Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pr shkola povnogo_dnia

186 views

Published on

Pr shkola povnogo_dnia

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pr shkola povnogo_dnia

 1. 1. Прекрасний Стиль Життя ППееддааггооггііччнниийй ееккссппееррииммееннтт ““ШШШШккккооооллллаааа ппппооооввввннннооооггггоооо дддднннняяяя”” яякк ззаассіібб ррооззббууддооввии ЛЛііццееюю - ШШккооллии ууссппііххуу
 2. 2. “ПРЕСТИЖ” для тих, хто бажає досягти успіху!
 3. 3. ППееддааггооггііччнниийй ееккссппеерррииммееннтт ллііццееюю „ ЕЕккссппееррииммееннттааллььннаа ррооббооттаа ллллііііццццееееюююю „„ППППрррреееессссттттиииижжжж”” ррррооооззззппппооооччччааааттттаааа уууу ввввеееерррреееесссснннніііі 2007 ррооккуу іі ооббууммооввллееннаа ппррааггннеенннняямм ууууччччииииттттееееллллььььссссььььккккооооггггоооо, ббббааааттттььььккккііііввввссссььььккккооооггггоооо йййй ууччннііввссььккооггоо ккооллееккттииввіівв ЛЛііццееюю ддоо ввввссссееееббббііііччччннннооооїїїї ттттввввооооррррччччооооїїїї ррррееееааааллллііііззззааааццццііііїїїї ссссввввооооггггоооо ппооттееннццііааллуу.
 4. 4. ММееттооюю ннаашшооггоо ееккссппеерррииммееннттууу єє „ ссттввоорреенннняя ііннннооввааццііййннооїї ммооддеелліі ннннааааввввччччааааллллььььннннооооггггоооо ззззааааккккллллааааддддуууу ззззаааассссооооббббааааммммииии ппееддааггооггііччннооггоо ееккссппееррииммееннттуу „„„„ ШШШШккккооооллллаааа ппппооооввввннннооооггггоооо дддннняяя””, щщообб ззааббееззппееччууввааттии ооппттииммааллььнніі ууммооввии ддлляя ііііннннттттееееллллееееккккттттууууааааллллььььннннооооггггоооо, ддддууууххххооооввввнннноооо - ммммооооррррааааллллььььннннооооггггоооо, ссооццііааллььнноо –– ккууллььттууррннооггоо іі ттввооррччооггоо ррооззввииттккуу ккоожжннооггоо ллііццееїїссттаа ттаа ввччииттеелляя.
 5. 5. ІІннттееллееккттууааллььнниийй блок Художньо – естетичний блок Фізично – оздоровчий блок
 6. 6. ІІннттееггррааццііяя ооссннооввннооїї ттаа ддддооооддддааааттттккккооооввввооооїїїї ооооссссввввііііттттииии вввв ЛЛЛЛііііццццееееїїїї Основна освіта Виховний Додаткова процес освіта
 7. 7. ММооддеелльь ддооддааттккооввооїї ооссввііттии іііннттееггррооввааннооїїї зз ооссннооввннооюю уууу ллллііііццццееееїїїї ““ПППрррееессстттииижжж”” мммм. ККККииииєєєєвввваааа Елективні курси Передпрофільні програми Евристичні курси Учнівське ЗЗаа ззммііссттоомм Допрофільні програми самоврядування Варріативна складова основної освіти
 8. 8. ММооддеелльь ддооддааттккооввооїї ооссввііттии ііііннннттттееееггггррррооооввввааааннннооооїїїї зззз ооооссссннннооооввввннннооооюююю уу ллііццееїї ““ППрреессттиижж”” мм. ККииєєвваа ООсоббистіісно орієнтованого навчання та виховання Рефлексивного навчання та виховання Диференційованого навчання За ттееххннооллооггііяяммии та виховання Ефективної ммооввннооїї діяльності, діалогового навчання Навчання та та виховання виховання на основі ситуації Успіху
