Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Середня загальноосвітня школа № 184
2011-2012 нн.рр. - 9 кклл. – 52 ууччнніі 
2012 – 2013 н.р. - 10 кл. – 45 учнів 
З них: 
Кількість учнів 
з мікрорайону 
Кі...
На профільне вивчення винесено такі предмети: 
Українська мова – 4 години; 
ІІннооззееммннаа ммоовваа (ааннггллііййссьькка...
У школі навчаються ддіти пільгових категоррій: 
€€ ДДііттии – ссииррооттии іі ддііттии, ппооззббааввллеенніі ббааттььккіів...
€ Формування у свідомості учнів 
ссввооєєррііддннооггоо “ккууллььттуу” ззннаанньь; 
€ Робота науукового товарриства 
“Досл...
€€ УУччаассттьь уу ттввооррччиихх ппррооееккттаахх, ккооннккууррссаахх; 
€ Співпраця з вищими навчальними 
закладами; 
€€ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pr mishyna

114 views

Published on

Pr mishyna

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pr mishyna

  1. 1. Середня загальноосвітня школа № 184
  2. 2. 2011-2012 нн.рр. - 9 кклл. – 52 ууччнніі 2012 – 2013 н.р. - 10 кл. – 45 учнів З них: Кількість учнів з мікрорайону Кількість учнів з Дніпровського Кількість учнів з Деснянського Кількість учнів з інших районів школи району району м. Києва 19 19 3 4
  3. 3. На профільне вивчення винесено такі предмети: Українська мова – 4 години; ІІннооззееммннаа ммоовваа (ааннггллііййссььккаа ммоовваа) – 5 ггооддиинн; Алгебра – 5 годин; Географія – 5 годин; ІІссттооррііяя УУккррааїїннии – 4 ггооддииннии; Правознавство – 3 години; Економіка – 3 години. Додатково, за рахунок годин варіативної складової, учні вивчають такі Предмет Вивчають на академічному рівні або і і ( і ) Вивчають на профільному рівні ( і ) Д д , р у д р д , у предмети : Укр.літ; Хімія; Фізика; Біологія. на рівні стандарту к-сть учнів) к-сть учнів) 1.Українська мова 32 13 2.ААнглііййська мова 28 17 3.Алгебра 25 20 4.ГГееооггррааффііяя 38 7 5.Історія України 23 22 6.Правознавство 29 16 7. Економіка 7
  4. 4. У школі навчаються ддіти пільгових категоррій: €€ ДДііттии – ссииррооттии іі ддііттии, ппооззббааввллеенніі ббааттььккііввссььккооггоо піклування, – 6; €€ ДДііттии-ннааппііввссииррооттии – 58; € Діти – інваліди – 10; € Діти з багатодітних сімей – 76; € Діти, які пострраждали внаслідок аваррії на ЧАЕС – 20.
  5. 5. € Формування у свідомості учнів ссввооєєррііддннооггоо “ккууллььттуу” ззннаанньь; € Робота науукового товарриства “Дослідник” сприяє навчанню й ввииххооввааннннюю ооббддааррооввааннооїї ммооллооддіі; € Забезпечення наступності загальної та професійної освіти, усунувши ррооззббііжжннооссттіі уу ввииммооггаахх ддоо ппііддггооттооввккии випускників у школі та абітурієнтів при ввссттууппіі ддоо ВВННЗЗ
  6. 6. €€ УУччаассттьь уу ттввооррччиихх ппррооееккттаахх, ккооннккууррссаахх; € Співпраця з вищими навчальними закладами; €€ УУддооссккооннааллеенннняя ссввооєєїї ммееттооддииччннооїї компетентності; € Підняття значимості складних предметів на “новуу” хвилю; € Створення авторських програм та друк у ффахових виданнях.

×