи з громадськістю, батьками та іншими організаціями, ссппрряяммооввааннииммии ннаа розвиток художньо-естетичних інтересів; • 5) розробити авторські програми, спецкурси, методичні рекомендації художньо – естетичного спрямування; • 6) підготувати методичні рекомендації щодо використання інтерактивної дошки при викладанні образотворчого мистецтва у поєднанні з працею у масову освітню практику; • 7) запровадити розроблені програми і оцінити ефективність проекту.
 3. 3. Етапи реалізації програми: • Підготовчо-організаційний (2010-2011р.) • прийняття відповідних рішень педагогічною радою; • розробка програми науково-дослідницької та експериментальної роботи; • підготовка науково-теоретичного обґрунтування проблеми дослідження; • здійснити порівняльний аналіз концептуальних підходів до створення авторських програм, спецкурсів; • зреалізувати теоретико-проектний аналіз принципів, критеріїв і вимог впровадження спецкурсів художньо-естетичного ссппрряяммуувваанннняя;; • вивчити інноваційний педагогічний досвід шкіл, що працюють за даною системою освіти у сфері проектування та методики використання програм художньо-естетичного спрямування; • провести діагностику особистісного розвитку учнів школи за дослідницькими тестами; • розробити і затвердити програму дослідно-експериментальної роботи.
 4. 4. Практичний (2011 – 2013 р.р.) - ознайомити учителів школи з новітніми науково-теоретичними напрацюваннями у сфері проведення інтегрованих уроків, позакласної роботи художньо- естетичного спрямування ; - забезпечити оволодіння учителями психолого-педагогічним проектуванням інтегрованих уроків ттаа ппооззааккллаассннооїї ррооббооттии з використанням інтерактивної дошки ; - створити, апробувати і доопрацювати авторські програми з художньо- естетичного спрямування з використанням інтерактивної дошки.
 5. 5. Для організації і проведення експериментальної роботи в школі створена творча група 1.Підготовлено ряд документів по школі: 1.1. Затверджено програму дослідження на педагогічній раді 30 серпня 2010 року, протокол № 1; наказ від16.09.2010р. № 86/2 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2010- 2011 н.р. » 1.2. Розроблена програма дослідно-експериментальної ррооббооттии,, визначена тема, мета, завдання експериментальної роботи та основні організаційно-педагогічні умови художньо-естетичного розвитку учнів. (Додаток 1) 1.3. Підготовлено науково – теоретичне обґрунтування проблеми дослідження. (Додаток 2) 2. Вивчається інноваційний педагогічний досвід шкіл, що працюють за даною системою освіти у сфері проектування та методики використання програм художньо-естетичного спрямування;
 6. 6. 3. Адміністрацією школи укладено угоди про співпрацю: 3.1.З вищими навчальними закладами: Київським національним університетом культури і мистецтв; Інститутом готельно-ресторанного бізнесу. 3.2.Із позашкільними закладами: Дитячим оздоровчо-екологічний центром; Центром науково-технічної ттввооррччооссттіі «ССффеерраа» 3.3.З педагогічним колективом ДНЗ № 144 з метою ранньої діагностики здібних дітей. 3.4. Підписали угоду про співпрацю з громадською організацією «Ніхто крім нас» 3.5. Здійснено доступ до інформації для ознайомлення з сучасними педагогічними технологіями, навчальними програмами через мережу Internet.
 7. 7. 4. Розроблена модель організації педагогічного експерименту, що дозволяє проектувати діяльність педагогічного колективу відповідно меті та завданням експерименту. 5. При школі відкрито студію звукозапису, керівником якої є композитор, музикант - Сізик В.В. 6.Проведено діагностичну роботу щодо кадрових, фінансових, науково- методичних, інформаційних та матеріально-технічних умов проведення експерименту, інноваційного потенціалу педагогічного колективу та його готовності працювати в експериментальному рреежжиимміі.. • Так, на І етапі роботи найсприятливішими є кадрові: • 66% педагогів мають кваліфікацію «Спеціаліст вищої категорії», • 43% - «Старший вчитель» та «Вчитель-методист». • Фінансові, матеріально-технічні та інформаційні умови за висновками експертизи мають середній рівень ефективності і потребують корекції та доопрацювань.
