Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pr vdovchenko

224 views

Published on

Pr vdovchenko

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pr vdovchenko

 1. 1. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Головне управління у р освіти і наууки виконавчого орргануу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Управління освіти Печерської районної в м Києві держ адміністрації КЛОВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 77 ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ Кловського ліцею № 77 на організаційному етапі за темою «Інтеграція змісту навчальних предметів засобами педагогічного дизайну» Термін виконання: вересень 2011 року – червень 2012 року. ККииїївв – 2012 1
 2. 2. ЗЗмііст презентацііїї Слайд 1. Титул Слайд 2. Зміст презентації ССллааййдд 3. ТТееммаа ееккссппееррииммееннттуу. Наказ про організацію дослідно-експериментальної роботи. Керівник експерименту Слайд 4. 1 етап оррганізаційний дослідно-експерриментальної рроботи Зміст етапу. Слайд 5. Завдання та основні результати науково-дослідної експериментальної роботи: 1-2 Слайд 6. Завдання та основні результати науково-дослідної експериментальної роботи: 5-6 Слайд 7. Завдання та основні результати ннааууккооввоо-ддооссллііддннооїї ееккссппееррииммееннттааллььннооїї ррооббооттии: 7 Слайд 8. Інтегровані програми гуманітарно зорієнтованих диференційованих навчальних предметів ССллааййдд 9. ЗЗааггааллььнниийй ввииссннооввоокк. /ппооччааттоокк/ Слайд 10. Загальний висновок. /закінчення/ Слайд 11. Перелік основних друкованих праць за темою експериментального педагогічного дослідження 2 р д д д
 3. 3. Тема експерименту. Наказ про організацію дослідно-експериментальної роботи. Керівник експерименту Тема дослідно-експериментальної роботи: «Інтеграція змісту навчальних предметів засобами педагогічного дизайну». Термін дії експерименту: 5 років (серпень, 2011 р. – серпень, 2016 р.). Наказ Головного управління освіти виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.08.2011 № 176 “Про організацію дослідно-експериментальної роботи в дошкільних та ззааггааллььннооооссввііттннііхх ннааввччааллььнниихх ззааккллааддаахх”. Цим же наказом Кловському ліцею № 77 надано статус експериментального навчального закладу регіонального рівня. Керівник експерименту: Вдовченко В.В., наууковий співрробітник Інституутуу педдагогіки Нацціональної акаддемії педдагогічних наук України, доцент Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 3
 4. 4. 1 ееттаапп ооррггааннііззааццііййнниийй ддоосслліідднноо-ееккссппееррииммееннттааллььннооїї ррооббооттии Зміст етапу. У 2011-2012 навчальному році – 1 етап організаційний дослідно-експериментальної роботи з визначених програмою досліідження трьох етапіів: - організаційного, - формувального, - заключного. 1 етап – організаційний. ЗЗмміісстт ееттааппуу. 1. Коригування теми. 2. Формування загальної гіпотези. 3. Визначення основних напрямів дослідження. 4. Аналіз досвіду функціонування закладів з елементами дизайн-освіти. 5. Визначення авторських колективів дослідної роботи. 6. Визначення творчих груп для експериментальної апробації інтегрованих курсів. 7. ООббґґррууннттуувваанннняя ттееооррееттииккоо-ммееттооддооллооггііччннооггоо аассппееккттуу ннаассттууппннооссттіі ппееддааггооггііччнниихх ууммоовв інтегрованих курсів з дизайн-освіти у формуванні конструктивних умінь в учнів Кловського ліцею № 77 на уроках інтегрованих курсів засобами педагогічного дизайну. 4
