Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pr sofij

247 views

Published on

Pr sofij

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pr sofij

 1. 1. ШШККООЛЛАА ЯЯКК ООССЕЕРРЕЕДДООКК РРООЗЗВВИИТТККУУ ГГРРООММААДДИИ Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 2. 2. ЗЗааввддаанннняя ооссввііттии 21-ггоо століття “…. Розвиток особистості та підвищення ууввааггии ддоо ппрраавв ллююддииннии. ООссввііттаа ппооввииннннаа розвивати взаєморозуміння та толерантність. Освіта – це соціальний прроцес.” Універсальна декларація прав людини, сстт.26 Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 3. 3. ЗЗааввддаанннняя ооссввііттии 21-ггоо століття z Як забезпечити усім дітям умови для ддооссяяггннеенннняя ууссппііххуу (ддооссяяггннеенннняя найвищих стандартів) z Як при існуючих умовах фінансування домогтися, щоб школи досягали більшого Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 4. 4. Громадсько оорріієєннттооввааннаа освіта z Самовизначення z Самодопомога z Розвиток лідерства z Наближеність до місця прроживання z Об`єднана сфера послуг z Максимально еффективне викорристання рресууррсів z Причетність z Віддповіддальність z Безперервність освіти Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 5. 5. ГАШ: бачення z Партнерство між школою та громадою: ообб`єєддннаанннняя рреессууррссіівв ттаа ддооссввііддуу z Інтегрований фокус на навчальні ддооссяяггннеенннняя ттаа ппооссллууггии ггррооммааддіі z Залучення учнів до активного навчання на основі потреб громади z ППііддттррииммккаа ннааввччаанннняя ууччнніівв ттаа ооссввііттаа дорослих zz УУччаассттьь уу ппррииййнняяттттіі рріішшеенньь Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 6. 6. Переваги ГАШ: 1. Додаткові ресурси 2. ММожливостіі для розвитку акаддемічних та неакаддемічних компетенцій учнів 3. Розвиток соціального капіталу ІІнншшииммии ссллооввааммии, ГГААШШ ссппррооммоожжнніі ддооссяяггааттии більшого, ніж традиційні школи Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 7. 7. Умови для успішного навчання 1. Кваліфіковані педагоги, високі очікування до всіх учнів 2. Мотивація та залучення учнів до шкільних та позашкільних навчальних видів діяльності 3. Забезпечення базових фізичних, інтелектууальних та емоційних потрреб уучнів і дорослих 4. Взаємоповага та співпррацця 5. Залучення громади забезпечує позитивне серреддовищще та прричетність ддо ширршої грромадди Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 8. 8. Кваліфіковані педагоги z Професійний розвиток zz ЕЕффееккттииввннаа ннааввччааллььннаа ппррооггррааммаа (ввииссооккіі очікування, робота в малих групах, ппррооееккттннаа ддііяяллььннііссттьь) z Лідерство (бачення, залучення педагогів і батьків, шкільні ради) Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 9. 9. Мотивація учнів z Навчання є більш ефективним, коли воно єє ааккттииввнниимм ттаа ккооннккррееттнниимм z Навчання є більш ефективним, коли учні є ммооттииввоовваанніі, ааккттииввнніі ттаа вввваажжааююттьь ззмміісстт значущим z Навчання є більш ефективним, коли використовуються ресурси громади як контекст для навчання Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 10. 10. Забезпечення потреб учнів та дорослих z Оздоровчі послуги на базі школи сприяють ввііддввііддууввааннннюю ттаа ппооззииттииввнніійй ппооввееддііннцціі z Психологічні послуги сприяють ппііддввиищщееннннюю ссааммооооццііннккии, ккрраащщиимм навчальним досягненням, позитивному кліімату z Фізичні вправи та повноцінне харчування сприяють кращим навчальним ддосягненням Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 11. 11. Взаємоповага та співпраця z Активне залучення сімей сприяє ннааввччааллььнниимм ддооссяяггннеенннняямм z Партнерство сприяє підвищенню ссппррооммоожжннооссттеейй ббааттььккіівв ддооппооммааггааттии ддііттяямм уу навчанні z Постійна підтримка батьків покращує успішність учнів Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 12. 12. Залучення громади z Учні, які почуваються безпечно та частиною ширшої громади краще навчаються та розвивають соціальні навички z Усі учасники навчально-виховного процесу отримують переваги від середовища, яке сприяє турботі, участі та високим очікуванням z Умови шкільних будівель впливають на середовище в школі та досягнення учнів Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 13. 