Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Звіт про виконання експериментальної 
програми 
Школа повного року навчання 
із досвіду роботи середньої загальноосвітньої...
Із досвіду роботи середньої загальноосвітньої 
шко и школи № 279 
ім. П. Григоренка м. Києва 
Дана інноваційна модель є ду...
Отримані результати: 
Створено оптимальні умови розвитку творчих, 
спорртивних зддібностей уучнів. 
У школі створені оптим...
Отримані результати: 
У і 7 і і ій 
школі працює спортивних гуртків секцій. 
80% 
60% 
47%54%57%62%68% 2007‐ 
2008 
У них ...
Розроблено систему здоров’язберігальних заходів, 
Програму р р у зберреження здорров’я уучнів сзш№ 279 
Ранкова гімнастика...
ЗЗррооссллаа ккііллььккііссттьь ууччнніівв, яяккіі ззааййнняяттіі 
позакласною, позашкільною роботою: 
Кількість учнів, як...
Згідно Концепції Школи повного року навчання школа 
виконує вваажжллииввуу ссооццііааллььнноо - ввииххооввннуу ффууннккцці...
Активізувалася робота батьківського 
комітету, створено різноманітні форми 
сімейного дозвілля 
дозвілля. 
Ми створюємо рі...
Молодші школярі здійснюють екскурсії по місту Києву. 
З кожним роком кількість екскурсій збільшується. 
80 
2009-2010 – 34...
Щорічно за підсумками І та ІІ семестрів кращі учні 
школи отримують високе звання «Гордість школи» у 
номінаціях: 
¾ кращи...
Створено і набув розвитку волонтерський рух 
Залучення учнів до волонтерської діяльності дає змогу 
кожному реалізувати св...
ВВООЛЛООННТТЕЕРРССТТВВОО 
“Чисті 
“День 
“Птахи 
“Вирости 
“Посади 
Жуляни” 
довкілля” 
наші 
друзі” 
квітку” 
дерево” 
Ек...
Спеціально ми нічого не плануємо, є 
ттррааддииццііййнніі щщооррііччнніі ааккццііїї, іінншшіі ппііддккааззууєє ччаасс. 
20...
Учнівське самоврядування стало школою лідерства 
Розвиток учнівської молоді в школі повного року формується на 
засадах за...
Історія учнівського 
самоврядування веде свій 
літопис з 1998 року. ЗЗа ці 
роки учнівське 
самоврядування школи 
проййшло...
Створено літню розвивальну школу 
Мета школи: створення умов для відпочинку, розвитку та 
самореалізації особистості в кан...
Збільшилася кількість вчителів, залучених до інноваційної діяльності: 
Участь у вітчизняних освітніх проектах: 
• «Христия...
Розроблено методи проектів 
“Е ф 
“Шкільний світ” 
Естафета 
пам’яті” 
“Дитина “Вчимося 
самоврядуванню” 
“Це – ми” 
+ 
“Ш...
Покращився рівень навчальних досягнень учнів 
Кількість медалістів: 
2007-2010 – 0 
2010-2011 – 2 
2011-2012 – 1 
2012-201...
Отрримані ррезуультати: 
1. Створено єдиний розклад навчально-виховного процесу 
(школа повного дня). 
2. ЗЗббііллььшшиивв...
ВВИИССННООВВООКК: 
ВВвваажжааєєммоо ззаа ддооццііллььннее ууппрроовваадджжеенннняя уу 
навчально‐виховний процес педагогіч...
ДДяяккууюю ззаа ууввааггуу!
Pr shkola povnogo_roku_navchannia_szsh_279
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pr shkola povnogo_roku_navchannia_szsh_279

362 views

Published on

Pr shkola povnogo_roku_navchannia_szsh_279

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pr shkola povnogo_roku_navchannia_szsh_279

 1. 1. Звіт про виконання експериментальної програми Школа повного року навчання із досвіду роботи середньої загальноосвітньої шшккооллии №279 ім. П. Григоренка м. Києва
 2. 2. Із досвіду роботи середньої загальноосвітньої шко и школи № 279 ім. П. Григоренка м. Києва Дана інноваційна модель є дуже актуальною для мікрорайону нашої школи, який віддалений від медичних, спортивних, культурно‐масових центрів району. Єдиним осередком, де дитина може не тільки отримувати знання, але й реалізовувати свої ппооззааккллаасснніі ііннттеерреессии (ттввооррччіі, ссппооррттииввнніі) єє шшккооллаа. Ми живемо в часи, коли батьки змушені більшу частинуу свого часуу витррачати на зарробіток, щщоб утримувати сім’ю, часу на дітей залишається все менше і менше, тому вони хочуть мати школу, де б ддііттии ннее ттііллььккии ззддооббууввааллии ззннаанннняя, ааллее йй ммооггллии відвідувати позакласні заходи, гуртки, секції не покидаючи школу.
