Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pr kuhar

249 views

Published on

Pr kuhar

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pr kuhar

 1. 1. “Профільне навчання на основі індивідуального вибору учнем траєкторії свого розвитку” на формуючому етапі (2010-2012 рр.) Гімназія №191 ім. П. Г. Тичини
 2. 2. 1. Тема дослідно-експериментальної роботи: «Профільне навчання на основі індивідуального вибору учнем траєкторії свого розвитку». наказ ГУОН за № 164 від 25.08.2009 р. 2. Науковий керівник експерименту: Павленко Олена Петрівна – начальник відділу науки, міжнародних та регіональних зв’язків Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), кандидат педагогічних наук, докторант Інституту вищої освіти АПН України, доцент. 3. ІІ етап: формуючий (вересень 2010 р. – травень 2013 р.). Забезпечення умов для ефективного функціонування освітньо- розвивальної системи профільного навчання на основі індивідуального вибору учнями траєкторії свого розвитку
 3. 3. Створення ооссввііттннььооггоо ссееррееддооввиищщаа ддлляя ааккттииввннооїї ппііззннааввааллььннооїї ддііяяллььннооссттіі ССттввоорреенннняя ууммоовв ддлляя ііннддииввііддууааллььннооггоо ооссввііттннььооггоо ммаарршшррууттуу ІІннддииввііддууааллььнніі ппррооггррааммии ннааввччаанннняя РРооззввииттоокк ннааввииччоокк ппоошшууккооввоо -- ддооссллііддннииццььккооїї ддііяяллььннооссттіі РРооббооттаа ннааууккооввооггоо ттооввааррииссттвваа ““ППооккллиикк””,, ккооннккууррсс--ззааххиисстт ннааууккооввиихх ррооббіітт,, ііннддииввііддууааллььннаа ннааууккооввоо--ддооссллііддннииццььккаа ррооббооттаа ууччнніівв ппоо ллііннііїї ММААНН ““ДДоосслліідднниикк””,, ккооллееккттииввнніі ттввооррччіі ззааввддаанннняя РРееааллііззааццііяя ввииссооккооїї ппііззннааввааллььннооїї ммооттииввааццііїї вв ддііяяллььннооссттіі ССииссттееммаа ппііддггооттооввккии ооббддаарроовваанниихх ддііттеейй ддоо ууччаассттіі вв ппррееддммееттнниихх ооллііммппііааддаахх,, ррооббооттаа ггууррттккаа ““ООббддааррооввааннаа ддииттииннаа”” ССииссттееммаа ссттииммууллюювваанннняя ММооррааллььннаа іі ммааттееррііааллььннаа ВВииббіірр ппррооффііллюю ннааввччаанннняя ВВввееддеенннняя ддооддааттккооввиихх ссппееццккууррссіівв ззаа ввииббоорроомм ЗЗббііллььшшеенннняя ооббссяяггуу ннааввччааллььннооггоо ммааттееррііааллуу ППррооббллееммии ввииккооррииссттаанннняя ммааттееррііааллуу РРооззррооббккаа ррііззннооппллааннооввиихх ззааввддаанньь ППррооееккттннаа ддііяяллььннііссттьь ППррееддммееттнніі ооллііммппііааддии,, ннааууккооввіі ккооннффееррееннццііїї,, ііннттееллееккттууааллььнниийй ммааррааффоонн,, ііннтт.. ііггррии
 4. 4. ДАНІ ПРО КІЛЬКІСТЬ ПРИЗЕРІВ ОЛІМПІАД НАВЧАЛЬНИЙ РІК РАЙОН МІСТО 1999 - 2000 71 17 2000 - 2001 94 17 2001 - 2002 69 16 2002 - 2003 108 19 2003 - 2004 111 22 2004 - 2005 129 37 2005 - 2006 159 49 2006 - 2007 168 50 2007 - 2008 179 63 2008 - 2009 198 51 2009 - 2010 192 32 2010 - 2011 241 60 2011 - 2012 263 83
 5. 5. ДАНІ ПРО КІЛЬКІСТЬ ПРИЗЕРІВ МАН НАВЧАЛЬНИЙ РІК РАЙОН МІСТО 1999 - 2000 104 36 2000 - 2001 90 38 2001 - 2002 86 42 2002 - 2003 88 33 2003 - 2004 68 37 2004 - 2005 72 39 2005 - 2006 96 44 2006 - 2007 98 50 2007 - 2008 74 42 2008 - 2009 78 39 2009 - 2010 76 29 2010 - 2011 67 34 2011 - 2012 73 30
 6. 6.  22118844 –– ппееррееммоожжцціі ррааййоонннниихх ппррееддммееттнниихх ооллііммппііаадд  554477 –– ппррииззееррии IIIIII ттуурруу ппррееддммееттнниихх ооллііммппііаадд  11226688 –– ппееррееммоожжцціівв ррааййооннннооггоо ккооннккууррссуу ММААНН  557744 –– ппррииззееррии ммііссььккооггоо ккооннккуурруу ММААНН  1166 –– ппееррееммоожжцціівв IIVV ттуурруу ппррееддммееттнниихх ооллііммппііаадд  1111 –– ппррииззеерріівв IIIIII ттуурруу ММААНН
 7. 7. 1-1 2-2 1-21-32-1 2-4 2-3 3-1 3-2 4-1 3-33-4 4-3 4-2 5-2 5-1 5-3 6-2 6-1 7-2 6-37-1 35 30 25 20 15 10 5 0
