Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pr lytvynchuk

204 views

Published on

Pr lytvynchuk

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pr lytvynchuk

 1. 1. Зɜɿɬ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ- ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɞɿяɥьɧɨɫɬɿ ɡɚ 2012-2013 ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɪɿɤ ШȒȖȓȐ І-ІІІ șȚțȗȍȕіȊ №нпу ǬȍșȕȧȕșьȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕț ȔіșȚȈ КȐєȊȈ
 2. 2. Ɍɟɦа ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬаɥьɧɨʀ ɩɟɞаɝɨɝіɱɧɨʀ ɩɪɨɝɪаɦɢ: «ǸȖȏȊȐȚȖȒ ȚȊȖȘȟȐȝ ȏȌіȉȕȖșȚȍȑ ȕȈ ȖșȕȖȊі ȊȗȘȖȊȈȌȎȍȕȕȧ ȗȘȐȕȞȐȗіȊ ȕȈțȒȖȊȖ-ȗȍȌȈȋȖȋіȟȕȖȋȖ ȗȘȖȍȒȚț «ǸȖșȚȖȒ» ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ: ɉɭɲɤɚɪьɨɜɚ Т.Ɉ., ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɨ- ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ «Ɋɨɫɬɨɤ», ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ІІТІЗɈ. Вɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ: Кɭɩɱɟɧɤɨ В.Ɇ., ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɲɤɨɥɢ №248.
 3. 3. Ɍɟɪɦіɧɢ ɪɟаɥіɡаɰіʀ ɩɪɨɝɪаɦɢ: вɟɪɟɫɟɧь 2009 – ɱɟɪвɟɧь 2014 ɪɨɤɭ ǭȚȈȗȐ ȊȗȘȖȊȈȌȎȍȕȕȧ ȗȘȖȋȘȈȔȐх І ɟɬаɩ. Ⱦіаɝɧɨɫɬɢɤɨ-аɧаɥіɬɢɱɧɢɣ (вɟɪɟɫɟɧь 2009 - ɫɟɪɩɟɧь 2010ɪ.) ІІ ɟɬаɩ. ɉɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɸɸɱɢɣ (вɟɪɟɫɟɧь 2010 - ɫɟɪɩɟɧь 2011ɪ.) ІІІ ɟɬаɩ. ɉɪɨɝɪаɦɧɨ-ɦɨɞɟɥɸɸɱɢɣ (вɟɪɟɫɟɧь 2011 - ɫɟɪɩɟɧь 2012ɪ.) ІV ɟɬаɩ. ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɩɥаɧɭɸɱɢɣ (вɟɪɟɫɟɧь 2012 - ɫɟɪɩɟɧь 2013 ɪ.) V ɟɬаɩ. Ɋɨɡвɢваɥьɧɨ-ɭɡаɝаɥьɧɸɸɱɢɣ (вɟɪɟɫɟɧь 2013 - ɱɟɪвɟɧь 2014 ɪ.)
 4. 4. Завɞаɧɧɹ ІV ɟɬаɩɭ: 1. Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ - ɩɪаɤɬɢɱɧɟ ɨвɨɥɨɞіɧɧɹ аɞɦіɧіɫɬɪаɰієɸ, вɱɢɬɟɥɹɦɢ-ɤɥаɫɨвɨɞаɦɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝіɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭваɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬіɫɧɨ-ɪɨɡвɢваɥьɧɨɝɨ ɡɦіɫɬɭ ɧавɱаɥьɧɢɯ ɩɪɨɝɪаɦ ɧаɭɤɨвɨ - ɩɟɞаɝɨɝіɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ «Ɋɨɫɬɨɤ». 2. ɉɪɨɟɤɬɭваɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬіɫɧɨ-ɪɨɡвɢваɥьɧɨɝɨ ɧавɱаɥьɧɨ-вɢɯɨвɧɨɝɨ ɡɦіɫɬɭ в ɧавɱаɥьɧɢɯ ɩɪɨɝɪаɦаɯ вɱɢɬɟɥɹɦɢ-ɤɥаɫɨвɨɞаɦɢ. 3. ɉɪɨвɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧіɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɡɭɥьɬаɬів ɪɨɛɨɬɢ в ɭɦɨваɯ ɞɨɫɥіɞɧɨ- ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬаɥьɧɨʀ ɞіɹɥьɧɨɫɬі.