13. Переваги ГАШ для: z Учнів z Сімей z Школи z Громади Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 14. 14. Вплив ГАШ на учнів (результати дослідження) z Кращі навчальні досягнення zz ККрраащщаа ввііддввііддууввааннііссттьь z Менше випадків дисциплінарних покарань z Кращий доступ до оздоровчих послуг zz ВВиищщиийй ррііввеенньь ссппііввппрраацціі уу ккллаассаахх, виконання домашніх завдань Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 15. 15. Вплив ГАШ на учнів (результати дослідження) z Кращі стосунки з дорослими на основі співпраці z Покращення ситуації в сім`ї z ППіідвищення віідповіідальностіі за навчання z Піддвищщення почууття прричетності ддо громади zz РРооззввииттоокк ссааммооккооннттррооллюю Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 16. 16. Вплив ГАШ на сім`ї (результати дослідження) z Краща комунікація між сім`ями та школою zz ББііллььшшее ммоожжллииввооссттеейй ддлляя ппррааццееввллаашшттуувваанннняя z Більша впевненість у власних можливостях z УУчасть у шкіільних заходах z Підвищення відповідальності за навчання дітей z Піддвищщення гррамотності Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 17. 17. Вплив ГАШ на школи (результати дослідження) z Більша участь батьків у навчанні дітей zz ББііллььшшее рреессууррссіівв ззааввддяяккии ппааррттннееррссттввуу зз громадою z ВВизнання педагогіів допомоги ббатькіів як додаткового ресурсу z Більш значуще навчання через проектну діяльність z Краще середовище в школі Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 18. 18. Вплив ГАШ на громаду (результати дослідження) z Використання ресурсів школи zz ДДооссттуупп ддоо ппооссллуугг ннаа ббааззіі шшккооллии z Безпечніше середовище в громаді z Підвищення почуття гордості та прричетності Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 19. 19. РРооззввииттоокк ГГААШШ: z 1900 – концепція Джона Дьюї “школа як соціальний центр” zz 1935рр. – ССШШАА (мм.ФФллііннтт, Мічиган) z 1970р. – Положення про ГАШ (США) z 70-80 рр. – інші країни світу zz 90 рррр. – ССххііддннаа ттаа Центральна Європа, країни колишнього Радянського Союзу z 2003 р. – початок програми “Школа як осерреддок ррозвиткуу громади” в Україні Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 20. 20. Типові види діяльності ГАШ: z Навчання дорослих z Позашкільна діяльність z Розвиток кар`єри z Грромадянська освіта z Оздоровчі програми z Екологічна освіта z Програми для батьків z ДДомашні віддвіддуування z Розвиток лідерства Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 21. 21. ММООДДЕЕЛЛЬЬ ГГРРООММААДДССЬЬККОО ААККТТИИВВННООЇЇ ЇЇ ШШККООЛЛИИ ВВ ЇЇ УУККРРААЇЇННІІ Д і Демократизація школи Зміна ролі учителя ЗЗммііннаа рроолліі ккееррііввннииккаа Розвиток учнівського самоврядування ААккттииввннаа ууччаассттьь ббааттььккіівв та громади Волонтерство Партнерство з громадою Активізація членів Оцінка потреб громади Р б Розробка і спільних програм Залучення до освітнього процесу/процесу управління Добровільний вибір Соціальна значимість Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 22. 22. ППРРООГГРРААММИИ ГГААШШ: ƒ соціальні ƒ ооззддооррооввччіі ƒ інформаційні ƒ освітні ƒ еекоолоогіічніі Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 23. 23. Управління громадсько активною школою Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 24. 24. ППрррооггрррааммаа ““ШШккооллаа яякк ооссеерррееддоокк ррооззввииттккуу ггррооммааддии”” сьогодні – це: z 447 громадсько активних шкіл (19 областей); z Спецкурс (6, 12, 24 та 72 год.) у 16 ІППО; z Дослідження з питань оцінки впливу програми на представників громади та громадсько ааккттииввнниихх шшккіілл; z Понад 2 000 програм і проектів, які базуються на потрребах місццевих грромадд z Участь у щорічних національних та міжнародних акціях z Професіййнийй розвиток: тренінги, конференціїї Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 25. 25. ВВВВИИИИДДДДААААННННННННЯЯЯЯ ППППРРРРООООГГГГРРРРААААММММИИИИ: z Посібник “Громадсько активні школи в Україні: кроки до дій” z Посібник “Співпраця між домом і школою” z Посібник “Організація та розббудова громадсько активної школи як осередку розвитку ггррооммааддии” z Вісник “Громадсько активна школа” z ППосііббник ““ШШкола для громади, громада для школи” Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 26. 26. Міжнародні стандарти якості ддііяяллььннооссттіі ГГААШШ: ззааггааллььннииййй огляд