 5. 5. ЗЗааввддаанннняя ттаа ооссннооввнніі ррееззууллььттааттии науково-дослідної експериментальної роботи: 1 - зібрати банк даних про досвід та стан викладання мистецьких і технологічних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва; „ Вивчений досвід викладання мистецьких і технологічних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва. 2 - розробити і оформити у відповідності до нормативних вимог пакети документів, необхідні для створення навчальних науково-методичних комплектів з для навчання за програмами розроблених інтегрованих курсів; „ Розроблені навчально-методичні комплекти з інтегрованих курсів. РРііззннооррііввннееввіі ііннттееггрроовваанніі ккууррссии ггууммааннііттааррнноо ддииффееррееннццііййоовваанниихх ннааввччааллььнниихх ппррееддммееттіівв 1 пропедевтичний рівень. 5-6 класи 1. Вдовченко В.В., Вдовченко З.В., Мельник І.В. Культура навчальної праці ділової людини. (Мій Київ – 5 клас. Основи здоров’я – 5-6 класи). 2. Вдовченко В.В., Шведова Ю.Б., Вдовченко З.В. Інформаційна культура та етикет в життєдіяльності і навчанніі. (ТТрудове навчання – 5-6 класи. ЕЕтика – 5-6 класи. ІІнфформатика – 5-6 класи) 2 допрофільний рівень. 7-9 класи. 3. Вдовченко В.В., Вдовченко З.В., Мельник І.В. Культура інтелектуальної діяльності ділової людини. (Образотворче мистецтво – 7 класи. Музичне мистецтво – 7-8 класи. Художня культура – 9 клас. ООссннооввии ззддоорроовв’яя – 7-9 ккллаассии.) 4. Вдовченко В.В., Шведова Ю.Б., Вдовченко З.В. Інформаційна культура в життєдіяльності і навчанні гуманітарія. (Трудове навчання 7-9 класи. Інформатика 7-9 класи) 3 профільний рівень. 10-11 класи 5. Вдовченко В.В., Вдовченко З.В. Наукова інтелектуальна діяльність ділової людини. (Художня культура- 10-11 кл. ММи-господаріі ЄЄвро 2012 – 10 клас. (ККурс за виббором)) 6. Вдовченко В.В., Шведова Ю.Б., Вдовченко З.В., Божко Т.О. Інформація, дизайн і технології у гуманітарній сфері. (Технології – 10-11 класи. Інформатика – 10-11 класи.) 5
 6. 6. ЗЗааввддаанннняя ттаа ооссннооввнніі ррееззууллььттааттии науково-дослідної експериментальної роботи: 3 - створити в Кловському ліцеї № 77 Центр експериментальної педагогіки з дизайн-освіти для проведення на його базі педагогічного експерименту міського рівня з інтеграції змісту навчальних предметів засобами педагогічного дизайну: „ Створений в Кловському ліцеї №77 Центр експериментальної педагогіки з дизайн-освіти для проведення на ййого ббазіі педагогіічного експерименту мііського ріівня з іінтеграцііїї зміісту навчальних предметів засобами педагогічного дизайну: „ освітньої галузі «Технологія» (інформатика, трудове навчання, технології); „ художньо-естетичного циклу (образотворче мистецтво, музичне мистецтво, художня куультуурра) та навч. прреддметів «Основи зддорров’я», «Мій Київ», кууррсуу за виборром «Ми господарі Євро-2012»; 4 - підготувати вчителів-експериментаторів для ефективного проведення уроків інтегрованих курсів; „ Підготовлені вчителі-експериментатори Кловському ліцеї № 77 для проведення дослідно- ееккссппееррииммееннттааллььннооїї ррооббооттии: 1. Шведова Ю.Б., вчитель вищої категорії, вчитель-методист, науковий кореспондент Інституту педагогіки НАПН України, вчитель інформаційних технологій; 2. Ферт О.В., вчитель вищої категорії, вчитель-методист, голова науково-методичної ради, вч. історії; 3. Василенко Я.Л., вчитель вищої категорії, вчитель-методист, вчитель історії; 4. Барсук О.В., вчитель вищої категорії, вчитель інформаційних технологій; 5. Млечко Г.О., вчитель музичного мистецтва. 5 - провести наук.-методичні консультації з учасниками регіонального експерименту у м. Києві; „ Проведені наук.-методичні групові та інд. консультації, науково-практичні семінари, круглі столи з уч.-експериментаторами ШШведовою ЮЮ.ББ., ФФерт ОО.ВВ., ВВасиленко ЯЯ.ЛЛ., ББарсук ОО.ВВ., ММлечко ГГ.ОО. 6 - придбати матеріально-технічне обладнання, необхідне для проведення експериментальної роботи за темою дослідження; „ Придбано матеріально-технічне обладнання, необхідне для проведення експериментальної роботи за темою дослідження. 6 р д д