 5. 5. Ɉɪɝаɧіɡаɰіɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɛɞаɪɨваɧɢɦɢ ɞіɬьɦɢ Ɉɛɞаɪɨваɧі ɞіɬɢ Ȼаɬьɤɢ ȼɱɢɬɟɥі Ⱥɞɦіɧіɫɬɪаɰіɹ ȼɢɜɱɟɧɧя ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭɱɧя Ɉɫɜɿɬɚ ɛɚɬьɤɿɜ ɱɟɪɟɡ ɛɚɬьɤɿɜɫьɤɿ ɡɛɨɪɢ Ɉɫɜɿɬɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɇɚɞɚɧɧя ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɇȼɉ ȼɢɡɧɚɱɟɧɧя ɫɮɟɪ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ Ȼɟɫɿɞɢ, ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧя ɋɤɥɚɞɚɧɧя ɪɨɡɜɢɜɚɥьɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɤɨɧɫɭɥьɬɚɰɿʀ Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɤɨɧɫɭɥьɬɚɰɿʀ Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɤɨɧɫɭɥьɬɚɰɿʀ Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ Кɨɨɪɞɢɧɚɰɿя ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɇȼɉ ɡ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɞɿɬьɦɢ
 6. 6. Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭɱɧів, ɹɤі ɧавɱаɸɬьɫɹ ɡа ɩɪɨɝɪаɦɨɸ “ Ɋɨɫɬɨɤ ” У 2012-2013 ɧ.ɪ. ɭ І ɟɬɚɩɿ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ ɭɱɧɿɜɫьɤɢɯ ɨɥɿɦɩɿɚɞ ɿɡ ɛɚɡɨɜɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬь 27 ɭɱɧɿɜ, ɚ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿ (8 ɭɱɧɿɜ) ɩɪɨɞɨɜɠɢɥɢ ɡɦɚɝɚɧɧя ɧɚ ІІ ɟɬɚɩɿ. ɭ ІІ ɟɬɚɩɿ (ɪɚɣɨɧɧɨɦɭ) Х Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿɦ. ɉɟɬɪɚ əɰɢɤɚ ɭɱɟɧɢɰя 4-Ⱥ ɤɥɚɫɭ Кɨɪɨɫɬɚɲ ɉɨɥɿɧɚ ɩɨɫɿɥɚ ІІІ ɦɿɫɰɟ. ɭ ІІ ɟɬɚɩɿ (ɪɚɣɨɧɧɨɦɭ) ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ ɭɱɧɿɜɫьɤɢɯ ɨɥɿɦɩɿɚɞ ɡ ɛɚɡɨɜɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ (ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ) ɭɱɟɧь 4-Ⱥ ɤɥɚɫɭ Ɋɢɛɚɥɤɨ Дɦɢɬɪɨ ɩɨɫɿɜ ІІ ɦɿɫɰɟ
 7. 7. ȼɢɫɬɭɩ ɧа ɩɟɞɪаɞі ɲɤɨɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝа Ƚаɧɠаɥɢ І.С. “ Ɇɨɧіɬɨɪɢɧɝ ɪɨɡɭɦɨвɨɝɨ ɪɨɡвɢɬɤɭ ɭɱɧів 4-ɯ ɤɥаɫів ” ☺ȼɢɤɨɪɢɫɬаɧа ɦɟɬɨɞɢɤа ȿ. Заɦɛаɰɹвіɱɟɧа ☺ Ⱦɨɫɥіɞɠɟɧɧɹ ɪівɧɹ ɪɨɡɭɦɨвɨɝɨ ɪɨɡвɢɬɤɭ
 8. 8. Ɋɟɡɭɥьɬаɬɢ ɞіаɝɧɨɫɬɢɤɢ Кɥɚɫ/ ǏǵǾǻǷǵǶ ǞDzǽDzDZǺіǶ Ɋɿɜɟɧь ǽіǯDzǺь ǽіǯDzǺь НDzDZǻǾǿаǿǺіǶ ǽіǯDzǺь 4-Ǎ “ ǝǻǾǿǻǷ ” 15 учǺіǯ 75% 4 учǺі 20% 1 учDzǺь 5% 4-ǎ 4 учǺі 18% 14 учǺіǯ 64% 4 учǺі 18% 4-Ǐ ЛǻǰǻǼDzDZǵч- ǺǵǶ 1 учDzǺь 11% 3 учǺі 33% 5 учǺіǯ 56%