 9. 9. РРееааллііззааццііяя ннааууккооввоо-ттееххннііччннооггоо ннааппрряяммуу ррооббооттии Н і “Л і ” “Т ії” вв ссииссттеемміі ддооддааттккооввооїї ооссввііттии Навчальні курси Логіка”, Технології” ллііццееюю ““ППрреессттиижж”” мм. ККииєєвваа Робота наукового товариства “Престижні науковці”, проект “Зелене яблуко” Участь у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах “Золотий ключик”, “Левеня”, “Кенгуру” Участь у Київських математичних , боях, Співпраця з Київським інтелект клубом Робота гуртків “Олімпіадна математика”, “Цікаві креслення”, “Прикладна фізика”, “Найрозумніший”, Шахи Участь у програмі ВНЗ партнеру НТУУ “КПІ” “Майбутнє України” Р б Робота в рамках проекту “І Інтелектуал” ” Робота в рамках проектів “Тиждень науки”, “Надія та гордість ПРЕСТИЖУ” Участь у міжнародних наукових заходах INTEL-ТЕХНО та ін. Проведення наукових семінарів, ПРЕкрасний р д у р , конференцій, круглих столів СТИль Навчальні науково спрямовані курси, що сприяють профільній освіті Життя
 10. 10. РРееааллііззааццііяя ддоосслліідднноо-ееккссппееррииммееннттааллььннооггоо ннааппрряяммуу ррооббооттии Діяльність науково-практичного майданчика, вв ссииссттеемміі ддооддааттккооввооїї ооссввііттии Д л с ау о о ра о о а да а, ліцею ““ППрреессттиижж”” мм творчих груп ллііццееюю Престиж мм. ККииєєвваа Робота наукового товариства “Престижні науковці науковці” , проект “Зелене яблуко яблуко” Діяльність педагогічного, учнівського та батьківського колективів по реалізації програми “Школа повного дня дня” Робота гуртків “Олімпіадна математика”, “Цікаві креслення”, “Прикладна фізика”, лабораторні, практичні роботи основного курсу Участь у програмі ВНЗ партнеру НТУУ “КПІ” “Майбутнє України” Робота в рамках проекту “Інтелектуал”, Участь у міжнародних наукових заходах INTEL-ТЕХНО та ін. Робота в рамках проектів “Тиждень науки”, “Надія та гордість ПРЕСТИЖУ ПРЕСТИЖУ” , “Інтелектуал Інтелектуал” Проведення наукових семінарів, конференцій, круглих столів вчителів та науковців з метою передачі передового педагогічного досвіду ПРЕкрасний Індивідуальна наукова діяльність вчителів СТИль Життя
 11. 11. РРееааллііззааццііяя ххууддоожжннььоо-еессттееттииччннооггоо ннааппрряяммуу ррооббооттии вв ссииссттеемміі ддооддааттккооввооїї ооссввііттии Н і Навчальні курси “О Основи фі фізичного здоров’’ ” я” і ““ПП ”” К з елементами хореографії, Художня культура ллііццееюю ППрреессттиижж”” мм. ККииєєвваа Участь у Всеукраїнських олімпіадах з образотворчого мистецтва мистецтва, конкурсах Проект ТАЛАНТ+ТВОРЧІСТЬ=ПРЕкрасний СТИль Життя Робота гуртків прикладного мистецтва “Подарунок власними руками”, образотворчого мистецтва “Мистецькі барви”, ттееааттррааллььннооггоо ммииссттееццттвваа ““ТТееттрр ППРРЕЕССТТИИЖЖ””, хор “Симфонія Престижу” Р б Робота в рамках і проектів “Д День ” музики”, “Д День танцю” ” Діяльність центру “Культура і дозвілля” Учнівського самоврядування Робота в рамках проектів з обдарованими дітьми “Натхнення” та “Гармонія” Проведення творчих семінарів, ПРЕкрасний р д р р , конференцій, круглих столів СТИль Відвідування театрів, музеїв, художніх виставок Життя