 3. 3. Отримані результати: Створено оптимальні умови розвитку творчих, спорртивних зддібностей уучнів. У школі створені оптимальні умови для розвитку творчих, спортивних здііббностейй учніів. Для задоволення спортивних ппооттрреебб шшккооллаа ммааєє 2 ссппооррттззааллии: великий і малий; стараннями батьківського комітетуу створрено тренажерний зал, шахова кімната.
 4. 4. Отримані результати: У і 7 і і ій школі працює спортивних гуртків секцій. 80% 60% 47%54%57%62%68% 2007‐ 2008 У них займається учнів: 40% 20% 0% 2008‐ 2009 2009 Учні школи беруть активну участь у спортивних 07‐2008 08‐2009 09‐2010 10‐2011 11‐2012 2009‐ 2010 2010‐ змаганнях різного рівня: 200 200 200 201 201 2011 2007‐2008 2008‐2009 2009‐2010 2010‐2011 2011‐2012 шкільних 198 210 262 414 444 районних 28 29 49 61 71 міських 4 7 13 5 4 ммііжжннаарроодднниихх ‐ ‐ ‐ 2 2 всеукраїнських 1 1 2 2 2
 5. 5. Розроблено систему здоров’язберігальних заходів, Програму р р у зберреження здорров’я уучнів сзш№ 279 Ранкова гімнастика 1‐4 хв. Акції з пропаганди здорового способу життя Диспансеризація учнів Фізкультурно‐ оздоровчі заходи З Введення листів здоров’я Робота спортивних гутків, секцій Б і Загартування Шкільні, районні,міські змагання Бесіди про здоров’я з учнями та їх батьками В Здоров’язберігальні заходи Виховна година на оздоровчу тематику Рухові ігри на перервах Фізкульт. хвилинки на уроках Спортивна години на ГПД Факультатив “Рідний ‐ рідному” Зустрічі із відомими спортсменами Факультатив “Молодь на роздоріжжі”
 6. 6. ЗЗррооссллаа ккііллььккііссттьь ууччнніівв, яяккіі ззааййнняяттіі позакласною, позашкільною роботою: Кількість учнів, які зайняті позакласною, позашкільною роботою: 2007‐2008 2008‐2009 55% 96,50% 2009‐2010 2010‐2011 2011 2012 72% 2011‐84% 91% 8 %
 7. 7. Згідно Концепції Школи повного року навчання школа виконує вваажжллииввуу ссооццііааллььнноо - ввииххооввннуу ффууннккццііюю, ссттввооррююєє соціально-культурний простір для задоволення освітніх потреб не тільки учнів, а й територіальної громади мікрорайону.
 8. 8. Активізувалася робота батьківського комітету, створено різноманітні форми сімейного дозвілля дозвілля. Ми створюємо різноманітні форми сімейного дозвілля: конкурси, змагання, концерти. Проект «Дитина + дорослий» зародився у ій нашій і школі два роки тому і набув популярності. Мета проекту: об’єднати дітей і батьків у співтворчості, ссппрриияяттии ппооллііппшшееннннюю ззвв’яяззккіівв ссіімм’її ттаа школи, залучати до спільних культурно- мистецьких акцій батьків, популяризувати діяльність та стиль життя творчих, гармонііййних сіімейй. За роки роботи над проектом «Школа повного року» зросла кількість батьків, залучених до організації та проведення позакласних, позашкільних Кількість залучених батьків 2007‐ 2008 заходів. З ініціативи батьківського комітету щомісячно запрошуються в школу з виставами театральні, циркові колективи, артисти філармонії. Батьки 50% 95% 2008‐ 2009 2009‐ беруть активну участь в організації екскурсій. Щорічно в с. Верхній Студений Міжгірського району Закарпатської області за кошти батьків організовується робота зимового табору для учнів 70% 80,5% 90,2% 2010 2010‐ 2011 2011‐ старших класів під час канікул. 2011 2012
 9. 9. Молодші школярі здійснюють екскурсії по місту Києву. З кожним роком кількість екскурсій збільшується. 80 2009-2010 – 34 60 34 50 64 2009‐ 2010 2010-2011 – 50 2011-2012 – 64 40 20 0 2010‐ 2012 34 50 60 2011‐ 2012 Походи вихідного дня дня, які здійснюють учасники туристично-краєзнавчого гуртка набувають все більшої популярності : 2009-2010 – 1 5 2010-2011 – 3 4 3 5 2009‐ 2010 2011-2012 – 5 3 2 1 1 2010‐ 2011 2011 0 1 3 5 2011‐ 2012
 10. 10. Щорічно за підсумками І та ІІ семестрів кращі учні школи отримують високе звання «Гордість школи» у номінаціях: ¾ кращий у навчанні: ¾ кращий талант; ¾ кращий лідер; ¾¾ кращийй волонтер; ¾ кращий спортсмен.