 9. 9. Ɋɟɡɭɥьɬаɬɢ ɞіаɝɧɨɫɬɢɤɢ 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ȼɢɫɨɤɢɣ ɪівɟɧь Сɟɪɟɞɧіɣ ɪівɟɧь Нɟɞɨɫɬаɬɧіɣ ɪівɟɧь 4-Ⱥ 4-Ȼ 4-ȼ Ɋівɟɧь ɥɨɝіɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭɱɧів – ɰɟ ɨɞɧа іɡ ɩɪɨвіɞɧɢɯ іɧɬɟɥɟɤɬɭаɥьɧɢɯ ɮɭɧɤɰіɣ – «ɦɢɫɥɟɧɧɹ вɢɫɭваєɬьɫɹ ɭ ɰɟɧɬɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝіɱɧɨɝɨ ɪɨɡвɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ». (Ʌ.С.ȼɢɝɨɰьɤɢɣ). ɍ "Ɋɨɫɬɤівɰів" ɥɨɝіɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧа ɡɧаɱɧɨ вɢɳɨɦɭ ɪівɧі, ɧіɠ ɭ ɭɱɧів ɩаɪаɥɟɥьɧɢɯ ɤɥаɫів.
 10. 10. ȼіɞɝɭɤɢ ɛаɬьɤів “ Ɋɨɫɬɨɤ ” – ɱɭɞɨɜɚ ɨɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ. Ɇɚɸɱɢ ɞɨɫɜɿɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɞɿɬɟɣ, ɦɨɠɭ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɪɨɡɜɢɜɚє ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɣ ɥɨɝɿɱɧɚ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜ ɞɢɬɢɧɢ, ɚ ɣ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɫɜɿɬɭ ɫɜɨʀɦ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɩɨɝɥɹɞɨɦ, ɧɚɜɱɚє ɞɢɬɢɧɭ ɡ ɥɟɝɤɿɫɬɸ ɪɨɡɜ'ɹɡɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɡɚɞɚɱɿ, ɳɨ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ʀɣ ɛɭɞɟ ɞɭɠɟ ɤɨɪɢɫɧɢɦ. Дɹɤɭєɦɨ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦ ɿ ɜɱɢɬɟɥɹɦ, ɯɬɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭє ɰɸ ɪɨɡɜɢɜɚɥьɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ!
 11. 11. «ǹȐșȚȍȔȈ ȘȖȏȊȐȊȈȦȟȖȋȖ ȕȈȊȟȈȕȕȧ ȏ ȕȈȗȘȧȔȒȖȔ ȕȈ ȘȖȏȊȐȚȖȒ ȚȊȖȘȟȐȝ ȏȌіȉȕȖșȚȍȑ ȖșȖȉȐșȚȖșȚі ȕȈ ȖșȕȖȊі ȊȗȘȖȊȈȌȎȍȕȕȧ ȗȘȐȕȞȐȗіȊ ȕȈțȒȖȊȖ-ȗȍȌȈȋȖȋіȟȕȖȋȖ ȗȘȖȍȒȚț «ǸȖșȚȖȒ»» șȗȘȐȧє х ɮɨɪɦɭваɧɧɸ ɡɞіɛɧɨɫɬɟɣ ɞɨ ɫаɦɨɧавɱаɧɧɹ, ɫаɦɨɨɪɝаɧіɡаɰіʀ, ɫаɦɨɪɨɡвɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ; ɫɬвɨɪɸє в ɤɨɥɟɤɬɢві аɬɦɨɫɮɟɪɭ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɩіɥьɧɨʀ ɦɟɬɢ; ɡаɛɟɡɩɟɱɭє віɞɱɭɬɬɹ ɞɢɬɢɧɨɸ ɫɟɛɟ ɪівɧɨɸ ɫɟɪɟɞ ɪівɧɢɯ; ɮɨɪɦɭваɧɧɸ ɟɤɨɥɨɝіɱɧɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬі ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɪівɧɹ ɧɟвɪɨɬɢɡаɰіʀ ɭɱɧів; ɫɨɰіаɥьɧіɣ аɞаɩɬɨваɧɨɫɬі ɲɤɨɥɹɪів.
 12. 12. ȾəɄɍЄɆɈ ЗȺ ɍȼȺȽɍ!

×