Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

School 221

213 views

Published on

School 221

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

School 221

 1. 1. Середня загальноосвітня школа№221 м. Києва Науково-педагогічний проект “Росток” Немає нічого сильнішого за ідею, час якої настав. Віктор Гюго
 2. 2. Вплив інтегративно- діяльнісного підходу на розкриття і розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педагогічним проектом «Росток» Науковий керівник: Пушкарьова Т.О., кандидат педагогічних наук, доцент, керівник науково-педагогічного проекту «Росток», заступник директора ІІТІЗО. Керівник: Лісова О.О., директор СЗШ №221
 3. 3. Термін реалізації 01.09.2009 року - 31.05.2014 року Етапи впровадження ЕЕЕтттааапппиии вввпппррроооввваааддджжжееенннннняяя ппппррррооооггггррррааааммммииии: • Підготовчий ( січень 2010 – серпень 2010 рр.); • Діагностично-концептуальний (вересень 2010 – грудень 2011 рр.); • Організаційно-прогнозуючий (січень 2012 – грудень 2012 рр); • Формуючий (2013 – 2014 рр.); • Узагальнювальний (2014 – 2015 рр.).
 4. 4. Завдання: дослідження та наукове обґрунтування необхідних соціальних, психологічних, педагогічних умов для розвитку інтелектуальних здібностей дитини дослідження динаміки розвитку основних здібностей, відповідних віку учня: виявлення позитивного впливу інтегративного діяльнісного підходу на розкриття та розвиток інтелектуальних здібностей дитини в ході навчально- виховного процесу розроблення методів підвищення рівня фізичного, психічного, духовного розвитку учнів через організацію їх активної творчої діяльності апробація педагогічних технологій, пов’язаних з використанням програм та підручників, розроблених за науково-педагогічним проектом „Росток” розроблення комплексу діагностичного інструментарію стосовно інтелектуальних здібностей учнів створення інформаційної бази даних щодо інтелектуальних здібностей учнів, що навчаються і виховуються за проектом „Росток”
 5. 5. Очікувані результати: апробація навчально-методичних комплектів щодо забезпечення курсу математики та інтегрованого курсу «Навколишній світ» апробація створеної концепції науково-педагогічного проекту як засобу для розвитку інтелектуальних здібностей дітей узагальнення проміжних результатів діагностики розвитку інтелекту учнів в умовах проекту виявлення та обґрунтування психолого-педагогічних умов підвищення рівня розвитку інтелектуальних здібностей дітей в умовах інтегративного та діяльнісного підходів розробка моделі діагностики розвитку високоінтелектуальної особистості розроблення та запровадження контролю щодо процесу розвитку інтелектуальних здібностей дитини
 6. 6. січень 2012 року – грудень 2012 року Організаційно-прогнозуючий етап нашого дослідження під час якого проводиться: діагностика множинних здібностей учнів; продовження роботи з “Індивідуальною психолого-педагогічною карткою учня; організація моніторингу впливу інтегративно-діяльнісного підходу до навчання учнів на розвиток інтелектуальних здібностей; апробація педагогічних технологій на основі інтегративно-діяльнісного підходу до навчання учнів; апробації створеної концепції науково-педагогічного проекту “Росток” як засобу для розвитку інтелектуальних здібностей дитини; визначення позитивних і негативних прогнозів експериментальної роботи; Проведення педагогічної ради на тему: “Розвиток інтелектуальних здібностей та становлення духовної культури особистості на основі реалізації принципів науково-педагогічного проекту “Росток”
 7. 7. Психодіагностики дослідження • Діагностика інтелектуального розвитку дитини(4 субтести) • Перший субтест - визначення понять. • Другий субтест - визначення п'ятого зайвого. • Третій субтест встановлення ввззааєєммооззвв''яяззккуу ззаа зразком. • Четвертий субтест – узагальнення. • субтест Числові ряди. • Діагностика особистісного розвитку
 8. 8. Діагностика множинних здібностей 4А клас
 9. 9. Діагностика множинних здібностей 4Б клас
 10. 10. Перший субтест визначення понять 78% 80% 70% 60% Уміння визначати поняття (4А клас) 67% 70% 60% Уміння визначати поняття 4Б клас 0% 0% 17% 5% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Низький рівень Нижче середнього Середній рівень Вище середнього Високий рівень 0% 9% 14% 10% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 Низький рівень Нижче середнього Середній рівень Вище середнього Високий рівень
 11. 11. Другий субтест визначення п'ятого зайвого 30% 35% 35% 30% Вміння володіти операціями узагальнення та абстрагування 4А клас Вміння володіти операціями узагальненнята абстрагування 4Б клас 25% 30% 25% 30% 25% 20% 5% 15% 15% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Низький рівень Нижче середнього Середній рівень Вище середнього Високий рівень 5% 20% 15% 10% 5% 0% Низький рівень Нижче середнього Середній рівень Вище середнього Високий рівень