 11. 11. Створено і набув розвитку волонтерський рух Залучення учнів до волонтерської діяльності дає змогу кожному реалізувати свої доброчинні наміри, зробити ппееввнниийй ввннеессоокк уу ссууссппііллььннее жжииттттяя, ппооссииллююєє ввппееввннееннііссттьь уу собі, розвиває позитивну самооцінку, нові уміння та навички. А головне – ми запалюємо в душах своїх ввииххооввааннцціівв ввооггнниикк ддооббрраа іі ллююддяяннооссттіі, ммииллооссееррддяя іі співчуття. Девізом наших волонтерів є слова Олександра ДДооввжжееннккаа : «ЖЖииттттяя ттааккее ккооррооттккее. ППооссппіішшааййттее ттввооррииттии добро». Діяльність волонтерських загонів у Школі повного року має свою спецциффікуу: вони ддопомагають залуученню ддо навчально-виховного процесу не лише учнів, а й вчителів, батьків, представників громадськості, спонсорів, меценатів; спррияють томуу, щоб людина стала активним учасником суспільно корисної діяльності в школі та соціумі.
 12. 12. ВВООЛЛООННТТЕЕРРССТТВВОО “Чисті “День “Птахи “Вирости “Посади Жуляни” довкілля” наші друзі” квітку” дерево” Екологічні акції Волонтерські загони Соціальні акції “Моя допомога “Подарунок для малюка” “Новий рік без “Солдату на добру врятує” (напів сиріт, повних сиріт) самотності” згадку”
 13. 13. Спеціально ми нічого не плануємо, є ттррааддииццііййнніі щщооррііччнніі ааккццііїї, іінншшіі ппііддккааззууєє ччаасс. 2010рік – 30 тисяч гривень зібрано на лікування від лейкімії учня 9 класу Савчука Василя; 2011 рріікк –– 20 ттииссяячч ггррииввеенньь ззііббрраанноо ннаа ллііккуувваанннняя в Німеччині Аліни Біліцької, молодшої сестрички учня нашої школи. 2011 рріік – ноовоорріічнее ссвятоо для ЛЛююббіієєваа ББоогдаанаа було проведено вдома, тому що хлопчик після складної операції не відвідував школу. 2012 рік – нова акція по збору коштів на лікування в Ізраїлі нашої учениці Костишеної Олександри, якій потрібна пересадка нирки.
 14. 14. Учнівське самоврядування стало школою лідерства Розвиток учнівської молоді в школі повного року формується на засадах загальнолюдських цінностей українського народу, взаєморозуміння поколінь, формування соціально-активної особистості через діяльність в органах учнівського самоврядування. Центр Сектор навчання та дисципліни “В й ” Сектор шкільних мас‐медіа “Прес‐центр” Всезнайко” р національного виховання ”Берегиня” Учнівське самовряду вання Сектор творчого розвитку Сектор і “Лідер” розвитку, відпочинку, позакласної роботи “Дозвілля” Сектор спортивно‐ й екологічного виховання “Довкілля” Дозвілля туристичний “Котигорошко”
 15. 15. Історія учнівського самоврядування веде свій літопис з 1998 року. ЗЗа ці роки учнівське самоврядування школи проййшло довгийй шлях становлення і розвитку. Саме рробота в школі повного року дала можливість об’єднати зусилля учнів та вчителів, відійти від стилю керівництва самоврядуванням до стилю співпраці, співуправління. У 2011 році учнівська самоорганізація школи «Лідер» увійшла в 10 кращих учнівських організацій Солом’янського району м. Києва.