 27. 27. ТТТТееррммііііннооллооггііііяя Ключові області/Стандарти - положення, яке визначає належну якість, яку варто досягнути. Інддикаторр - харрактерристики, які використовуються для вироблення суджень щщоддо якості рроботи школи і прреддставляють опис виконання завдань, пов`язаних із станддарртом.
 28. 28. ТТТТееррммііііннооллооггііііяя Оцінка, що базується на стандартах, - оццінка якості ддіяльності ГАШ, щщо базується на відповідних стандартах. ССааммооооццііннккаа – ооццііннккаа яяккооссттіі ддііяяллььннооссттіі ГАШ, яка здійснюється представниками ГАШ та місцевої грромадди.
 29. 29. ММІІЖЖННААРРООДДННІІ ССТТААННДДААРРТТИИ ГАШ 1. Лідерство 2. ППааррттннееррссттввоо 3. Соціальна інклюзія 4. ППослуги 5. Волонтерство 6. Навчання впродовж усього життя 7. РРооззввииттоокк ггррооммааддии 8. Залучення батьків 9. ШШкіільна культура Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 30. 30. ЛІДЕРСТВО: РІВНІ ЗАЛУЧЕННЯ z Оголошення рішення z ВВнесок віід окремих осіібб zz ВВннеессоокк ввіідд ккооммааннддии z Консенсус z Делегування з обмеженнями Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 31. 31. 1- робота не ведеться 2- починається 3- хороший рівень 4- відмінний рівень ЛЛііддееррссттввоо 1 2 3 4 (Є бачення, сратегія, ресурси для роботи) 1. Ми залучили учнів, батьків, членів громади та інші організації для розроблення місії 2. Ми розробляємо стратегічні плани, беручи до уваги інтереси і потреби учнів, батьків, вчителів та інших ключових осіб 3. Ми заалуучааємоо рресууррси – лююддей, прриміщщення, ообблаадднаання і ффінаанси 4. Ми створюємо умови для навчання педагогів навичкам залучення людей та управління процесом 5. ММии ццііннууєєммоо ддооссяяггннеенннняя ппррооффеессііййннооггоо ррооззввииттккуу ссппііввррооббііттннииккіівв 6. Наші лідери заохочують нові ідеї, нові форми роботи і форми реагування на проблеми, а також підтримку інших у прийнятті рішень Коментарі Пріоритетна діяльність
 32. 32. Загальна картина Загальна картина 1 2 3 4 Лідерство Партнерство ССооццііааллььннаа ііннккллююззііяя Послуги Волонтеррство Безперервна освіта Розвиток громади Участь батьків Шкільне середовище
 33. 33. Що дає школам проведення самооцінки? Проведення самооцінки може бути ккллююччооввиимм ееллееммееннттоомм, яяккиийй ззррооббииттьь школу успішнішою і ефективнішою. Це ппррооссттиийй іі ччііттккиийй ппррооццеесс ддлляя ррооззгглляяддуу власної діяльності, її оцінки і визнання досягнень.
 34. 34. Роль стандартів zz ВВииззннааччииттии ссииллььнніі ттаа ссллааббккіі ссттооррооннии ппррии стратегічному плануванні z Здійснити заходи для розвитку навчання і підвищення ефективності, виходячи із виявлених потребб та пріоритетів zz РРооззгглляяннууттии ккррииттееррііїї ееффееккттииввннооссттіі іі ссввііддччеенннняя впливу
 35. 35. Роль стандартів zz ВВииззннааччииттии ннааппрряяммии ррооббооттии зз ппааррттннееррааммии ттаа іншими організаціями z Оцінити якість взаємодії з громадою zz ВВииззннааччииттии ззааггааллььнніі ппррииннццииппии ннааддаанннняя додаткових послуг і видів діяльності
 36. 36. Роль стандартів zz ММоожжллииввііссттьь ооттррииммаанннняя ззввооррооттннооггоо ззвв`яяззккуу від учнів та їх батьків z Підтримка продуктивного діалогу з громадою z Можливість продемонструвати високу якість ррооббооттии вваашшооїї шшккооллии
 37. 37. ВВВВааааццццллллаааавввв ГГГГааааввввеееелллл “Школи повинні допомагати молоді стати впевненими та активними ггррооммааддяяннааммии; яяккщщоо ніхто не буде ццікавитись політикою, вона стане сферою діяльності тих, хто ннааййммеенншш ддлляя ццььооггоо підходить” Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"
 38. 38. ДДДДяяяяккккууууюююю ззззаааа ууууввввааааггггуууу! НННН.ЗЗЗЗ.ССооффіійй, ссссттттаааарррршшшшиииийййй ввввииииккккллллааааддддаааачччч ккккааааффффееееддддррррииии ууппррааввлліінннняя ннааввччааллььнниимм ззааккллааддоомм ІІІІннннссссттттииииттттууууттттуууу ллллііііддддееееррррссссттттвввваааа ттттаааа ссссооооццццііііааааллллььььнннниииихххх ннннаааауууукккк, ддииррееккттоорр ВВФФ ““ККрроокк ззаа ккррооккоомм”” nsofiy@gmail.com www.ussf.kiev.ua Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"

×