Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pr lobanova

346 views

Published on

Pr lobanova

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pr lobanova

  1. 1. ТТееммаа ддоосслліідднноо-ееккссппееррииммееннттааллььннооїї ррооббооттии: «Розвиток творчого потенціалу дитини молодшого шкіільного вііку з урахуванням їїїї індивідууальних можливостей та нахилів за науково-педагогічним проектом «Росток». КККеерріііввннииккии ппррооееккттуу: • ППуууушшккааррррььоовваа ТТааммаарррраа ООллееккссііїїввннаа - наууковий керівник проекту “Росток”, кандидат педагогічних науук, застуупник ддирректорра Інституутуу інновацційних технологій і змісту освіти МОН України, професор каффеддрри уупрравління освітою КОІПОПК. • ГГммиирряя ГГааннннаа ВВооллооддииммииррііввннаа – директор школи
  2. 2. ООсновніі завданнями цього етапу: 1. Діагностика індивідуальних здібностей учнів. 2. Розробка та впровадження „Індивідуальної психолого- педагогічної картки учня ”. 3. Оганізація моніторингу впливу інтегративно-діяльнісного підходу до навчання учнів на розвиток творчого потенціалу особистості. 4. ААпроббаціія педагогіічних технологіійй на основіі іінтегративно- діяльнісного підходу до навчання учнів. 5. ААпроббаціія створеноїї концепцііїї науково-педагогіічного проекту „Росток” як засобу для розвитку творчого потенціалу дитини. 6. ВВииззннааччеенннняя ппооззииттииввнниихх іі ннееггааттииввнниихх ппррооггннооззіівв експериментальної роботи.
  3. 3. Діагностика індивідуальних здібностей учнів Методи дослідження творчих здібностей учнів: - метод психометричного тестування; - метод кореляційного аналізу.
  4. 4. Заголовок слайда ШШааббллоон ддлляя ссооззддаанияя ооббррааззооввааттеелльныхх презентаций
  5. 5. • Організація моніторингу впливу ііннттееггррааттииввнноо-ддііяяллььннііссннооггоо ппііддххооддуу ддоо навчання уучнів на ррозвиток творрчого потенціалу особистості
  6. 6. Висновки Таким чином, застосування інтегративно-діяльнісного підходу разом із принципами науково-педагогічного проекту "Росток" сприяє: •• ффооррммууввааннннюю ззддііббннооссттеейй ддоо ссааммооннааввччаанннняя, ссааммооооррггааннііззааццііїї, ссааммооррооззввииттккуу дитини; • створює в колективі атмосферу, сприятливу для досягнення спільної мети; • забезпечує відчуття дитини себе рівною серед рівних; • фформуванню екологіічноїї культури особбистостіі • зниженню рівня невротизації учнів, соціальній адаптованості школярів; • творчому зростанню вчителів, які працюють за «Ростком».

×