Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pr radchenko

126 views

Published on

Pr radchenko

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pr radchenko

 1. 1. “Вɡɚєɦɨɞіɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜіɬɧьɨɝɨ ɬɚ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞіɜ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩіɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧіɯ ɜɱɢɬɟɥіɜ іɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ”. ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɟɬɚɩ (2012-2014 ɪ.ɪ.) Ɋɟɚɥіɡɚɰіɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɤɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ (01.01.2012 – 01.01.2013 ɪ.ɪ.)
 2. 2. ǵȈ ȊȐȒȖȕȈȕȕȧ ȕȈȒȈȏț ǫȖȓȖȊȕȖȋȖ țȗȘȈȊȓȭȕȕȧ ȖșȊȭȚȐ ȭ ȕȈțȒȐ ȊȐȒȖȕȈȊȟȖȋȖ ȖȘȋȈȕț КȐȮȊșьȒȖȮ ȔȭșьȒȖȮ ȘȈȌȐ гКȐȮȊșьȒȖȮ ȔȭșьȒȖȮ ȌȍȘȎȈȊȕȖȮ ȈȌȔȭȕȭșȚȘȈȞȭȮд ȊȭȌ лпйлпйнлмн ȘȖȒț № ммс șȠ № фм ȗȘȐȑȕȧȓȈ țȟȈșȚь ț ȔȖȕȭȚȖȘȐȕȋȖȊȖȔț ȌȖșȓȭȌȎȍȕȕȭ șȚȈȕț ȊȗȘȖȊȈȌȎȍȕȕȧ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖ-ȒȖȔțȕȭȒȈȞȭȑȕȐȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȭȑ
 3. 3. ǷȘȐȑȕȧȓȐ țȟȈșȚь ț ȔȭșьȒȖȔț șȍȔȭȕȈȘȭ ǵǴЦ ȗȘȖȜȭȓьȕȖȋȖ ȕȈȊȟȈȕȕȧ ІȕșȚȐȚțȚț ȗȭșȓȧȌȐȗȓȖȔȕȖȮ ȗȍȌȈȋȖȋȭȟȕȖȮ ȖșȊȭȚȐ КȐȮȊșьȒȖȋȖ țȕȭȊȍȘșȐȚȍȚț ȭȔȍȕȭ ǩȖȘȐșȈ ǫȘȭȕȟȍȕȒȈ нрйлпйнлмн ȘȖȒț “ǪȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧ ȔȍȚȖȌț ȗȘȖȍȒȚȭȊ ț ȕȈȊȟȈȓьȕȐȝ ȏȈȒȓȈȌȈȝ ȗȘȐȘȖȌȕȐȟȖ-ȔȈȚȍȔȈȚȐȟȕȖȋȖ ȚȈ ȚȍȝȕȖȓȖȋȭȟȕȖȋȖ ȕȈȗȘȧȔȒț ȗȘȖȜȭȓȭȏȈȞȭȮ”
 4. 4. ǪȐșȚțȗ ȏȈșȚțȗȕȐȒȈ ȌȐȘȍȒȚȖȘȈ ȏ ȕȈȊȟȈȓьȕȖ-ȊȐȝȖȊȕȖȮ ȘȖȉȖȚȐз țȟȐȚȍȓȧ ȭȕȜȖȘȔȈȚȐȒȐ ǸȈȌȟȍȕȒȖ ǪйǪй “ǵȈȊȟȈȓьȕȭ ȗȘȖȍȒȚȐ Ȋ șȗȍȞȭȈȓȭȏȖȊȈȕȭȑ ȠȒȖȓȭ №фм ȏ ȗȖȋȓȐȉȓȍȕȐȔ ȊȐȊȟȍȕȕȧȔ ȭȕȜȖȘȔȈȚȐȒȐ ШȍȊȟȍȕȒȭȊșьȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕț Ȕй КȐєȊȈ”