 8. 8. 7. Проведено комплексну діагностику готовності вчителів до роботи в експериментальному режимі. (Додаток 6) В результаті дослідження з`ясувалось, що 93% вчителів школи готові до впровадження експериментальної роботи. 88вчителів чітко уявляють мету і завдання експерименту. 75% володіють методами педагогічного ддоосслліідджжеенннняя;; 78% володіють навичками конструювання власного педагогічного досвіду. 81% використовують різноманітні підходи й методи щодо навчання і виховання учнів.
 9. 9. 8. Проведено діагностування учнів щодо визначення їхніх здібностей (методика американських вчених Хаана і Кафа) ВВииддии ооббддааррооввааннооссттіі художні музичні літературні артистичні 22% 24% 10% 21%
 10. 10. Інформаційно-методичні рекомендації • «Педагогам у роботі з обдарованими дітьми», • «Вчителям-предметникам», • «Батькам 1,5 класів», • «Проблеми обдарованих ддііттеейй»,, • «Поради дітям із самовиховання», • «Поради вихователям обдарованих дітей», • «Поради батькам щодо роботи з обдарованими дітьми».
 11. 11. Методичні збірники. Художньо-естетична діяльність – шлях до розвитку творчих якостей особистості, ООббддаарроовваанніі ддііттии,, Інформаційно-методичні листи на допомогу вчителеві.
 12. 12. Дослідження впливу художньої творчості на розвиток інтелекту дитини 70% Динаміка розвитку інтелекту 2010 р. 2011 60% 40% 30% Високий рівень Середній рівень
 13. 13. 2010-2011 художньо - естетичне виховання в навчальній діяльності предмети: -риторика (1А,1Б 2А,2Б); профілі навчання: -художньо - естетичний; факультативи: - мистецтво- знавство (8А,9А); позаурочній діяльності гуртки: - образотворчого мистецтва Палітра 1-4 кл. - вокальний ансамбль Конфетті 7- 8кл. - театро- знавство(10А); - естетика (10А); - вокально-хоровий ансамбль Барви 1-11кл. - драматичний гурток Чарівники 1- 4 кл., 5-9 кл. - декоративно - прикладного мистецтва 5-8 кл. - танцювальний гурток 1-4 кл.,5-8кл. - Українська минувщина6-7 кл. - туристсько - краєзнавчий 4-7 кл. - Берегиня 8-9 кл. - літературно-краєзнавчий 5-8 кл.
 14. 14. Алгоритм впровадження нового змісту загальношкільної моделі художньо-естетичного розвитку учнів. 2011-2012 н.р.художньо - естетичне виховання в навчальній діяльності предмети: - риторика профілі навчання: -художньо - факультативи : позаурочній діяльності гуртки: - образотворчого мистецтва Палітра 1-4 кл. - вокальний ансамбль (1А, 2А,2Б); -поетика (1Б); естетичний ; - історичний; - мистецтво- знавство (8А); - основи культурології (10А); - етикет (10А,11А); -Київський вальс Конфетті 8-10 кл. - вокально-хоровий ансамбль Барви 1-11кл. - драматичний гурток Чарівники 1-4 кл., 5-9 кл., 10- 11 кл. - декоративно - прикладного мистецтва 1-4 кл. - танцювальний гурток 1-4 кл. - молодіжний клуб 9-11 кл. - туристсько - краєзнавчий 4-7 кл.
 15. 15. 2012-2013 н.р.художньо - естетичне виховання в навчальній діяльності предмети: -риторика (2А, 3А,3Б); -поетика (2Б); - абетка театрального профілі навчання: -художньо - естетичний -історичний; - поглиблене факультативи: - українське народне мистецтво (8А,8Б); - основи позаурочній діяльності гуртки: - образотворчого мистецтва Палітра 1-4 кл. - вокальний ансамбль Конфетті 5-9 кл. - дитячий вокальний ансамбль Люстерко 1-4кл. мистецтва (1-Б); вивчення предметів художнього профілю культурології (10А); -Київський вальс - театральний гурток Чарівники 1-4 кл., 5-9 кл. - декоративно - прикладного мистецтва 5-7 кл. - танцювальний гурток 1-4 кл. - молодіжний клуб 9-11 кл. - туристсько - краєзнавчий 4-7 кл. - етнографічний 9 кл.
 16. 16. Семінари-практикуми • Для вчителів школи: – Районні семінари – практикуми : • Формування художньо-естетичної компетентності школярів засобами мистецтва (для вчителів художньо-еессттееттииччннооггоо ццииккллуу)) • Створення умов для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної та іншої діяльності (для заступників директорів з виховної роботи, педагогів – організаторів).
 17. 17. Дякуємо за увагу

×