 12. 12. РРееааллііззааццііяя ссооццііооккууллььттууррннооггоо ннааппрряяммуу ррооббооттии вв ссииссттеемміі ддооддааттккооввооїї ооссввііттии Навчальні курси та спец-курси “Світова культура”, ур ц ур у ур , і ““ПП ”” К “Історія України ХХ ст.”, з правознавства, економікллиііццееюю ППрреессттиижж”” мм. ККииєєвваа Робота наукового товариства “Престижні науковці”, проект “Зелене яблуко” Участь у Міжнародній програмі POMOST INTERNATIONAL Участь у у р Всеукраїнській д ц експедиції “Україна – моя Батьківщина” Робота гуртків “Рідна мова”, “Народе мій!” Вивчення німецької, польської, російської мов; робота гуртка “English club” Робота в батьківського лекторію, Співпраця з громадською організацією “Волонтер” р , виконання проекту “Батькова наука” Діяльність учнівської Ради самоврядування “Смайл”, прес-центу “Ліцей – наш дім” Робота в р рамках р проектів ПРЕкрасний “Краща на світі мета – ПРЕкрасний СТИль Життя” СТИль Екскурсійно- краєзнавча робота Життя
 13. 13. РРееааллііззааццііяя фізкультурно - ооззддооррооввччооггоо ннааппрряяммуу ррооббооттии вв ссииссттеемміі ддооддааттккооввооїї ооссввііттии Н й Навчальний “курс“О Основи фі фізичного здоров’’ ” я”,ллл іііцццеееююю ““ПППрррееессстттииижжж”” мммм. ККККииииєєєєвввваааа Робота центру “Спорт і здоров’я” учнівського самоврядування Проведення олімпійських уроків ПРЕСТИЖУ, спортивної олімпіади для 5-6 класів Робота в р рамках р у проекту “Збережи здоров’я – це ПРЕкрасний СТИль Життя” Робота в рамках проекту “Тато, мама, я – спортивна сім’я” Психолого – педагогічний супровід навчально-виховного процесу Робота в р рамках р проектів “д р Здорова д людина – ПРЕСТИЖ нації”, Соціальної реклами Робота в рамках проекту “Надія та гордість ПРЕСТИЖУ” Проведення військово – спортивної гри “Джура” Робота р спортивно – ур туристичного ПРЕкрасний гуртка “Міцний горішок” СТИль Спортивно – краєзнавча робота, екскурсії Життя
 14. 14. РРооббооттаа зз ооббддааррррооввааннииммии ууууччнняяммии
 15. 15. РРооббооттаа зз ооббддааррррооввааннииммии ууууччнняяммии
 16. 16. РРооббооттаа зз ооббддааррррооввааннииммии ууууччнняяммии
 17. 17. Документи 1. Концепція розвитку Ліцею 2006 2. Накази ГУОН, РУО Солом’янського району, Ліцею про початок експерименту 2007 3. Концепція інноваційної діяльності 2007 4. Концепція «Обдарованість» 2007 5. Перспективна програма «Обдарованість» 2007 6. Положення про Школу повного дня 2007 7. Концепція «Ліцей – родина» 2008 8. Програми гуртків, факультативів 2007-2010 9. Щорічні плани роботи Ліцею 2006-2012 10. Освітня програма розвитку «Школи сприяння здоров’ю» 2010 11. Перспективна програма розвитку ліцею «Престиж» на 2011-2015 рр. «ПРЕкрасний СТИль Життя» 2010 12. Концепція розвитку на 2011-2015 рр. Додаткової освіти в Ліцеї 2011 13. Програма «Система формування мовленнєвої компетенції учнів» 2012