 5. 5. ǷȘȐȑȕȧȓȐ țȟȈșȚь ț ȔȭȎȕȈȘȖȌȕȖȔț ȜȖȘțȔȭ ȜȈȝȭȊȞȭȊ ț ȋȈȓțȏȭ ȖșȊȭȚȕȭȝ ȊȐȔȭȘȦȊȈȕь лмйлсйнлмн ȘȖȒț ȕȈ ȉȈȏȭ ǵȈȞȭȖȕȈȓьȕȖȋȖ ȗȍȌȈȋȖȋȭȟȕȖȋȖ țȕȭȊȍȘșȐȚȍȚț ȭȔй ǴйǷйǬȘȈȋȖȔȈȕȖȊȈ ȚȈ ȔȭȎȕȈȘȖȌȕȖȮ ȖȘȋȈȕȭȏȈȞȭȮ “TEMPUS”
 6. 6. ǸȖȉȖȚȈ ȗȍȌȈȋȖȋічȕȖȋȖ ȒȖȓȍȒȚȐȊț ȏȈ ȗȘȖȋȘȈȔȖȦ “Intel. НȈȊчȈȕȕȧ Ȍȓȧ ȔȈȑȉțȚȕьȖȋȖ” У ɲɤɨɥі 12 ɭɱɢɬɟɥіɜ ɫɟɪɬɢɮіɤɨɜɚɧі ɹɤ іɧɫɬɪɭɤɬɨɪɢ ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ “INTEL. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ.” З 25.10.2012 ɩɨ 31.10.2012 ɪɨɤɭ ɧɚ ɛɚɡі ɋШ № 91 ɭɫɩіɲɧɨ ɩɪɨɣɲɥɢ ɤɭɪɫɢ “INTEL. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ” ɞɢɪɟɤɬɨɪɢ ɞɨɲɤіɥьɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞіɜ – 9 ɨɫіɛ ɬɚ ɜɱɢɬɟɥі ɋШ № 91 – 12 ɨɫіɛ.
 7. 7. “Intel. НȈȊчȈȕȕȧ Ȍȓȧ ȔȈȑȉțȚȕьȖȋȖ ” ȕȈ ȉȈȏі ǹШ № фм Ȍȓȧ ȒȍȘіȊȕȐȒіȊ ДНЗ ШȍȊчȍȕȒіȊșьȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕț Ȕй DzȐєȊȈ
 8. 8. “Intel. НȈȊчȈȕȕȧ Ȍȓȧ ȔȈȑȉțȚȕьȖȋȖ ” ǪȍȌȍ țчȐȚȍȓь іȕȜȖȘȔȈȚȐȒȐ - іȕșȚȘțȒȚȖȘ ІйdzйǩȖȕȌȈȘ Ȍȓȧ ȗȍȌȒȖȓȍȒȚȐȊț ǹШ № фм
 9. 9. Сɩіɥьɧɚ ɞіяɥьɧіɫɬь ɩɨ ɪɨɛɨɬі ɡ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɞіɬьɦɢ  ȗȭȌȋȖȚȖȊȒȈ ȚȈ ȗȘȖȊȍȌȍȕȕȧ ȕȈțȒȖȊȖ-ȗȘȈȒȚȐȟȕȐȝ ȌȖșȓȭȌȎȍȕь țȟȕȧȔȐ ȚȈ ȊȐȒȓȈȌȈȟȈȔȐ Ȋțȏț гǴАǵ «ДȖșȓȭȌȕȐȒ» - ȭȕȜȖȘȔȈȚȐȒȈ – ȌȖ ІІ ȍȚȈȗț ȗȭȌȋȖȚȖȊȓȍȕȖ о ȘȖȉȖȚȐз ȌȖ ІІІ ȍȚȈȗț – м ȘȖȉȖȚȈц ȖȓȭȔȗȭȈȌȐх ІІ ȍȚȈȗ – 2-ȋȍ ȔȭșȞȍ ȏ ȭȕȜȖȘȔȈȚȐȒȐз ІІ ȍȚȈȗ – 2-ȋȍ ȔȭșȞȍ ȏ ȒȖȔȗ’ȦȚȍȘȕȖȮ ȋȘȈȜȭȒȐдц  щȖȒȊȈȘȚȈȓьȕȭ ȏȈșȭȌȈȕȕȧ ȒȈȜȍȌȘ ȭȕȜȖȘȔȈȚȐȒȐ ț ȕȈȊȟȈȓьȕȖȔț ȏȈȒȓȈȌȭ ȚȈ Ȋțȏȭ ȏ ȗȐȚȈȕȕȧ ȗȘȖȊȍȌȍȕȕȧ ȍȒșȗȍȘȐȔȍȕȚȈȓьȕȖȮ ȌȭȧȓьȕȖșȚȭ.
 10. 10. Вɡɚєɦɨɞія ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜіɬɧьɨɝɨ ɬɚ ɜɢщɨɝɨ ɧɚɜчɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞіɜ ɜиɩɭɫкɧики 2011-2012 ɧ.ɪ., ɫɬɭɞɟɧɬи ɇПУ іɦ. Ɇ.П.Дɪаɝɨɦаɧɨɜа  КȖȊаȓȍȕȒȖ ǵіȕа – ȜіȓȖȓȖȋія;  ǹȓіȔ АȔіȘа – ȜіȓȖȓȖȋія;  КȖȊаȓȍȕȒȖ ǺȍȚяȕа – ȌȖшȒіȓьȕȍ ȊȐȝȖȊаȕȕя;  ǴаȝаȘȐȕșьȒȐȑ ǹȚȍȗаȕ – ȗșȐȝȖȓȖȋія;