 7. 7. ЗЗааввддаанннняя ттаа ооссннооввнніі ррееззууллььттааттии науково-дослідної експериментальної роботи: 7 - Висвітлення ходу та основних результатів науково-дослідної експериментальної роботи: „ За результатами організаційного етапу експерименту за плановими науково-дослідними завдання експериментальної роботи висвітлено основні результати науково-дослідної експериментальної роботи на серпневій педагогічній раді у Кловському ліцеї №77 зробили виступи із звітами про хід експерименту та його результати: 1. Вдовченко В.В., науковий керівник експерименту, 2. Співакова І.Б., директор Кловського ліцею №77, 3. ШШввееддоовваа ЮЮ. ББ., ввччииттеелльь ііннффооррммааттииккии. Звіт за 1 організаційний етап дослідно-експериментальної роботи Кловського ліцею № 77 затверджено рішенням педагогічної ради, протокол № 1 від “27” серпня 2012 року; 19.04.2012 року на звітній науково-практичній конференції за результатами науково-дослідної роботи співробітників, аспірантів і здобувачів Інституту педагогіки НАПН України за 2011 рік Вдовченко ВВ.ВВ., науковийй керіівник експерименту, ССпіівакова ІІ.ББ., директор ККловського лііцею № 77 та ШШведова Ю. Б., вчитель-експериментатор, звітували про хід експерименту та виступили з доповідями: 1. В.В. Вдовченко “Прикладні експериментальні дослідження – апробація змісту інтегрованих курсів з навчальних предметів освітніх галузей “мистецтво” та “технології” у Кловському ліцеї м. Києва”, 2. ІІ.ББ. ССппііввааккоовваа “РРііззннооаассппееккттннее ппссииххооллооггоо-ппееддааггооггііччннее ммооддееллюювваанннняя ддииффееррееннццііййооввааннооїї ррііззннооррііввннееввооїї інформаційно-технологічної компетентності в експериментальних умовах ліцею гуманітарного типу з поглибленним вивченням іноземних мов”, 3. З.В. Вдовченко, Ю.Б. Шведова “Психологічне вивчення, індивідуальний розвиток та особистісно зорієнтоване навчання компетентністного ліцеїста-гуманітарія в експериментальних умовах ллооннггііттююддннооггоо ддоосслліідджжеенннняя”, які надруковані в інформаційному збірнику Інституту педагогіки НАПНУ “Анотовані результати науково- дослідної роботи Інституту педагогіки за 2011 рік”, 2012 рік. 7
 8. 8. ІІннттееггрроовваанніі ппррооггррааммии ггууммааннііттааррнноо ззоорріієєннттоовваанниихх ддииффееррееннццііййоовваанниихх навчальних предметів Різнорівнева інтеграція в курсах диференційованих навчальних предметів Витяг з додатку 1 1 й і Витяг з додатку 2 2 фі й і Витяг з додатку 3 пропедевтичний рівень 3 фі й і 5-6 класи допрофільний рівень 7-9 класи профільний рівень 10-11 класи Вдовченко В.В., Вдовченко З.В. Мельник І.В. Вдовченко В.В., Вдовченко З.В., Мельник І.В. Вдовченко В.В., Вдовченко З.В. Наукова інтелектуальна Культура навчальної праці ділової людини Мій Київ – 5 клас. Основи здоров’я – 5-6 класи. Культура інтелектуальної діяльності ділової людини Образотворче мистецтво – 7 класи у у діяльність ділової людини Художня культура-10-11 кл. Ми-господарі Євро 2012 – 10 клас. (Курс за вибором) (вчитель Ферт О.В.) Музичне мистецтво – 7-8 класи. Художня культура – 9 клас. Основи здоров’я – 7-9 класи. (вчитель Млечко Г.О.) (вчителі Ферт О.В. та Василенко Я.Л.) Вдовченко В.В., Шведова Ю.Б., Вдовченко З.В. Інформаційна культура та етикет в життєдіяльності і Вдовченко В.В., Шведова Ю.Б., Вдовченко З.В. Інформаційна культура в життєдіяльності і навчанні Вдовченко В.В., Шведова Ю.Б., Вдовченко З.В. Божко Т.О. Інформація, дизайн і технології д у гуманітарній сфері навчанні Трудове навчання – 5-6 класи. Етика – 5-6 класи. Інформатика – 5-6 класи д гуманітарія Трудове навчання 7-9 класи. Інформатика 7-9 класи (вчитель Шведова Ю.Б.) у р ф р Технології – 10-11 класи. Інформатика – 10-11 класи. (вчитель Шведова Ю.Б.) 8 (вчитель Барсук О.В.)