 12. 12. Третій субтест встановлення взаємозв'язку за зразком. Уміння встановлювати взаємозв’язок 4Б клас 29% 33% 28% 40% 30% Уміння встановлювати взаємозв’язок 4А клас 38% 45% 50% 40% 5% 5% 20% 10% 0% 1 Низький рівень Нижче середнього Середній рівень Вище середнього Високий рівень 0% 0% 17% 30% 20% 10% 0% 1 Низький рівень Нижче середнього Середній рівень Вище середнього Високий рівень
 13. 13. Четвертий субтест – узагальнення 28% 28% 39% 40% 35% 30% Вміння узагальнювати 4А клас 48% 33% 50% 45% 40% 35% Вміння узагальнювати 4Б клас 5% 0% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1 Низький рівень Нижче середнього Середній рівень Вище середнього Високий рівень 0% 9% 10% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1 Низький рівень Нижче середнього Середній рівень Вище середнього Високий рівень
 14. 14. Субтест Числові ряди. 44% 45% 45% 40% 35% Математичні здібності 4А клас 43% 38% 45% 40% 35% Математичні здібності 4Б клас 11% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1 Нижче середнього Середній рівень Вище середнього 19% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1 Нижче середнього Середній рівень Вище середнього
 15. 15. Діагностика інтелектуального 56% 60% 50% Інтелектуальний розвиток 4А клас 62% 70% 60% Інтелектуальний розвиток 4Б клас розвитку 0% 5% 28% 11% 40% 30% 20% 10% 0% 1 Низький рівень Нижче середнього Середній рівень Вище середнього Високий рівень 0% 0% 33% 5% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 Низький рівень Нижче середнього Середній рівень Вище середнього Високий рівень
 16. 16. Діагностика особистісного розвитку 45% 33% 45% 40% 35% Загальний рівень особистісного розвитку (4А клас) 48% 43% 50% 45% 40% Загальний рівень особистісного розвитку (4Б клас) 0% 11% 11% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1 Низький рівень Нижче середнього Середній рівень Вище середнього Високий рівень 0% 0% 9% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Низький рівень Нижче середнього Середній рівень Вище середнього Високий рівень
 17. 17. Успішність навчання учнів значною мірою визначається рівнем оволодіння загальнонавчальними компетентностями, до складу яких входять: організаційні компетентності (опанування школярами раціональних способів організації свого навчання); загальнопізнавальні (вміння cпостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати і відтворювати ммааттееррііаалл));; загальномовленнєві (основні елементи культури спілкування, слухання і мовлення); контрольно-оцінні (засвоєння учнями способів перевірки та самоперевірки, оцінювання одержаних результатів).
 18. 18. Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр 2012-2013 навчального року 4А класу 0% 20% 45% 4Б класу 5% 30% 15% 35% початковий середній достатній високий 50% початковий середній достатній високий Моніторинг навчальних досягнень учнів 4 А класу І семестр 2011-12 навчальний рік 8% 20% 24% 48% рівень навчальних досягнень учнів початковий середній достатній високий
 19. 19. Досягнення учнів, які навчаються за програмою “РОСТОК” УУУУ ррррааааййййооооннннннннооооммммуууу ееееттттааааппппіііі XXІІІІІІІІІІІІ ММММііііжжжжннннааааррррооооддддннннооооггггоооо ккккооооннннккккууууррррссссуууу зззз ууууккккррррааааїїїїннннссссььььккккооооїїїї ммммооооввввииии ііііммммеееенннніііі ППППееееттттрррраааа ЯЯЯЯццццииииккккаааа:::: • Позниш Ельдар посів ІІІ місце; • Муравйова Марія посіла ІІІ місце. УУУУ ррррааааййййооооннннннннооооммммуууу ееееттттааааппппіііі ммммааааттттееееммммааааттттииииччччннннооооггггоооо ккккооооннннккккууууррррссссуууу ““““РРРРооооззззууууммммннннииииккккииии ттттаааа ррррооооззззууууммммнннниииицццціііі””””:::: • Стансков Володимир посів ІІІ місце; • Середюк Яніслава посіла ІІІ місце.
 20. 20. Висновки Застосування інтегративно-діяльнісного підходу разом з принципами науково-педагогічного проекту Росток сприяє: • формуванню навичок до самонавчання, самоорганізації, саморозвитку дитини; • створенню в колективі сприятливої атмосфер• атмосферии для досягнення спільної мети; • забезпеченню відчуття дитини себе рівною серед рівних; • формуванню екологічної культури особистості; • соціальній адаптованості школярів.
 21. 21. Наше кредо: ШШШШккккооооллллаааа –– ццццееее ббббааааггггааааттттооооггггррррааааннннннннееее ддддууууххххооооввввннннееее жжжжииииттттттттяяяя ддддииииттттяяяяччччооооггггоооо ккккооооллллееееккккттттииииввввуууу,,,, вввв яяяяккккооооммммуууу ппппееееддддааааггггоооогггг іііі ууууччччеееенннньььь ооообббб’єєєєддддннннаааанннніііі ббббааааггггааааттттссссттттввввоооомммм ііііннннттттеееерррреееессссіііівввв ттттаааа ззззааааххххооооппппллллеееенннньььь В.Сухомлинський

×