 11. 11. У ɫɩɟɰіɚɥіɡɨɜɚɧіɣ ɲɤɨɥі № 91 ɩɪɚɰɸɸɬь ɡ 2011-2012 ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɤɭ 5 ɜɢɩɭɫɤɧɢɤіɜ ɇɉУ іɦ. Ɇ.ɉ.Дɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ: - Ȼɨɧɞаɪ Іɪɢɧа Ʌɟɨɧɿɞɿɜɧа – ɭɱɢɬɟɥь ɿɧɮɨɪɦаɬɢɤɢ, ɜɢɤɥаɞає ɿɧɮɨɪɦаɬɢɤɭ 5-ɣ ɪɿɤ; - Ɉɥɟɤɫɿєɜɟɰь Дɦɢɬɪɨ Ɉɥɟɤɫаɧɞɪɨɜɢɱ – ɭɱɢɬɟɥь ɿɧɮɨɪɦаɬɢɤɢ ɬа ɿɧɮɨɪɦаɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɜɢɤɥаɞає ɿɧɮɨɪɦаɬɢɤɢ 2-ɣ ɪɿɤ; - Сɤɭɦɿɧа Ɉɤɫаɧа Ɉɥɟɤɫаɧɞɪɿɜɧа, ɉаɧаɫɤɨ Юɥɿɹ Ɉɥɟɤɫɿʀɜɧа, Хɦɿɥьɨɜа Юɥɿɹ Ⱥɧɞɪɿʀɜɧа – ɦɨɥɨɞɿ ɫɩɟɰɿаɥɿɫɬɢ.
 12. 12. Уɱаɫɬь ɭ V Ɇɿɠɧаɪɨɞɧɨʀ ɧаɭɤɨɜɨ-ɩɪаɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ «ɇаɭɤɨɜɨ- ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡаɫаɞɢ ɭɩɪаɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɜɢщɢɯ ɧаɜɱаɥьɧɢɯ ɡаɤɥаɞаɯ» ɫɟɤɰɿʀ «Іɧɧɨɜаɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧаɜɱаɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɜ ɭɦɨɜаɯ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪаɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦ».
 13. 13. Уɱаɫɬь ɭ V Ɇɿɠɧаɪɨɞɧɨʀ ɧаɭɤɨɜɨ-ɩɪаɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ «ɇаɭɤɨɜɨ- ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡаɫаɞɢ ɭɩɪаɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɜɢщɢɯ ɧаɜɱаɥьɧɢɯ ɡаɤɥаɞаɯ» ɫɟɤɰɿʀ «Іɧɧɨɜаɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧаɜɱаɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɜ ɭɦɨɜаɯ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪаɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦ».

×