 9. 9. Загальний висновок. /початок/ Організаційний етап експерименту за плановими науково-дослідними завдання експериментальної роботи виконано. „ В змісті розроблених інтегрованих курсів засобами педагогічного дизайну навчальний матеріал спрямований на: - формування цілісного уявлення про еволюцію розвитку матеріального виробництва, роль техніки, інформації, проектування і технології у прогресивному розвитку суспільства; - ооззннааййооммллеенннняя ууччнніівв іізз ттееххннііччнниимм ссееррееддооввиищщеемм, ттррааддииццііййннииммии, ссууччаассннииммии іі ппееррссппееккттииввннииммии ввииррооббннииччииммии ттееххннооллооггііяяммии вв різних сферах виробництва, декоративно-ужиткового мистецтва та домашнього господарювання; - оволодіння інформаційними та комунікаційними технологіями в процесі пошуку, систематизації, відбору і використання на практиці опрацьованої інформації; - набуття досвіду проектно-технологічної діяльності, партнерської взаємодії і ціннісних ставлень до трудових традицій; створення умов для підприємливості, самореалізації та професійного самовизначення кожного учня; - оцінювання учнями власних результатів предметно-перетворювальної діяльності, рівнів сформованості ключових і предметних компетентностей. „ Змістові лінії освітньої галузі «Технології» в розроблених нами інтегрованих курсах (інформаційно-комунікаційна, проектна, технологічна, профінформаційна) сприяють розвитку ключових і предметних компетентностей, є наскрізними в основній і старшій школі, ґрунтуються на принципах перспективності і наступності між початковою, основною, старшою та вищою школою. „ Основою реалізації змістових ліній є інтегрована проектно-технологічна й інформаційна діяльність, яка містить усі види сучасної цілісної діяльності: від появи творчого задуму до реалізації його в готовому продукту. „ Введений нами і практично реалізований у змісті інтегрованих курсів проектно-технологічний підхід забезпечує можливість продуктивно реалізувати варіативність розробленого змісту інтегрованих курсів. „ Змістове наповнення інтегрованих курсів освітньої галузі «Технології» має чітко виражену прикладну спрямованість і ррееааллііззууєєттььссяя ггооллооввнниимм ччиинноомм ннаа ооссннооввіі ппррааккттииччнниихх ммееттооддіівв іі ффооррмм ооррггааннііззааццііїї ззаанняяттьь. „ Під час дослідно-експериментальної перевірки інтеграції змісту навчальних предметів засобами педагогічного дизайну сплановано вирішення цілого ряду проблем як дидактичного, так і психолого-педагогічного характеру з виявлення, розвитку обдарованості учня гуманітарного ліцею. Введення інтегрованих курсів допоможе вирішити проблему комплексного характеру - під час вивчення окремих навчальних предметів за рахунок укрупнення навчальних тем, що можуть інтегруватися і вивчатися глибше, замість того, щоб знайомитися з ними побіжно в різних навчальних предметах. ВВааггооммиимм ррееззууллььттааттоомм ттааккиихх ккууррссіівв ббууддууттьь ккооннссттррууккттииввнніі уумміінннняя ллііццееїїссттіівв, яяккіі ббууддууттьь вв ссввооюю ччееррггуу ббааззооюю ддлляя ффооррммуувваанннняя ключових компетентностей. Тому найбільш актуальним в зазначеному аспекті для розв’язання вище означених змістових суперечностей є: - апробація розробленої системи інтегрованих курсів для ліцеїв гуманітарного типу на другому етапі. - апробація ефективних засобів педагогічного дизайну, з допомогою яких найбільш продуктивно засвоюється зміст інтегрованих навчальних предметів освітньої галузі «Мистецтво» та предметів освітньої галузі «Технології». 9