 16. 16. Створено літню розвивальну школу Мета школи: створення умов для відпочинку, розвитку та самореалізації особистості в канікулярний період через її участь у різних видах ігрової, спортивної, творчо-продуктивної, та здоров’язміцнюючої діяльності. ППри складанніі розпорядку дня педагоги дотримуються ббалансу між оздоровчо-розважальними програмами і особистісно- розвивальними, які спрямовані на розвиток особистості. Розпорядок дня: 800– 830 – прийом дітей 830– 850 – ранкова зарядка, точковий самомасаж; 900– 930 – снііданок 950– 1000 – інструктаж з ТБ 1010 – 1050 – рухливі ігри на свіжому повітрі 1100 – 1140 – інтелектуальні ігри, уроки театрального мистецтва, уроки англ.мови 1150 – 1230 – заходи розважального напрямку 1300 – 1330 – обід 1340 – 1510 – тиха година 1530 – 1630 – фізкультурно-оздоровчі заняття; 1700 – 1720 – полуденок 1730 – 1800 – трудовийй десант, заняття за інтересом 1800 – 1900 – чергова група (ігри на свіжому повітрі)
 17. 17. Збільшилася кількість вчителів, залучених до інноваційної діяльності: Участь у вітчизняних освітніх проектах: • «Християнська етика в українській культурі» (1-4 кл.) • «Комп’ютерна азбука »(1-кл.) • «ССххооддииннккии ддоо ііннффооррммааттииккии» (2 кклл.) • «Інформатика» (3-4 кл.) У і д Діаграма збільшення міжнародних проектах: і і і 2007 2007 •Міжнародний конкурс робіт на антифашистську тематику «Сопротивление: тогда и сейчас», який проходив у м. Відні кількості проектів з 2007‐ 2008 по 2011‐2012 н.р. 2007‐ 2008 д р д д 2008 (Австрія, 2010 рік), де Ворон Ірина та Ломакіна Анастасія під керівництвом вчителів Дзюбака С.О., та Дорош Л.І., посіли 4 іс е 6,4% 18 8% 2008‐ 2009 місце., 18,8% 2009‐ – Проект «Естафета пам’яті», який здійснюється за підтримки Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд 17% 38,3% 2009 2010 р д р ц р д ф д 2010‐ «Взаєморозуміння і толерантність». 2011 Підсумком реалізації цього проекту став випуск (у квітні 2012 року) книги спогадів, 25,5% 2011‐ яку спільну з ветеранами написали учні 9 9- 11 кл. та вчителі нашої школи. 2012
 18. 18. Розроблено методи проектів “Е ф “Шкільний світ” Естафета пам’яті” “Дитина “Вчимося самоврядуванню” “Це – ми” + “Шкільне дорослий” свято” “Театр відкриває світ світ” Україною в “Чисті Жуляни” “З Метод “Г і ” серці” “проектів Гордість школи” Моя допомога врятує” Клуб “Світлиця народних звичаїв” “Граємо разом” бабусь і дідусів “Промінь” “Шкільні музеї” “Щоденник поведінки” “Птахи наші друзі” “Чемпіони серед нас”
 19. 19. Покращився рівень навчальних досягнень учнів Кількість медалістів: 2007-2010 – 0 2010-2011 – 2 2011-2012 – 1 2012-2013 –– 3 Завдяки участі у експерименті активізувалася творча ннааууккоовваа ррооббооттаа ууччнніівв. УУ 2010-2011 нн. рр. ввппеерршшее ззаа ббааггааттоо ррооккіівв учениця нашої школи Ворон І. посіла ІІ місце в районному конкурсі МАН з фізики. Призові місця на предметних районних олімпіадах: 2010-2011 – 1 (образотворче мистецтво) 2011-2012 – 1 (обрразотворрче мистецтво) 2012-2013 – 3 (фізика, біологія)
 20. 20. Отрримані ррезуультати: 1. Створено єдиний розклад навчально-виховного процесу (школа повного дня). 2. ЗЗббііллььшшииввссяя ккооннттииннггееннтт ууччнніівв зз 279 ддоо 527 ттаа ккііллььккііссттьь ккллаассіівв зз 11 до 22. 3. Збільшилося видання друкованих матеріалів. 4. ППііддввиищщииввссяя ррііввеенньь ннааввччааллььннооїї ммооттииввааццііїї вв ууччнніівв ппооччааттккооввиихх класів. 5. Створені класи з поглибленим вивченням окремих предметів з 88 кклл;; 6. В учнів від 6 по 9 клас в основному переважає спрямованість на отримання знань; 77. ССттввоорреенноо ппооззииттииввнниийй ппссииххооллооггііччнниийй ккллііммаатт вв ппееддааггооггііччннооммуу ттаа учнівському колективах; 8. Збільшилася кількість та види запровадження нових технологій уу навчально-виховний прроццес 9. Покращився імідж школи. 10. Школа стала конкурентноспроможною.
 21. 21. ВВИИССННООВВООКК: ВВвваажжааєєммоо ззаа ддооццііллььннее ууппрроовваадджжеенннняя уу навчально‐виховний процес педагогічної ппррооггррааммии “ШШккооллаа ппооввннооггоо ррооккуу ”, яяккаа забезпечує кожній дитині можливість виявити ссееббее яякк ооссооббииссттііссттьь, ррееааллііззууввааттии ссввооїї ооссввііттнніі, творчі, дозвіллєві, спортивні потреби, а ккоожжннооммуу ввччииттееллееввіі – ттввооррииттии, ввииррааззииттии ссввооюю індивідуальність, професійність, що дає ммоожжллииввііссттьь ввссіімм ррааззоомм ссттввооррииттии шшккооллуу радості і добра!
 22. 22. ДДяяккууюю ззаа ууввааггуу!

×