Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pr myrna

142 views

Published on

Pr myrna

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pr myrna

 1. 1. ПІДДСУМКОВИЙ ЗВІТ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ ст. ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПРО ХІД І РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ «ШШККООЛЛАА ППООВВННООГГОО ДДННЯЯ»
 2. 2. ММММееееттаааа ппррррооооггррррааааммии: ГГааррммооннііззааццііяя ппссииххооллооггоо- ппееддааггооггііччнниихх ууммоовв ррооббооттии шшккооллии ппппооооввввннннооооггггоооо дддднннняяяя, ооообббб’’єєєєддддннннаааанннннннняяяя ззззууууссссиииилллльььь ссуууссппііллььссттвваа іі ссіімм’’її ддлляя рррееааллііззааццііїї яяккііссннооггоо ддууххооввннооггоо, ммооррааллььннооггоо ттаа ффффііііззииччннооггоо ррооззввииттккуу ддддііііттеейййй
 3. 3. РРееззууууллььттааттии ппеерррршшооггоо ееттааппуууу (2011-2012 нн.рр.) ССттввоорреенноо ооппттииммааллььннуу ммооддеелльь ШШППДД РРооззррооббллееннаа ппррооггррааммаа ееееккккссссппппееееррррииииммммееееннннттттааааллллььььннннооооггггоооо ддддоооосссслллліііідддджжжжеееенннннннняяяя ППррооввееддеенноо ддііааггннооссттииккуу ррііввнняя ггооттооввннооссттіі ууччнніівв, ббааттььккіівв, ввччииттеелліівв ддоо ууччаассттіі вв експерименті
 4. 4. ¾ Навчальна робота ¾ Естетичне виховання ¾ Фізичне виховання ¾ Науково-технічне виховання ¾ Військово-патрріотичне виховання Педагогічний Учень Батьки колектив
 5. 5. ЗЗааййнняяттііссттьь ууууччнніівв вв ппооззааууууррррооччнниийй час
 6. 6. ГГууууррррттккии, ееллееккттииввии ттаа ссппооррррттииввнніі секції Квілінг Живопис ППааррааддииггммаа ііссттооррииччнниихх ззннаанньь ККооррееккццііййнніі ііггррии Елективи зз ууккррааїїннссььккооїї ммооввии, ррооссііййссььккооїї ммооввии, ааннггллііййссььккооїї ммооввии, ммааттееммааттииккии ООООссннооввии ЗЗЗЗааххииссттуу ВВВВііііттччииззннии Валяння Хортинг Культурологія ККооррееккццііййннаа ггііммннаассттииккаа (ЄЄввмміінноовв) ““ШШккооллаа ммуужжннооссттіі”” Хореографія
 7. 7. ШШааххии ІІссттооррііяя ффііллооссооффііїї ЕЕЕЕттттииииккккаааа, еееессссттттееееттттииииккккаааа, іііімммміііідддджжжж ВВееллииккиийй ттеенніісс ММММііііннннііііааааттттююююррррннннаааа ссссккккууууллллььььппппттттуууурррраааа, ддддееееккккууууппппаааажжжж ЕЕввррііккаа Журналістика ТТееааттррааллььнніі ссттууддііїї ВВВВооккааллььннаа ссттууддііііяя Авіамоделювання Гітара Мистецтвознавство Євроклуб
 8. 8. ССооццццііооллооггііччннее ддддоосслліідддджжеенннняя (ссттааввллеенннняя ддддоо ссттррууккттууррии ооррггааннііззааццііїї ШШППДД) Вересень 2011 Квітень 2012
 9. 9. ССттаанн ееммооцццііййнноо-ппссииххооллооггііччннооїї ккооммффооррттннооссттіі ддииттииннии уу ШШППДД
 10. 10. ЗЗааддддооввооллеенннняя ііннттееллееккттууууааллььнноо- ррооззввииввааллььнниихх ппооттрреебб ддииттииннии
 11. 11. ЗЗааббееззппееччеенннняя ууууммоовв ддддлляя ссааммооррееааллііззааццііїї ддииттииннии
 12. 12. ММоорррааллььнноо-ппссииххооллооггііччнниийй ккллііммаатт ууу ддииттяяччооммуу ккооллееккттииввіі
 13. 13. ППссииххооллооггііччнниийй ккллііммаатт ууу шшккоолліі (ааннккееттуувваанннняя ббааттььккіівв)
 14. 14. ППссииххооллооггііччннаа ааддддааппттааццццііяя ддддииттииннии ддддоо ррррооббооттии шшккооллии вв рреежжиимміі ппооввннооггоо дднняя
 15. 15. ММооннііттооррррииннггооввее ддддоосслліідддджжеенннняя ссеерреедд ппееддааггооггіівв ВВеерреессеенньь 2011 ККввііттеенньь 2012
 16. 16. РРееззууууллььттааттии ааппррррооббааццццііїї ссттввооррррееннооїї ммооддеелліі ШШППДД РРооббооттаа вв ееккссппееррииммееннттіі ссттааллаа ппооссттііййнниимм ттввооррччиимм ммааййййддааннччииккоомм ддлляя ппііііддввиищщеенннняя ппррррооффффоорррріієєннттааццццііййннооггоо ррррііввнняя ппееддддааггооггііччнниихх ппррааццііввннииккіівв, ссппрриияянннняя ссааммооооссввііттіі, ууууззззааааггггааааллллььььннннеееенннннннняяяя ддддооооссссввввііііддддуууу ппппееееддддааааггггооооггггіііівввв. РРРРеееежжжжиииимммм ррррооооббббооооттттииии ШШШШППППДДДД ззззааааббббееееззззппппееееччччууууєєєє ппооссттііййнниийй ппссииххооллооггоо-ппееддааггооггііччнниийй ссууппррооввіііідд ррооззввииттккуу ооссооббббииссттооссттіііі.
 17. 17. ННННаааа ббббааааззззіііі ннннааааввввччччааааллллььььннннооооггггоооо ззззааааккккллллааааддддуууу ссссттттввввоооорррреееенннноооо ууммооввии ддлляя ввссееббііччннооггоо ррооззввииттккуу ддииттииннии; ссииссттееммаа ффффооррммуувваанннняя ффффііііззииччннооггоо, ппссииххііччннооггоо іі ддддууууххооввннооггоо ззддддоорррроовв’’яя ддддииттииннии; ппооввнниийй цциикклл ххууддоожжннььоо-еессттееттииччннооггоо ввииххоовваанннняя. РРеежжиимм ШШППДДДД ссппрррриияяєє ппооссииллееннннюю ввззааєєммооддііїї зз ббааттььккааммии.
 18. 18. ДДДДяяккууууюю ззаа ууууввааггуууу!

×