 10. 10. Загальний висновок. /закінчення/ Основні результати, сформульовані на першому етапі дослідно-експериментальної роботи полягають в наступному: „„ ЗЗааппрроовваадджжеенннніі вв ппррааккттииккуу ооссннооввннооїї ттаа ссттаарршшооїї шшккооллии ііннттееггррооввааннее ввииввччеенннняя ззммііссттуу навчальних предметів освітньої галузі «Мистецтво» та предметів освітньої галузі «Технології» засобами педагогічного дизайну. „„ РРозроббціі в процесіі прикладного досліідження авторських методик викладання вчителями-експериментаторами інтегрованих курсів засобами педагогічного дизайну. „ Розробці та експериментальній апробації матеріалів для навчальних комплектів з іінтегрованих курсіів для учня: - навчальні посібники для учнів основної та старшої школи; - ілюстровані альбоми для учнів основної та старшої школи; - наууково-методдичних комплектів ддля вчителя інтегррованих кууррсів: - календарно-тематичне планування уроків для системи інтегрованих курсів в основній та старшій школі; - науково-методичні посібники для вчителя інтегрованих курсів в основній та старшій школі; „ Розробці та експериментальній апробації дидактичної системи з навчання за системою інтегрованих курсів навчальних предметів освітньої галузі «Мистецтво» та предметів освітньої галузі «Технології» засобами педагогічного дизайну для учнів в 10 р д у д д уд у основній та старшій школі.
 11. 11. ППеерреелліікк ооссннооввнниихх ддррууккоовваанниихх ппррааццьь за темою експериментального педагогічного дослідження 1. Тарара А.М., Вдовченко В.В. Концептуальні та інноваційні структурні розроблення для профільного навчання старшокласників в освітній галузі «Технології» // Молодь і ринок. - №10(81). жовтень - 2011. - С.64-68. 2. Вдовченко В.В. Прикладні експериментальні дослідження – апробація змісту інтегрованих курсів з навчальних предметіів освіітнііх галузейй «ММистецтво» та «ТТехнологііїї» у ККловському лііцеїї №77 м. ККиєва. С. 291-293 //Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2011 рік: наукове видання. - К: Інститут педагогіки, 2012. - 376 с. 3. Співакова І.Б. Різноаспектне психолого-педагогічне моделювання диференційованої різнорівневої інформаційно-технологічної компетентності в експериментальних умовах ліцею гуманітарного типу з поглиббленим вивченням ііноземних мов. СС. 294-296 //ААнотованіі результати науково-досліідноїї робботи Інституту педагогіки НАПН України за 2011 рік: наукове видання. - К: Інститут педагогіки, 2012. - 376 с. 4. Вдовченко З.В., Шведова Ю.Б. Психологічне вивчення, індивідуальний розвиток та особистісно зорієнтоване навчання компетентністного ліцеїста-гуманітарія в експериментальних умовах лонгітюдного дослідження. С. 296-298 //Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогііки ННААППНН УУкраїїни за 2011 ріік: наукове видання. - КК: ІІнститут педагогііки, 2012. - 376 с. 5. Антонович Є.А., Вдовченко В.В. Фундаментальні та прикладні дослідження синтезу дизайну і технологій у системі неперервної дизайнерської та технологічної освіти. С. 104-113 // Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід. Кн. 1: зб. Наук. праць / редкол.: гол. ред. М.І. Степаненко, уупорядн. і відп. ред.. Є.А. Антонович, В.П. Титаренко та ін.. – Полтава: Полтавський літератор, 2012. – 424 с. 6. Антонович Є.А., Вдовченко В.В. Сучасні підходи до розробки навчально-методичного комплекту з «Основ дизайну» для профільної школи у безперервній системі національної дизайн-освіти (на базі етнодизайну). С. 207-127// Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід. Кн. 1: зб. Науук. прраць / рредкол.: гол. рред. М.І. Степаненко, уупоррядн. і відп. рред. Є.А. Антонович, В.П. Титаренко та ін. – Полтава: Полтавський літератор, 2012. – 424 с. 11

×