 8. 8.  Переможцями стали і були нагороджені цінними подарунками:  1 курс – Козяк Анастасія, Сергієнко Ганна  2 курс – Соснюк Катерина, Дичаковська Яна  3 курс – Каченюк Даніїл, Бернацька Жанна  4 курс – Верпаховська Ольга, Мамчур Ярина, Бабич Вікторія  5 курс - Шевчук Євгенія, Юссеф Роберт-Рамі  6 курс – Кулинич Юлія, Кравченко Карина  7 курс – Цеханська Марія, Гречин Юрій
 9. 9.  «Показати все, на що ти здібний(а)»  ПОРТФОЛІО УЧНЯ  __________________________________ _____   __________________________________ _____  (ПІБ)  _______________ класу   гімназії № 191 ім. П.Г.Тичини  з поглибленим вивченням іноземних мов  ПОРТФОЛІО ДОКУМЕНТІВ  табелі  почесні грамоти  похвальні листи  дипломи  листи-відгуки  листи – подяки  рецензії   ПОСВІДЧЕННЯ:  про участь у підготовчих курсах  про участь у пробному тестуванні  сертифікати по учать у олімпіадах  свідоцтва про закінчення музичної та художньої шкіл  спортивні досягнення
 10. 10. Модульно – розвивальне навчання 4 курс 5 курс 6 курс Основи бібліотечно-бібліографічних знань Психологія життєдіяльності Основи журналістики Психологія успіху Азбука дорожнього руху Ораторське мистецтво Основи підприємницької діяльності Основи програмування Біологія Права людини Ділове українське мовлення Країнознавство Гіди - перекладачі Російська література ІІ половини ХХ ст. Хімія організму
 11. 11. Тематика колективних творчих завдань для учнів 5 – 8 класів Свою Україну любіть… Т.Г.Шевченко 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас Живі джерела мудрості народної Народні символи України Традиційні ремесла українців Сімейні традиції та виховання дітей
 12. 12. Призери ІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та П.Яцика
 13. 13. Вивчення потреб батьків та учнів 9-х класів
 14. 14. Євроклуб “Єдність” Англійська секція Англійський клуб “E- zone” Німецька секція Німецький клуб “Welt” Гурт німецької пісні “Blumenkranz” Французька секція Французький клуб Французький театр “Un Miroir” Італійська секція Італійський клуб “Acrobaleno” Центр ЮНЕСКО
 15. 15. Україна Білорусія Уганда Португалія Канада Пакистан Росія Словенія
 16. 16. Обмін листами, малюнками, творчими роботами з іноземними партнерами
 17. 17. BBC School Report Warm – up for the Games Big Dance Schools Pledge
 18. 18. Участь у конференції координаторів проекту Мальта, березень 2012
 19. 19. Діалог культур: Країни Латинської Америки Модель Організації Об’єднаних Націй
 20. 20. Курс английскої мови у Великобританії від мережі мовних шкіл Kings Colleges. Спеціальний приз від Dinternal Books Донець Т., 6-2 Мусієнко К, 5-1
 21. 21. з учнями 6 класу середньої школи міста Казатеново ІІттааллііяя
 22. 22. Гімназія-наша маленька країна, Росте і мужніє в ній кожна дитина
 23. 23. Вибір професії – вибір свого місця в житті • Надання інформації про світ професій • Ознайомлення учнів з умовами для розвитку їх здібностей • Сприяння особистісному розвитку • Виявлення природних задатків дитини • Ознайомлення з актуальністю в потребі професій на ринку праці • Виявлення наслідків помилки у виборі професії • Вироблення навичок самореалізації
 24. 24. Наші родзинки Підведення рейтингів класних колективів - нагородження кращих колективів екскурсійними поїздкам Замість табеля – атестаційна книга Замість виховних годин – тематичні години спілкування Урочисте закриття навчальних семестрів підсумковими конференціями Випуск дитячої газети «Наша» Видавництво збірок дитячої творчості Співпраця з бібліотеко ім. П.Усенка Співпраця з Радою ветеранів «Березняки-1» Зустрічі з поетами, письменниками, спеціалістами соціальних та медичних служб Робота органів учнівського самоврядування: співпраця старшокласників з молодшими гімназистами: проведення тренінгів, конкурсів, виступи агітбригад
 25. 25. Все це дає можливість: Помітити кожну творчо обдаровану дитину та забезпечити повноцінний розвиток її обдарувань

×