Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pr shylovska

177 views

Published on

Pr shylovska

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pr shylovska

 1. 1. ТТееммаа: «РРееааллііззааццііяя ттееххннооллооггііїї особистісно- оорріієєннттооввааннооггоо ннааввччааннння за науково-педдагогіічним проектом «РРосток» ППШШ №312
 2. 2. Основні завддання експерриментуу: 1) Теорретико-пррактичне оволодіння психологом, вчителями- предметниками, адміністрацією технологіями визначення ефективності використання технології особистісно- орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток». - дослідження впливу індивідуальних особливостей учнів з метою вивчення ефективності використання особистісно- орієнтованого навчання; - ддосліддження крреативності уучнів, з метою виявлення впливуу особистісно-орієнтованого навчання за науково- педагогічним прроектом «Росток» на ррозвиток дитини. 2) Апробація прийомів та методів роботи вчителя, що спррямовані на еффективне засвоєння знань уучнів в прроццесі використання технології особистісно-орієнтованого навчання за новим Державним стандартом початкової освіти.
 3. 3. Визначення шкільної тривожності за методикою Філліпса Загальна тривожність в школі 2-А 2-В 3-А 3-В 4-А 4-В Високий рівень 18,8% 36,8% 36,8% 28% 28% 22,7% р Середній рівень 12,5% 15,8% 15,8% 12% 16% 9,1% Низький рі е 58,7% 47,4% 47,4% 60% 56% 68,2% рівень
 4. 4. ППереживан 2 2-А 2 2-В 3 3-А 3 3-В 4 4-А 4 4-В ня соціального стресу ВВииссооккиийй 16% 16% 23% 18% 22% 18% рівень Середній рівень 21% 34% 26% 30% 24% 26% Низький рівень 63% 50% 51% 52% 54% 56%
 5. 5. Фрустрація потреби 2-А 2-В 3-А 3-В 4-А 4-В досягнення успіху ВВииссооккиийй 33% 16% 27% 12% 32% 12% рівень Середній рівень 25% 26% 26% 28% 36% 32% Низький рівень 42% 58% 47% 60% 32% 56%
 6. 6. Страх самовиражен ня 2-А 2-В 3-А 3-В 4-А 4-В Високий рівень 18% 21% 22% 16% 24% 12% Середній 28% 22% 21% 12% 28% 22% рівень Низький рівень 54% 57% 53% 72% 48% 68%
 7. 7. Страх не відповідати очікуванням 2-А 2-В 3-А 3-В 4-А 4-В оточуючих Високий 13% 21% 31% 18% 28% 16% рівень Середній рівень 30% 31% 15% 28% 20% 22% Низький рівень 57% 48% 54% 54% 52% 62%
 8. 8. Крреативність мислення 80 70 60 50 40 30 Росток Стандартна програма навчання 20 10 0 високий достатній середній низький д р д
 9. 9. ГГнучкіість мислення 60 50 40 30 Росток 20 Стандартна програма навчання 10 0 високий достатній середній низький
 10. 10. ООригіінальніість мислення 100 80 60 Росток 40 Стандартна програма навчання 20 0 високий достатній середній низький
 11. 11. Оцінка вчителем творчого рівня розвитку ддіітейй (програма «РРосток»)
 12. 12. ООццііннккаа ввччииттееллеемм ттввооррччооггоо ррііввнняя ррооззввииттккуу дітей (стандартна програма)

×