Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pr ponomarenko

121 views

Published on

Pr ponomarenko

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pr ponomarenko

 1. 1. Експеримент ““ЗЗддорова ддитина – ууссппіішшннаа ррооддииннаа – ссттааббііллььннаа ккррааїїннаа” (наказ Головуно м. Києва №220 від 23.12.2010 року)
 2. 2. yy ММееттаа ееккссппееррииммееннттааллььннооггоо ддоосслліідджжеенннняя: y виховання соціально зрілої, здорової, емоційно стійкої, психологічно врівноваженої духовної особистості ліцеїста в умовах акмеологічного освітнього простору ліцею
 3. 3. Поставлена мета зумовлює реалізацію завдань: ¾ формування ф р у в уучнів позитивної мотивацції щщоддо здорового способу життя; ¾ збільшення рруухового ррежимуу уучнів ліцею за ррахуунок уроків фізичної культури, спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в позаурочний час; ¾ використання акмеолого-валеологічних підходів у викладанні навчальних дисциплін; ¾ упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі з метою виховання ззддооррооввооїї ууккррааїїннссььккооїї ннааццііїї; ¾ збереження фізичного, психічного (ппссииххооссооммааттииччннооггоо), ііннттееллееккттууааллььннооггоо, ссооццііааллььннооггоо, духовного здоров’я ліцеїстів в акмеологічному просторі ліцею; ¾ розвиток в учнів здоров’язбережувальних компетенцій.
 4. 4. Мистецький Центр центр «ЗЗддоорроовв’яя» Спортивно- Кафетерій оздоровчий комплекс Здорова високодуховн а особистість Кафедра національного Предметні кафедри, науково- виховання методичні лабораторії Бібліотечно- інформаційний центр Психологічна ссллуужжббаа
 5. 5. ККооммппооннееннттии ззддоорроовв'яяззббееррііггааююччооггоо освітнього простору ліцею Психоло‐ гічна служба ліцею Центр «Здоров’я»: •Медична Предметні служба кафедри, ліцею; •Фітотерапія; •Аромотерапія; •Кварцування Здорова, ф др , науково‐ методичні лабораторії, духовна, БІЦ щаслива особистість ліцеїста Мистецько‐ оздоровчий комплекс К Здорове, якісне харчування у ліцейному • Картинна галерея • Музеї ліцею Спортивно‐ «Кафетерії» оздоровчий центр: •Хореографічна ззааллаа; •Тренажерна зала; •Спортивні секції; •Лікувальна гімнастика
 6. 6. Центр “Здоров’я” y Структурними ккооммппооннееннттааммии ццееннттрруу «ЗЗддоорроовв’яя» єє: • меддичний кабінет; • кабінет психоемоційної релаксації та фізіотерапії; • спортивний комплекс y Медичне обслуговування учнів у ліцеї проводиться за такими напрямками: y - профілактично-оздоровчі заходи; yy - ссааннііттааррнноо-ппррооттииееппііддееммііччнніі ззааххооддии.
 7. 7. Аналіз щорічних проффіілактичних огляддіів 400 234 114 200 102 190 0 2011/2012 2012/2013 Здорові 234 114 Взято на "Д" б і 102 190 Взято на "Д" облік Здорові облік
 8. 8. ССттааттииссттииккаа ззааххввооррююввааннооссттіі ссеерреедд ллііццееїїссттіівв УУГГЛЛ (2012/2013 навч. рік): 11 1 – патологія зору 2 – захворювання шлунково-кишкового 9 я тракту 3 – захворювання серцево-судинної системи 7 5 Патологія 4 – порушення постави 5 – сколіоз 6 – захворювання ЛОР-органів 3 р р 7 – ендокринні захворювання 8 – захворювання сечової системи 9 – захворювання органів дихання 0 20 40 60 80 100 1 10 – захворювання шкіри 11 – зниження слуху % 9 клас 10 клас 11 клас
 9. 9. Спортивно-оздоровчий комплекс ƒ Хореограффіічна зала; ƒ Тренажерна зала; ƒ Спортивні секції; ƒƒ ЛЛііккууввааллььннаа ггііммннаассттииккаа y (дошки Євмінова, механомасажер)
 10. 10. Зайнятість школярів спортом в позаурочний час, % yy 8,4% - плавання y 17,5 % - танці 3 % і і і 42,1 17,5 8,4 y 2 - інші спортивні y заняття y 42,1 % - уроки фізкультури32
 11. 11. Психологічна служба ліцею • Релаксаційні та розвантажувальні заняття; • Копінг-стратегії; • Сімейне консультування; • Тренінги; • Розвантажувальні ссууббооттии ддлляя ууччнніівв ІІ ккууррссуу; • Бесіди, тренінги на годинах спілкування.
 12. 12. ММистецькийй центр: - ККааррттииннннаа ггааллееррееяя ллііццееюю; - Музеї ліцею; - Мистецькі студії.
 13. 13. Прогноз та перспективи щодо подальшої реалізації експерименту «Здорова р у д р ддитина – ууспішна рроддина – стабільна країна»: 1.Забезпечення подальшого впровадження у освіітньо-виховнийй процес здоров’’язббережувальних технологіійй. 2. Проведення показових уроків учителями-предметниками з використанням здоров’язбережувальних технологій. 3.Розрробка та прроведдення ддосліддження «Рівень сформованості здоров’я- збережувальної компетентності ллііццееїїссттіівв». 4. Подальше відстеження рівня фізичного (соматичного, ффіізііологіічного), психічного/психологічного, інтелектуального, соціального, духовного здоров’я ліцеїстів у акмеологічному просторі ліцею. 5. Забезпечення активної уучасті батьків у вихованні культури здоров’я ліцеїстів.

×