 18. 18. ССууссппііллььнниийй ррееййттииннгг ннааввччааллььннооггоо закладу „ ННаааа ссееррррппннееввиихх ккооооннффффееррррееннццццііяяхх 2008, 2009 рррррррр. ллііццццеейй «ППрреессттиижж» ССооллоомм’’яяннссььккиимм РРУУОО ввііддззннааччеенноо уу ннооммііннааццііїї «ППрроорриивв ррооккуу». „ ВВВВііііддддппппооооввввіііідддднннноооо ддддоооо ннннааааккккааааззззуууу ММММООООНННН УУУУккккррррааааїїїїннннииии ввввіііідддд 23.02.2010 рррр. №139 «ППрроо ддииссттааннццііййннее ммооннііттооррииннггооввее ддоосслліідджжеенннняя ррііввнняя ссффооррммооввааннооссттіі уу ввииппууссккннииккіівв ЗЗННЗЗ ннааввииччоокк ввииккооррииссттаанннняя ІІІІККККТТТТ уу ппррааккттииччнніііійййй ддііііяяллььннооссттіііі» уу 2010 ррооцціііі ббууллоо ввппеерршшее ппррооввееддеенноо ддииссттааннццііййннее ддоосслліідджжеенннняя ууччнніівв 11-хх ккллаассіівв УУккррааїїннии. ММооннііттооррииннггооввиимм ддоосслліідджжеенннняямм ббууллоо ооххооппллеенноо 136 ЗЗННЗЗ (ппоо 5 шшккіілл зз ккоожжннооїї ооббллаассттіі) зз ууссііхх ооббллаассттеейй УУккррааїїннии. ООттррииммаанніі ррееззууллььттааттии ппееррееввіірряяллии ттаа ууууззааггааллььннююввааллии ееккссппееррррттии ввииззннааччеенніі ММООНН УУккррррааїїннии. ЗЗаа ввииссннооввккааммии ппоо ррееззууллььттааттаахх ддоосслліідджжеенннняя ллііццеейй «ППрреессттиижж» ССооллоомм’’яяннссььккооггоо ррааййооннуу мм. ККииєєвваа ппооссіівв 5 ммііссццее ппппоооо УУУУккккррррааааїїїїнннніііі зззз ссссеееерррреееедддднннніііімммм ббббааааллллоооомммм 17, 3 (1 ммііссццее –– ммааккссииммааллььнниийй ббаалл 18, 8).
 19. 19. „ ППоо ррееййттииннггуу УУЦЦООЯЯОО ззаа ппііддссууммккааммии ЗЗННОО –– 2010 зз ммааттееммааттииккии ЛЛііццеейй ппооссіівв ппеерршшее ммііссццее вв ССооллоомм’’яяннссььккооммуу ррааййоонніі ттаа ввііддппооввіідднноо ддввааннааддццяяттее ммііссццее уу мм.ККииєєввіі. „„ ЗЗЗЗаааа ппппііііддддссссууууммммккккааааммммииии 2010 ррррооооккккуууу ллллііііццццеееейййй «ППППрррреееессссттттиииижжжж» ввввииииззззннннаааанннноооо «ККрраащщиимм ннааввччааллььнниимм ззааккллааддоомм ССооллоомм’’яяннссььккооггоо ррааййооннуу мм. ККииєєвваа». „ ГГГГааззееттаа «СССееггоодднняя» ввіііідд 29.03 2011 рр. ззаа ррееззууллььттааттааммии ЗЗооввнніішшннььооггоо ннееззааллеежжннооггоо ооццііннюювваанннняя 2010 рр. ппррооввооддииллаа ррееййттииннгг «ТТоопп-50 ккрраащщиихх шшккіілл ККииєєвваа». ЛЛііццеейй «ППрреессттиижж» ппооссіівв 36 ммііссццее вв ддааннооммуу ррееййттииннггуу. „ РРееййттииннгг шшккіілл «ГГддее ррееббееннккуу ббууддеетт ддееййссттввииттееллььнноо ххоорроошшоо» «ГГГГааааззззееееттттииии ппоо-ккииїїввссььккии» ЛЛЛЛііііццццеееейййй ввввииииззззннннааааччччеееенннноооо вввв «ннннааааррррооооддддннннооооммммуууу ссппииссккуу» (ззаа ввееррссіієєюю ббааттььккіівв) ккрраащщиимм вв ССооллоомм’’яяннссььккооммуу ррааййоонніі мм. ККииєєвваа. „ ППППоо ррееййййттииннггуу УУУУЦЦЦЦООООЯЯЯЯОООО ззаа ппііііддссууммккааммии ЗЗЗЗННННОООО – 2012 зз ііііссттооррііііїїїї УУккррааїїннии ЛЛііццеейй ппооссіівв ппеерршшее ммііссццее вв ССооллоомм’’яяннссььккооммуу ррааййоонніі ттаа ввііддппооввіідднноо ччееттввееррттее ммііссццее уу мм.ККииєєввіі. „ ЗЗаа ппііддссууммккааммии ЗЗННОО 2012 рр. зз ууссііхх ппррееддммееттіівв ЛЛііццеейй ппооссіівв ввооссььммее ммііссццее вв ССооллоомм’яяннссььккооммуу ррааййоонніі

×